Zápisnica č. 3 zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.apríla 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 3
zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.apríla 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Farbula

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Valko, Šurinová

Ospravedlnení : Šurinová, Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu ObFZ Bratislava – vidiek za člena do KM BFZ – p. Baxa

4, Schválenie návrhu managerov komunikácie BFZ ( p. Valko, p. Šurinová)  – p. Jánošík

5,Schválenie návrhu doplnenia nom. listiny delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Kružliak

6, Schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

7, Schválenie udelenia mandátu predsedovi BFZ na rokovanie ohľadom hlavného trénera seniorov výberu BFZ – p. Jánošík

8, Informácia k akciám a výberom BFZ na 1.polrok 2018 – p. Kováč

9, Schválenie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Trnovský

10, Informácia k služobnému motorovému vozidlu KIA Ceed – p. Baxa

11, Schválenie finančnej odmeny pre víťaza a finalistu pohára BFZ – p. Farbula

12,Informácia z VV SFZ zo dňa 12.3.2018 a 4.4.2018 – p. Jánošík

13, Rôzne

14, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) splnené, Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ – trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K smernici o udeľovaní ocenení navrhol člen VV BFZ p. Lônčík, aby predseda BFZ navrhol na VV SFZ vypracovať smernicu o udeľovaní ocenení SFZ a podľa tej by sa pripravila smernica pre BFZ

Uznesenie 1/3

VV BFZ poveruje predsedu BFZ predložiť návrh na vypracovanie smernice o udeľovaní ocenení SFZ. Na najbližšom zasadnutí VV SFZ.

T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ Z: Predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0
K bodu 3 – Schválenie návrhu ObFZ Bratislava – vidiek za člena do KM BFZ

Návrh na schválenie člena KM BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek predložil p. Baxa. ObFZ Bratislava – vidiek navrhuje za člena KM BFZ p. Ivana Konečného

Uznesenie 2/3

VV BFZ schvaľuje p. Ivana Konečného za člena KM BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu managerov komunikácie BFZ

Návrh na schválenie managerov komunikácie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Ako managerov komunikácie navrhuje p. Milana Valka a p. Ninu Šurinovú. Podpredseda BFZ p. Suchý vzniesol pozmeňujúci návrh, aby managerom komunikácie bol iba p. Milan Valko.

Uznesenie 3/3

VV potvrdzuje p. Milana Valka ako managera komunikácie BFZ na funkčné obdobie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Uznesenie 4/3

VV BFZ schvaľuje p. Ninu Šurinovú ako asistentku managera komunikácie BFZ na funkčné obdobie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 5 , Zdržal sa : 1, Proti : 1

K bodu 5 – Schválenie návrhu doplnenia nom. listiny delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh na schválenie doplnenia NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 predložil predseda KRaD a člen VV BFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje doplniť na NL delegátov pre súťažný ročník 2017/2018 III. ligy p. Petra Bólla

Uznesenie 5/3

VV BFZ schvaľuje p. Petra Bólla na NL delegátov BFZ III. ligy pre súťažný ročník 2017/2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ

Návrh na schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Termín predloženia žiadosti o usporiadanie finále pohára BFZ navrhuje 30.4.2018

Uznesenie 6/3

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu ŠTK BFZ a stanovuje termín podania žiadostí o usporiadanie finále pohára BFZ do 30.4.2018 doručením predsedovi ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie udelenia mandátu predsedovi BFZ na rokovanie ohľadom hlavného trénera seniorov výberu BFZ

Návrh na udelenie mandátu predsedovi BFZ ohľadom rokovania k hlavnému trénerovi výberu seniorov BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že je potrebné v dostatočnom časovom predstihu schváliť hlavného trénera výberu seniorov BFZ, aby si tento mohol vybrať realizačný tím pre Regions cup 2018.

Po diskusii VV BFZ poveruje sekretára BFZ písomne osloviť hlavného trénera výberu seniorov BFZ p. Marka o potvrdení zloženia členov RT výberu seniorov BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia k akciám a výberom BFZ na 1.polrok 2018

Termínovú listinu akcií výberov BFZ na 1. polrok 2018 predložil regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč

VV berie na vedomie plán akcií výberov BFZ na 1.polrok 2018 bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Schválenie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto 

Návrh na schválenie finančných nákladov pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

Uznesenie 7/3

VV BFZ berie na vedomie informáciu o nákladoch v sídle BFZ a stanovuje postupovať v zmysle schváleného rozpočtu BFZ na rok 2018.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Informácia k služobnému motorovému vozidlu KIA Ceed

Informáciu k stavu služobného motorového vozidla KIA Ceed EČV BL 543 KE podal podpredseda BFZ p. Baxa. Informoval o stave vozidla, stave kilometrov k 30.3.2018. Na základe bezplatného zapožičania vozidla od partnera SFZ AAA Auto navrhol služobné auto KIA Ceed predať.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o stave služobného motorového vozidla KIA Ceed. Poveruje predsedu a vedúceho sekretára BFZ vypracovať materiál – alternatívy ďalšieho nakladania so služobným motorovým vozidlom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Schválenie finančnej odmeny pre víťaza a finalistu pohára BFZ

Návrh na schválenie finančnej odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu pohára BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol ponechať odmeny tak, ako boli v minulom roku a to:

Víťaz pohára BFZ – finančná odmena 700€ a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista pohára BFZ – finančná odmena 500€ a sada dresov zn. JAKO

Uznesenie 8/3

VV schvaľuje výšku finančnej odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu pohára BFZ tak, ako bolo navrhnuté predsedom BFZ

Víťaz pohára BFZ – finančná odmena 700€ a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista pohára BFZ – finančná odmena 500€ a sada dresov zn. JAKO

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 12 – Informácia z VV SFZ zo dňa 12.3.2018 a 4.4.2018

Informáciu zo zasadnutí VV SFZ dňa 12.3.2018 a 4.4.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ v dňoch 12.3.2018 a 4.4.2018 v znení pripomienky podpredsedu BFZ k riadeniu II. ligy SD a MD od ročníka 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 13 – Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k charitatívnej reklame – s podmienkou jej zverejnenia na webe BFZ

 • Informáciu o zmene termínu zasadnutia VV BFZ v mesiaci jún na 5.6.2018

 • Vstup spoločnosti TIPOS ako partnera III. ligy pre rok 2018

 • Informáciu o prihlásených družstvách do školského pohára SFZ a Mc Donalds cupu v regióne BFZ

 • Informáciu podpredsedu BFZ p. Baxu o pokračujúcom súdnom konaní voči ŠK Šenkvice

 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o aktuálnom stave R

 • Informáciu predsedu ŠTK o počte zahraničných hráčov v súťažných stretnutiach

 • Informáciu k prenosu vybraných stretnutí TIPOS III. ligy BFZ v mesiacoch máj a jún prostredníctvom streamu SFZ

Predseda ŠTK predložil upravenú termínovú listinu na súťažný ročník 2018/2019

Uznesenie 9/3

VV BFZ schvaľuje TL pre súťažný ročník 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 7.5.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 09.04.2018 Zapísal : Ján F a r b u l a

vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI