ÚRADNÁ SPRÁVA Č.4 ZO DŇA 27.7.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie. Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých R a D BFZ , aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Moje členské poplatky) vygenerovali faktúru za členský poplatok SFZ  a uhradili ju. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia po 1.8.2018.

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých členov SFZ v BFZ,aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Moje členské poplatky) vygenerovali faktúru za členský poplatok SFZ a uhradili ju.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v mesiaci jún vstúpili do platnosti novelizované predpisy SFZ, a to disciplinárny poriadok, súťažný poriadok a registračný a prestupový poriadok. Uvedené predpisy nájdete na bfz.futbalnet.sk v sekcii správy a dokumenty na stiahnutie

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 02.07.2018 v Bratislave schválil o.i

 • Oficiálnu loptu pre súťaže TIPOS III.liga BFZ a IV.liga BFZ ADIDAS Telstar

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt adidas telstar

Každý FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ obdrží 6 ks lôpt pre súťažný ročník 2018/2019, s toho 3 ks zdarma a 3 ks každý FK zaplatí. Cena za 3 ks lôpt je 225€.Lopty budú dostupné od 1.8.2018. Vyzdvihnutie bude možné v sídle BFZ po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

 • Zaradenie družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Zaradenie družstiev nájdete v jednotlivých súťažiach na bfz.futbalnet.sk a na futbalbfz.sk

Nominačnú listinu R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • Žiadosti o zmenu termínu stretnutia, ktoré nebudú riadne odôvodnené, budú ŠTK zamietnuté (napr.: dohoda FK nie je dôvodom na preloženie stretnutia).
 • Berie na vedomie úpravu rozmerov HP FC Rohožník na 105×68.
 • Berie na vedomie požiadavku FC Zohor (SD3R) a žiada klub, aby žiadosť o obrátenie stretnutia s I.Petržalkou podal cez detail stretnutia. ŠTK pri žrebovaní zohľadnila požiadavku FC Zohor, ale nie je možné vyžrebovať stretnutia tak, aby hrali 4 kolá za sebou u súpera.

Slovnaft cup 2.kolo:

 • Ivanka – Tomášov 29.7. o 17:00
 • Studienka – Rohožník 29.7. o 17:00

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

 • kolo Rohožník – D.Lužná 12.8. o 17:30

Zamieta:

 • Žiadosť FC Rohožník (TIPOS III.liga) o preloženie stretnutia z 2.9. na 12.9. (SP čl.36/1)

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia je možné podávať len do 31.7. 2018  a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ vyžrebovanie súťaží prípraviek

KM BFZ oznamuje FK, že vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek je zverejnené na stránke BFZ – časť mládežnícke súťaže. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vyžrebovanie svojích stretnutí. Prípadné chyby oznámte správcom súťaží: Pavel Príkopa 0903 718455 mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , Ivan Konečný 0914 173242 mail:konecny58@centrum.sk

b/ súpisky družstiev

KM žiada nasledujúce FK, aby v termíne do 30.8.2018 /štvrtok/ do 14.00 hod. zaslali riadiacemu orgánu súťaží prípraviek súpisky týchto družstiev :

FK Rača U11 : PMA1, PMA3

NMŠK 1922 Bratislava U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

SDM Domino Bratislava U11, U10 : 1.liga SFZ, PMA2, PMA3, PMB2

MŠK Senec U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

FK Inter Bratislava U11, U10, U9 : 1.liga SFZ, PMA1, PMB1, PMC1

FC ŠTK 1914 Šamorín U11 : PMA1, PRSC

MŠK Iskra Petržalka U9: PMC1, PMC2

Súpisky musia obsahovať tieto údaje: družstvo FK, meno a priezvisko hráčov, registr. číslo, dátum narodenia, Súpisky žiadame zaslať na mailové adresy:pavel.prikopa@futbalsfz.sk,konecny58@centrum.sk

c/ schválená výnimka hracieho dňa a času

FK Inter Bratislava: PMA1, PMB1 – ŠT 16.00 hod., PMC1 – ŠT 17.00 hod. ( HP Drieňova ul. )

d/ zmena hracieho dňa stretnutí – súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( kolízia )

2.kolo: Lafranconi – FKP , NE 9.9. – platia pôvodné hracie časy

6.kolo: Lafranconi – FK Vajnory, NE 7.10. – platia pôvodné hracie časy

10.kolo: Lafranconi – NMŠK, NE 4.11. – platia pôvodné hracie časy

e/ zmena poradia stretnutí – súťaže PMA2, PMB2 ( kolízia )

3.kolo: FK Dúbravka – MŠK Senec B, NE 16.9. o 11.30 – 10.00 ( HP Dúbravka )

10.kolo: MŠK Senec B – FK Dúbravka, NE 4.11. o 10.00 – 11.00 ( HP NTC Senec )

f/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov

T1: 8.-9.9.2018,

T2: 22.-23.9.2018,

T3: 6.-7.10.2018,

T4:20.-21.10.2018

T5: 27.-28.4.2019,

T6: 11.-12.5.2019,

T7: 25.-26.5.2019,

T8: 8.-9.6.2019

g/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

skupina A

T2: FK Inter Bratislava, SO 22.9.od 9.00 hod. – 2 ihriská ( HP Drieňova ul. )

T4: FC Petržalka A, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriska

skupina C

T4. MFK Záhorská Bystrica, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina D

T1: FK Sološnica, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FC Rohožník , SO 22.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: ŠK Žáhorák Plavecký Mikuláš, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Lozorno, SO 20.10. od 12.30 hod. – 2 ihriská

T5: FK Sološnica, SO 27.4.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T6: FC Rohožník , SO 11.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T7: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, NE 26.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8: ŠK Lozorno, SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina E

T4: ŠK Žolík Malacky, SO 20.10. od 9.30 – 2 ihriská

T8: ŠK Žolík Malacky, SO 8.6.2019 od 9.30 hod. – 2 ihriská

skupina F

T4: FK Karpaty Limbach , SO 20.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8: FK Karpaty Limbach ,SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina G

T2: OŠK Chorvátsky Grob, NE 23.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina H

T1: SFC Kalinkovo, SO 8.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

T3: OFK Dunajská Lužná , SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: FC ŠTK 1914 Šamorín , NE 21.10. od 9.00 hod.– 2 ihriská

Skupina I

T1: FC Petržalka B, SO 8.9. od 16.00 hod. – 2 ihriská

T2: MŠK Senec , SO 22.9. od 14.00 hod. ihr.Reca – 2 ihriská

T3: ŠKO Miloslavov, SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T6: ŠKO Miloslavov, SO 11.5.2019 od 9.00 hod. – 2 ihriská

T8: MŠK Senec, SO 8.6. od 9.00 hod. ihr.Reca – 2 ihriská

Uvedené údaje žiadame poslať na správcov súťaže: Pavel Príkopa – mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk .

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín letného seminára rozhodcov a delegátov BFZ 30.7.2018 v aule Domu športu. Pozvánka a program seminára boli poslané pozvaným účastníkom mailom. Upozorňuje všetkých rozhodcov na nutnosť predloženia aktuálneho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť rozhodcu priamo na seminári, alebo v odôvodnených prípadoch do začiatku súťažného ročníka.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na nutnosť vygenerovať si v ISSF faktúru a zaplatiť členské člena SFZ na súťažný ročník 2018/2019.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk). Min. počet prihlásených a potvrdených záujemcov k zahájeniu školenia je 20 účastníkov. Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur).

Predbežný termín : október 2018 – február 2019.

Rozsah školenia: 120 hod. (teória + prax).

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimko, D. Marko, P. Arnold, M. Snopek, P. Troják (15).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (poplatok za školenie je 100,- eur).

Predbežný termín : september – december 2018.

Rozsah školenia: 60 hod. (teória + prax).

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan, L. Laca, D. Huml, J. Hodál, L. Brezovský, M. Pecucha, P. Vaško, P. Milko, P. Polakovič, S. Árpa. T. Fiľak, L. Baďurík, F. Kurti, R. Kovács, F. Mikóczy, M. Haburaj (28).

 TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné :

 • Seniori (III. a IV. liga) – minimálne UEFA B licenia
 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Ostatné mládežnícke súťaže – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : michal.kovac@futbalsfz.sk do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – 3.8.2018
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – 17.8.2018

V prípade, že FK nepredložia mená trénerov do požadovaného termínu, prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
August:
07.08.2018 TZ/TC + PZ s FC Petržalka U16 – Pezinok (chlapci) BFZ U15
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
20.09.2018 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo BFZ kluby BFZ U12
Október:
04.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo BFZ kluby BFZ U12
23.-14.010.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
November:
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
December:
1.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
2.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI