ÚRADNÁ SPRÁVA Č.6 ZO DŇA 10.08.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie. Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v mesiaci jún vstúpili do platnosti novelizované predpisy SFZ, a to disciplinárny poriadok, súťažný poriadok a registračný a prestupový poriadok. Uvedené predpisy nájdete na bfz.futbalnet.sk v sekcii správy a dokumenty na stiahnutie

Sekretariát BFZ oznamuje FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ, že identifikačné karty pre členov realizačného tímu v súťažiach seniorov si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. Všetci členovia realizačného tímu v súťažiach TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ musia mať počas stretnutia identifikačné karty na viditeľnom mieste.

Disciplinárna komisia

U.č.  2: Juraj Mrva 1188222 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.  3: Tomáš Wallner 1234588 (FK Lamač Bratislava, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.08.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • Žiada všetky FK, aby všetky požiadavky na zmenu termínu, či HP dávali výlučne cez ISSF (nie emailom).

Schvaľuje zmeny:

S4BA:

 • 4.kolo Limbach – Sl. Grob 29.8. o 17:00; Kalinkovo – Lamač 29.8. o 17:00

MD3R:

 • resp. 10.kolo Ružinov – FK Dúbravka odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 1.kolo na ihrisku v Dúbravke a 10.kolo v Ružinove.
 • kolo Častá – Ivanka 1.9. o 15:00

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Matúš Duban (2003) č.rp.1304001 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 2.8.2018 do 1.8.2019.
 • Patrik Herchl (2004) č.rp.1345441 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 2.8.2018 do 1.8.2019.
 • Matúš Hrdlovič (2004) č.rp.1328300 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 2.8.2018 do 1.8.2019.
 • Šimon Hrdlovič (2003) č.rp.1328302 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 2.8.2018 do 1.8.2019.
 • Martin Kičin (2004) č.rp.1326545 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 2.8.2018 do 1.8.2019.
 • Filip Lederleitner (2004) č.rp.1377965 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 2.8.2018 do 1.8.2019.
 • Peter Prutkay (2004) č.rp.1306685 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 2.8.2018 do 1.8.2019.
 • Matúš Vrbinkovič (2003) č.rp.1304153 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 2.8.2018 do 1.8.2019.
 • Šimon Vrbinkovič (2003) č.rp.1304154 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 2.8.2018 do 1.8.2019.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2018.                        

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

  KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia, žiadosť bude automaticky zamietnutá.

  b/ súpisky družstiev

KM žiada nasledujúce FK, aby v termíne do 30.8.2018 / štvrtok – 14.00 hod./ zaslali riadiacemu orgánu súťaží

prípraviek súpisky týchto družstiev:

NMŠK 1922 Bratislava U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

SDM Domino Bratislava U11, U10 : 1.liga SFZ, PMA2, PMA3, PMB2

MŠK Senec U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

FK Inter Bratislava U11, U10, U9 : 1.liga SFZ, PMA1, PMB1, PMC1

FC ŠTK 1914 Šamorín U11 : PMA1, PRSC

MŠK Iskra Petržalka U9:  PMC1, PMC2

Súpisky musia obsahovať tieto údaje: družstvo, meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, číslo RP.

Súpisky žiadame zaslať na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk

c/ evidencia súpisiek

FK Rača: PMA1, PMA3 – zaevidovaná 2.8.

d/ zmena hracieho času – súťaž PRMA ( jesenná časť )

OŠK Plavecký Štvrtok: NE – 9.30 hod

e/ zmena hracieho dňa a času – súťaž PMC2 ( skupina A )

ŠK Gajary: SO – 10.00 hod.

f/ zmeny hracích dní – súťaž PRMA ( predzápasy seniorov )

5.kolo: ŠK Gajary – FK v Sološnici, SO 29.9. o 14.00 hod.

8.kolo: ŠK Plavecký Mikuláš – FK v Sološnici, SO 20.10. o 15.00 hod.

21.kolo: ŠK Gajary – TJ Záhoran Kostolište, SO 25.5.2019 o 15.00 hod.

g/ zmeny hracích dní – súťaž PRPK ( predzápasy seniorov )

4.kolo: GFC Grinava – OŠK Slovenský Grob, SO 22.9. o 13.30 hod.

10.kolo: GFC Grinava – ŠK Báhoň, SO 3.11. o 11.00 hod.

14.kolo: GFC Grinava – FK Karpaty Limbach, SO 6.4.2019 o 14.00 hod.

21.kolo: TJ Dubová – GFC Grinava, SO 25.5.2019 o 14.30 hod.

h/ schválená náhradná hracia plocha – súťaž PRMA

OŠK Plavecký Štvrtok: v prípade nepriaznivého počasia, resp. nespôsobilej hlavnej trávnatej plochy – náhradná hracia plocha UT Plavecký Štvrtok

  i/ schválená hracia plocha – ŠK Atletiko Zálesie

KM BFZ dňa 4.8.2018 schválila hraciu plochu pre kategóriu prípravka, na ktorej odohrá svoje domáce stretnutia družstvo ŠK Atletiko Zálesie – súťaž PMD U8.

Názov zariadenia: Futbalové ihrisko Zálesie

Rozmery ihriska: 95 x 50 metrov – bránky 3x 2 metre ( 4 kusy )

Hracia plocha: prírodný trávnik – položený koberec

Závlaha ihriska: automatická

Šatne a sociálne zariadenie: unimobunky

Adresa ihriska: Ivánska 1, 90028 Zálesie

Štatutárni zástupcovia: Andrej Klimo 0905 528526, Marek Pecucha 0902 759585

j/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

skupina A

T1: ŠK Slovan Bratislava A , NE 9.9. od 9.00 hod. – 2 ihriska

T2: FK Inter Bratislava, SO 22.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská ( HP Drieňova ul. )

T3: ŠK Slovan Bratislava A, NE 14.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: FC Petržalka A, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriska

skupina B

T2: FK Rača, SO 29.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: ŠK Slovan Bratislava B, SO 13.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina C

T1: FKP Dúbravka, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FKM Stupava, SO 22.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská ( HP – FK Borinka )

T3: FCL Devínska Nová Ves, NE 7.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4. MFK Záhorská Bystrica, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina D

T1: FK Sološnica, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FC Rohožník , SO 22.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: ŠK Žáhorák Plavecký Mikuláš, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Lozorno, SO 20.10. od 12.30 hod. – 2 ihriská

T5: FK Sološnica, SO 27.4.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T6: FC Rohožník , SO 11.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T7: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, NE 26.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8: ŠK Lozorno, SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina E

T1: TJ Jakubov, NE 9.9. od 9.30 hod. – 2 ihriská

T2: OŠK Pl.Štvrtok, NE 23.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: TJ Záhoran Kostolište

T4: ŠK Žolík Malacky, SO 20.10. od 9.30 – 2 ihriská

T6: TJ Záhoran Kostolište

T8: ŠK Žolík Malacky, SO 8.6.2019 od 9.30 hod. – 2 ihriská

skupina F

T1: PŠC Pezinok, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FK Cinemax Doľany, SO 22.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: TJ Slovan Viničné, NE 7.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: FK Karpaty Limbach , SO 20.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T5: PŠC Pezinok

T6: FK Cinemax Doľany, SO 11.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T7: TJ Slovan Viničné, SO 26.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8. FK Karpaty Limbach ,SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina G

T1: ŠK Bernolákovo, SO 8.9. od 9.00 hod. – 1 ihrisko

T2: OŠK Chorvátsky Grob, NE 23.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T3: Atletiko Zálesie, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: FK Ivanka, SO 20.10. od 10.00 – 2 ihriská

Skupina H

T1: SFC Kalinkovo, SO 8.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

T2: TJ Rovinka, SO 22.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

T3: OFK Dunajská Lužná , SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: FC ŠTK 1914 Šamorín , NE 21.10. od 9.00 hod.– 2 ihriská

 Skupina I

T1: FC Petržalka B, SO 8.9. od 16.00 hod. – 2 ihriská

T2: MŠK Senec , SO 22.9. od 14.00 hod. ihr. Reca – 2 ihriská

T3. ŠKO Miloslavov, SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Tomášov – SO 20.10. od 14.30 hod. – 2 ihriská

T6: ŠKO Miloslavov, SO 11.5.2019 od 9.00 hod. – 2 ihriská

T8: MŠK Senec, SO 8.6. od 9.00 hod. ihr. Reca – 2 ihriská

    Súťaž PMD U8 – žiadame nahlásiť termíny:

sk.A – FKM K.Ves

sk.B – SDM Domino, NMŠK 1922

sk.E –  Záhoran Kostolište ( čas,  počet ihrísk )

sk.F – PŠC Pezinok

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje náhradný termín seminára rozhodcov a delegátov 31.8.2018 o 16.00. Pozvánky budú pozvaným poslané mailom.

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka: 4.9.2018. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Berie na vedomie oznámenie D. Šimoviča o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu Bratislavského futbalového zväzu.

Ospravedlnenia: Kašper 24.-27.8.; Kakaščik 24.-27.8.; Páchnik 12.8., 18.-19.8., 25.-26.8.; Farkaš R. 18.8.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mail adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Min. počet prihlásených a potvrdených záujemcov k zahájeniu školenia je 20 účastníkov. Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur).

Predbežný termín : október 2018 – február 2019.

Rozsah školenia: 120 hod. (teória + prax).

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimkovič, D. Marko, P. Arnold, M. Snopek, P. Troják, R. Čintala, A. Klanica, L. Šmárik, P. Wolák (19).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (poplatok za školenie je 100,- eur).

Predbežný termín : september – december 2018.

Rozsah školenia: 60 hod. (teória + prax).

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan, L. Laca, D. Huml, J. Hodál, L. Brezovský, M. Pecucha, P. Vaško, P. Milko, P. Polakovič, S. Árpa. T. Fiľak, L. Baďurík, F. Kurti, R. Kovács, F. Mikóczy, M. Haburaj, S. Matejčík, L. Žilavý, V. Kočí, P. Minárik, M. Haburaj, S. Matejčík, P. Gajdošík, V. Kočí, M. Janžo, L. Žilavý, S. Cserepkai (39).

 TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do mládežníckych regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné :

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Ostatné mládežnícke súťaže – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : michal.kovac@futbalsfz.sk do termínu 17.8.2018.

V prípade, že FK nepredložia mená trénerov do požadovaného termínu, prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov regionálneho výberu BFZ U15 (ročník nar. 2004) na Memoriál Gejzu Princa v Košiciach v termíne 11. – 15. 08. 2018.

Hráči:

Sebastián POLÁK (FK Inter BA)   Adam KLIMEK  (FK Inter BA)

Matúš KOLLÁR  (FK Inter BA)       Max HARCEG (FK Inter BA)

Patrik ĎURICA (FK Inter BA)           Adam FRAŇO  (FK Inter BA)

Damián KACHÚT (FC Petržalka)   Samuel TÓTH  (FC Petržalka)

Marián FENDEK  (FC Petržalka)     Peter GABURA (FC Petržalka)

Adam LENHARČÍK (FC Petržalka) Tomáš VAŠKO (MŠK Senec)

Ladislav BOTLÓ  (FC ŠTK Šamorín) Tibor MESZÁROŠ (ŠK Slovan BA)

Sebastián NAGY (ŠK Slovan BA)     Martin MIŠOVIČ  (ŠK Slovan BA)

Matej RIZNIČ  (ŠK Slovan BA)          Dávid MURÁR (ŠK Slovan BA)

Kristián PAULECH  (ŠK Slovan BA) Dionýz ALEX (ŠK Slovan BA)

Mário SAUER  (BFZ)                           Patrik VOLF  (ŠK Svätý Jur)

Náhradníci:

Alan KUBASKÝ (ŠK Slovan BA)

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Michal ŠVIHORÍK, Attila ILLÉS, Eduard VILČINSKÝ

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 11.08.2018 o 08:45 hod. na štadióne NMŠK 1922 v Bratislave, kde hráči absolvujú 2x tréning (o 09:30 hod. a o 14:30 hod.). Ukončenie zrazu bude cca o 16:15 hod. Ďalší zraz hráčov bude v nedeľu 12.8.2018 o 9:20 pred štadiónom ŠK Slovan Bratislava (za Polusom) odkiaľ bude odchod do Košíc. Predpokladaný príchod je v stredu 15.8.2017 po 21:00 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
27.08.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
September:
04.-05.09.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
20.09.2018 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo BFZ kluby BFZ U12
Október:
04.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo BFZ kluby BFZ U12
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
November:
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI