ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 13 ZO DŇA 29.09.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o.i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • FK III. a IV. ligy seniorov, ako aj ObFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V. liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. 1.kolo je naplánované na jeseň 11.-12.11.2017.

 • Schvaľuje od 29.9.2017 pre OFK D. Lužná použitie umelej trávy v mládežníckych stretnutiach. Súperi sú povinný priniesť si so sebou vhodnú obuv na UT.

 • Schvaľuje od 28.9.2017 pre MŠK I. Petržalka ihrisko na Budatínskej.

 • ŠTK podmienečne uzatvára ihrisko CFK Pezinok – Cajla (S4BA) z dôvodu nevyhovujúcej infraštruktúry štadióna pre danú súťaž (Lavičky náhradníkov) od 2.10.2017.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • S3BA

  • 7.kolo FC Petržalka – ŠK Tomášov 4.10.2017 o 18,30 hod.

  • 11.kolo OFK D.Lužná – ŠK Lozorno, FO 8.10.2017 o 14,30 hod.

 • SD3R

  • 9.kolo NMŠK 1922 Ba – PŠC Pezinok 7.10.2017 o 10,00 hod.

  • 9.kolo OFK D.Lužná – ŠK Šenkvice 8.10.2017 o 11,30 hod.

  • 11.kolo FC Rohožník – MŠK I.Petržalka 21.10.2017 o 12,30 hod.

  • 11.kolo ŠK Šenkvice – FK Šamorín-Hamuliakovo 21.10.2017 o 12,30 hod.

  • 13.kolo SDM Domino – PŠC Pezinok 4.11.2017 o 13,30 hod.

 • MD3R

  • 9.kolo PŠC Pezinok – OFK Pusté Úľany 7.10.2017 o 13,30 hod.

  • 11.kolo FKP Dúbravka Ba – NMŠK 1922 Ba 22.10.2017 o 12,00 hod.

  • 11.kolo MŠK Senec – PŠC Pezinok 22.10.2017 o 10,30 hod.

  • 11.kolo FKP Dúbravka – NMŠK 1922 Ba 22.10.2017 o 12,00 hod.

  • 12.kolo FC Petržalka – FKP Dúbravka 25.10.2017 o 16,00 hod.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Samuel Njambi (2003) č.rp.1303847 – žiaci / dorast – platnosť lekárskej prehliadky od 9.8.2017 do 8.8.2018

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 70: Martin Michálek 1156643 (ŠK Závod, S4BA), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 25.9.2017

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 71: Nicolas Leginus 1310394 (ŠK Tomašov, S3BA), od 24.9.2017.

U.č. 72: Peter Brachtl 1307300 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 25 .9.2017.

U.č. 73: Slavomír Matoška 1147923 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 28 .9.2017.

U.č. 74: Jaroslav Šúplata 1296133 (MŠK Kráľová pri Senci, S4BA). Na základe podnetu DS, KRaD rozhodla, že 2 ŽK bola nesprávne udelená rozhodcom stretnutia. DK BFZ upúšťa od disciplinárnej sankcie a dňom 29.9.2017 uvoľňuje menovanému športovú činnosť.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 75: SFC Kalinkovo, S4BA. DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí a doručení písomného vyjadrenia klubu / U.č.69/, kde podľa vyjadrenia klub odstránil všetky nedostatky, ukladá klubu SFC Kalinkovo disciplinárnu sankciu – Pokarhanie, podľa čl.11 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č. 76: FC Petržalka, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a prijaté opatrenia k porušeniu povinnosti organizátora stretnutia : umožnenie vnesenia pyrotechniky na štadión a za nezabezpečenie vniknutia divákov hostí na HP, počas stretnutia 9. kola lll. ligy medzi FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava B, podľa čl. 71/1,3,b, DP, do 4.10.2017.

U.č. 77: ŠK Slovan Bratislava B, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a prijaté opatrenia k HNS divákov : vnesenie do sektoru H pyrotechniku a  vniknutie divákov na HP, počas stretnutia 9. kola lll. ligy medzi FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava B, podľa čl. 71/1,3,b, DP, do 4.10.2017.

U.č. 78: ŠK Závod, S4BA. DK berie na vedomie podnet klubu, ohľadom vylúčeného hráča, ktorý svoje konanie úprimne oľutoval, podľa čl. 36 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

Upozornenie pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia prípraviek

KM žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínu stretnutia všetkých súťaží prípraviek podávali prostredníctvom klubového ISSF manažéra ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Nepodávajte žiadosti cez detail stretnutia, nakoľko takto podaná žiadosť príde na ŠTK BFZ, ktorá Vám žiadosť automaticky zamietne, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

Upozornenie pre FK – povinná funkcia hlavného usporiadateľa stretnutia

KM žiada FK , aby si do termínu 3.10.2017 nahodili v ISSF povinnú funkciu – hlavný usporiadateľ stretnutia. V prípade, že FK tak neučiní, vystavuje sa odstúpeniu na DK BFZ za porušenie povinností vyplývajúce z predpisu a rozhodnutí orgánu SFZ.

a/ kontumácia stretnutia – súťaž PMB1

4.kolo: DNV – Cajla 0 : 3 k ( SP čl.82/b – nenastúpenie na stretnutie )

Lokomotíva Devínska Nová Ves – poriadková pokuta 50,- € ( RS čl.3.5 )

b/ odhlásenie družstva – súťaž PMB1

Zo súťaže PMB1 sa odhlásilo družstvo Lokomotíva Devínska Nová Ves. Dosiahnuté výsledky boli anulované. Družstvá, ktoré majú hrať proti DNV budú mať voľno. Lokomotíva Devínska Nová Ves – poplatok 200,- € ( RS čl.3.6 )

c/ zmena hracieho času – súťaž PMC1

Lokomotíva Devínska Nová Ves – SO 10.15 hod.

d/ úprava hracích časov stretnutí – súťaž PMC1

5.kolo: FC Malacky – DNV, SO 30.9. o 9.30 hod. ( súbežne s PMA1 )

9.kolo: Rovinka – DNV, SO 28.10. o 11.30 hod.

10.kolo: PŠC – DNV, SO 4.11. o 10.15 hod.

e/ posun hracieho času – súťaž PMA1

13.kolo: Šamorín – FA Lafranconi, UT 10.10. o 17.00 hod. ( súbežne s PMB1 )

13.kolo: DNV – Ivanka, UT 10.10. o 17.00 hod.

f/ odložené stretnutia ( chorobnosť hráčov ) – súťaž PRMA

4.kolo: V.Leváre – Studienka, NT 17.10. o 16.30 hod.

12.kolo: Lozorno – V.Leváre, NT 24.10. o 16.00 hod.

12.kolo: Rohožník – Vysoká, NT 6.10. o 18.15 hod.

g/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2

7.kolo: N.Dedinka – FK Inter, NE 15.10. o 9.30 hod.

h/ zmena poradia stretnutí –súťaž PRPK

6.kolo: Báhoň – Vinosady, NE 8.10. o 15.00 hod. ( HP Báhoň )

19.kolo: Vinosady – Báhoň, 13.5. o 14.30 hod. ( HP Vinosady )

ch/ zmena poradia stretnutí – súťaž PRMA

4.kolo: Stupava – Vysoká, SO 23.9. o 15.00 hod. ( HP Stupava )

17.kolo: Vysoká – Stupava, NE 29.4. o 10.00 hod. ( HP Vysoká )

i/ termín dohrávky stretnutia – PMA3

1.kolo: FK Scorpions – Mariathal Bratislava, ST 27.9. o 17.00 hod. ( HP Jarovce )

j/ zmena termínu stretnutia / dohoda FK / – súťaž PRPK

9.kolo: Limbach – Vištuk, SO 28.10. o 10.30 hod.

k/ zmena termínu stretnutia s poplatkom – PRMA

6.kolo: Jakubov – Kostolište, ŠT 5.10. o 17.30 hod.

TJ Záhoran Kostolište – poplatok 20,- €

l/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2017/2018 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie

starší žiaci: ročník2003 a mladší

mladší žiaci: ročník 2005 a mladší.

Miesto konania

st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava

ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava Rača.

Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018,kde sa plánuje odohrať celkove 7 kôl do 4.2.2018/. Podrobnosti prihlásenia v nasledujúcej US BFZ. Finálová časť ZHL BFZ bude dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok bol určený na 12.10.2017 o 16.30 na štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia: M. Martiška, D. Olša, D. Štofik, Ľ. Čižmár, M. Fischer, M. Hrazdira, I. Kočický, L. Lomňančík a P. Olšiak.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R. Kica – dôvodom na udelenie OT-ŽK je zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie (popis „držanie v sľubne sa rozvíjajúcej akcii“ nepovažuje komisia za dostatočný);

P. Ježík – okolnosti štartu hráča bez RP boli uvedené v súlade s pokynmi, ale chýba informácia, či bola kontrola jeho identity v ISSF vykonaná aj s vedomím zástupcu súpera.

Pozýva na zasadnutie dňa 29.9. R. Tanglmayera, D. Bláhu, D. Olšu, K. Samka, P. Szakálla a A. Marczella.

Ospravedlnenia: Kalmár 29.9.; Hudy 6.-8.10.; Harajbič 30.9.-1.10., 8.10.; Ježík 8.10., 13.-21.10.; Ralbovský 28.9.; Hegedüs 15.10.; Páchnik 7.10.

 Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje, že v rámci Grassroots programu SFZ oragizuje pre družstvá žiackej ligy v sezóne 2017/18 v príslušnom RFZ celoslovenský turnaj „„MINI CHAMPIONS Liga Slovenska 2017“ pre chalpcov U12 narodených po 1.1.2006 a dievčatá U15 po 1.1.2003.

Krajské kolo chlapcov sa uskutoční v termíne 03.10.2017 v areáli FŠ FC Petržalka, za účasti tímov FK Inter Bratislava, FKM Karlova Ves, FC Petržalka, SDM Domino Bratislava, MŠK Senec a FK Rača Bratislava.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v štyroch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v piatich blokoch).

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur) sa koná v piatich blokoch :

 • 1. Blok : 28.-29.09.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 20.-22.10.2017 (piatok – nedeľa) – 3 dni

 • 3. Blok : 01.-02.11.2017 (streda – štvrtok) – 2 dni

 • 4. Blok : 16.-18-11.2017 (štvrtok – sobota) – 3 dni

 • 5. Blok : 04.-05.12.2017 (pondelok – utorok) – 2. dni

 • ZS – 04.01.2018 a 09.01.2018

Prihlásení : A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, P. Tóth, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, D. Sakar, M. Pipíška, M, B. Szalay, C. Gábriš, L. Horváth, A. Horváthm J. Fukatsch, J. Reffek, P. Šmilňák, F. Kiss, M. Tesárik, D. Tóth, T. Kučera, V. Juščák (23). Zoznam prihlásených trénerov je uzavretý.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (cena 100,- eur) sa koná v štyroch blokoch :

TERMÍN ŠKOLENIA : Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch

 • 1. Blok : 05.-06.10.2017 (štvrtok-piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 26.-27.10.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 3. Blok : 10.11.2017 (piatok) – 1 deň

 • 4. Blok : 19.-20.11.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

 • ZS : 13.-15.12.2017

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, I. Bobošík, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, P. Bacho, L. Mikita, M. Kondela, D. Šturdík, V. Frantová, M. Tokoš, J. Mesároš, P. Michalovič, L. Višváder, P. Uhrinec, V. Novák, P. Arnold, P. Kinder, R. Vaš, E. Fulmek, P. Jaborek, A. Chvíla, D. Giertli, V. Vittek, E. Valášková, M. Sitiar, V. Riegel, R. Riegel, J. Madleňák, S. Bohmerová, P. Břečka, M. Lukáček, M. Sabo, M. Cintula, M. Čierny, J. Mózsi, Ľ. Noga, I. Zrubec (39). Zoznam prihlásených trénerov je uzavretý.

TMK BFZ informuje, že v rámci snahy o preškolenie a navýšenie počtu tréneriek (v ženskom futbale) SFZ tento rok podporí ženy, ktoré absolvujú UEFA Grassroots C alebo UEFA B školenie a to tak, že im preplatí spätne časť nákladov za školenie (cca 80 – 90 % ceny školenia). Všetky informácie budeme posielať trénerkam po prihlásení sa.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                     Akcia                              Kategória

Október:

03.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo (Petržalka) U12 kluby

09.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

09.10.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12,13,14 OblFZ BA vidiek

23.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017 TZ/TC – Stupava U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby

November:

08.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Juž. Morava) U15 BFZ

14.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Bratislava) U14, U13 BFZ

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

December:

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI