ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 39 ZO DŇA 13.04.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Bernolákovo – Prezident ŠK Bernolákovo  Martin Méry 0905 512906.

FC Rohožník – Prezident FC Rohožník  Jaroslav Ferik 0917 195 262

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým delegátom BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý úspešne absolvovali školenie o odbornej príprave delegáta zväzu v dňoch 3 – 4.3.2018 v Senci, že osvedčenia si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek podľa príslušnosti.

Sekretariát BFZ žiada FK TIPOS III. ligy BFZ ŠK Svätý Jur, TJ Rovinka, FK Rača Bratislava a ŠK Slovan Bratislava o splnenie povinnosti umiestnenia loga spoločnosti TIPOS na webovej stránke FK. Logo TIPOS bolo zaslané emailom štatutárnym zástupcom.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Vyzýva:

 • FK, ktoré majú záujem o usporiadanie finále pohára BFZ, nech zašlú prihlášku na email ŠTK: stk@futbalbfz.sk .Termín uzávierky je 30.4.2018. ŠTK eviduje prihlášky PŠC Pezinok a OFK D.Lužná
 • FK, futbaloví činovníci môžu svoje pripomienky do rozpisu súťaže na rok 2018/19 zasielať na email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Upozorňuje:

 • MFK Rusovce (S4BA) na plnenie RS čl.9.7 (zberači lôpt)

Schvaľuje zmeny:

SD3R:

 • kolo MŠK I. Petržalka – PŠC Pezinok 22.4. o 10,30 hod.
 • kolo OFK D. Lužná – PŠC Pezinok 8.5. o 13,00 hod.

SZRL+MZRL:

 • kolo Šenkvice – ŠK Svätý Jur 8.5. 10,30/12,30 hod.

Žiada:

 • Ves (MD3R) v zmysle SP čl. 46/2 o predloženie “ostaršení” hráčov Gabriel Zeman, Kevin Vrba a Mário Brutvan. Doklady je potrebné fyzicky predložiť na BFZ k nahliadnutiu do 18.4.2018.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.200: Martin Juraško 1188112 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením pred PU. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 9.04.2018.

U.č.201: Kristián Molnár 1303008 (OFK Dunajská Lužná, SD3R ), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 45/1,2a DP, od 9.04.2018

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.202: Tomáš Varadínek  1154146 (TJ Čunovo, S4BA),  od 8.04.2018.

U.č.203: Marek Čemba  1198192 (ŠK Závod, S4BA),  od 9.04.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu      na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.204: Martin Karas 1261779 (ŠK Lozorno, FO, S3BA),  od 9.04.2018.

U.č.205: Lukáš Mikuláši 1155840 (SFC Kalinkovo, S4BA),  od 9.04.2018.

U.č.206: Dárius Sedláček 1177690 (ŠK Závod, S4BA),  od 9.04.2018.

U.č.207: Pavol Kriš 1298778 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R),  od 9.04.2018.

U.č.208: Adam Trnka 1299289 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R),  od 9.04.2018.

U.č.209: Benedikt Malinovský 1327016 (FK Záhorská Ves, MD3R),  od 8.04.2018.

U.č.210: Peter Gajdár 1143886 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA),  od 12.04.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.211: FC Zohor, SD3R. Doručené vyjadrenie k U.č.196, DK berie na vedomie dôvody neoznámenia a nepredloženia RP. Ukladá klubu FC Zohor disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl.10 DP.

U.č.212: NMŠK 1922 Bratislava, MD3R. Doručené vyjadrenie k U.č.197, DK berie na vedomie dôvody neoznámenia a nepredloženia RP. Ukladá klubu NMŠK 1922 Bratislava disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl.10 DP.

U.č.213: FC Petržalka, S3BA. Doručené vyjadrenie k U.č.198, DK berie na vedomie  stanovisko klubu k U.č. 198 a za HNS divákov v stretnutí 16. kola ŠK Bernolákovo – FC Petržalka, podľa čl. 58/1a, 58/3 a čl.12/6 DP ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€.

U.č.214: FK Karpaty Limbach, S4BA. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie RS čl. 2 ( nedostatočný počet usporiadateľov) a RS čl. 9.7 2 ( nezabezpečenie zberačov lôpt) v stretnutí FK Karpaty Limbach – FC Kalinkovo. DK žiada klub FK Karpaty Limbach o doručenie písomného vyjadrenia v termíne do 18.04.2018.

U.č.215: NMŠK 1922 Bratislava, MD3R. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie SP čl. 82/f, 46/2 a 52/j ( neoprávnený štart hráča Andreja Čumakova vo vyššej vekovej kategórie). DK žiada klub NMŠK 1922 Bratislava o doručenie písomného vyjadrenia v termíne do 18.04.2018.

U.č.216: Richard Tóth 1050678 – FKM Karlova Ves, S4BA – vedúci družstva.   DK na základe správy DS v stretnutí 20. kola FKM Karlova Ves – TJ Záhoran Jakubov, za NS – hodenie košíka s nápojmi na zem, na znak nesúhlasu s rozhodnutím R, ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 30.-€, podľa čl.12 DP.

U.č.217: Tomáš Sandtner 1305784 (ŠK Šenkvice, SD3R). DK predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu za nastúpenie na majstrovské stretnutie počas pozastavenia výkonu športu po 5 ŽK v stretnutí 16. kola ŠK Šenkvice – NMŠK 1922 Bratislava, odohraného dňa 8.4.2018, podľa čl. 43/2a DP. DK pozastavuje menovanému výkon športu od 13.4.2018 do vyriešenia prípadu a predvoláva menovaného na zasadnutie komisie dňa 19.04.2018 o 16,20 hod. Zároveň predvoláva VD ŠK Šenkvice Mareka Mifku.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.04.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018. 

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ

 a/Oznam pre FK

   KM BFZ žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínov stretnutí v súťažiach prípraviek zasielali v ISSF ako podnet  k danému stretnutiu výlučne na KM BFZ, žiadosti podávané cez detail stretnutia prídu na ŠTK BFZ, ktorá automaticky žiadosť zamietne ako neopodstatnenú, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

b/ zmena termínu stretnutia

PMA1 – 15.kolo: Vrakuňa – Rovinka, PI 13.6. o 17.15 hod. ( Rovinka poplatok 20,- € )

PMA1 – 20.kolo: FA Lafranconi – FC Malacky, ST 16.5. o 18.00 hod.

PMB1 – 20.kolo: FA Lafranconi – FC Malacky, ST 16.5. o 18.00 hod.

PMC1 – 20.kolo: FA Lafranconi – FC Malacky, SO 19.5. o 9.00 hod.

PMA1 – 19.kolo: FC Malacky – ŠTK Šamorín, SO 12.5. o 12.00 hod.

PMC1 – 19.kolo: FC Malacky – ŠTK Šamorín, SO 12.5. o 9.30 hod.

PMA1 – 23.kolo: Rovinka – ŠTK Šamorín, UT 24.4. o 17.00 hod. ( ŠTK Šamorín poplatok 20,- €)

PMB1 – 23.kolo: Rovinka – ŠTK Šamorín, UT 24.4. o 18.30 hod. ( ŠTK Šamorín poplatok 20,- € )

PMC1 – 23.kolo: Rovinka – ŠTK Šamorín, UT 24.4. o 18.30 hod. ( ŠTK Šamorín poplatok 20,- € )

PMA1 – 23.kolo: FKP Dúbravka – FK Ivanka, UT 8.5. o 14.00 hod.

PMB1 – 23.kolo: FKP Dúbravka – FK Ivanka, UT 8.5. o 14.00 hod.

PMC1 – 23.kolo: FKP Dúbravka – FK Ivanka, UT 8.5. o 15.00 hod.

PRMA – 15.kolo: Závod – Vysoká, SO 14.4. o 18.00 hod. ( OFK Vysoká poplatok 20,- € )

PRMA – 21.kolo: V.Leváre – Rohožník, NE 27.5. o 11.00 hod.

PRMA – 26.kolo: Rohožník – Studienka, SO 9.6. o 11.00 hod.

PRPK – 15.kolo: Grinava – Jablonec, NE 15.4. o 15.00 hod. ( Jablonec poplatok 20,- € )

PRPK – 15.kolo: Sv.Jur – PŠC Pezinok B , ŠT 12.4. o 17.30 hod. ( PŠC Pezinok poplatok 20,- € )

PRPK – 17.kolo: Viničné – PŠC Pezinok B, ŠT 26.4. o 18.00 hod. ( Viničné poplatok 20,- € )

PMC2 – 14.kolo: Kalinkovo – Rohožník, NE 22.4. o 14.30 hod. (Kalinkovo poplatok 20,- €)

PMC2 – 16.kolo: Malinovo – Rohožník, SO 5.5. o 11.00 hod.

c/ zmeny hracích časov stretnutí z dôvodov kolízie

PRMA – 15.kolo: Stupava – V.Leváre, NE 15.4. o 12.30 hod.

PRMA – 15.kolo: Borinka – Láb, NE 15.4. o 14.30 hod.

PMA1 – 23.kolo: FC Malacky – NMŠK Bratislava, UT 1.5. o 10.30 hod.

PMB1 – 23.kolo: FC Malacky – NMŠK Bratislava, UT 1.5. o 11.45 hod.

PMC1 – 23.kolo: FC Malacky – NMŠK Bratislava, UT 1.5. o 13.00 hod.

PMC2 – 15.kolo: Stupava – Báhoň, NE 15.4. o 13.30 hod.

d/ hráči hrajúci bez RP

ŠKO Miloslavov ( PMB 2 ): Samuel Lorincz 1375236 – RP predložený

e/ termín dohrávky stretnutia

PMC1 – 14.kolo: DNV – Senec, ŠT 19.4. o 17.00 hod.

f/ V období od 13.4. – 20.4.2018 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme obvodné kolá 20. ročníka McDonald´s CUP 2017/2018. Štartujú koedukované družstvá chlapcov a dievčat  I.stupňa ZŠ nar. od 1.9. 2007 a mladší. Jednotlivých obvodných kôl sa zúčastnia  družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazné družstvo ZŠ z obvodného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 9.5. 2018 /streda/ na štadióne ŠCP Dúbravka.

Termíny Obvodných a okresných Kôl:

BA I – 16.4. ihrisko NMŠK 1922

BA II –17.4.2018 NMŠK 1922

BA III 17.4.2018 NMŠK 1922

BA IV – 19.4.2018 FKM Karl. Ves

BA V – 23.4. 2018 UT Iskra Petržalka

Malacky – 13.4.2018 TJ Jakubov

Pezinok – 23.4.2018 FC Budmerice

Senec 18.4.2018 OFK Dunajská Lužná

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia 4.5.2018 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvánka s limitmi a programom behov bude poslaná mailom. Absolvovanie fyzických previerok je nutnou podmienkou zaradenia na nominačnú listinu rozhodcov BFZ v nasledujúcom súťažnom ročníku.

Berie na vedomie rozhodnutie VV BFZ o schválení P. Bólla na nominačnú listinu delegátov stretnutia a pozorovateľov rozhodcov BFZ so zaradením do súťaže S3BA.

Pozýva na zasadnutie dňa 13.4. P. Piatku, A. Schmidta, M. Kalmára, Š. Vasilenka, D. Kožucha, I. Harajbiča a R. Farkaša.

Nedostatky R v zápisoch o stretnutí:

Vasilenko – nedostatočný resp. mätúci popis situácie pri „vykázaní vystriedaného hráča z lavičky náhradníkov“;

Pati Nagy – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča (hrubým nešportovým správaním je zmarenie vyloženej gólovej príležitosti niektorým z priestupkov uvedených v pravidle XII);

Klúčik – neuvedený žiadny údaj pri konfrontácii.

Ospravedlnenia: Olša 21.4.; Straka 21.4.; Sabela 27.-29.4. (v nedeľu k dispozícii od 15.00), 1.-4.5., 18.-20.5. (v nedeľu k dispozícii od 15.00); Martiška 28.4.-2.5., od 21.4. k dispozícii iba v nedeľu); Hajnala 21.4. (akceptuje zdôvodnenie), 29.4; Brody st. 21.4.; Farkaš R. 21.4., 4.5., 12.5.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že v jarnej časti organizuje Seminár trénerov BFZ 2018. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej UEFA Grassroots C a UEFA B licencie a bude v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Podrobné informácie ohľadom termínu a programu budú zverejnené neskôr. Záväzná prihláška je zverejnená na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ).

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
  Apríl:
22.04.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 3. Blok
23.04.2018 TZ/TC – Ivanaka p. Dunaji (chlapci) BFZ U14
24.-25.04.2018 RT – Dunajská Lužná (dievčatá) BFZ WU14
25.04.2018 PZ – Družobné stretnutie a JmkFS – Veľké Pavlovice (chlapci) BFZ U15, U13
28.04-02.05.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
30.04.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Stupava), OblFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
 Máj:
07.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 4. Blok
11.-13.05.2018 MT – Trofej Belehrad (chlapci) BFZ U14
14.05.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
19.-20.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia ZS
22.05.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
  Jún:
05.06.2018 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (chlapci) BFZ U13, U12
05.06.20:18 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad školy
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad školy
15.-17.05.2018 MT – Gyor (chlapci) BFZ U13
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI