ÚRADNÁ SPRÁVA Č.41 ZO DŇA 27.04.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Upozorňuje:

 • Všetky FK (S3BA, S4BA), že v kabíne R počas majstrovského stretnutia nebudú žiadne iné predmety ako sú sitá, náhradné lopty a iné pomôcky pre futbal, ako aj akékoľvek iné predmety nesúvisiace s výkonom funkcie delegovaných osôb.

Pohár BFZ – štvrťfinále – 16.5. o 17,30 hod.:

 • Nová Ves – Most pri Ba
 • MŠK Senec – Rovinka
 • Lužná – Rohožník
 • Tomášov – Rača

Schvaľuje zmeny:

S3BA:

 • 24.kolo Rača – Bernolákovo 5.5. o 10,30

MD3R:

 • 2.kolo Petržalka – Senec 2.5. o 17,00, Lozorno – Pezinok 2.5. o 18,00, Ružinov – ŠKP 3.5. o 17,00 hod.

SZRL+MZRL:

 • 20.kolo ŠTK Šamorín – I.Petržalka 6.5. o 12,30 SZRL+14,15 MZRL
 • 23.kolo ŠTK Šamorín – Dev.Nová Ves 20.5. o 12,30 SZRL+14,15 MZRL

Žiada DK:

 • O zastavenie disciplinárneho konania voči FC Z.Ves (MD3R) za neoprávnený štart hráčov (nepredloženie “ostaršenia” hráčov Gabriel Zeman, Kevin Vrba). Potvrdenia boli predložené na jeseň 2017. Mário Brutvan za ml.dorast doteraz nenastúpil. ŠTK sa za chybu ospravedlňuje.

Zrušenie zákazu:

 • ŠTK prejednala so zástupcom FK Vajnory (S3BA) p. Richardom Feketem nedostatky v organizácii stretnutia 21.kola a ukladá: riadiť sa hlavne SP čl.56, zabezpečiť bezproblémový a riadny chod ukazovateľa času, vybudovať nový východ z HP, zabezpečiť priestor pre odchod delegovaných osôb do kabíny bez akýchkoľvek predmetov, vyznačiť ho v zmysle dohovoru a nevpustiť do neho iné osoby ako US.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.238: Dominik Gajvola 1292109 (FK Šamorín-Hamuliakovo, SD3R), vylúčený za HNS, kopnutie súpera do chrbta nadmernou silou bez záujmu hrať s loptou. DS – pozastavenie výkonu športu na  5 týždňov, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 22.04.2018.

U.č.239: Csaba Godány 1296921 (FK Šamorín-Hamuliakovo, SD3R), vylúčený za HNS, úmyselné podrazenie rozhodcu v prerušenej hre slabou intenzitou. DS – pozastavenie výkonu športu na  5 mesiacov, podľa čl. 49/1d,2d DP, od 22.04.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.240: Marián Lukáč  1303046 (FK Rača Bratislava, MD3R),  od 22.04.2018.

U.č.241: Marek Neštrák  1295316 (Lok. Devínska Nová Ves, S3BA). Na základe podnetu DS, KRaD rozhodla, že 2 ŽK bola nesprávne udelená rozhodcom stretnutia. DK BFZ upúšťa od disciplinárnej sankcie a dňom 27.04.2018 uvoľňuje menovanému športovú činnosť.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu      na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.242: Richard Koplinger 1249579 (ŠK Tomašov, S3BA),  od 23.04.2018.

U.č.243: Ladislav Tóth 1216571 (ŠK Tomašov, S3BA),  od 23.04.2018.

U.č.244: Richard Kačeňák 1293932 (Lok. Devinska Nová Ves, S3BA),  od 23.04.2018.

U.č.245: Michal Lorinczi 1310001 (FC Rohožník, S3BA),  od 22.04.2018.

U.č.246: Patrik Korbelič 1239620 (ŠK Báhoň, S3BA),  od 22.04.2018.

U.č.247: Tomáš Ulrich 1263139 (PŠC Pezinok, S3BA),  od 22.04.2018.

U.č.248: Vladimír Valent 1152276 (TJ Čunovo, S4BA),  od 22.04.2018.

U.č.249: Peter Vigoda 1178255 (MŠK Kráľová pri Senci, S4BA),  od 22.04.2018.

U.č.250: Vladimír Ronec 1312663 (FC Malacky, S4BA),  od 23.04.2018.

U.č.251: Adrián Gálffy 1298284 (FK Šamorín-Hamuliakovo, SD3R),  od 22.04.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.252: Daniel Federl 1095077 – tréner PŠC Pezinok, S3BA. Vykázaný z lavičky, ako člen RT v stretnutí PŠC Pezinok – ŠK Svätý Jur, odohrané dňa 21.04.2018, za HNS voči delegovanej osobe. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami na 2 stretnutia, podľa čl. 48/1a,2a DP, od 22.04.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.253: Začína disciplinárne konanie voči klubu FK Šamorín-Hamuliakovo-SD3R, za HNS trénera voči R –hrubá urážka R v stretnutí 18. kola FK Šamorín-Hamuliakovo – FK Rača, odohrané dňa 21.04.2018. Následne bol tréner vykázaný z lavičky. Po stretnutí zistil rozhodca, že sa nejedná o trénera uvedeného v zápise Milana Rimana, ale o p. Mezeya, ktorý nebol uvedený v zápise o stretnutí. DK žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko, k uvedeniu iného trénera, ako bol prítomný v termíne do 2.05.2018 a zároveň dáva podnet TMK, či nebol porušený RS čl.9.3.

U.č.254: DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu FK Vajnory, S3BA, za porušenie SP čl. 43/6 – nepredloženie RP, prípadne dokladu o jeho strate potvrdzujúci túto skutočnosť na ŠTK. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko v termíne do 2.05.2018.

U.č.255: Berie na vedomie informáciu ŠTK, ohľadom oprávneného štartu hráčov klubu FK Záhorská Ves, MD3R.

U.č.256: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 22. kola ŠK Tomášov – FC Petržalka

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 3.05.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.                                                  Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018. 

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ

a/Oznam pre FK

   KM BFZ žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínov stretnutí v súťažiach prípraviek zasielali v ISSF ako podnet k danému stretnutiu výlučne na KM BFZ, žiadosti podávané cez detail stretnutia prídu na ŠTK BFZ, ktorá automaticky žiadosť zamietne ako neopodstatnenú, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

b/ súťaž PMC2 – kontumácia stretnutia

KM kontumuje v súlade so SP čl.82/b stretnutie 14.kola ŠK Báhoň – FK Scorpions     Bratislava, ktoré sa malo hrať v sobotu 21.4. 3 : 0 kont. v prospech ŠK Báhoň. FK Scorpions Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry pripočítaná poriadková pokuta 50,- €    (RS čl.3.5)

c/ súťaž PMC2 – odhlásenie družstva

KM oznamuje, že dňom nedeľa 22.4. sa zo súťaže PMC2 odhlásilo družstvo FK Scorpions Bratislava. Jeho doterajšie dosiahnuté výsledky sú anulované, družstvá budú mať voľný žreb. FK Scorpions Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry pripočítaný poplatok 200,- €  ( RS čl.3.6 )

d/ hráči hrajúci bez RP

PMB1: FKP Dúbravka – Richard Kraslan 1402402 , vo vyžiadaní od 6.4.2018

e/ zmeny termínov stretnutí

PMB1 – 23.kolo: FKP – Ivanka, ŠT 10.5. o 17.00 hod.( FKP Dúbravka poplatok 20,- €

PMB1 – 26.kolo: Vrakuňa – FKP, PI 8.6. o 17.00 hod.

PMC1 – 23.kolo: FKP – Ivanka, UT 8.5. o 14.00 hod. ( súbežne s PMA1 )

PMC2 – 15.kolo: Stupava – Inter , ŠT 26.4. o 17.30 hod. ( FK Inter poplatok 20,- € )

PMC2 – 16.kolo: Malinovo – Rohožník, SO 5.5. o 14.30 hod. (FC Rohožník poplatok 20,- €)

PMA3 – 14.kolo: FC Petržalka – FK Mariathal, SO 5.5. o 11.00 hod. (HP Pankúchova 4)

PMA3 – 16.kolo: Vrakuňa – FK Scorpions, ŠT 10.5. o 17.30 hod.

PRPK – 17.kolo: Grinava – Modra, NE 29.4. o 15.00 hod. ( Grinava poplatok 20,- € )

PRPK – 19.kolo: Viničné – Limbach, ŠT 10.5.o 18.00 hod.( Limbach poplatok 20,- € )

PRPK – 20.kolo: Limbach – Sl.Grob, ST 23.5. o 18.00 hod.

PRSC – 23.kolo: Malinovo – Tomášov A, ŠT 3.5. o 17.00 hod. (Malinovo poplatok 20,- €)

f/ termíny organizácie turnajov – súťaž PMD jarná časť 2018 :

skupina A: organizátor ŠK Slovan Bratislava

termín: sobota 28.4.2018 od 09.00 hod. ( súbežne na 4 ihriskách )

skupina A: organizátor FK Inter Bratislava – ihrisko Drieňová ul.

termín: nedeľa 13.5.2018 od 09.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina A: organizátor FC Petržalka

termín: sobota 26.5.2018 od 16.30 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina A: organizátor FKM Karlova Ves

termín: sobota 9.6.2018 od 09.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Rača

termín: sobota 28.4.2018 od 15.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Slovan Ivanka pri Dunaji

termín: sobota 12.5.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách

skupina B: organizátor FKP Dúbravka

termín: sobota 2.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FC Petržalka

termín: nedeľa 10.6.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor OFK Dunajská Lužná

termín: sobota 28.4.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor ŠTK Šamorín

termín: sobota 12.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor SFC Kalinkovo

termín: sobota 26.5.2018 od 12.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor TJ Rovinka

termín: nedeľa 10.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor Lok. Dev. N. Ves

termín: sobota 28.4.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor TJ Záhoran Jakubov

termín: sobota 12.5.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FKM Stupava

termín: nedeľa 27.5.2018 od 11.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FC Rohožník

termín: sobota 9.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor ŠK Bernolákovo

termín: sobota 28.4.2018 od 9.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor MŠK Senec – ihrisko Réca

termín: nedeľa 13.5.2018 od 10.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor FK Karpaty Limbach

termín: sobota 26.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor OŠK Chorvátsky Grob

termín: sobota 9.6.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

 Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia 4.5.2018 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvánka s limitmi a programom behov bola poslaná mailom. Absolvovanie fyzických previerok je nutnou podmienkou zaradenia na nominačnú listinu rozhodcov BFZ v nasledujúcom súťažnom ročníku.

Upozorňuje delegátov, že na základe informácie Komisie delegátov uverejnenej v ÚS SFZ z 20.4. sa môžu prihlásiť na seminár na získanie licencie „P“ delegáta stretnutia. Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom predsedovi KRaD BFZ I. Kružliakovi st.

Po absolvovaní fyzických previerok budú vykonané krátke pohovory s M. Choreňom, Ľ. Polakovičom, L. Sabelom, R. Henčekom a P. Martinkovičom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Kardelis – v zápise o stretnutí je okrem konštatovania nedostatku potrebné aj jeho zdôvodnenie (funkcionárom družstva) a ak podľa názoru rozhodcu nie je dostatočné, je nutné podať podnet na komisiu (v tomto prípade ŠTK);

Sabela – nesprávny údaj o námietkach pri konfrontácii;

Choreň – nesprávny (nie v súlade so znením PF) popis priestupku hráča, ktorý dostal 2. ŽK.

Ospravedlnenia: Hrazdira 5.-6.5.; Olša 7.-9.5.; Vasilenko 12.5.; Ľupták 5.-11.5., 7.-10.6.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje nasledovné Semináre trénerov :

 • V NTC Senec v termíne 17.05.2018 (štvrtok) určený prioritne pre trénerov mládeže UEFA B a UEFA Grassroots C licencie z okresu Senec. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 6 hodín. Počet miest je obmedzený na 40 ľudí. Prihlášky je potrebné zaslať len elektronickou formou do :

30.04.2018 – pre klubových trénerov z okresu Senec

12.05.2018 – v prípade voľných miest ostatní tréneri

Prihlásení tréneri : D. Barkol, D. Moravec, M. Tvrdý, P. Szabo, B. Szalay, J. Szucs, M. Tholt, N. Nagy  (8).

 • Na FTVŠ UK v termíne 23.05.2018 (streda) určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 18.05.2018.

Prihlásení tréneri : D. Moravec, N. Šteffek, B. Honz, F. Huňady, D. Ščibrány, D. Barkol, P. Huk, S. Jánoš, H. Šusták, A. Matúš, M. Borza (9).

 • V TJ Záhoran Jakubov v termíne 07.06.2018 (štvrtok) určený prioritne pre trénerov mládeže UEFA B a UEFA Grassroots C licencie z okresu Malacky. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 6 hodín. Počet miest je obmedzený na 40 ľudí. Prihlášky je potrebné zaslať len elektronickou formou do :

20.05.2018 – pre klubových trénerov z okresu Malacky

31.05.2018 – v prípade voľných miest ostatní tréneri

Prihlásený tréner : J. Ferenčák (1).

Záväzné prihlášky (je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk) a program seminárov sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ).

Akcie výberov mládeže BFZ

 

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2004)
na Regionálny turnaj SFZ v Senci a okolí v termíne 29.04. – 02.05.2018.

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (9) : Boris SÚKENIK, Tibor MARICS, Dionýz ALEX, Martin MIŠOVIČ, Matej RIZNIČ, Dávid MURÁR, Tomáš KACHNIČ, Mário SAUER, Sebastián NAGY

FC Petržalka (4) : Damián KACHÚT, Alex RUSŇÁK, Peter GABURA, Adam LENHARČIK

MŠK Senec (3) : Tibor MESZÁROŠ, Viliam DOVALOVSKÝ, Michal POLČÁK

FK Inter Bratislava (3) : Adam KLIMEK, Sebastián POLÁK

ŠK Svätý Jur (1) : Patrik VOLF

FC ŠTK Šamorín (1) : Ladislav BOTLO

Náhradníci :

ŠK Slovan Bratislava (2) : Sebastián ZVARA, Adam KESZŐCZE

FKM Karlová Ves (1) : Rastislav VAVRÍČEK

SDM Domino  Bratislava (1) : Alan KUBASKÝ

MŠK Isk. Petržalka (1) : Matúš KOLLÁR

SFC Kalinkovo (1) : Jakub PLÁVNIK

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri : Michal ŠVIHORÍK, Attila ILLÉS

Vedúci :  Pavol MINÁRIK

Masér :  Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v nedeľu 29.04.2018 o 08:45 hod. na štadióne ŠK Slovan BA – Pasienky. Ukončenie zrazu bude 02.05.2018 o cca 14:00 hod. v hoteli Senec. Prípadné ospravedlnenie je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihorík – 0908 425 109.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
  Apríl:
28.04-02.05.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
30.04.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Stupava), OblFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
 Máj:
07.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 4. Blok
09.05.2018 McDonalds Cup, KK – SCP Dúbravka (chlapci + dievčatá)
11.-13.05.2018 MT – Trofej Belehrad (chlapci) BFZ U14
14.05.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
15.05.2018 Školský pohár SFZ, KK – NMŠK 1922 (dievčatá)
16.05.2018 Školský pohár SFZ, KK – NMŠK 1922 (chlapci)
17.05.2018 Seminár trénerov BFZ – NTC Senec Tréneri BFZ
19.-20.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia
22.05.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
23.05.2018 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
  Jún:
05.06.2018 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (chlapci) BFZ U13, U12
05.06.20:18 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad
07.06.2018 Seminár trénerov BFZ – TJ Zakoran Jakubov Tréneri BFZ
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad
15.-17.05.2018 MT – Gyor (chlapci) BFZ U13
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI