Zápisnica č. 41 zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ dňa 24 apríla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 41
zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ dňa 24 apríla 2017 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík , Paška, Ferik , Kružliak , Farbula

Ospravedlnený: Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, 2, Informácia k projektu – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

štadiónov – p. Jánošík

3, Vyhodnotenie diskusných príspevkov z konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ. Člen VV BFZ a predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal o doplnenie programu o bod 4: vyradenie z nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2016/2017 R p. Tomáša Marettu a posunutie bodu rôzne na bod 5

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ s jeho doplnením o bod 4: Vyradenie z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Informácia k projektu – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu o príprave podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu o príprave podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Vyhodnotenie diskusných príspevkov z konferencie BFZ

Diskusné príspevky z konferencie BFZ spracoval a predložil člen VV BFZ p. Lônčík.

VV berie na vedomie informáciu o diskusných príspevkoch z konferencie BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Vyradenie z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Žiadosť na vyradenie z nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2016/2017 R p. Tomáša Marettu predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak.

Uznesenie 1/41

VV schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka a vyraďuje p. Tomáša Marettu z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.5.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI