ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 38 ZO DŇA 06.04.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Bernolákovo – Prezident ŠK Bernolákovo  Martin Méry 0905 512906.

FC Rohožník – Prezident FC Rohožník  Jaroslav Ferik 0917 195 262

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým delegátom BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý úspešne absolvovali školenie o odbornej príprave delegáta zväzu v dňoch 3 – 4.3.2018 v Senci, že osvedčenia si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek podľa príslušnosti.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Upozorňuje:

 • FC Ružinov (SD3R, SZM) upozorňuje na dodržiavanie zásad pri zmenách termínov stretnutí v zmysle SP čl.35/3 a ustrážili si prípadné kolízie s inými klubovými družstvami.

Schvaľuje zmeny:

S4BA:

 • 25.kolo Kráľová pri Senci – Viničné 8.5. o 17,30 hod.

SD3R:

 • 18.kolo Ivanka – NMŠK 19.4. o 16,00 hod., Šenkvice – Domino 20.4. o 17,00 hod.

SZRL+MZRL:

 • 16.kolo Šamorín – Rača 7.4. o 10,00+12,00 hod.
 • 17.kolo D.Lužná – Vrakuňa 19.4. o 16,30 mladší + 18,00 hod. starší žiaci.

Kontumuje:

 • MD3R 15.kolo NMŠK – Z.Ves 0:3 podľa SP čl.82/f, s použitím čl.46 (Andrej Čumakov) a čl.52/j. Prípad odstupuje na riešenie DK.

Odstupuje na DK:

 • Limbach (S4BA) za porušenie RS čl.2 (reflexné vesty usporiadateľov) a RS 9.7(zberači lôpt)

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Dominik Mezovský (2001) č.rp.1303004 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 16.1.2018 do 15.1.2019
 • Martin Riman (2000) č.rp.1301058 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 28.3.2018 do 27.3.2019
 • Pablo Polonyi Valls (2001) č.rp.1304911 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 8.8.2017 do 7.8.2018
 • Erik Bernhauer (2003) č.rp.1325608 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 28.9.2017 do 27.9.2018
 • Miroslav Mifkovič (2003) č.rp.1304427 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 11.7.2017 do 10.7.2018
 • Martin Volek (2003) č.rp.1329162 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 27.3.2018 do 26.3.201

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.181: Karel Skácel 1259008 (SDM Domino Bratislava, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením pred PU. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 2.04.2018.

U.č.182: Dušan Peller 1321775 (FK Záhorská Ves, MD3R A), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 2.04.2018.

U.č.183: Tobias Szilvási 1272606 (SFC Kalinkovo, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti zadžaním súpera pred PU. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 5.04.2018

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.184: Ivan Shovheniuk 1362856 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 31.03.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.185: Tomáš Sandtner 1305784 (ŠK Šenkvice, SD3R), od 29.03.2018.

U.č.186: Daniel Vanta 1232258 (PŠC Pezinok, S4BA), od 30.03.2018.

U.č.187: Milan Nestorik 1300207 (FK Vajnory, S3BA), od 31.03.2018.

U.č.188: Miroslav Ščepka 1192686 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 31.03.2018.

U.č.189: Kristián Komorovský 1308885 (FK Rača BA, S3BA), od 31.03.2018.

U.č.190: Jakub Kimák 1282385 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), od 2.04.2018.

U.č.191: Lukáš Hlavina 1174604 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 2.04.2018.

U.č.192: Peter Koporec 1262345 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 2.04.2018.

U.č.193: Patrik Kavoň 1268750 (FC Petržalka, S3BA), od 5.04.2018.

U.č.194: Mikuláš Mikunda 1250202 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 5.04.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.195: ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA. Doručené vyjadrenie k U.č.178, DK berie na vedomie technické problémy s časomierou a ukladá klubu ŠK Vrakuňa Bratislava disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl.10 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č.196: DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči FC Zohor, SD3R za porušenie SP čl. 43/b a 82/f ( neoznámenie dôvodu nepredloženia RP na ŠTK za hráčov Tomáša Lisého a Alexa Ortha). DK žiada klub FC Zohor o doručenie písomného vyjadrenia v termíne do 11.04.2018.

U.č.197: DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči NMŠK 1922 Bratislava, MD3R za porušenie SP čl. 43/b a 82/f ( neoznámenie dôvodu nepredloženia RP na ŠTK za hráčov Daniela Novosada a Samuela Krutka). DK žiada klub NMŠK 1922 Bratislava o doručenie písomného vyjadrenia v termíne do 11.04.2018.

U.č.198: FC Petržalka, S3BA. DK na základe správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie za hrubé nešportové správanie divákov – urážlivé pokrikovanie na delegované osoby a na BFZ v stretnutí 16. kola, medzi družstvami ŠK Bernolákovo – FC Petržalka, odohraného dňa 4.04.2018. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k HNS divákov v termíne do 11.04.2018.

U.č.199: SFC Kalinkovo – klub podal prostredníctvom ISSF podnet proti udeleniu ČK v stretnutí Limbach – Kalinkovo, S4BA. Podnet DK zobrala na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, nakoľko v správe DS je uvedené, že ČK bola udelená správne. DK oznamuje klubu, že proti výkonu rozhodcu je možné podať len sťažnosť na KRaD. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12.04.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018. 

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ

a/Oznam pre FK

KM BFZ žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínov stretnutí v súťažiach prípraviek zasielali v ISSF ako podnet k danému stretnutiu výlučne na KM BFZ, žiadosti podávané cez detail stretnutia prídu na ŠTK BFZ, ktorá automaticky žiadosť zamietne ako neopodstatnenú, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

b/ zmeny termínov stretnutí z dôvodov kolízie

PRPK – 14.kolo: OŠK Sl.Grob – Slovan Častá, SO 7.4. o 13.30 hod. ( akcia SFZ )

PRSC – 14.kolo: MŠK Kráľova – ŠK Tomášov, NE 8.4. o  8.00 hod. ( akcia SFZ )

c/ zmena hracieho času

PRMA : ŠK Gajary – nedeľa 11.00 hod.

d/ zmena termínu stretnutia s poplatkom

PMC2 – 12.kolo: ŠK Nová Dedinka – FC Rohožník, SO 26.5. o 10.00 hod. FC Rohožník poplatok 20,- € ( RS čl.3.4 )

e/ zmena termínu stretnutia – dohoda FK

PMC1 – 23.kolo: FK Rača – MŠK Senec, UT 8.5. o 13.00 hod.

PMC2 – 15.kolo: FC Rohožník – ŠK Báhoň, SO 28.4. o 14.00 hod.

PMC2 – 17.kolo: FC Rohožník – FK Inter Bratislava, SO 12.5. o 14.00 hod.

PMC2 – 21.kolo: FC Rohožník – FK Scorpions Bratislava, SO 9.6. o 14.00 hod.

f/ V období od 13.4. – 20.4.2018 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme obvodné kolá 20. ročníka McDonald´s CUP 2017/2018. Štartujú koedukované družstvá chlapcov a dievčat  I. stupňa ZŠ narod. od 1.9. 2007 a mladší. Jednotlivých obvodných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazné družstvo ZŠ z obvodného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 9.5. 2018 /streda/ na štadióne ŠKP Dúbravka.

Komisia rozhodcov a delegátov

Upozorňuje rozhodcov, že vzhľadom na atletické podujatie na štadióne Mladá garda v plánovanom čase fyzických previerok bude o definitívnom termíne ich konania rozhodnuté na zasadnutí komisie dňa 6.4. s následným uvedením v ÚS a bezprostrednou informáciou poslanou mailom.

Opätovne upozorňuje rozhodcov, že ak sa vyskytne problém z hľadiska oprávnenosti štartu hráča bez RP a popis okolností pripustenia ich štartu nebude v súlade s príslušnými ustanoveniami SP a RS, bude zodpovednosť čiastočne prenesená aj na nich. V predchádzajúcom kole (30.3.-1.4.) neuviedli všetky potrebné okolnosti R. Hádek, P. Hegedüs a M. Kardelis.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: Lomňančík – nedostatočný popis situácie s výmenou dresu brankára, ktorý sa stal hráčom v poli; Hudy – nedostatočný popis pri štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii.

Ospravedlnenia: Kalmár 14.4., 28.-29.4., 12.5.; Hrazdira 13.-14.4.; Ježík 4.-12.5. (do 12.00); Kašper 11.-17.4. (nedostatočný predstih!); Martinkovič 15.4. (nedostatočný predstih!).

Komisia ženského futbalu

Oznamuje, že 11.4.2018 sa na FŠ FC Petržalka uskutoční turnaj BFZ. Na turnaji sa aj výber dievčat BFZ WU13 (ročník nar. 2005). Nominácia ja zverejnená v “Akcie výberov mládeže BFZ”.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že v jarnej časti organizuje Seminár trénerov BFZ 2018. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej UEFA Grassroots C a UEFA B licencie a bude v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Podrobné informácie ohľadom termínu a programu budú zverejnené neskôr. Záväzná prihláška je zverejnená na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Oznamuje, že 11.4.2018 sa na FŠ FC Petržalka uskutoční každoročný turnaj BFZ pre kategóriu U12 / ročník narodenia 2006 a ml. Cieľom tohto turnaja je zmapovanie hráčov v tejto vekovej kategórii pre širší výber BFZ. Na turnaji sa zúčastnia družstvá hrajúce 1. ligu ml. žiakov SFZ U12 s licenciou Akadémie resp. ÚTM (SDM Domino Bratislava, FK Inter Bratislava, ŠK Slovan Bratislava, FKM Karlova Ves a FC Petržalka), ktoré doplnia družstvá výberu OblFZ Bratislava vidiek, výberu OblFZ Bratislava mesto a výberu dievčat BFZ (r. 2005).

Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ).

Akcie výberov mládeže BFZ

 N O M I N Á C I A hráčok výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2004)
na kontrolný zraz ihrisko NMŠK Bratislava 10.4.2018 o 9:30

Hráčky:

Kristína Šlosiarová  (FC Petržalka)  Timea Rojnik  (FK Rača)

Simona Szabová  (FC Petržalka)  Sofia Čerňaková (FKM Karlova Ves)

Sabina Foltýnyiová  (FC Petržalka)   Alica Lichá (FK Inter BA)

Karolína Viteková (FC Petržalka)  Simona Kuchyňková (ŠK Lozorno)

Lívia Múčková  (ŠK Slovan BA) Timea Benovičová (ŠK Svätý Jur)

Karen Maková  (ŠK Slovan BA)  Nina Čičmancová (ŠK Svätý Jur)

Nina Kopnická  (NMŠK 1922 BA) Laura Bilská (ŠK Svätý Jur)

Alexandra Krištofovičová   (FK Dúbravka) Ema Tóthová (FC Slovan Modra)

Paulína Hrdličková (SFC Kalinkovo) Martina Tóthová (FC Slovan Modra)

Realizačný tím:

Vedúci tréner: Lucia Šupková

Tréneri: Ivana Balážiková, Pavol Brunner

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a teplákovú súpravu.

Zraz nominovaných hráčok je dňa 10.4.2018 (utorok) o 9.30 hod. na futbalovom ihrisku NMŠK Bratislava. Kontrolný zraz bude prebiehať od 10:00 – 15:00 hod.

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu : brunnerpavol@gmail.com  alebo telefonicky č.: 0948/226667.

N O M I N Á C I A hráčok výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005) 

na Turnaj U-12 BFZ ihrisko FC Petržalka Bratislava dňa 11.4. 2018 o 8:45

Hráčky:

Pavla Hlavenková (TJ Záhoran Kostolište) Simona Cedulová (ŠK Svätý Jur)

Alessandra Stroppiana (ŠK Bernolákovo) Viktória Kočišová (ŠK Svätý Jur)

Karolína Pernecká (TJ Záhoran Kostolište) Kristína Kukumbergová  (ŠK Svätý Jur)

Laura Baranová (TJ Čunovo)                         Sabina Polcová (FC Petržalka)

Scarlett Bariová (MŠK Senec)                       Emma Jesenská (FC Petržalka)

Natália Luhanyaková (FK Inter Bratislava) Romana Súkeníková (MŠK Králová pri Senci)

Kristína Moravčíková (FKM Karlova Ves)  Kristína Bartošová  (MFK Záhorská Bystrica)

Francesca Pacino (NMŠK 1922 Bratislava)    Barbora Vargová  (ŠK Nová Dedinka)

Eva Kováčová  (NMŠK 1922 Bratislava)         Nina Nanová (FC Petržalka)

Realizačný tím:

Vedúci tréner: Lucia Šupková

Tréneri: Ivana Balážiková, Pavol Brunner

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a teplákovú súpravu.

Zraz nominovaných hráčok je dňa 11.4. 2018 (streda) o 8.45 hod. na futbalovom ihrisku FC Petržalka Bratislava. Adresa: M.C.Sklodovskej 1, 851 04 Bratislava. Turnaj bude prebiehať od 9:00 – 16:15 hod.

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu : brunnerpavol@gmail.com alebo telefonicky č.: 0948/226667.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2004)

na medzinárodný turnaj v Székesfehérvári (Maďarsko) v termíne 11.04.2018

Hráči:

Sebastián POLÁK (FK Inter BA) Samuel DORUŠIAK  (FC Petržalka)

Adam KLIMEK  (FK Inter BA)     Damián KACHÚT (FC Petržalka)

Juraj HRIC (FK Inter BA)  Alex RUSŇÁK (FC Petržalka)

Max HARCEG (FK Inter BA)       Adam LENHARČIK  (FC Petržalka)

Patrik ĎURICA (FK Inter BA)      Peter GABURA (FC Petržalka)

Rastislav VAVRÍČEK (FKM Karlova Ves) Adam FRAŇO (FKM Karlova Ves)

Patrik VOLF (ŠK Svätý Jur)        Matúš KOLLÁR (MŠK Isk. Petržalka)

Alan KUBASKÝ (SDM Domino BA)      Tibor MESZÁROŠ (MŠK Senec)

Ladislav BOLTÓ (FC ŠTK Šamorín)     Viliam DOVALOVSKÝ  (MŠK Senec)

Náhradníci:

Sebastian ŠNÍDER (FC ŠTK Šamorín) Tomáš VAŠKO (MŠK Senec)

Jakub PLÁVNIK  (SFC Kalinkovo)         Marián FENDEK  (FC Petržalka)

Samuel STUDENÝ  (ŠK Svätý Jur)

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Attila ILLÉS, Mikuláš MARCI

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Martin VALKO

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a cestovný pas.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu dňa 11.04.2018 o 6:50 hod. pred FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky (od Polusu). Predpokladané ukončenie zrazu je o 16:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005)

na medzinárodný turnaj v Székesfehérvári (Maďarsko) v termíne 11.04.2018

Hráči:

KAROVIČ Matúš (SDM Domino BA) POLNIŠ Martin (SDM Domino BA)

HRIEŠIK Hugo (FC Petržalka)         ŠIMUN Matej (MŠK Senec)

BOTH Matúš  (FC Petržalka)            LIPKA Marián (MŠK Senec)

GULA Marek (FC Petržalka)             BLAHUŠIAK Matej (FK Inter BA)

MAAS Michal (FC Petržalka)            GRÚBER Vincent(FK Inter BA)

BORDÁČ Dávid (ŠK Svätý Jur)        RATICA Matúš (FK Inter BA)

GABURA Samuel (ŠK Svätý Jur)     SLOVÁK Marek (FKM Karlova Ves)

HARGAŠ Martin (ŠK Svätý Jur) RICHTÁRIK Jakub (ŠK Bernolákovo)

NOVÁK Nicolas (Žolík Malacky) BUGALA Jakub (FC ŠTK Šamorín)

Náhradníci:

KOSTOLNÝ Ivan (SDM Domino BA) HUDEC Michal  (FK Lamač)

KOVÁR Karol (FK Inter BA)        LEHOTA Šimon(FKM Karlova Ves)

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Michal SPIŠIAK

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu dňa 11.04.2018 o 6:50 hod. pred FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky (od Polusu). Predpokladané ukončenie zrazu je o 16:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
  Apríl:
06.-07.04.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 2. Blok
09.04.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : ObFZ vidiek (Ivanka p. D.), ObFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU14
11.04.2018 TU BFZ – FC Petržalka um. tráva Akádémia + ÚTM + výber ObFZ vidiek a mesto U12 + výber dievčat BFZ U13
11.04.2018 MT – Székesfehérvár  (chlapci) BFZ U14, U13
12.04.2018 TZ/TC –  ŠK Slovan BA (Pasienky) BFZ U15
17.04.2018 TZ/TC – Ivanaka p. Dunaji (chlapci) BFZ U14
22.04.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 3. Blok
24.04.2018 TZ/TC – ŠK Slovan BA – UT Rapid (chlapci) BFZ U14
24.-25.04.2018 RT – Dunajská Lužná (dievčatá) BFZ WU14
25.04.2018 PZ – Družobné stretnutie, JmkFS – BFZ (chlapci) BFZ U15, U13
28.04-02.05.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
30.04.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Stupava), ObFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
 Máj:
07.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 4. Blok
11.-13.05.2018 MT – Trofej Belehrad (chlapci) BFZ U14
14.05.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : ObFZ vidiek (Ivanka p. D.), ObFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
19.-20.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia ZS
22.05.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
  Jún:
05.06.2018 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (chlapci) BFZ U13, U12
05.06.20:18 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad školy
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad školy
15.-17.06.2018 MT – Györ (chlapci) BFZ U13
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI