ÚRADNÁ SPRÁVA Č.7 ZO DŇA 17.08.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie. Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v mesiaci jún vstúpili do platnosti novelizované predpisy SFZ, a to disciplinárny poriadok, súťažný poriadok a registračný a prestupový poriadok. Uvedené predpisy nájdete na bfz.futbalnet.sk v sekcii správy a dokumenty na stiahnutie.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na oboch webových stránkach ( www.futbalbfz.skwww.bfz.futbalnet.sk ) je zverejnený nový rozpis súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktoré štartovali v predkole a 1.kole súťaže SLOVNAFT Cup 2018/2019, že im poštou bola zaslaná faktúra za výkon delegovaných osôb, vystavená sekretariátom BFZ. Poplatky za výkon delegovaných osôb v týchto stretnutiach nie sú generované cez ISSF systém. Splatnosť faktúry je 31.8.2018 a prosíme o dodržanie dátumu splatnosti.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

 • 5.kolo FK Rača – FC Rohožník 22.8. o 17:30

S4BA:

 • 7.kolo TJ Záhoran Kostolište – TJ Slovan Viničné odohrať stretnutie v obrátenom poradí, t.z., že 7.kolo vo Viničnom a 22.kolo v Kostolišti

Odstupuje na DK:

 • trénera R.Reháka a ved. družstva L.Bačeka (obaja ŠK Lozorno,FO (S3BA – 1.kolo)) za nepoužitie IPRT preukazov na viditeľnom mieste počas stretnutia a nerešpektovanie pokynov DS pred stretnutím.
 • FKM Karlova Ves (S4BA – 1.kolo) za nezabezpečenie stretnutia v zmysle RS (neoznačená časť US, bez rozhlasu, bez časomiery, bez vyznačenia technickej zóny a nezabezpečenie vhodného miesta pre DS)

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Patrik Gábriš (2001) č.rp 1326672 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 9.8.2018 do 8.8.2019
 • Erik Kavecký (2000) č.rp 1298646 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 6.8.2018 do 5.8.2019

Disciplinárna komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.  4: Michal Matušica  1301592 (Lok. Devínska Nová Ves, S3BA),  od 12.08.2018.

U.č.  5: Martin Zdráhal  1233854 (FK Vajnory, S3BA),  od 12.08.2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 23.08.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Pre posúdenie žiadosti o transfer hráča mladšieho ako 18 rokov v zmysle článku 20 RaPP je potrebné, aby na detaile hráča bola uvedená úplná adresa trvalého alebo obdobného pobytu hráča. Vzhľadom na veľké množstvo nedoriešených žiadostí o transfer hráča, ktorý nemá na detaile uvedenú adresu pristupuje matrika SFZ počínajúc dňom 20. 8. k zamietnutiu takýchto žiadostí. Po doplnení adresy má klub možnosť zadať novú žiadosť o transfer. Adresu na detaile hráča môže doplniť zákonný zástupca cez svoj účet.

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2018.                       

 Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

 Oznam pre FK

  KM BFZ oznamuje FK, že v súťažnom ročníku 2018/2019 môžu v súťažiach prípraviek štartovať hráčky (dievčatá) staršie o jednu vekovú kategóriu ako je daná kategória súťaže.

  a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

  KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia, žiadosť bude automaticky zamietnutá.

  b/ súpisky družstiev

KM žiada nasledujúce FK, aby v termíne do 30.8.2018 / štvrtok – 14.00 hod./ zaslali riadiacemu orgánu súťaží

prípraviek súpisky týchto družstiev:

NMŠK 1922 Bratislava U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

SDM Domino Bratislava U11, U10 : 1.liga SFZ, PMA2, PMA3, PMB2

MŠK Senec U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

FK Inter Bratislava U11, U10, U9 : 1.liga SFZ, PMA1, PMB1, PMC1

FC ŠTK 1914 Šamorín U11 : PMA1, PRSC

MŠK Iskra Petržalka U9:  PMC1, PMC2

Súpisky musia obsahovať tieto údaje: družstvo, meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, číslo RP.

Súpisky žiadame zaslať na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk

c/ evidencia súpisiek

FK Rača: PMA1, PMA3 – zaevidovaná 2.8.

d/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

skupina A

T1: ŠK Slovan Bratislava A , NE 9.9. od 9.00 hod. – 2 ihriska

T2: FK Inter Bratislava, SO 22.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská ( HP Drieňova ul. )

T3: ŠK Slovan Bratislava A, NE 14.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: FC Petržalka A, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriska

skupina B

T1: SDM Domino, NE 9.9. od 13.00 hod. – 2 ihriská

T2: FK Rača, SO 29.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: ŠK Slovan Bratislava B, SO 13.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina C

T1: FKP Dúbravka, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FKM Stupava, SO 22.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská ( HP – FK Borinka )

T3: FCL Devínska Nová Ves, NE 7.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4. MFK Záhorská Bystrica, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina D

T1: FK Sološnica, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FC Rohožník , SO 22.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Lozorno, SO 20.10. od 12.30 hod. – 2 ihriská

T5: FK Sološnica, SO 27.4.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T6: FC Rohožník , SO 11.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T7: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, NE 26.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8: ŠK Lozorno, SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina E

T1: TJ Jakubov, NE 9.9. od 9.30 hod. – 2 ihriská

T2: OŠK Pl.Štvrtok, NE 23.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: TJ Záhoran Kostolište, NE 7.10. od 11.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Žolík Malacky, SO 20.10. od 9.30 – 2 ihriská

T6: TJ Záhoran Kostolište, SO 11.5.2019 od 11.00 hod. – 2 ihriská

T8: ŠK Žolík Malacky, SO 8.6.2019 od 9.30 hod. – 2 ihriská

skupina F

T1: PŠC Pezinok, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FK Cinemax Doľany, SO 22.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: TJ Slovan Viničné, NE 7.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: FK Karpaty Limbach , SO 20.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T5: PŠC Pezinok

T6: FK Cinemax Doľany, SO 11.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T7: TJ Slovan Viničné, SO 26.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8. FK Karpaty Limbach ,SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina G

T1: ŠK Bernolákovo, SO 8.9. od 9.00 hod. – 1 ihrisko

T2: OŠK Chorvátsky Grob, NE 23.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T3: Atletiko Zálesie, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: FK Ivanka, SO 20.10. od 10.00 – 2 ihriská

Skupina H

T1: SFC Kalinkovo, SO 8.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

T2: TJ Rovinka, SO 22.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

T3: OFK Dunajská Lužná , SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: FC ŠTK 1914 Šamorín , NE 21.10. od 9.00 hod.– 2 ihriská

T7: SFC Kalinkovo, SO 25.5. od 10.00 hod. – 2 ihriská

 Skupina I

T1: FC Petržalka B, SO 8.9. od 16.00 hod. – 2 ihriská

T2: MŠK Senec , SO 22.9. od 14.00 hod. ihr.Reca – 2 ihriská

T3. ŠKO Miloslavov, SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Tomášov – SO 20.10. od 14.30 hod. – 2 ihriská

T6: ŠKO Miloslavov, SO 11.5.2019 od 9.00 hod. – 2 ihriská

T8: MŠK Senec, SO 8.6. od 9.00 hod. ihr.Reca – 2 ihriská

k/ súťaž PMD U8 – evidencia FK ( nenahlásené termíny turnajov )

sk.B –  NMŠK 1922

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje náhradný termín seminára rozhodcov a delegátov 31.8.2018 o 16.00. Pozvánky budú pozvaným poslané mailom.

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka: 4.9.2018. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch:

Cvengroš – nedostatočný popis priestupku hráča pri jeho 1. ŽK v stretnutí.

Ospravedlnenia: Lauer 25.-26.8. (popoludní k dispozícii); Hrazdira 24.8.-3.9.; Lalo 26.8. (popoludní k dispozícii); Olša 25.8.; Malárik 25.8.; Bogdáň 13.-24.8.; Szakáll od 17.8. k dispozícii iba počas nedieľ; Ježík 7.-14.9.; Sabela 30.8.-1.9. (od 23.8. k dispozícii); Budáč 1.-2.9.; Farkaš R. 25.8., 1.9. (18.8. k dispozícii).

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mail adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Min. počet prihlásených a potvrdených záujemcov k zahájeniu školenia je 20 účastníkov. Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur).

Predbežný termín : október 2018 – február 2019.

Rozsah školenia: 120 hod. (teória + prax).

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimkovič, D. Marko, P. Arnold, M. Snopek, P. Troják, R. Čintala, A. Klanica, L. Šmárik, P. Wolák, D. Šturdík, J. Urban (21).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (poplatok za školenie je 100,- eur).

Predbežný termín : september – december 2018.

Rozsah školenia: 60 hod. (teória + prax).

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan, L. Laca, D. Huml, J. Hodál, L. Brezovský, M. Pecucha, P. Vaško, P. Milko, P. Polakovič, S. Árpa. T. Fiľak, L. Baďurík, F. Kurti, R. Kovács, F. Mikóczy, M. Haburaj, S. Matejčík, L. Žilavý, V. Kočí, P. Minárik, M. Haburaj, S. Matejčík, P. Gajdošík, V. Kočí, M. Janžo, L. Žilavý, S. Cserepkai, S. Matejčík, E. Pútec (41).

 TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do mládežníckych regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovne :

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Ostatné mládežnícke súťaže – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : michal.kovac@futbalsfz.sk do termínu 17.8.2018.

V prípade, že FK nepredložia mená trénerov do požadovaného termínu, prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Akcie výberov mládeže BFZ

 Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
August:
27.08.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (chlapci) BFZ U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
27.08.2018 TZ/TC –  Pezinok (chlapci) BFZ U13  (mimo Akadémie a ÚTM)
29.08.2018 TZ/TC –  SDM Domino BA (chlapci) BFZ U14
September:
04.-05.09.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
18.09.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
20.09.2018 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo BFZ kluby BFZ U12
26.-27.09.2018 RT – WU14 Dun. Lužná, Viničné (dievčatá) BFZ WU14
Október:
04.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo BFZ kluby BFZ U12
09.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
16.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
23.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
November:
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI