Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.júna 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 43
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.júna 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď ( od bodu 3 ), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Richtárik

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Kováč

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie počtu družstiev v mládežníckych súťažiach – p. Richtárik

4, Stanovisko k uzneseniu VV ZsFZ

5, Informácia z VV SFZ zo dňa 8.6.2017 – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie člena volebnej komisie SFZ za BFZ ako bod 5 a pokračovať v poradí

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá, 2/42 ( Odmena pre finalistov pohára BFZ), 4/42 ( podanie prihlášok do súťaží), trvá

Uznesenie 1/43

VV schvaľuje ponížiť odmenu pre finalistu pohára BFZ ŠK Báhoň o náklady, spojené s nadobudnutím pôvodného putovného pohára BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie počtu družstiev v mládežníckych súťažiach pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh na úpravu počtu družstiev v mládežníckych súťažiach predložil predseda ŠTK p. Richtárik. V súťaži SD3R sa s pôvodných 16 účastníkov, ktorý sa prihlásili pre začiatkom ročníka 2016/2017 počas ročníka odhlásili 4 družstvá. Z tohto dôvodu navrhuje upraviť počet v súťaži SD3R pre súťažný ročník 20417/2018 na 14 účastníkov. V súťaži SZRL,MZRL upraviť tiež počet na 14 účastníkov.

Uznesenie 2/43

VV schvaľuje počty družstiev od súťažného ročníka 2017/2018 v súťažiach SD3R na 14 účastníkov a v súťažiach SZRL, MZRL na 14 účastníkov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Stanovisko k uzneseniu VV ZsFZ

Vedúci Sekretár BFZ predložil na zasadnutie uznesenie VV ZsFZ U36/05/2017 o počte účastníkov v súťaži II. ligy Západ U19,U17 o počte účastníkov 16 výlučne s družstvami ZsFZ.

Uznesenie 3/43

VV berie na vedomie uznesenie U36/05/2017, ukladá predsedovi BFZ a vedúcemu sekretárovi BFZ obrátiť sa na prezidenta SFZ s požiadavkou na riadenie II. ligy SD a MD priamo SFZ od súťažného ročníka 2017/2018.

Z: Predseda BFZ a Vedúci sekretár                             T: 16.6.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie člena volebnej komisie SFZ za BFZ

Predseda BFZ navrhol VV BFZ schváliť p. Ondreja Trnovského ako člena volebnej komisie SFZ za BFZ.

Uznesenie 4/ 43

VV BFZ schvaľuje p. Ondreja Trnovského ako kandidáta na funkciu člena volebnej komisie SFZ za BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia z VV SFZ zo dňa 8.6.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 8.6.2017, prednesenú predsedom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informácia k súťažiam predprípraviek,

Informácia k finále pohára BFZ,

Informácia školenia sekretárov ObFZ a BFZ,

Informácia o odovzdaní pohárov pre víťazov súťaží,

Informácia k letnému športovému táboru v Stupave

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Žiadosť ŠK Šamorín – Hamuliakovo hrať súťažné stretnutia od súťažného ročníka 2017/2018 na ihrisku Šamorín – časť Mliečno.

Uznesenie 5/43

VV BFZ schvaľuje žiadosť ŠK Šamorín – Hamuliakovo hrať domáce stretnutia od súťažného ročníka 2017/2018 na ihrisku v mestskej časti Šamorín – Mliečno.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

Žiadosť p. Alexandera Schmidta o zaradenie na NL delegátov BFZ od súťažného ročníka 2017/2018.

Uznesenie 6/43

VV na odporučenie KRaD BFZ schvaľuje žiadosť p. Alexandra Schmidta o zaradení na NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie informáciu predsedu KRaD BFZ, že KRaD SFZ nemení počty R v súťažiach SFZ pre súťažný ročník 2017/2018.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.7.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 13.06.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                    vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI