Zápisnica č. 44 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.júla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 44
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.júla 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Farbula, Richtárik, Kováč, Bóc, Teleky, Salenka, Slovák

Pozvaní : Richtárik, Kováč, Bóc, Trnovský, Teleky, Salenka, Kováč, Potuček, Slovák

Ospravedlnení : Suchý, Trnovský, Badinský, Potuček,

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu zmien v súťažiach prípraviek od súťažného ročníka 2017/2018 – p. Salenka

4, Informácia predsedov odborných komisií BFZ o činnosti komisií za súťažný ročník 2016/2017 – p. Farbula

5, Schválenie predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zrušenia KMaP BFZ – p. Jánošík

7,Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017 – p. Richtárik

8,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Richtárik

9, Schválenie návrhu zaradenia družstiev žiačok do súťaží – p. Farbula

10, Schválenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Richtárik

11, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Kružliak

12, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 – p. Farbula

13, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 28.6.2017 – p. Jánošík

14, Informácia z konferencie SFZ, konanej dňa 29.6.2017 – p. Jánošík

15, Rôzne

16, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie realizačného tímu výberu BFZ U17 ako bod 3 a pokračovať podľa predloženého programu

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá, 1/43 ( Poníženie odmeny pre ŠK Báhoň),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a pozastavuje plnenie uznesenia 1/38

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie RT výberu BFZ U17

Návrh na zloženie RT predložil za TMK regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč. Informoval, že doterajší tréner výberu p. Gála ukončil činnosť pri tomto výbere z pracovných dôvodov a preto TMK navrhuje nové zloženie RT ako:

Tréner – Michal Pančík -UEFA A ( FK Inter Bratislava U17)

Asistent trénera – Peter Gál – UEFA A ( ŠK Slovan Bratislava U17)

Vedúci mužstva – Pavol Minárik

Masér – Marián Mareš

Uznesenie 1/44

VV schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U17 tak, ako bolo predložené TMK BFZ :

Tréner – Michal Pančík -UEFA A ( FK Inter Bratislava U17)

Asistent trénera – Peter Gál – UEFA A ( ŠK Slovan Bratislava U17)

Vedúci mužstva – Pavol Minárik

Masér – Marián Mareš

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za :7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu zmien v súťažiach prípraviek od súťažného ročníka 2017/2018

Návrh zmien v súťažiach prípraviek predložila TMK v spolupráci s KM BFZ. Konštatovala, že družstvá zaradené do projektu futbalových akadémií a ÚTM budú zaradené do súťaží prípraviek SFZ a preto bola táto zmena nevyhnutná a prekonzultovaná s predstaviteľmi FK na stretnutí, ktoré sa konalo 21.6.2017 v sídle BFZ.

Uznesenie 2/44

VV BFZ neschvaľuje zmeny v súťažiach prípraviek tak, ako boli predložené TMK BFZ a KM BFZ, ale ponecháva doterajší model súťaží.

VV BFZ schvaľuje návrh TMK BFZ a KM BFZ pre súťaž predprípravky U8

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Informácia predsedov odborných komisií BFZ o činnosti komisií za súťažný ročník 2016/2017

Vedúci sekretár predložil VV BFZ vyhodnotenie práce jednotlivých komisií okrem vyhodnotenia KMaP BFZ, ktoré predseda p. Chvíľa nedoručil na sekretariát. Vedúci sekretár zhodnotil, že práca KMaP nebola na požadovanej úrovni. Ostatné komisie pracovali podľa plánu zasadnutí

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií za súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie predsedu LPK BFZ

Návrh na schválenie predsedu LPK BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval VV BFZ, že predseda LPK BFZ p. Cirák mu oznámil, že s rodinných a pracovných dôvodov nemôže ďalej plnohodnotne vykonávať túto funkciu. Na miesto predsedu navrhuje p. Mária Potučeka, ktorý s kandidatúrou súhlasí. Členom VV BFZ bol zaslaný štrukturálny životopis p. Potučeka

Uznesenie 3/44

VV berie na vedomie odstúpenie s funkcie predsedu LPK BFZ p. Ciráka a schvaľuje za nového predsedu p. Mária Potučeka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zrušenia KMaP BFZ

Návrh na zrušenie KMaP BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík spoločne s vedúcim sekretárom BFZ na základe písomného stanoviska predsedu KMaP BFZ p. Dušana Chvíľu. Vedúci sekretár už v hodnotiacej správe predsedov komisií informoval, že KMaP BFZ nepracovala na požadovanej úrovni.

Uznesenie 4/44

VV schvaľuje zrušenie KMaP BFZ ku dňu 10.7.2017 a náplň činnosti preberie EK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017

Vyhodnotenie jednotlivých súťaží predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – ,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh zaradenie družstiev do súťaží predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a KM BFZ súťaže prípraviek nasledovne

III. liga seniori – 16 účastníkov

ŠK Tomášov, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, ŠK Slovan Bratislava B, ŠK Svätý Jur, TJ Rovinka, FK Vajnory, FC Petržalka akadémia, FK Slovan Most pri Bratislave, Lokomotíva D.N.Ves, ŠK Bernolákovo, FC Rohožník, ŠK Báhoň, OFK D. Lužná, ŠK Lozorno, FK Rača Bratislava, PŠC Pezinok

IV. liga seniori – 16 účastníkov

SDM Domino Bratislava, CFK Pezinok – Cajla, FK Lamač Bratislava, Slovan Viničné, TJ Čunovo, SFC Kalinkovo, MŠK Králová pri Senci, TJ Veľké Leváre, FKM K.Ves, FC malacky, FK Karpaty Limbach, Záhoran Jakubov, MFK Rusovce, OŠK Slovenský Grob, ŠK Závod, ŠK Vrakuňa Bratislava miesto FK Borinka, ktorá sa do súťaže IV. liga neprihlásila

III. liga starší dorast – 14 účastníkov

FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FC Zohor, MŠK Iskra Petržalka, FC Ružinov Bratislava, NMŠK 1922 Bratislava, FK Rača Bratislava, SDM Domino Bratislava, FK Inter Bratislava B, FC Rohožník, MŠK Senec, OFK D. Lužná, ŠK Šenkvice, FK Šamorín – Hamuliakovo, PŠC Pezinok

III. liga mladší dorast – 18 účastníkov

A skupina

FC Petržalka B, SDM Domino B, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač, FKP Dúbravka, NMŠK 1922 Bratislava, FC Záhorská Ves, ŠK Lozorno, ŠK Žolík Malacky B,

B skupina

MŠK Senec, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Rača Bratislava , FC Ružinov, PŠC Pezinok, FK Vajnory, ŠK Svätý Jur,OFK Pusté Úľany, SDM Domino

II. liga starší, mladší žiaci – 14 účastníkov

ŠK Bernolákovo, FKP Dúbravka, MŠK Senec, ŠK Svätý Jur, ŠK Šenkvice, FK Rača Bratislava, PŠC Pezinok, ŠK Žolík Malacky, OFK D. Lužná, MŠK Iskra Petržalka, PFA ŠTK Šamorín, NMŠK 1922 Bratislava, Lokomotíva D. N.Ves, ŠK Vrakuňa Bratislava

Súťaže prípraviek

Prípravka PMA1,PMB1,PMC1 – 14 účastníkov

NMŠK 1922 Bratislava, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava, FC Malacky, FK Rača Bratislava, FC ŠTK 1914 Šamorín, PŠC Pezinok FKP Dúbravka Bratislava, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná, MŠK Senec, ŠK Vrakuňa, Lokomotíva Devínska Nová Ves, CFK Pezinok – Cajla

Prípravka PMA2,PMB2 – 7 účastníkov

MŠK Iskra Petržalka, NMŠK 1922 Bratislava „ B „, ŠKO Miloslavov, FK Vajnory, FK Dúbravka Bratislava, SDM Domino B, MFK Záhorská Bystrica

Prípravka PMA3 – 10 účastníkov

FK Mariathal Bratislava, MFK Rusovce, TJ Jarovce, FC ŠTK Šamorín „ B „, FK Scorpions Bratislava, TJ Čunovo, FC Petržalka akadémia B, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Lamač, SDM Domino C

Prípravka MA – okres Malacky – 14 účastníkov

FC Rohožník, ŠK Lozorno, ŠK Závod, OFK Vysoká pri Morave, TJ Veľké Leváre, ŠK Gajary, FC Zohor, TJ Záhoran Kostolište, FK v Sološnici, FK Borinka, FKM Stupava, OŠK Láb, TJ Záhoran Jakubov, FK Studienka

Prípravka PK – okres Pezinok – 14 účastníkov

FC Družstevník Budmerice, FC Slovan Častá, FK Karpaty Limbach, OFC 014 Vinosady, ŠFK Prenaks Jablonec, ŠK Šenkvice, OŠK Slovenský Grob, GFC Grinava, FC Slovan Modra, ŠK Svätý Jur, ŠK Báhoň, PŠC Pezinok „B“, Slovan Vištuk, Slovan Viničné

Prípravka SC – okres Senec – 14 účastníkov

FK Slovan Ivanka pri Dunaji „B“, ŠK Čataj – FO, ŠK Tomášov „A“, ŠK Tomášov „B“ , ŠK Nová Dedinka, MŠK Kráľova pri Senci, SFC Kalinkovo, FK Slovan Most pri Bratislave, OŠK Chorvátsky Grob, FK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Bernolákovo, MŠK Senec B, TJ Malinovo

Prípravka PMC2 – 10 účastníkov

ŠK Šenkvice, ŠK Závod, ŠK Nová Dedinka, FK Scorpions Bratislava, FKM Stupava, ŠK Báhoň, TJ Malinovo, ŠK Bernolákovo, FC Rohožník, SFC Kalinkovo

Predprípravka PMD – 18 účastníkov turnajovým spôsobom

FKM Karlová Ves, FK Rača Bratislava, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FC ŠTK 1914 Šamorín, FKP Dúbravka Bratislava, OŠK Chorvátsky Grob, OFK Dunajská Lužná, Lokomotíva Devínska Nová Ves, FK Inter Bratislava, ŠK Slovan Bratislava, MŠK Senec, ŠK Bernolákovo, FK Karpaty Limbach, FC Rohožník, TJ Rovinka, TJ Záhoran Jakubov, FKM Stupava, FC Petržalka akadémia

Uznesenie 5/44

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaží BFZ tak, ako boli predložené predsedom ŠTK BFZ a KM BFZ

Predseda ŠTK BFZ informoval VV BFZ o aktuálnom stave štadiónov III. a IV. ligy z hľadiska infraštruktúry štadiónov.

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ o aktuálnych stavoch štadiónov III. a IV. ligy BFZ z hľadiska infraštruktúry.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Schválenie návrhu zaradenia družstiev žiačok do súťaží

Návrh na schválenie zaradenia družstiev predložil vedúci sekretár BFZ v zastúpení predsedu KŽF s odôvodnením, že do súťaže 1.liga žiačok BFZ sa prihlásili iba družstvá FC Petržalka a ŠK Svätý Jur. Preto KŽF navrhuje súťaž 1.liga žiačok BFZ neorganizovať v tomto súťažnom ročníku a spomínané družstvá zaradiť do súťaže mladší žiaci ObFZ Bratislava – mesto.

Uznesenie 6/44

VV schvaľuje návrh KŽF BFZ neorganizovať v súťažnom ročníku 2017/2018 súťaž 1.liga žiačok BFZ a požiadať ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie družstiev FC Petržalka a ŠK Svätý Jur do súťaže MZM.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                     T: Ihneď

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Schválenie RS pre súťažný ročník 2017/2017

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018.

Uznesenie 7/44

VV schvaľuje rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018, predložený predsedom ŠTK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 12 – Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Predseda KRaD BFZ predložil na schválenie nominačné listiny RaD pre súťažný ročník 2017/2018 nasledovne

Rozhodcovia S3BA

Bláha Dávid, Bohun Mário, Dujava Daniel, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Piatka Pavol, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Ruc Marián, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Vašš Marián.

Rozhodcovia S4BA

Brody Milan ml., Budáč Peter, Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hegedüs Peter, Harajbič Igor, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kalmár Marek, Kašper František, Kica Rastislav, Klúčik Dušan, Kočický Igor, Kožuch Daniel, Kramár Maroš, Krčová Mária, Lalo Miloš, Lomňančík Lukáš, Sabela Lukáš, Samko Karol, Srna Tomáš, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Triskal James, Valko Juraj, Vasilenko Štefan, Volek Michal.

Delegáti S3BA

Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4BA

Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Chladek Gabriel, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Slezák Jozef.

Uznesenie 8/44

VV schvaľuje nominačné listiny RaD BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 tak, ako boli predložené predsedom KRaD BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 13 – Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016

Vedúci sekretár predložil termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2017

August 2017 – 7.8.2017

September 2017 – 12.9.2017

Október 2017 – 9.10.2017

November 2017 – 13.11.2017

December – 4.12.2017

Uznesenie 9/44

VV schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 14 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 28.6.2017

Informáciu z VV SFZ zo dňa 28.6.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 28.6.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 15 – Informácia z konferencie SFZ zo dňa 29.6.2017

Informáciu z konferencie predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 16 – Rôzne

VV BFZ ukladá

Požiadať SFZ o pozastavenie povinného poľa tréner v súťažiach prípraviek.

Predseda ŠTK požiadal o zakúpenie hracích lôpt v počte 5 kusov na FK zn. ADIDAS pre súťaže III. a IV. liga BFZ seniorov na majstrovské stretnutia.

Uznesenie 10/44

VV schvaľuje oficiálne hracie lopty majstrovských futbalových stretnutí pre FK III. a IV. ligy BFZ nasledovne

2 ks lôpt zdarma pre každý FK III. a IV. ligy BFZ

3ks lôpt v cene 75€/ 1ks zaplatí každý FK III. a IV. ligy BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Žiadosť PFA ŠTK Šamorín k odohratiu majstrovských stretnutí na ihrisku FC ŠTK 1914 Šamorín.

Uznesenie 11/44

VV BFZ schvaľuje žiadosť PFA ŠTK Šamorín odohrať domáce stretnutia na ihrisku FC ŠTK 1914 Šamorín

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

VV berie na vedomie :

Ponuku FA Bratislava na odkúpenie akadémie na Bieloruskej ulici. VV BFZ nereflektuje na ponuku FA Bratislava.

Seminár RaD BFZ sa uskutoční 1.8.2017

Aktív BFZ sa uskutoční 2.8.2017 o 17:30 hod. v aule Domu športu.

List ŠK Báhoň – VV BFZ potvrdzuje rozhodnutie DK BFZ, ktorá postupovala v zmysle platného RS pre súťažný ročník 2016/2017.

List FK Borinka o neprihlásení sa družstva seniorov do súťaže IV. liga seniorov

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.08.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 10.07.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                     Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI