ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 47 ZO DŇA 16.06.2017

Sekretariát:

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že v dňoch 16 -23.6.2017 je odcestovaný mimo územia SR. V čase neprítomnosti ho zastupuje sekretár BFZ p. Pavel Príkopa

Sekretariát BFZ oznamuje, že víťazom pohára BFZ sa stalo družstvo TJ Rovinka a bude reprezentovať BFZ v IV. ročníku Superpohára proti AFK Tišnov. Stretnutie sa odohrá 29.7.2017 o 17:30 hod. na Južnej Morave.

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila ôsmy ročník grantového programu Futbal to je hra! Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 9.5.2017 o.i schválil:

 • Štartovný vklad do súťaží III.liga a IV. liga Bratislava pre súťažný ročník 2017/2018

III. liga Bratislava – 650€

IV.liga Bratislava – 450€

 • Termín na podanie prihlášok do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 prostredníctvom elektronickejprihlášky v ISSF systéme od 13.6 – 30.6.2017.
 • Termín úhrady štartovného vkladu do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 vkladom na účet BFZ: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 do 30.6.2017.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Pohár SFZ 2017/2018: FK (FO) sa môžu prihlásiť do Slovnaft cupu výlučne prostredníctvom ISSF systému do 30.6.2017 do 24,00 hod. Prvé kolo sa uskutoční 22.7.2017.
 • Termín podania prihlášok do súťaží reg.BFZ je 13.-30.6.2017, výlučne prostredníctvom ISSF systému.
  • Začiatok súťaží S3BA a S4BA je stanovený na 5.-6.8.2017
  • Začiatok súťaže SD3R je stanovený na 19.-20.8.2017
  • Začiatok súťaže SZRL, MZRL je stanovený na 26.-27.8.2017

Vyhodnotenie súťaží:

 • víťazi:
 • S3BA – FK Inter Bratislava – má právo postupu do II.ligy SFZ
 • S4BA – FC Petržalka akadémia – má právo postupu do III.ligy BFZ
 • SD3R – Lokomotíva Devínska Nová Ves – má právo postupu do II.ligy SD ZsFZ
 • MD3R – FK Rača Bratislava
 • SZRL – SDM Domino – má právo postupu do I.ligy SŽ SFZ
 • MZRL – MŠK Senec
 • zostupujúci:
 • S3BA – MŠK Kráľová pri Senci – do S4BA
 • S4BA – FK Jablonové – do OblFZ BA vidiek
 • SD3R – MŠK Kráľová pri Senci, TJ Dubová, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Jablonové – do OblFZ BA mesto resp. vidiek
 • MD3R – nikto
 • SZRL – FC Ružinov Bratislava – do OblFZ BA mesto
 • MZRL – FC Ružinov Bratislava – na základe zostupu družstva SZRL – do OblFZ BA mesto
 • počet zostupujúcich zo súťaže S3BA môže byť upravený na základe prihlášok družstiev zostupujúcich z II.ligy SFZ (ŠK Svätý Jur, ŠK Slovan Bratislava “B”), zo súťaže S4BA na základe zostupujúcich z S3BA tak, aby bolo v oboch súťažiach po 16 účastníkov
 • zo súťaže SD3R už nezostúpi nikto, súťaž bude doplnená na 14 účastníkov zo súťaže SD4V
 • zo súťaže SZRL+MZRL už nezostúpi nikto, súťaž bude doplnená o družstvo zo súťaže SZM na 14 účastníkov, pri splnení podmienok účasti

ŠTK si vyhradzuje právo na zmenu rozhodnutí v zmysle SP v prípade vzniknutých nových skutočností (napr.: neprihlásenie sa družstiev do súťaží…)

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.410: Nikolas Magát 1302953 (FC Zohor, MD3R), vylúčený za HNS k trénerovi súpera, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne s prerušením počas letnej prestávky, podľa čl. 47/2b DP, od 12.6.2017.

U.č.411: Dominik Jankovič 1322866 (Lokomotíva Devínska nová Ves, SZRL), vylúčený za HNS – zmarenie súperovi dosiahnutie gólu tým, že úmyselne zahral loptu rukou, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 8.6.2017.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.412: Vasyl Pitra 1312156 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 10.6.2017

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu      na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.413: Milan Miloševič 1371103 (ŠK Tomášov, S3BA), od 11.6.2017

U.č.414: Patrik Jureník 1219391 (PŚC Pezinok, S3BA), od 11.6.2017

U.č.415: David Donáth 1230359 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 10.6.2017

U.č.416: Róbert Vaniš 1216441 (FC Rohožník, S3BA), od 11.6.2017

U.č.417: Michal Holek 1286238 (MŠK Senec, SD3R), od 12.6.2017

U.č.418: Vladimír Miartuš 1297350 (MŠK Senec, SD3R), od 12.6.2017

U.č.419: Csaba Gódány 1296921 (FK Šamorín-Hamuliakovo, MD3R), od 12.6.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.420: TJ Slovan Viničné (S4BA). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 408    k zapálenie pyrotechniky počas a po stretnutí, ktoré neovplyvnilo priebeh v stretnutia 29. kola S4BA  TJ Slovan Viničné – SDM Domino a udeľuje klubu Upozornenie, podľa čl. 10 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č.421: ŠK Bernolákovo (S3BA). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 409       k nevyhotoveniu video záznamu pre poruchu kamery zistené tesne pred stretnutím 29. kola S3BA  ŠK Bernolákovo – PŠC Pezinok. Udeľuje klubu Pokutu 40.-€ za porušenie RS a podľa čl. 12 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č.422: FC Petržalka Akadémia (S4BA). Na základe Správy delegáta zo stretnutia (zapálenie pyrotechniky počas stretnutia) v stretnutí 30. kola S4BA  FC Petržalka akadémia – TJ Čunovo udeľuje klubu FC Petržalka Akadémia Upozornenie, podľa čl. 10 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č.423: Oznamuje, že v prípade prerušenia DS, sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18.

U.č.424: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU“ a doručiť v stanovenej lehote komisii. Finančné pokuty sú nasledovné:    III. liga = 40.- €, IV. liga = 30.- €, dorast = 10.-€ a žiaci 0,- € + poplatok za prerokovanie DO.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk awww.futbalbfz.sk/oznamy/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra sa podáva od 1. 7. do 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a od 1.8. do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/ – tzv. dočasný transfér.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOMVKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

KM BFZ oznamuje FK, že od súťažného ročníka 2017/2018 pripravujeme zmeny hracieho systému a modelu súťaží starších prípraviek, mladších prípraviek a predprípraviek. Na základe toho žiadame FK, aby elektronické prihlášky družstiev prípraviek zasielali až po zverejnení zmien. Prihlášky prípraviek kluby budú posielať samostatne, termín ich podávania bude známy až po schválení hracieho systému VV BFZ. 

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017. Žiada rozhodcov, aby pri prezentácii predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu platné na celý nasledujúci súťažný ročník. Ak túto podmienku budú spĺňať potvrdenia rozhodcov nahlásených na postup z oboch ObFZ, akceptuje ich.

Žiada rozhodcov o úhradu doplatku sumy za výstroj vo výške 96,92 € do 27.6.2017. Číslo účtu je uvedené na stránke BFZ. Variabilný symbol pre podúčet KRaD je 244. Ďalšie pokyny k platbe boli poslané mailom.

Nedostatky R v zápisoch o stretnutí:

Čižmár a Polakovič – administratívne chyby pri neuvedení mien resp. dátumov narodení lekárov / zdravotníkov;

Vašš – nadstavenie HČ o 7´ by bolo žiaduce zdôvodniť.

Ospravedlnenia: Ralbovský 16.6.-1.8.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch; poplatok cca 160,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch; poplatok cca 290,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (predbežná cena cca 290,- eur)

Predbežný termín školenia : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady, D. Sakar (14).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena cca 160,- eur)

Predbežný termín školenia : december 2017 – február 2018

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša (5).

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 07.06.2017 v Poprade organizuje Seminár trénerov ženského futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov ženského futbalu a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 03.06.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 24.06.2017 v Nitre, v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.06.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.trenerportal.sk.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

Jún:

13.06.2017 TZ/TC – NMŠK WU13 BFZ

19.-24.06.2017 Letný športový tábor  (chlapci) – Stupava U12 a U13 BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

Júl:

03.-08.07.2017 Letný športový tábor  (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava) U17 BFZ

August:

19.-23.08.2017 RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice) U15 BFZ

September:

05.-06.09.2017 MT – Turnaj programu podpory talentov SFZ (Púchov) U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica senior – amatér  BFZ

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie U14 BFZ

Október:

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI