ÚRADNÁ SPRÁVA Č.45 ZO DŇA 25.05.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 14.5.52018 schválil okrem iného:

 • Štadión OFK Dunajská Lužná ako dejisko finále pohára BFZ dňa 6.6.2018 o 18:00
 • Štartovný vklad do súťaží BFZ v kategórii seniorov na súťažný ročník 2018/2019:

                  1,TIPOS III.liga seniori 650€

                  2, IV.liga BFZ 450€

 • Termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 od 11.6.2018 do 24.6.2018 do 24:00 hod.formou elektronickej prihlášky do súťaží v ISSF systéme
 • Termín uhradenia štartovného vkladu v súťaží seniorov: 30.6.2018 do 24:00 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.

Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu adresy trvalého bydliska:

Ivan Kružliak – predseda KRaD BFZ Pekná cesta 3, 831 06 Bratislava

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Pohár BFZ – finále:

6.6. o 18,00 hod. v D.Lužnej:

 • OFK Dunajská Lužná – ŠK Tomášov

Schvaľuje zmeny:

S3BA:

 • 27.kolo Tomášov – D.Lužná 27.5. o 17,00 hod.
 • 30.kolo Slovan – D.Lužná 30.5. o 17,30 hod.

SD3R:

 • 25.kolo Inter – NMŠK 2.6. o 10,00 hod. (Stupava)

MD3R:

 • 8.kolo NMŠK – Rača 10.6. o 14,30 hod.

Zamieta – SP čl.35/4:

 • Žiadosť FC Rohožník (S3BA) o zmenu termínu 29.kola z dôvodu, že Rohožník je priamo zainteresovaný o víťazstvo v súťaži.
 • Žiadosť FK Lamač (S4BA) o zmenu termínu 30.kola z dôvodu, že MFK Rusovce sú priamo zainteresované o postup do vyššej súťaže.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.307: Dominik Švajdlenka 1140481 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), vylúčený za HNS, udretie súpera nadmernou silou čelom do tváre v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 21.05.2018.

U.č.308: Marek Čermák 1314989 (PŠC Pezinok, S3BA), vylúčený za kopnutie rozhodcu v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 18 mesiacov, podľa čl. 49/1f,2f DP, od 21.05.2018.

U.č.309: Pavol Kriš 1298778 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v NH. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 21.05.2018.

U.č.310: Benjamín Sileš 1140481 (MŠK Senec, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 20.05.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.311: Martin Schwinghammer  1310394 (TJ Rovinka, S3BA),  od 21.05.2018.

U.č.312: Jakub Sagula  1242627 (ŠK Lozorno, FO, S3BA),  od 21.05.2018.

U.č.313: David Lenghart  1246117 (FK Rača BA, S3BA),  od 21.05.2018.

U.č.314: Boris Hujbert  1159482 (PŠC Pezinok, S3BA),  od 21.05.2018.

U.č.315: Marek Čermák  1314989 (PŠC Pezinok, S3BA),  od 21.05.2018.

U.č.316: Mário Malina  1370825 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA),  od 21.05.2018.

U.č.317: Milan Švarc  1144925 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA),  od 21.05.2018.

U.č.318: Martin Meszároš  1177103 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA),  od 21.05.2018.

U.č.319: Marek Janotík  1251142 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA),  od 21.05.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.320: PŠC Pezinok, S3BA. Za napadnutie delegovanej osoby hráčom Marekom Čermákom na HP v priebehu stretnutia ŠK Lozorno FO – PŠC Pezinok, odohraného dňa 20.05.2018, DK ukladá DS – finančnú pokutu 500.-€, podľa čl. 49/4 a 12/6 DP.

U.č.321: PŠC Pezinok, S3BA. Za napadnutie delegovanej osoby na HP, v priebehu stretnutia ŠK Lozorno FO – PŠC Pezinok, odohraného dňa 20.05.2018, DK ukladá DS – odobratie 3 bodov, ktoré sa vykoná odpočítaním bodov družstvu PŠC Pezinok z príslušnej tabuľky súťaže po skončení súťažného ročníka 2017/2018, podľa čl. 49/5 a 32 DP.

U.č.322: Peter Bujna 1392970 – vedúci družstva SDM Domino Bratislava, MD3R. Vykázaný z lavičky, ako člen RT v stretnutí SDM Domino Bratislava – FC Petržalka, odohrané dňa 19.05.2018, za HNS voči delegovaným osobám. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami    na 1 mesiac  a  finančnú pokutu 30.-€, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 20.05.2018. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.323: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Doručené vyjadrenie k U.č.305 berie na vedomie. Za porušenie povinnosti organizátora stretnutia a HNS divákov ukladá klubu CFK Pezinok-Cajla disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 100.-€.            Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č.324: ŠK Lozorno, FO S3BA. Berie na vedomie podnet klubu voči udeleniu ČK pre hráča Dominika Švajdlenku a oznamuje klubu, že vylúčenie hráča bolo v zmysle PF. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č.325: CFK Pezinok-Cajla, S4BA – klub podal prostredníctvom ISSF podnet proti udeleniu ŽK a výkonu rozhodcu v stretnutí FK Karpaty Limbach – CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Podnet DK zobrala na vedomie bez prijatia ďalších opatrení. DK oznamuje klubu, že proti výkonu rozhodcu je možné podať len sťažnosť na KRaD. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 31.05.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018. Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/Oznam pre FK

KM BFZ žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínov stretnutí v súťažiach prípraviek zasielali v ISSF ako podnet  k danému stretnutiu výlučne na KM BFZ, žiadosti podávané cez detail stretnutia prídu na ŠTK BFZ, ktorá  automaticky žiadosť zamietne ako neopodstatnenú, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

b/ zmeny termínov stretnutí

PMA1 – 25.kolo: Malacky – Cajla, UT 29.5. o 18.00 hod. ( Cajla poplatok 20,- €)

PRPK – 22.kolo: Modra – Sv.Jur, PI 8.6. o 18.00 hod. ( Sv.Jur poplatok 20,- €)

PRSC – 24.kolo: Tomašov B – Malinovo, ŠT 24.5. o 18.00 hod. ( kolízia Pohár BFZ )

PRPK – 21.kolo: Báhoň – Grinava, NE 27.5. o 9.00 hod. ( Grinava poplatok 20,- € )

PMA2 – 20.kolo: Inter – Misloslavov, UT 29.5. o 18.00 hod.

PMB2 – 20.kolo: Inter – Miloslavov, ST 30.5. o 18.00 hod.

PMB1 – 25.kolo: Šamorín – PŠ Pezinok, UT 5.6. o 17.00 hod. ( kolízia stretnutí )

PMC1 – 25.kolo: Šamorín – PŠC Pezinok, UT 5.6. o 16.00 hod. ( kolízia stretnutí )

PMC1 – 26.kolo: Ivanka – DNV, SO 9.6. o 15.30 hod.

PMC2 – 19.kolo: Báhoň – Závod, NE 27.5. o 11.00 hod. ( kolízia stretnutí )

c/ zmena hracej plochy

PRMA – 24.kolo: Rohožník – Kostolište , UT 22.5. o 18.00 hod. ( HP Sološnica )

PRMA – 26.kolo: Rohožník – Studienka, SO 9.6. o 11.00 hod. ( HP Sološnica )

PMC2 – 20.kolo: Rohožník – Stupava, ŠT 31.5. o 18.00 hod. ( HP Sološnica )

PMD U8  skupina D – organizátor FC Rohožník : HP TJ Pernek – SO 9.6.

d/ KM BFZ v spolupráci s Okresným úradom – odbor školstva Bratislava zorganizovala v dňoch 18. a 21. mája na štadióne NMŠK 1922 Bratislava finále 7. ročníka krajského kola Školského pohára SFZ 2017/2018 v kategórii mladších žiačok a žiakov U13 ZŠ 2. stupňa v malom futbale narod. od 1.1. 2005 a mladší. Víťazmi v kategórii mladších žiačok U13 sa stala ZŠ Kalinčiakova a v kategórii mladších žiakov U13 rovnako ako vlani ZŠ Tajovského Senec. Víťazi krajského finále ZŠ Kalinčiakova  a ZŠ Tajovského Senec postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v dňoch  5. a  6. júna 2018 v NTC Poprad.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok bol určený na 6.6.2018 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia: P. Piatka a P. Gaži.

Pozýva na zasadnutie dňa 1.6. K. Samka (17.30), P. Patiho Nagya (17.40) a M. Jablonického (17.50).

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: Pati Nagy – vedúci družstva musí byť v zápise uvedený.

Ospravedlnenia: Hegedüs 9.-10.6.; Hudy 2.-3.6.; Hrazdira 2.-11.6.; Vasilenko 6.-8.6.; Martinkovič 9.6.; Pavlík R. 9.6., Banič 2.-3.6., 10.6.

Komisia ženského futbalu

 • Oznamuje, že sa dňa 5.6.2018 (utorok) na futbalovom ihrisku NMŠK v Bratislave od 14:00 hod. uskutoční kontrolný zraz výberu dievčat BFZ WU13 (ročník nar.2005).

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje nasledovný Seminár trénerov :

 • V TJ Záhoran Jakubov v termíne 07.06.2018 (štvrtok) určený prioritne pre trénerov mládeže UEFA B a UEFA Grassroots C licencie z okresu Malacky. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 6 hodín. Počet miest je obmedzený na 40 ľudí. Prihlášky je potrebné zaslať len elektronickou formou do :

20.05.2018 – pre klubových trénerov z okresu Malacky

31.05.2018 – v prípade voľných miest ostatní tréneri

Prihlásení tréneri : J. Ferenčák, M. Ulehla, R. Babirát, A. Hýll, V. Novák, V. Kozubík, M. Havran, M. Pokorný, V. Studený, P. Troják, M. Lipták, R. Ďuriš, D. Peceň, P. Michalovič, L. Višváder, P. Huk, B. Honz, N. Šteffek, R. Štrba, M. Kuma, B. Sedlák, R. Balaščík, A. Kurilla, P. Poláček, M. Drahuta, F. Brezničan, P. Kučiak, P. Zboniak, M. Terlanda (29).

Záväzné prihlášky (je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk) a program seminárov sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ.

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk). Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 20 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie:

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová (4).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie:

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh (11).

 Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2006)
na kontrolný zraz  28.05.2018 (pondelok) o 16:00 hod. na ihrisku NMŠK v Bratislave.

Hráči:

FKM Karlova Ves (3) : JANKY Miroslav, BALÁŽ Marek, MRAVEC Marco

FC Petržalka (4) : KOŠŤÁL Filip,  NÁHLIK Leo, ŽIGA Nino, VAVRO Filip

SDM Domino BA (4) : PLEVA Alex, SMOLEC Tomáš,  KOVÁČ Jozef, GAJDOŠÍK Matúš

FK Inter BA (2) :  SMIEŠKO Samuel, JAVORSKÝ Jonáš,  ŠTEFANOVIČ Samuel, JENČO Dávid, ZAJAC Tomáš,  PAVUK Peter,  GBELSKÝ Mário

MŠK Iskra Petržalka (2) :  NEUPAUER Samuel,  JEHLÁR Denis

MFK Záhorská Bystrica (1) :  ĎURICA Matej

FK Rača (1) :  FABŠO Matej

FA Lafranconi (1) : SMREČANSKÝ Timotej

FK Slovan Ivanka (1) :  ŠAULIČ Michal, NAGY Matúš

PŠC Pezinok (1) : BASÁR Marek

ŠK Šenkvice (1) : MORAVČÍK Matúš

FK Vajnory (1) : MEŠKO Michal

Náhradníci:

FC Petržalka (2) : VLČEK Patrik,  DZURILLA Tomáš

MŠK Senec (1) : BADINSKÝ Patrik

FK Rača (1) :  ALMAŠI Viliam

ŠKO Miloslavov (1) : KUBKA Oliver

PŠC Pezinok (1) :  CZINEGE Leoš

FK Inter BA (1) : JAKUBÍK Martin

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri:  Eduard VILČINSKÝ, Michal POLČIC

Vedúci: Lukáš MARTINKA

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, športovú výstroj, termoprádlo, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok dňa 28.05.2018 o 15:00 hod. na štadióne NMŠK v Bratislave, kde sa uskutoční TJ v čase od 16:00 – 17:30 hod. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: E.Vilčinský – 0907 098 702.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005)

na kontrolný zraz  30.05.2018 (streda) o 15:30 hod. na ihrisku NMŠK v Bratislave

Hráči:

FKM Karlova Ves (3) : POLÁK David, SLOVÁK Marek, KOUŘIL Kamil

FC Petržalka (6) : TRAJTER Marek, GULA Marek, BOTH Matúš, HRIEŠIK Hugo, MAAS Michal, VLNA Matúš

SDM Domino BA (5) : KAROVIČ Matúš, KOSTOLNÝ Ivan, LORENC Anton, POLNIŠ Martin, DETVAN Damián

ŠK Svätý Jur (3) : BORDÁČ Dávid, GABURA Samuel, HARGAŠ Martin

ŠK Bernolákovo (1) :  RICHTÁRIK Jakub     

FK Rača (1) :  VLČÁK Viktor, TAUFER Adam

FK Lamač (1) : HUDEC Michal

MŠK Senec (2) :  ŠIMUN Matej, LIPKA Marián

NMŠK 1922 (1) : FRATRIČ Peter

ŠK Žolík Malacky (1) : NOVÁK Nicolas

FK Vajnory (1) : MEŠKO Michal

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok dňa 30.05.2018 o 14:45 hod. na štadióne NMŠK v Bratislave, kde sa uskutoční TJ v čase od 15:30 – 17:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:30 na ihrisku NMŠK. Z nominovaných hráčov sa vyberú hráči na prípravné stretnutie s ŠK Slovan BA, ktoré sa uskutoční dňa 5.6.2018 v Bratislave. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018

Dátum  Akcia Kategória
 Máj:
28.05.2018 TZ/TC – NMŠK 1922 BFZ 12
30.05.2018 TZ/TC – NMŠK 1922 BFZ 13
  Jún:
05.06.2018 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (chlapci) BFZ U13, U12
05.06.20:18 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad
07.06.2018 Seminár trénerov BFZ – TJ Zakoran Jakubov Tréneri BFZ
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad
15.-17.06.2018 MT – Gyor (chlapci) BFZ U13
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI