ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 34 ZO DŇA 17.03.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že potvrdenie o príjme za rok 2016 si môžu všetci, ktorý mali s BFZ podpísanú dohodu o pracovnej činnosti vyzdvihnúť v úradných hodinách sekretariátu u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu.

Sekretariát BFZ žiada všetkých zástupcov FK, aby si v ISSF systéme skontrolovali všetky potrebné údaje t.j: fakturačná adresa, číslo účtu v tvare IBAN. V prípade zmien je potrebné tieto vykonať. Zmeny, ktoré nemôže vykonať ISSF manager, je potrebné zadať cez ISSF pomoc a následne budú vykonané.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 20.2.2017 schválil termín konferencie BFZ na 12.4.2017 o 18:00 hod. V Hoteli Bratislava.

Program konferencie

 1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 1. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
 1. Schválenie programu konferencie
 1. Odovzdanie ocenení
 1. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
 1. Správa predsedu Revíznej komisie BFZ
 1. Správa o hospodárení BFZ za rok 2016
 1. Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2017
 1. Diskusia
 1. Správa mandátovej komisie
 1. Schválenie návrhu uznesenia

     12.Záver

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • S3BA 21.kolo PŠC Pezinok – Lokomotíva DNV 14.4.2017 o 14,00 hod.

 • S3BA 22.kolo Lokomotíva DNV – ŠK Bernolákovo 23.4.2017 o 13,30 hod.

 • SZRL+MZRL 26.kolo ŠK Šenkvice – MŠK Iskra Petržalka 14.5.2017 o 10,30 hod. starší+ 12,30 hod. mladší žiaci

Hráči nehrajúci na RP:

 • S3BA 16.kolo

  • Most pri Ba – Daniel Jurč – RP predložený

  • TJ Rovinka – Filip Verdun – RP predložený

 • S4BA 16.kolo

  • FK Jablonové – Stanislav Krútil – RP vo vyžiadaní

  • OŠK Sl.Grob – Samuel Krížik – RP predložený

  • SFC Kalinkovo – Jakub Turanský – RP predložený

  • FK Karpaty Limbach – Matúš Genčúr – RP predložený

  • FC Petržalka akadémia – Róbert Matejka, Boris Turčák, Marián Had – RP predložené

 • SD3R 16.kolo

  • NMŠK 19222 Ba – Milan Bitala – RP predložený

Odstupuje na KRaD:

 • Rozhodcu Ľ.Čižmára za nedostatočný popis konfrontácie a neopodstatnený neskorý začiatok stretnutia 16.kola ŠK Závod – FC Petržalka akadémia

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.229: Richard Petrovský 1296602 (PŠC Pezinok, SD3R), vylúčený za HNS voči R. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/1c, 2b DP, od 12.3.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.230: Andrej Hrdlička 1227868 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA),od 12.3.2017

U.č.231: Dominik Špalek 1298203 (MŠK Senec, SD3R), od 13.3.2017

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.232: Jakub Senáši 1253424 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 13.3.2017

U.č.233: Viktor Porth 1190486 (ŠK Vrakuňa S4BA) od 13.3.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil dňa 2.12. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa odstupné stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15.3.2017 a prestup hráča s obmedzením končí dňom 31.3.2017 /piatok/.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,  VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

KM žiada FK, aby si v ISSF skontrolovali správnosť hracích dní a časov svojich stretnutí. Prípadné zistené nedostatky nahláste na mailové adresy:

pavel.prikopa@futbalsfz.sk, ivan.konecny@centrum.sk

a/ termíny dohrávok stretnutí z jesennej časti

PMA2 – 6.kolo: FA Bratislava – MŠK Iskra, SO 18.3. o 10.00 hod.

PMB2 – 6.kolo: FA Bratislava – MŠK Iskra, SO 18.3. o 11.30 hod.

PRMA – 10.kolo: FKM Stupava – FC Rohožník, SO 18.3. o 11.00 hod. / HP Borinka /

b/ zmeny termínov stretnutí

PRPK – 23.kolo: Vištuk – Šenkvice, SO 20.5. o 10.00 hod.

PRPK – 27.kolo: Vištuk – Sl.Grob, PI 16.6. o 18.00 hod.

c/ zmeny hracích časov stretnutí / kolízia seniori – prípravka /

PRMA – 18.kolo: Studienka – Láb, SO 29.4. o 12.30 hod.

PRMA – 20.kolo: Studienka – Zohor, SO 13.5. o 12.30 hod.

PRMA – 21.kolo: Studienka – Lozorno, SO 20.5. o 12.30 hod.

d/ zmena hracieho času / dohoda FK /

PRMA – 16.kolo: Lozorno – V.Leváre, NE 9.4. o 10.00 hod.

e/ prípravky FK Inter Bratislava – zmena ihriska, hracieho dňa a času

PMA1: nedeľa 9.30 hod.

PMB1: nedeľa 9.30 hod.

PMC: nedeľa 11.00 hod.

Stretnutia sa odohrajú na ihrisku Drieňova ul. Bratislava

f/ prípravky FK Dúbravka /PMA2, PMB2/ odohrajú domáce stretnutia na svojom ihrisku / povrch – umelá tráva/.

PMA2: FK Dúbravka – nedeľa 11.00 hod.

PMB2: FK Dúbravka – nedeľa 9.30 hod.

Všetky zmeny sú upravené v ISSF

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežné termíny fyzických previerok rozhodcov 11.5.2017 (atletický štadión Mladá garda) a letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017.

Oznamuje termín oficiálneho tréningu rozhodcov – frekventantov programu Talent a ďalších pozvaných rozhodcov: 20.4.2017 o 18.00 na štadióne Mladá garda – UT. Pozvánky budú poslané mailom.

Upozorňuje rozhodcov na opakované nedostatky v zápisoch o stretnutí, najmä na nedostatočný popis štartu hráčov bez RP. V uplynulom kole sa to týkalo P. Piatku, Ľ. Čižmára a M. Martišku. Kontrola identity hráča v ISSF musí byť vykonaná s vedomím resp. za prítomnosti zástupcu súperovho klubu. Administratívne nedostatky: G. Matejová, L. Lauer a D. Štofik.

Pozýva na zasadnutie dňa 14.3. o 17.30 M. Choreňa a Ľ. Čižmára

Ospravedlnenia: Hudy 25.3.; Tanglmayer 13.-18.4.; Vašš 25.3., 26.3. (predpoludním); Brody ml. 31.3.-4.4., 23.4. (do 12.00), 19.-21.5.; Brody st. 25.3.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

TMK BFZ oznamuje všetkým záujemcom o získanie základnej trénerskej UEFA Grassroots C licencie, že prihlášky je možné zaslať do 31.3.2017.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie sa uskutoční v štyroch blokoch.

Termíny školenia :

1. Blok : 20.-21.04.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

2. Blok : 07.-08.05.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

3. Blok : 25.-26.05.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

4. Blok : 15.06.2017 (štvrtok) – Záverečné skúšky

Upozorňujeme účastníkov školenia, že musia absolvovať min. 90% zo všetkých prednášok.

Všeobecné informácie:

 • Školenie sa uskutoční v priestoroch Domu športu (oproti OC „Polus“), Junácka ul. 6, Bratislava.
 • Minimálny vek 18 rokov.
 • Poplatok za školenie trénerov je 160,- eur (mimo cestovného, ubytovania a stravovania).
 • Maximálny počet osôb je 25.

Podmienky zaradenia na školenie a spôsob platby zasielame záujemcom až po prihlásení. Prihlášku na školenia nájdete na webovej stránke Bratislavského futbalového zväzu v trénerskej sekcii a po vyplnení je potrebné zaslať ju elektronickou poštou na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk, alebo poštou na adresu Bratislavský futbalový zväz, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, V. Vittek, M. Čierny, E. Valášková, M. Furdan, M. Ondrejkovic, J. Matušovský, D. Peceň, D. Tóth, D. Trnka, A. Klanica, A. Vasko, L. Šmárik, V. Milková, M. Hrajnoha, L. Gubrica, D. Sivák, M. Babinec, D. Rinčo, P. Bacho (21).

Školenie trénerov UEFA B licencie – Predbežný termín : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš (5).

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 27.03.2017 v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji

vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

TÓTH Henrich Gabriel ŠK Bernolákovo        BUZEK Jerguš ŠK Bernolákovo

FUKAS Matej FK Blatné                               VARGA Karol FK Blatné

BENKO Lukáš ŠK Čataj                                 BENIÁN Zoltán TJ Malinovo

MALA Samuel TJ Rovinka                            ŠIMUN Matej MŠK Senec

LIPKA Marián MŠK Senec                           REISENBUCHLER Samuel MŠK Senec

MARŠOVSKÝ Ladislav ŠK Nová Dedinka   MARKOVIČ Denis OŠK Slovenský Grob

Náhradníci:

SVOBODA Michal FK Slovan Ivanka pri Dunaji

KADNÁR Richard FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Šimon BUJNA

Asistent: Jaroslav KADNÁR

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných hráčov je 27.3.2017 o 16:00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: Š.Bujna – 0915 435282 alebo na tel. č.: J.Kadnár – 0904 301984.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 27.03.2017 v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji

vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

KAKAŠ Samuel ŠK Nová Dedinka          ŠTOFA Michal ŠK Nová Dedinka

KAJOŠ Gabriel ŠK Nová Dedinka           HORVÁTH Hugo ŠK Tomášov

FURDÍK Filip ŠK Tomášov                     KOLLER Patrik ŠK Tomášov

POPELÁK Samuel ŠK Svätý Jur             VOLF Patrik ŠK Svätý Jur

JANÁČEK Marko TJ Rovinka                 FONTÁNI Kristián TJ Rovinka

SZIKHART Denis MŠK Kráľová pri Senci ZELENKA Charlie MŠK Senec

Náhradníci:

KUCHARÍK Adam FK Šamorín-Hamuliakovo

LENGYEL Dominik FK Šamorín-Hamuliakovo

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Lucia ŠUPKOVÁ

Asistent: Zuzana BENCOVÁ

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných hráčov je 27.3.2017 o 16:00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: L. Šupková – 0043/699 11215229 alebo na tel. č.: Z.Bencová – 0905 981939.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 27.03.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 v rámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

Karovič Matúš Domino BA                    Detvan Damián Domino BA

Remža Samuel MŠK Iskra Petržalka     Eliáš Lukáš Domino BA

Pečadný Dávid FCL DNV                     Lorenc Anton Domino BA

Hanzel Arťom FCL DNV                     Kusyn Branislav Domino BA

Veleg Richard FK Rača                        Adame Patrick Záhorská Bystrica

Šabo Michal Domino BA                     Druzhkov Ivan Záhorská Bystrica

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Ján Hullman

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 27.3.2017 o 16:00 hod. na ihrisku NMŠK 1922. TJ bude prebiehať v čase 16:30 – 18:00.

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť p. Hullmanovi na tel. č.: 0907 594 669.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 27.03.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 v rámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

Michal Sojka FK Rača                           Matúš Zajíc SDM Domino

Filip Šumichrast FK Vajnory                 Dávid Šmilňák SDM Domino

Dominik Gaál FK Rača                         Jozef Lorenc SDM Domino

Juraj Štibrány   FK Rača                       Filip Didek MFK Z. Bystrica

Dennis Požgay MFK Z. Bystrica          Janko Hlpka MŠK Iskra Petržalka

Alan Kubaský MFK Z. Bystrica          Adam Titka MŠK Iskra Petržalka

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Mikuláš Marci

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 27.3.2017 o 16:00 hod. na ihrisku NMŠK 1922. TJ bude prebiehať v čase 16:30 – 18:00.

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť p. Marcimu na tel. č.: 0918 37 37 37.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                              Akcia                             Kategória

Marec:

27.03.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava               U12-13 BA mesto

27.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji               U12-13 BA vidiek

29.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji               U14 BFZ

Apríl:

03.04.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava              U12-13 BA mesto

03.04.2017 TZ/TC – Stupava                              U12-13 BA vidiek

10.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji               U14 BFZ

12.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji              U13 BFZ

12.04.2017 MT – 6-tich – UT Petržalka              U12 ObFZ mesto a vidiek + kluby

18.04.2017 PZ –  JmKFS – BFZ (Veľké Pavlovice) U13 a U14 BFZ

18.-19.4.2017 RT dievčat – Dunajská Lužná      WU14

27.04.2017 TZ/TC – Pasienky                             U15 BFZ

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie                     U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky                           U16 BFZ

11.05.2017 TZ/TC – Pasienky                          U15 BFZ

12.-14.05.2017 MT – Belehrad                         U14 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava           U12-13 BA mesto

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji              U12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ – BFZ – JmKFS (D. Lužná)       U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                              U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji             U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                          U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava           U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                          U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji) U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12 a U13 BFZ

Júl:

03.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.7.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava) U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI