ÚRADNÁ SPRÁVA Č.5 ZO DŇA 03.08.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie. Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých R a D BFZ , aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Moje členské poplatky) vygenerovali faktúru za členský poplatok SFZ  a uhradili ju. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia po 1.8.2018.

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých členov SFZ v BFZ, aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Moje členské poplatky) vygenerovali faktúru za členský poplatok SFZ a uhradili ju.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v mesiaci jún vstúpili do platnosti novelizované predpisy SFZ, a to disciplinárny poriadok, súťažný poriadok a registračný a prestupový poriadok. Uvedené predpisy nájdete na bfz.futbalnet.sk v sekcii správy a dokumenty na stiahnutie

Sekretariát BFZ oznamuje FK TIPOS III. a IV.ligy BFZ, že oficiálne lopty pre súťažné stretnutia ADIDAS Telstar si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ po dohode  s vedúcim sekretárom BFZ p. Farbulom.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt adidas telstar

Disciplinárna komisia

U.č.  1: Boris Hujbert 1159482 (PŠC Pezinok, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 38-41 DP. Upúšťa od výkonu jej zvyšku 4 dni a uvoľňuje výkon športu Borisovi Hujbertovi od  09.08.2018.  Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 9.08.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

Aktív ŠTK pred začiatkom súťažného ročníka 2018/2019 sa uskutoční dňa 9.8.2018( ŠTVRTOK) o 18:00 hod. v aule Domu športu, Junácka ul.6, Bratislava

Schvaľuje:

S4BA:

 • 1.kolo K. Ves – Čunovo 11.8. o 17:30 (ihrisko NMŠK)
 • 2.kolo Vrakuňa – Závod v obrátenom poradí, čiže 2.kolo v Závode 19.8. o 17:00
 • 3.kolo Jakubov – Čunovo 25.8. o 17:00
 • 9.kolo K. Ves – S. Grob 29.9. o 16:00
 • 11.kolo K. Ves – Závod 13.10. o 15:30
 • 13.kolo K. Ves – V. Leváre 27.10. o 14:00

SD3R:

 • kolo Zohor – I.Petržalka v obrátenom poradí, čiže 2.kolo v Petržalke na Budatínskej ul. 28.8. o 17:00

MD3R:

 • 1.kolo Senec – PŠC Pezinok 1.9. o 14:30

SZRL+MZRL:

 • 1.kolo Vrakuňa – Senec 6.9. o 17:00 st./15:00 ml.
 • 3.kolo Šamorín – NMŠK 2.9. o 10:00 st./12:00 ml.
 • 5.kolo Šamorín – Cajla 16.9. o 14:00 st./16:00 ml.
 • 7.kolo Šamorín – DNV 28.9. o 17:00 st./15:30 ml.
 • 9.kolo Šamorín – Šenkvice 13.10. o 9:00 st./11:00 ml.

Zamieta:

 • 3.kolo K. Ves – Viničné na ihrisku NMŠK, z dôvodu kolízie so stretnutím S6A

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.                                                  Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky zamietnutá.

b/ súpisky družstiev

KM žiada nasledujúce FK, aby v termíne štvrtok 30.8.2018 – 14.00 hod. zaslali riadiacemu orgánu súťaží prípraviek súpisky týchto družstiev:

FK Rača U11 : PMA1, PMA3

NMŠK 1922 Bratislava U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

SDM Domino Bratislava U11, U10 : 1.liga SFZ, PMA2, PMA3, PMB2

MŠK Senec U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

FK Inter Bratislava U11, U10, U9 : 1.liga SFZ, PMA1, PMB1, PMC1

FC ŠTK 1914 Šamorín U11 : PMA1, PRSC

MŠK Iskra Petržalka U9:  PMC1, PMC2

Súpisky musia obsahovať tieto údaje: družstvo, meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, číslo RP

Súpisky žiadame zaslať na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk

c/ zmena poradia stretnutí – súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( kolízia )

1.kolo: FK Rača – FA Lafranconi, SO 1.9.- hracie časy nezmenené ( HP Rača )

8.kolo: FA Lafranconi – FK Rača, NE 21.10. – hracie časy nezmenené ( HP Laranconi )

2.kolo: MŠK Iskra – FK Rača, NE 9.9. – hracie časy nezmenené ( HP MŠK Iskra)

9.kolo: FK Rača – MŠK Iskra, SO 27.10. – hracie časy nezmenené, (HP Rača )

3.kolo: FK Rača – FKP Dúbravka, NE 16.9. PMA1, PMB1 – 14.00 hod. , PMC1 – 15.15 hod. (HP Rača )

10.kolo: FKP Dúbravka – FK Rača, SO 3.11. – hracie časy nezmenené ( HP ŠCP Dúbravka)

d/ zmena hracieho dňa a času – súťaž PMA3 ( kolízia stretnutí )

2.kolo: FK Rača – TJ Jarovce, NE 9.9. o 14.00 hod.

4.kolo: FK Rača – SDM Domino C, NE 23.9. o 15.30 hod.

6.kolo: FK Rača – TJ Čuňovo, NE 7.10. o 15.30 hod.

8.kolo: FK Rača – FKM Devínska Nová Ves, NE 21.10. o 14.00 hod.

10.kolo: FK Rača – MFK Rusovce, NE 4.11. o 14.00 hod.

e/ zmena hracieho dňa a času – súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( kolízia stretnutí )

4.kolo: FK Rača – FK Vajnory, NE 23.9. PMA1, PMB1 – 14.00, PMC1 – 15.30

6.kolo: FK Rača – ŠK Vrakuňa, NE 7.10. PMA1, PMB1 – 14.00, PMC1 – 15.30

f/ zmena hracieho dňa a času – súťaže PMA2, PMB2 ( kolízia stretnutí )

2.kolo: FK Dúbravka – SDM Domino B, PI 7.9.( 18.15 – PMA2,17.00 – PMB2 )

g/ zmena poradia stretnutí – súťaže PMA2, PMB2 ( kolízia stretnutí )

7.kolo: FC Stupava – FK Dúbravka, NE 14.10. ( PMA2, PMB2 – 10.00 ) HP Marianka

14.kolo: FK Dúbravka – FC Stupava, NE 5.5.2019 ( PMA2 – 11.30, PMB2 – 10.00 ) HP FK Dúbravka

 h/ zmena hracieho času stretnutia – súťaž PRPK

1.kolo: Jablonec – Vištuk, NE 2.9. o 12.30 hod.

i/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

skupina A

T2: FK Inter Bratislava, SO 22.9.od 9.00 hod. – 2 ihriská ( HP Drieňova ul. )

T4: FC Petržalka A, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriska

skupina B

T2: FK Rača, SO 29.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina C

T1: FKP Dúbravka, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FKM Stupava, SO 22.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská ( HP – FK Borinka )

T3: FCL Devínska Nová Ves, NE 7.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4. MFK Záhorská Bystrica, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina D

T1: FK Sološnica, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FC Rohožník , SO 22.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: ŠK Žáhorák Plavecký Mikuláš, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Lozorno, SO 20.10. od 12.30 hod. – 2 ihriská

T5: FK Sološnica, SO 27.4.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T6: FC Rohožník , SO 11.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T7: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, NE 26.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8: ŠK Lozorno, SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina E

T1: TJ Jakubov, NE 9.9. od 9.30 hod. – 2 ihriská

T2: OŠK Pl.Štvrtok, NE 23.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Žolík Malacky, SO 20.10. od 9.30 – 2 ihriská

T8: ŠK Žolík Malacky, SO 8.6.2019 od 9.30 hod. – 2 ihriská

skupina F

T2: FK Cinemax Doľany, SO 22.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: TJ Slovan Viničné, NE 7.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: FK Karpaty Limbach , SO 20.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T6: FK Cinemax Doľany, SO 11.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T7: TJ Slovan Viničné, SO 26.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8. FK Karpaty Limbach ,SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina G

T1: ŠK Bernolákovo, SO 8.9. od 9.00 hod. – 1 ihrisko

T2: OŠK Chorvátsky Grob, NE 23.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T3: Atletiko Zálesie, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: FK Ivanka, SO 20.10. od 10.00 – 2 ihriská

Skupina H

T1: SFC Kalinkovo, SO 8.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

T2: TJ Rovinka, SO 22.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

T3: OFK Dunajská Lužná , SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: FC ŠTK 1914 Šamorín , NE 21.10. od 9.00 hod.– 2 ihriská

Skupina I

T1: FC Petržalka B, SO 8.9. od 16.00 hod. – 2 ihriská

T2: MŠK Senec , SO 22.9. od 14.00 hod. ihr.Reca – 2 ihriská

T3. ŠKO Miloslavov, SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Tomášov – SO 20.10. od 14.30 hod. – 2 ihriská

T6: ŠKO Miloslavov, SO 11.5.2019 od 9.00 hod. – 2 ihriská

T8: MŠK Senec, SO 8.6. od 9.00 hod. ihr.Reca – 2 ihriská

j/ súťaž PMD U8 – žiadame nahlásiť termíny:

sk.A – FKM K.Ves, ŠK Slovan A

sk.B – SDM Domino, NMŠK 1922, ŠK Slovan B

sk.E –  Záhoran Kostolište ( čas, ihriská )

Komisia rozhodcov a delegátov

Berie na vedomie oznámenie A. Hájeka o ukončení aktívnej činnosti delegáta Bratislavského futbalového zväzu. Ďakuje menovanému za dlhoročnú prácu vo funkciách rozhodcu, delegáta stretnutia, pozorovateľa rozhodcov a dobrovoľného funkcionára na všetkých úrovniach v slovenskom futbale.

Ospravedlnenia: Volek 20.-30.8.; Tanglmayer 29.8.-2.9.; Olša 18.-19.8.; Kardelis 1.-2.9., 22.-30.9.; Orlíková 12.8., 25.8.-9.9.; Farkaš M. do prihlásenia; Hudy 18.8.; Šuniar P. 11.-25.8.; Pavlík R. 1.-25.8.; Darlea 18.-29.8.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mail adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Min. počet prihlásených a potvrdených záujemcov k zahájeniu školenia je 20 účastníkov. Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur).

Predbežný termín : október 2018 – február 2019.

Rozsah školenia: 120 hod. (teória + prax).

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimko, D. Marko, P. Arnold, M. Snopek, P. Troják, L. Šmárik (16).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (poplatok za školenie je 100,- eur).

Predbežný termín : september – december 2018.

Rozsah školenia: 60 hod. (teória + prax).

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan, L. Laca, D. Huml, J. Hodál, L. Brezovský, M. Pecucha, P. Vaško, P. Milko, P. Polakovič, S. Árpa. T. Fiľak, L. Baďurík, F. Kurti, R. Kovács, F. Mikóczy, M. Haburaj, S. Matejčík, L. Žilavý (30).

 TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné :

 • Seniori (III. a IV. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Ostatné mládežnícke súťaže – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : michal.kovac@futbalsfz.sk do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – 3.8.2018
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – 17.8.2018

V prípade, že FK nepredložia mená trénerov do požadovaného termínu, prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
August:
07.08.2018 TZ/TC + PZ s FC Petržalka U16 – Pezinok (chlapci) BFZ U15
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
04.-05.09.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
20.09.2018 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo BFZ kluby BFZ U12
Október:
04.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo BFZ kluby BFZ U12
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
November:
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI