Uznesenia VV BFZ k riadnej konferencii BFZ

VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 4.12.2017 schválil okrem programu konferencie BFZ aj volebný a rokovací poriadok pre riadnu konferenciu BFZ, ktorá sa bude konať dňa 11.01.2018 o 17:30 hod. v Hoteli Bratislava. V zmysle stanov BFZ a volebného poriadku :

RK BFZ vyhlasuje riadne voľby do orgánov BFZ na deň 11.01.2018, ktoré sa uskutočnia v Bratislave, na Seberíniho ulici č. 9, v budove Hotela Bratislava počas rokovania riadnej konferencie BFZ, konanej v čase od 17,30 hod. v súlade s ustanoveniami Stanov BFZ, Druhá hlava, čl. 43.

Písomné návrhy kandidátov na funkcie v rámci BFZ, ktoré odvodzujú svoju legitimitu nielen od výsledkov Konferencie BFZ, ale zároveň i od výsledkov Konferencií ObFZ Bratislava–mesto a ObFZ Bratislava–vidiek, konaných 29.11.2017 resp. 12.12.2017, musia byť doručené doporučenou poštou ( nie podané ) alebo osobne na sekretariát BFZ tak, aby boli k dispozícii RK BFZ najneskôr do 29.12.2017 do 12,00 hod.

Návrhy kandidátov doručené po uvedenom termíne sa považujú za neplatné!

Prihláška kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať

– údaje o kandidátovi

– meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska kandidáta a jeho písomný súhlas (bez nutnosti overenia podpisu notárom/na matrike) s kandidatúrou, ktorý je možné odvolať do momentu voľby/aktu potvrdenia

– identifikáciu navrhovateľa

– v rovnakej štruktúre, ak je ten fyzickou osobou, pri právnickej osobe má štruktúru

– názov, IČO, sídlo a štatutárnym orgán (bez nutnosti overenia podpisu notárom na matrike), inak je neplatná.

Všetci kandidáti na funkcie v rámci BFZ sa majú právo konferencie BFZ zúčastniť, a v súlade so Stanovami BFZ, Prvá hlava, čl. 35, sa časť z nich môže zúčastniť i ako delegáti riadnej Konferencie BFZ.

Predseda RK BFZ predkladá návrhy na kandidátov na volené funkcie Konferencii BFZ

Program konferencie BFZ nájdete TU

Volebný poriadok konferencie  nájdete TU

Rokovací poriadok konferencie nájdete TU 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI