Zápisnica č. 25 zo dňa 8.1.2013

Zápisnica č. 25
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 08. januára 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kukla, Ferik, Kružliak, Ščibranyová, Príkopa
Hostia: pp. Trnovský, Farbula, Križan, Hlivák

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. prenájom kancelárií – p. Kliment
4. odvolenie Záhorská Ves – p. Juhász
5. sťažnosť rodiča z FA Bratislava – p. Kňaze
6. návrh na schválenie nového predsedu legislatívno – právnej komisie
7. ZT BFZ – p. Farbula
8. príprava rozpočtu na rok 2013 – p. Trnovský
9. dohody o prac. činnosti od 01.01.2013 + zberné faktúry – p. Trnovský
10. návrh na schválenie delegáta do súťaží SFZ
11. návrh na schválenie členov do pracovnej skupiny licenčného systému mládeže SFZ
12. zmluva BSK – BFZ – rozdelenie lôpt podľa počtu mládežníckych družstiev
13. Poštová banka – projekty 2013
14. Konferencia SFZ – návrh na schválenie delegátov
15. správa o činnosti KRaD jesenná časť – p. Kružliak
16. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV BFZ privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 8:
za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované.

Bod 3 – VV BFZ poveruje predsedu BFZ, 2 podpredsedov a p. Trnovského pripraviť ponuku na prenájom nových kancelárskych priestorov.
Termín: na februárové zasadnutie VV BFZ

Bod 4 – neprerokované, nedostavil sa p. Juhász

Bod 5 – neprerokované, nedostavil sa p. Kňaze

Bod 6 – VV BFZ berie na vedomie správu p. Farbulu o pripravenosti ZT BFZ vrátane rozpočtu a štartovného vo výške 490,-€
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7
Uzn. 25/1
VV BFZ schválil zloženie Legislatívno – právnej komisie BFZ: predseda p. Ladislav Križan, podpredseda p. Miroslav Hlivák a členovia pp. Marián Dobrovský a Ján Ščurý.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – samostatné zasadnutie ohľadne rozpočtu na rok 2013 bude 22.01.2013

Bod 9 – p. Trnovský vypracuje nový návrh na odmeny pre rozhodcov a delegátov a informáciu pošle všetkým členom VV BFZ
Termín: do 13.01.2013

Uzn. 25/2
VV BFZ prijal a schválil predložený návrh na schválenie zvýšenia odmeny účtovnej spoločnosti PROZUMA s.r.o. s platnosťou od 01.01.2013 do 31.12.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – VV BFZ schválil návrh zloženia členov KRaD, predložený p. Kružliakom.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

VV BFZ schválil kandidáta na delegáta pozorovateľa rozhodcov do SFZ p. Romana Csabaya.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 5      proti: 2      zdržal sa: 1

Bod 11 – VV BFZ navrhol za členov do pracovnej skupiny licenčného systému mládeže SFZ pp. Pavla Kuklu a Antona Benčiča.

Bod 12 – na základe zmluvy medzi BSK a BFZ bolo zakúpených 779 ks lôpt a 520 ks rozlišovacích viest, ktoré budú podľa počtu mládežníckych družstiev rozdelené FK
Zodpovední: pp. Kukla, Hupka, Príkopa

Uzn. 25/3
VV BFZ nariadil informovať FK prostredníctvom webovej stránky BFZ o rozdelení lôpt a rozlišovacích viest

Bod 13 – preložené na februárové zasadnutie VV BFZ

Bod 14 – VV BFZ potvrdil navrhnutých delegátov na Konferenciu SFZ dňa 22.02.2013 – pp. Baxa, Suchý, Vlček (za ObFZ Ba – mesto), Farbula (za ObFZ Ba – vidiek)

Bod 15 – VV BFZ zobral na vedomie správu o činnosti KRaD za jesennú časť 2012/2013
Uzn. 25/4
VV BFZ potvrdzuje rozhodnutie KRaD o uplatnení návrhu vekových limitov rozhodcov a delegátov BFZ zo dňa 25.05.2012 pre ďalšie obdobie ( od súť. ročn. 2012/2013)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie list p. Vladimíra Randu a ponúka mu aktívnu činnosť po jarnej časti v štruktúrach ObFZ Ba – mesto alebo ObFZ Ba – vidiek.

KRaD zabezpečuje pre delegátov BFZ školenie licencie „A“ v Senci, v dňoch 16.-17.2.2013, ktoré organizuje SFZ a majú možnosť zúčastniť sa ho aj delegáti ObFZ a rozhodcovia, ktorí končia s aktívnou rozhodcovskou činnosťou a majú záujem pokračovať vo funkcii delegáta a aj ostatní záujemcovia.
Zodpovedný referenti: p. Kružliak, Páchnik, Minárik

Uzn. 25/5
VV BFZ berie na vedomie informácie o školení licencii „A“ predložené p. Kružliakom.

Bod 16 – rôzne

 • zberné faktúry pre FK
  Uzn. 25/6
  VV BFZ schvaľuje zavedenie systému zberných faktúr (pokuty, poplatky – Matričná komisia, DK, ŠTK, KM a Odvolacia komisia) v rámci ISSF pre všetky FK riadené BFZ od 09.01.2013
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • VV BFZ schválil predložený rozpočet p. Príkopom na turnaj ATTRACT KEROBAJ 2013
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • neprevzaté ocenenia pre jubilantov budú odovzdané predsedom príslušných FK
 • BFZ je zaregistrovaný v registri prijímateľov na získanie 2 % z daní
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 12.02.2013

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI