Zápisnica č. 49 zo zasadnutia VV BFZ dňa 4. decembra 2017 v Senci

Zápisnica č. 49
zo zasadnutia VV BFZ dňa 4. decembra 2017 v Senci

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa ( od bodu 6) Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula, Príkopa

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc, Salenka, Teleky, Somoláni, Orlický, Potuček

Ospravedlnení: Teleky, Orlický, Somoláni,

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4, Schválenie volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ – p. Badinský

5, Schválenie návrhu programu riadnej konferencie BFZ – p. Farbula

6, Správa o činnosti komisií BFZ za rok 2017 – p. Farbula

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia s doplnením do bodu 4 – schválenie rokovacieho a volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, List FK Borinka – neprišla odpoveď zo SFZ, Uznesenie 1/48 ( Príspevok pre bratov Čapkovičovcov) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2018

Návrh rozpočtu BFZ na rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

Uznesenie 1/49

VV súhlasí s návrhom rozpočtu BFZ na rok 2018 v znení pripomienok p. Suchého, ukladá predsedovi EK BFZ dopracovať rozpočet o náklady pre ZT seniorov a dorastu a následne ukladá predsedovi BFZ predložiť rozpočet na schválenie riadnej konferencii BFZ dňa 11.01.2018

Z: Predseda BFZ T: Konferencia BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie rokovacieho a volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ

Predseda RK BFZ p. Badinský predložil VV BFZ na odsúhlasenie volebný poriadok riadnej konferencie BFZ , ktorá sa uskutoční 11.1.2018 a podľa ktorého by mali prebehnúť akty volených funkcií a akty potvrdzovania zvolených funkcionárov.

Vedúci sekretár predložil na odsúhlasenie Rokovací poriadok riadnej konferencie BFZ.

Uznesenie 2/49

VV BFZ súhlasí s textom rokovacieho a volebného poriadku riadnej konferencie BFZ, ktorá sa uskutoční 11.01.2018 v znení pripomienok a ukladá ho predložiť na rokovanie Konferencie BFZ.

Z: Predseda BFZ T: Konferencia BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu programu riadnej konferencie BFZ

Návrh programu riadnej konferencie BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Uznesenie 3/49

VV BFZ súhlasí s návrhom programu konferencie BFZ a odporúča ho schváliť delegátom konferencie BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Správa o činnosti komisií BFZ za rok 2017

Predsedovia jednotlivých odborných komisií predložili VV BFZ hodnotiace správy o činnosti komisií za rok 2017.

VV BFZ berie na vedomie hodnotiace správy predsedov komisií BFZ v znení pripomienok .

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Rôzne

Podpredseda BFZ p. Suchý predložil Návrh na novelizáciu stanov BFZ a to tak po odbornej, ako aj organizačnej stránke.

Uznesenie 4/49

VV BFZ schvaľuje návrh podpredsedu BFZ na novelizáciu stanov BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Predseda BFZ informoval o uskutočnení aktu krstu pamätnice BFZ

Uznesenie 5/49

VV BFZ schvaľuje každému FK v pôsobnosti BFZ zdarma darovať 1 ks pamätnice BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Predseda BFZ informoval, že do 11.12.2017 môžu zástupcovia FK nahlásiť na sekretariát BFZ činovníkov, ktorý sa v roku 2017 dožili významného životného jubilea a ktorých nahlásili do dňa zasadnutia na sekretariát BFZ

Uznesenie 6/49

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenie jubilantov, ktorý boli nahlásení na sekretariát BFZ do termínu zasadnutia VV BFZ

Jubilanti 2017

Chrenko Ivan 75 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji

Ing. Dušan Spišiak 75 rokov – Lokomotíva D. N. Ves

Lazar Rudolf 65 rokov – Delegát BFZ

Omaník Jaroslav 60 rokov – TJ Rovinka

Straka Branislav 60 rokov – MFK Rusovce

Imrich Koláth 60 rokov – Senec p. Matlák

Vojtech Šimon 60 rokov – Senec p. Matlák

Kinčeš Pavol 50 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji

Miroslav Chvíla 50 rokov – FK Karpaty Limbach

Martin Cichra 50 rokov – Lokomotíva D. N. Ves

Čestný člen SFZ

Čapkovič Jozef 70 rokov – Čestný člen SFZ

Čapkovič Ján 70 rokov – Čestný člen SFZ

Strieborný odznak SFZ

Tauber Rudolf 75 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji strieborný odznak SFZ

Miroslav Holienka 60 rokov – Senec p. Matlák strieborný odznak SFZ

Bronzový odznak SFZ

Štefan Pilván 80 rokov – MFK Záhorská Bystrica bronzový odznak SFZ

Ľudovít Šindelár 80 rokov – Funkcionár ObFZ Bratislava – vidiek bronzový odznak SFZ

Ladislav Gróf 80 rokov – OFK Dunajská Lužná bronzový odznak SFZ

Milan Košík 70 rokov – GFC 1923 Grinava bronzový odznak SFZ

Predseda BFZ dal návrh na schválenie finančného príspevku na koncoročné posedenie členov TMK a členov RT výberov BFZ.

Uznesenie 7/49

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok 550,- € pre TMK BFZ, za účelom príspevku na koncoročné posedenie komisie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

 • Príprava ZT seniorov a dorastu,

 • Príprava MHT Bratislava cup 2017

 • Informácia o priebehu ZHL starších a mladších žiakov,

 • Informácia o príprave plesu BFZ a vyhlásenia 11-ky roka za rok 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 08.01.2018 o 17:00 hod. v sídle zväzu, Súmračná 27, Bratislava.

V Bratislave, dňa 13.11.2017           Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                          vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI