Začína 20.ročník Mc Donalds Cup 2018

PROPOZÍCIE OKRESNÉHO KOLA

v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl

20.ročníka McDonald’s Cup 2017/2018 v bratislavskom regióne

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)
Spoluvyhlasovateľ: Slovenský futbalový zväz (SFZ)
Generálny partner: McDonald´s Slovakia
Zástupca generálneho partnera McDonald´s Slovakia:

1st CLASS AGENCY s.r.o.

Lucia Kotyian (Kniezová)

kotyian.lucia@1stclass.sk, tel: 0911 962 629

Usporiadateľ obvodného kola (organizácia):

Z poverenia Okresného úradu – odbor školstva:

 

 

Bratislavský futbalový zväz, Súmračná 27, Bratislava

 

Miesto konania – IHRISKO:

Viď rozpis v prílohe

 

Termín:

Viď rozpis v prílohe

 

Kontaktné údaje usporiadateľa – zástupcu na mieste:

OÚ BA odbor školstva: Ľubomír Čamek t.č.0915/837224; e-mail: lubomir.camek@minv.sk

BFZ:  Pavel Príkopa, 0903718455; e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

BFZ:  Ivan Konečný, 0914173242; e-mail: konecny58@centrum.sk

 

Podmienka účasti:

·         Víťazné družstvá školských a kvalifikačných kôl

·         Zmiešané družstvo tvorí  10 hráčov a hráčok, 2 vedúci

·         Turnaja sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky LEN 1. stupňa základných škôl (U10 – nar. 1. 9. 2007 a mladší, pričom musia spĺňať  obidve kritériá.), ktorí sú riadnymi žiakmi danej školy a sú uvedení na súpiske potvrdenej riaditeľom školy.

·         Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou účasti družstva v turnaji. Družstvá hrajú v počte hráčov 4+1, pričom na hracej ploche počas celého zápasu MUSÍ BYŤ VŽDY 1 DIEVČA.

·         Technické, priestorové a materiálne podmienky zabezpečí usporiadateľ OK

·         Lopty č. 4 do hry zabezpečuje usporiadateľ OK

·         Vedúci družstva je povinný na technickú poradu priniesť originál súpisku družstva potvrdenú štatutárnym zástupcom organizácie (školy).

·         SFZ a McDonald’s Slovakia môžu použiť osobné údaje účastníkov, fotografie alebo videozáznamy za účelom propagácie súťaže.

Štart

hráčov a hráčok:

 

Žiak/žiačka môže v turnaji nastúpiť len za jednu školu, t. j. musí byť žiakom/žiačkou tej istej školy kontinuálne od 1.9.2017 do 29.6.2018. Výnimka môže byť udelená žiakom/žiačkam jedine v prípade zmeny trvalého bydliska, ktorou sa musí žiak preukázať. Táto výnimka sa týka zápasov po úroveň regionálneho kola. Po ukončení regionálneho kola turnaja nemôže nastúpiť žiadny žiak/žiačka za inú školu! Škola je povinná upraviť a mať k dispozícii aktuálny zoznam žiakov a hráčov na www.skolskysport.sk. Ak žiak zmení trvalé bydlisko a teda školu, škola je povinná odstrániť  ho zo svojich súpisiek.

 

ODPORÚČANIE PRE PEDAGÓGOV – TRÉNEROV DRUŽSTIEV: Slovenský organizačný štáb turnaja odporúča pre 1 družstvo mať k dispozícií minimálne 3 dievčatá/hráčky, ktoré musia byť zároveň uvedené na súpiske družstva pre daný turnaj (možné zranenia, tresty).

 
Účastníci: Viď rozpis v prílohe
Prezentácia: V deň konania od    8:00   do   8:30 hod.
Časový harmonogram:

Prezentácia družstiev:    8:00

Technická porada:   8:45

Slávnostný nástup družstiev a začiatok turnaj:  9:00

Slávnostné ukončenie a vyhlásenie výsledkov:  12:30

(Technickú poradu vedie organizátor a rozhodca, ktorí upozornia vedúcich družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti súťažiacich, ako aj na oprávnený a neoprávnený štart športovca.)

Úhrada: Položky hradí a zabezpečuje organizátor podľa pokynov a platných predpisov – Usmernenie k financovaniu športových súťaží detí a žiakov škôl, organizovaných podľa smernice č.23/2017 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl.
Cestovné: Dopravu do miesta konania podujatia a späť zabezpečujú a hradia účastníci podujatia, pokiaľ organizátor nerozhodne inak. Položky hradí a zabezpečuje organizátor podľa pokynov a platných predpisov – Usmernenie k financovaniu športových súťaží detí a žiakov škôl, organizovaných podľa smernice č.23/2017 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl.
Občerstvenie: Občerstvenie pre hráčov, počas turnaja, zabezpečuje usporiadateľ OK.
SÚHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a SK zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platné od 30. 01. 2018:

Usporiadateľ okresného kola žiada zúčastnené základné školy a všetkých dospelých osôb družstiev o udelenie Súhlasu s poskytnutím osobných údajov, ktorý je určený hráčom a hráčkam (za nich súhlas vyjadrí rodič/zákonný zástupca) a zároveň všetkým dospelým účastníkom príslušného kola (tréneri, učitelia, usporiadatelia, rozhodcovia, každý spolupracujúci článok kola, …).

Organizátor okresného kola má k dispozícii tlačivo „Súhlas s poskytnutím osobných údajov“, ktorý rozpošle všetkým zúčastneným družstvám a trénerom družstiev. Zároveň si ho zverejní v Dokumentoch k svojmu kolu na školskom portáli.

Tlačivo je k dispozícii aj na stiahnutie na portáli www.skolskysport.sk/McDonaldsCup/Dokumenty v dokumentoch k súťaži McDonald´s Cup (klikni na link).

Každý účastník OK odovzdá podpísaný súhlas na technickej porade.

 

Poskytnuté osobné údaje: meno hráča/trénera/usporiadateľa, názov základnej školy, fotky a prípadné videá z okresného kola.

Súhlas je vyjadrený usporiadateľovi okresného kola, spoločnosti McDonald’s Slovakia spol. s r.o. a Slovenskému futbalovému zväzu, za účelom zabezpečenia dodržiavania pravidiel turnaja McDonald´s Cup 2017/2018, nekomerčného i komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch turnaja a vo forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory a propagácie turnaja McDonald´s Cup, zberu štatistických údajov turnaja.

Poistenie:

 

 

 

Účastníci sa zúčastňujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník je

povinný priniesť si originál preukaz poistenca, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby! Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca organizácia (škola).

Zdravotná starostlivosť: Usporiadateľ turnaja je povinný zabezpečiť počas turnaja zdravotnú starostlivosť a prvú pomoc zraneným hráčom.
POSTUP ORGANIZÁTORA OKRESNÉHO KOLA PRI NEDODRŽANÍ PODMIENOK PROPOZÍCIÍ  20. ROČNÍKA McDONALD´s CUP 2017/2018

1.   V prípade, že sa družstvá dostavia na okresné kolo bez účasti dievčat / hráčok na súpiske:

 

·       družstvo môže nastúpiť na zápasy, ale všetky výsledky tohto družstva budú anulované, tzn. nebudú započítané do celkového hodnotenia turnaja,

·       organizátori turnaja nemajú záujem oberať deti o možnosť športovej aktivity, súťaženia, zábavy,

·       z dôvodu nedodržania podmienok propozícií turnaja o štarte hráčok, postúpiť do ďalšieho kola turnaja môže len družstvo, ktoré splní všetky podmienky účasti dievčat/hráčok počas celého turnaja okresného, regionálneho, krajského kola.

2.   V prípade, že sa počas zápasu zraní dievča/hráčka:

 

·       učiteľ/tréner je povinný zranené dievča/hráčku nahradiť ďalším dievčaťom/hráčkou svojho družstva, ktorá je uvedená na súpiske družstva pre dané kolo (regionálne, okresné, krajské, M-SR),

·       zranená hráčka musí opustiť hraciu plochu.

3.   V prípade, že sa počas zápasu zraní dievča/hráčka a učiteľ nebude mať k dispozícií už žiadne dievča/hráčku:

·       ak učiteľ/tréner už nemá k dispozícii ďalšie dievča/hráčku, zápas sa môže dohrať v počte hráčov 3 + 1, ale všetky výsledky tohto družstva v turnaji budú anulované, tzn. nebudú započítané do celkového hodnotenia,

·       v ďalších zápasoch turnaja bude môcť družstvo pokračovať v počte hráčov 3 + 1 (len chlapci).

4.   V prípade, že je počas zápasu dievča / hráčka napomínaná žltou kartou (žk):

·       potrestané družstvo hrá počas trestu s počtom hráčov 3 + 1, v tomto prípade nie je podmienkou mať na hracej ploche dievča/hráčku, môžu hrať len chlapci. Táto podmienka neplatí, ak žltú kartu dostane chlapec/hráč, v tom prípade ostáva podmienka účasti hráčky na HP,

·       potrestaná hráčka sa môže po ukončení trestu (2 min.) vrátiť do hry. V prípade, ak družstvo dostane gól, platí bod XII. – PRAVIDLÁ McDONALD´s CUP 2017/2018.

5.   V prípade, že je počas zápasu dievča/hráčka vylúčená z hry (čk):

·       potrestaná hráčka po ukončení trestu (2 min.) už nemôže v danom zápase zasiahnuť do hry,

·       potrestané družstvo hrá počas trestu s počtom hráčov 3 + 1, v tomto prípade nie je podmienkou mať na hracej ploche dievča/hráčku, môžu hrať len chlapci,

·       táto podmienka neplatí, ak červenú kartu dostane chlapec/hráč, v tom prípade ostáva podmienka účasti hráčky na HP,

·       po ukončení trestu musí byť nahradená inou hráčkou/hráčom na hracej ploche,

·       v prípade, ak družstvo dostane gól, platí bod XII. – PRAVIDLÁ McDONALD´s CUP 2017/2018,

·       ak učiteľ/tréner už nemá k dispozícii ďalšie dievča/hráčku, zápas sa môže dohrať v počte hráčov 3 + 1, ale všetky dosiahnuté výsledky tohto družstva v turnaji budú anulované, tzn. nebudú započítané do celkového hodnotenia,

·       v ďalších zápasoch turnaja bude môcť družstvo pokračovať v počte hráčov 3 + 1,  (len chlapci).

6.   Ďalší postup: NA KRAJSKÉ KOLO (prípadne ďalej do Finále) MÔŽE POSTÚPIŤ IBA TO DRUŽSTVO, KTORÉ SPLNILO VŠETKY PODMIENKY PROPOZÍCIÍ 20. ROČNÍKA TURNAJA McDONALD´s CUP 2017/2018 POČAS VŠETKÝCH ZÁPASOV TURNAJA – OKRESNÉHO, REGIONÁLNEHO / KRAJSKÉHO KOLA.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Výstroj:

Družstvo musí mať jednotné očíslované dresy. Usporiadateľ zabezpečí rozlišovacie vesty. Súťažiaci musia mať vhodnú obuv na prírodnú a umelú trávu. Nesmú byť kopačky s vymeniteľnými štupľami.

Organizátor nie je povinný zabezpečiť pre tímy lopty na rozcvičenie.

Pravidlá a predpis:

Dodržiavajú sa platné pravidlá minifutbalu upravené pre potreby súťaže McDonald´s Cup a pravidlá uvedené v týchto propozíciách, resp. propozíciách súťaže, nájdete uvedené na webovej stránke turnaja a na portáli  www.skolskysport.sk– v dokumentoch k turnaju.

Žrebovanie prebehne pred začiatkom turnaja na technickej porade.

Protesty: Je potrebné podať usporiadateľovi OK do 15 minút po ukončení sporného zápasu písomne s vkladom, ktorého výšku určí organizátor. Pri zamietnutí protestu prepadá vklad usporiadateľ ovi obvodného kola, ktorý ho použije na organizáciu OK.  Verdikt vynesie usporiadateľ OK v súlade s pravidlami futbalu a propozíciami súťaže.

Systém súťaže:

Pri vyššom počte prihlásených družstiev sa bude hrať na viacerých ihriskách súčasne.
Hodnotenie:

Podľa platných pravidiel, propozícií a dokumentov upravených pre potreby turnaja McDonald’s Cup:

–       Za víťazstvo získa družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. O konečnom poradí v skupine rozhoduje počet získaných bodov zo všetkých odohraných zápasov. Víťazi postupujú do ďalšieho kola turnaja.

–       Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi (pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí v turnajoch rozhoduje:

a)    väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov

b)    vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov

c)    väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov

d)    ak sa na základe hore uvedených kritérií a) až c) nerozhodne o poradí, kritériá e) až g) sa uplatnia:

e)    gólový rozdiel zo všetkých zápasov

f)     väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov

g)    kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia.

Kopy:

Kopy sa vykonávajú nasledovným spôsobom:

–   každý kop musí vykonať iný hráč až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci oprávnení hráči družstva. Až potom môže kop vykonať hráč, ktorý už raz kop zahrával,

–   ak má na konci stretnutia, pred akciou kopov, jedno z družstiev väčší počet hráčov ako druhé, počet hráčov sa musí vyrovnať na úroveň súpera.

Hracia doba: 2×15 minút, prestávka medzi dvoma polčasmi 5 minút
Postup: Víťazné družstvo z okresného kola postupuje do regionálneho / krajského kola v minifutbale žiakov 1. stupňa ZŠ – McDonald´s Cup 2017/2018.
Rozhodcovia: Usporiadateľ zabezpečí na každé ihrisko jedného kvalifikovaného rozhodcu (prípadne učiteľa TV).
Ceny: Ceny odovzdané hráčom na okresných  kolách zabezpečuje usporiadateľ okresného kola. Generálny partner McDonald´s v spolupráci so športovými partnermi zabezpečí na každé okresné kolo malé darčeky pre družstvá.

Poznámka:

 

 

V areáli konania okresného kola a blízkosti detí je zakázané fajčiť.

Za odložené veci účastníkov turnaja organizátor a usporiadateľ nezodpovedajú.

Vysielajúca škola v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov od okamihu odchodu z miesta až po návrat.  Všetci účastníci v plnej miere budú rešpektovať pokyny usporiadateľa obvodného kola, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom turnaja.

Odporúčame, aby si družstvá priniesli vlastné pitie.

Družstvá sú povinné zúčastniť sa zahájenia a vyhlásenia výsledkov. Pri nedodržaní tejto podmienky budú družstvá hodnotené mimo súťaž.
Podpisy a pečiatky:

Mgr. Bc. Miriam Valašiková            PaedDr. Juraj Jánošík

   vedúca odboru školstva                    predseda BFZ

 Termín a rozpis stretnutí obvodných – okresných kôl.

R O Z D E L E N I E   D R U Ž S T I E V  –  R O Z L O S O V A N I E

 Obvodné kolo – Bratislava I : 16.4. 2018  /pondelok/

 Zodpovedný za BFZ :    Martin Křiván   – 0911 496 393

Martin Abrman – m: 0902 288 545

Spoluorganizátor :    NMŠK 1920 a ZŠ Mudroňova 83  (p. Saučinský Richard – 0905/ 422 740)

Účastníci  :  ZŠ Mudroňova 83, Deutsche schule Palisády 51, ZŠ Škarniclova 1,  Cambridge   International School Uprkova 3, ZŠ Vazovova 4, ZŠ Grösslingova 48.

Miesto   :  trávnaté ihrisko NMŠK 1922, Tomášikova 12444 Bratislava, /pri Kuchajde/.

Hrací čas:  2 x 10 min.

Program stretnutí v skupinách: /každý účastník si vylosuje číslo pred začiatkom turnaja/

09,00      A2   –   A3

09,00      B2   –   B3

09,30      A1   –   A2

09,30      B1   –   B2

10,00      A3   –   A1

10,00      B3   –   B1

10,40      1. semifinále :   (1. sk A – 2. sk.B)

10.40      2. semifinále :   (2. sk.A – 1. sk.B)

11,10      o 5.- 6. miesto : (3. sk.A – 3. sk B)

11,40      o 3.- 4. miesto : (porazení semifinalisti)

11,40      FINÁLE OK  : (víťazi semifinále)

12,15     Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

 Obvodné kolo – Bratislava II : 17.4. 2018  /utorok/

Zodpovedný za BFZ :  Henrich Šusták     –   m: 0905 884942

Spoluorganizátor :       NMŠK 1922 BA  –    p. Noga  m: 0903 889363

Účastníci  :  ZŠ Vrútocká 58, ZŠ Drieňová 16, ZŠ Podzáhradná 51, ZŠ Mierová 46.

Miesto   :  trávnaté ihrisko NMŠK 1922, Tomášikova 12444 Bratislava, /pri Kuchajde/.

Hrací čas:  2 x 10 min.

09,30 hod.         ZŠ     Vrútocká              –       Drieňová

09,30                           Podzáhradná        –       Mierová

10,30                           Mierová              –       Vrútocká

10,30                          Drieňová              –       Podzáhradná

11,30                          Drieňová              –       Mierová

11,30                          Vrútocká              –       Podzáhradná

12,00                         Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

 Obvodné kolo – Bratislava III : 17.4. 2018  /utorok/                 

Zodpovedný za BFZ :    Martin Křiván     – m: 0911 496 393

Spoluorganizátor :     NMŠK 1922 BA     – p. Noga m: 0903 889363

Účastníci  :  ZŠ Za kasárňou 2, ZŠ Kalinčiakova 12,  ZŠ Hubeného 25; ZŠ Tbiliská 4.

Miesto   :  trávnaté ihrisko NMŠK 1922, Tomášikova 12444 Bratislava, /pri Kuchajde/.

Hrací čas:  2 x 10 min.

9,00 hod.         ZŠ    Za kasárňou         –      Kalinčiakova

9,00                          Hubeného           –       Tbiliská

10,00                          Tbiliská               –      Za kasárňou

10,00                          Kalinčiakova       –      Hubeného

11,00                          Kalinčiakova       –      Tbiliská

11,00                          Za kasárňou         –      Hubeného

12,00                         Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

 Obvodné kolo  –  Bratislava IV: 19.4. 2018 /štvrtok/

Zodpovedný za BFZ :         Milan Bródy    –   m: 0949 276190 / Andrej Vanek  – m:  0911 981228

Spoluorganizátor :  FKM Karlova Ves, Bratislava  /p. Savčinský Richard – 0905/ 422 740/

Účastníci  : ZŠ Malokarpatské nám. 1; ZŠ I. Bukovčana 3.; SŠ Tilgnerova; ZŠ Pri kríži , BISB Dolinského; ZŠ Sokolíkova

Miesto   :  ihrisko s UT FKM Karlova Ves, Karloveská 3, Bratislava

Hrací čas:  2 x 10 min.

Program stretnutí v skupinách: /každý účastník si vylosuje číslo pred začiatkom turnaja/

09,00      A2   –   A3

09,00      B2   –   B3

09,30      A1   –   A2

09,30      B1   –   B2

10,00      A3   –   A1

10,00      B3   –   B1

10,40      1. semifinále :   (1. sk A – 2. sk.B)

10.40      2. semifinále :   (2. sk.A – 1. sk.B)

11,10      o 5.- 6. miesto : (3. sk.A – 3. sk B)

11,40      o 3.- 4. miesto : (porazení semifinalisti)

11,40      FINÁLE OK  : (víťazi semifinále)

12,15     Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

 Obvodné kolo – Bratislava V : 23.4. 2018  /pondelok/

 Zodpovedný za BFZ :    Vladimír Randa – m: 0905 612457/  Martin Křiván   – m: 0911 496 393

Spoluorganizátor :    ZŠ Budatínska a MŠK Iskra Petržalka – p. Karas m: 0903 706973

Účastníci  : ZŠ Pankúchová 4, Súkr. ZŠ Felix, Haanova 28, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Dudova 2, ZŠ Vývojová 228 Rusovce, ZŠ Budatínska 61.

Miesto   :  ihrisko s UT pri ZŠ Budatínska 61, MŠK Petržalka-Bratislava

Hrací čas:  2 x 10 min.

Program stretnutí v skupinách: /každý účastník si vylosuje číslo pred začiatkom turnaja/

09,00      A2   –   A3

09,00      B2   –   B3

09,30      A1   –   A2

09,30      B1   –   B2

10,00      A3   –   A1

10,00      B3   –   B1

10,40      1. semifinále :   (1. sk A – 2. sk.B)

10.40      2. semifinále :   (2. sk.A – 1. sk.B)

11,10      o 5.- 6. miesto : (3. sk.A – 3. sk B)

11,40      o 3.- 4. miesto : (porazení semifinalisti)

11,40      FINÁLE OK  : (víťazi semifinále)

12,15     Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

Okresné kolo  –  Malacky: 13.4. 2018 /piatok/                       

Zodpovedný za BFZ :    Ivan Konečný    / m: 0914 173242 / Jozef Slezák       / m: 0908 434636/, Vladimír Randa   /m: 0905 612457/

Spoluorganizátor :         TJ Záhoran Jakubov – p. Ferenčák m: 0907 130824

Účastníci :   ZŠ Láb 489, ZŠ Jakubov 276, ZŠ Staničná 631, Lozorno, ZŠ Sološnica 7, ZŠ Štúrova 142/A, Malacky, SŠ sv. F. Assiského Kláštorné nám. 3, Malacky.

Miesto : Trávnaté ihrisko TJ Záhoran Jakubov

Hrací čas:  2 x 10 min.

Program stretnutí v skupinách: /každý účastník si vylosuje číslo pred začiatkom turnaja/

09,30      A2   –   A3

09,30      B2   –   B3

10,00      A1   –   A2

10,00      B1   –   B2

10,30      A3   –   A1

10,30      B3   –   B1

11,10      1. semifinále :   (1. sk A – 2. sk.B)

11.10      2. semifinále :   (2. sk.A – 1. sk.B)

11,40      o 5.- 6. miesto : (3. sk.A – 3. sk B)

12,10      o 3.- 4. miesto : (porazení semifinalisti)

12,10      FINÁLE OK  : (víťazi semifinále)

12,45     Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

 Okresné kolo  –  Pezinok: 23.4. 2018 /pondelok/

Zodpovedný za BFZ :   Marcel Olša          m: 0902 110411   Peter Huska          m: 0904 250699

Spoluorganizátor :    FC Budmerice a ZŠ Budmerice  /p. Olša  m: 0902 110411/

Účastníci :  ZŠ J. Rašu 430 Budmerice, ZŠ Vištuk 44, ZŠ ZŠ Kupeckého Pezinok; ZŠ Na Bielenisku 2 Pezinok, ZŠ Komenského 1Modra, ZŠ Vajanského 93 Modra.

Miesto : Trávnaté ihrisko FC Budmerice

Hrací čas:  2 x 10 min.

Program stretnutí v skupinách: /každý účastník si vylosuje číslo pred začiatkom turnaja/

09,30      A2   –   A3

09,30      B2   –   B3

10,00      A1   –   A2

10,00      B1   –   B2

10,30      A3   –   A1

10,30      B3   –   B1

11,10      1. semifinále :   (1. sk A – 2. sk.B)

11.10      2. semifinále :   (2. sk.A – 1. sk.B)

11,40      o 5.- 6. miesto : (3. sk.A – 3. sk B)

12,10      o 3.- 4. miesto : (porazení semifinalisti)

12,10      FINÁLE OK  : (víťazi semifinále)

12,45     Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

 Okresné kolo  –  Senec: 18.4. 2018 /streda/

Zodpovedný za BFZ :  Alexander Marczell  m: 0905 648047, Rastislav Hádek       m: 0903 946917

Spolu organizátor :  OFK a ZŠ Dun. Lužná  /p. Košč 0907 177123/

Účastníci :   ZŠ Školská 257 Dunajská Lužná, ZŠ  Školská 266 Rovinka, Súkr. ZŠ Kysucká 14 Senec, ZŠ Mlynská 50 Senec, ZŠ Alapiskola Školská 7 Tomášov – Fél, ZŠ Školská 7 Tomášov.

Miesto :       trávnaté ihrisko v areále štadióna OFK Dunajská Lužná

Hrací čas:  2 x 10 min.

Program stretnutí v skupinách: /každý účastník si vylosuje číslo pred začiatkom turnaja/

09,30      A2   –   A3

09,30      B2   –   B3

10,00      A1   –   A2

10,00      B1   –   B2

10,30      A3   –   A1

10,30      B3   –   B1

11,10      1. semifinále :   (1. sk A – 2. sk.B)

11.10      2. semifinále :   (2. sk.A – 1. sk.B)

11,40      o 5.- 6. miesto : (3. sk.A – 3. sk B)

12,10      o 3.- 4. miesto : (porazení semifinalisti)

12,10      FINÁLE OK  : (víťazi semifinále)

12,45     Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

Do krajského kola postupuje víťazi obvodných a okresných kôl.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI