Zápisnica č.4 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.mája v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.4

zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.mája v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,  Badinský, Farbula

Pozvaní:   Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

 1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula
 3. Prezentácia spoločnosti Sport video – p. Caňo
 4. Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik
 5. Schválenie štartovného vkladu v súťažiach BFZ seniorov pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik
 6. Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik
 7. Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula
 8. Informácia k žiadosti ZsFZ ohľadom Regions Cupu 2018 – p. Farbula
 9. Informácia s VV SFZ zo dňa 1.5.2018 – p. Jánošík
 10. Rôzne
 11. Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod: schválenie RT výberu BFZ U12 podľa návrhu TMK BFZ ako bod 7 a ostatné body podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, ktoré navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/49 ( novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/3 splnené, poverenie sekretára BFZ ohľadne RT seniorov, Uznesenie 6/3 ( Prihlášky na finále pohára BFZ je v programe zasadnutia, Auto KIA Ceed, Uznesenie 8/3 finančná odmena víťaza pohára BFZ a finalistu trvá, uznesenie 9/3 – TL 2018/2019 trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Prezentácia spoločnosti Sport video

Prezentáciu spoločnosti Sport video vykonal zástupca spoločnosti p. Caňo. Informoval o možnosti vyhotovovania videozáznamu nielen seniorských, ale aj mládežníckych futbalových stretnutí prostredníctvom mobilnej aplikácie.

VV BFZ berie na vedomie prezentáciu spoločnosti Sport video

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Návrh na schválenie dejiska finále pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ  p. Richtárik. Informoval, že do schváleného termínu podania žiadosti o usporiadanie finále pohára BFZ boli na ŠTK BFZ doručené žiadosti PŠC Pezinok a OFK Dunajská Lužná. ŠTK BFZ odporúča ako dejisko finále pohára BFZ štadión OFK Dunajská Lužná.

Uznesenie 1/4

VV BFZ schvaľuje návrh ŠTK BFZ a určuje za dejisko finále pohára BFZ štadión OFK D. Lužná. Ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť v spolupráci s predstaviteľmi OFK Dunajská Lužná všetko potrebné k zabezpečeniu organizácie stretnutia.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                                   T: Termín konania finále pohára BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:Schválenie štartovného vkladu v súťažiach BFZ seniorov pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie štartovného vkladu predložil VV BFZ predseda ŠTK BFZ  p. Richtárik. ŠTK odporúča ponechať výšku štartovného nenávratného vkladu v súťažiach seniorov BFZ pre súťažný ročník 2018/2019  tak, ako boli schválené v minulom súťažnom ročníku.

TIPOS III. liga seniori : 650€

IV.liga seniori: 450€

Uznesenie 2/4

VV BFZ schvaľuje návrh ŠTK BFZ a určuje štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 tak, ako ho navrhla ŠTK BFZ:

TIPOS III. liga seniori : 650€

IV.liga seniori: 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

Uznesenie 3/4

VV BFZ  schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému od 11.6.2018 do 24.6.2018 do 24:00 a ukladá doručiť čestné prehlásenie o finančnom  a materiálnom zabezpečení FK (FO), ktoré je FK (FO) povinný doručiť  do 30.6.2018 do 12:00 hod. osobne alebo poštou na sekretariát BFZ   v analógovej forme (originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2018/2019 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK64 0200 0000 0001 8293 7012 /0200) najneskôr do 30.6.2018. Doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne  s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0   Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie zloženia RT výberu BFZ U12

Návrh na schválenie RT výberu BFZ U12 predložil vedúci sekretár BFZ  p. Farbula tak, ako bol vypracovaný TMK BFZ.

Uznesenie 4/4

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U12 tak, ako bolo vypracované a predložené TMK BFZ:

Hlavný tréner: Eduard Vilčinský ( UEFA A licencia)

Asistent trénera: Michal Polčic ( študent UEFA A licencie)

Vedúci mužstva: Lukáš Martinka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch predložil vedúci sekretár BFZ  p. Farbula tak, ako bola vypracovaná TMK BFZ s doplnením o turnaj „TROFEJ BEOGRADU“.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu 9: Informácia k žiadosti ZsFZ ohľadom Regions Cupu 2018

Informáciu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Na sekretariát BFZ bola elektronickou poštou doručená žiadosť zo strany ZsFZ o usporiadanie Regions cupu 2018 seniorov na území BFZ z dôvodu organizácie Kvalifikácie na ME amatérov 2019 na území ZsFZ v septembri 2018.

Uznesenie 5/4

VV BFZ berie na vedomie list ZsFZ. Vzhľadom ku korektným vzťahom schvaľuje usporiadanie Regions cupu 2018 na území BFZ ako aj usporiadanie Regions cupu 2019 na území BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2018

Informáciu z VV SFZ dňa 1.5.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 0  Proti:  0    Zdržal sa:  0

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu o konaní Superpohára víťazov pohárov 4.8.2018 17:30 hod. u víťaza pohára BFZ,
 • Zmenu termínu zasadnutia VV BFZ z 4.6. na 6.6.2018 o 14:00 v Dunajskej Lužnej.
 • Ukončenie súdneho sporu voči ŠK Šenkvice
 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o fyzických previerkach R a o seminári projektu šanca
 • Žiadosť ŠK Slovan Bratislava k zabezpečeniu R na turnaje

Nasledujúce, výjazdové  zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 6.6.2018 o 14:00 hod. v Dunajskej Lužnej.

Bratislava, 14.5.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI