Zápisnica č. 26 zo dňa 12.2.2013

Zápisnica č. 26
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 12. februára 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Paška, Medveď, Kukla, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Trnovský, Lônčík, Križan
Ospravedlnení: pp. Suchý, Farbula

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. predseda FA Bratislava – p. Grendár
4. informácie predsedu Legislatívno-právnej komisie – p. Križan
5. informácie zo stretnutia koordinátorov Poštovej banky – p. Lônčík
6. schválenie rozpočtu na rok 2013 – p. Trnovský
7. dohody o prac. činnosti od 01.01.2013 + zberné faktúry – p. Trnovský
8. reorganizácia súťaže od súťažného ročníka 2014/2015 – stanovisko VV BFZ
9. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 7:
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované.

Bod 3 – zasadnutia sa zúčastnili štatutárni zástupcovia klubu FA Bratislava pp. Ružička a Berzedi. Doručia písomnú žiadosť na VV BFZ na prešetrenie kontumácie zápasu SZRL FA Bratislava – ŠKP Inter Bratislava a vyjadrenie Odvolacej komisie.

Bod 4 – je potrebné vypracovať nový návrh Stanov BFZ
– pripraviť novú prihlášku do súťaže – zodpovedný p. Križan

Bod 5 – informácie zo stretnutia s predstaviteľmi Poštovej banky predniesol p. Lônčík. Informoval o možných projektoch Poštovej banky.
Príprava projektov na aktivity BFZ – zodpovední: pp. Lônčík, Paška a Trnovský

Bod 6 – Uzn. 26/1
VV BFZ schválil rozpočet na rok 2013 s pripomienkou.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 26/2
VV BFZ schválil návrh formulára rozpočtu akcií na rok 2013 s účinnosťou od 12.02.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 8
Uzn. 26/3
VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal navrhovanou reorganizáciou seniorskych súťaží SFZ ( 2. A 3.liga) a dáva podporné stanovisko.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – rôzne

 • Uzn. 26/4
  VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal podnetom sekretariátu BFZ o neuhradenom štartovnom za ZHL žiakov. Týmto odstupuje ŠKP Inter Bratislava na riešenie DK.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 26/5
  VV BFZ súhlasí s odovzdaním ocenenia za BFZ pre p. Gajdu – bývalého starostu Závodu.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • požiadavka DK – zabezpečiť pre komisiu notebook – v riešení
 • Informácie o seminári delegátov 16.-17.2.2013 predniesol p. Kružliak
 • Uzn. 26/6
  VV BFZ schválil p. Ľubomíra Udvardyho ako zástupcu BFZ v komisii RaD SFZ
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal problematikou financovania a organizácie mládežníckeho futbalu v rámci BFZ a prijal uznesenie, ktoré na základe SP čl. 24 dopĺňa Rozpis m.s. vo futbale pre súť. ročník 2012-2013. Jedná sa o doplnenie Rozpisu v článku 9.2.1 – v odstavci d) poslednou vetou v nasledovnom znení:
  Uzn. 26/7
  V prípade odhlásenia sa, alebo vylúčenia jedného z družstiev tvoriacich dvojičku v súťaži (na základe uplatnenia SP čl. 108), budú výsledky tohto družstva v príslušnej súťaži anulované (príslušné družstvo sa nemôže už do súťaže v danom súťažnom ročníku vrátiť) a súčasne sa obidve družstvá tvoriace dvojičku považujú za zostupujúce družstvá.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • predbežný termín aktívu BFZ je stanovený na 07.03.2013
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 12.03.2013

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI