ÚRADNÁ SPRÁVA Č.10 ZO DŇA 07.09.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 10-12.9.2018 bude z dôvodu organizovania medzinárodného turnaja U15 DANUBE Moravia cup 2018 obmedzené vybavovanie stránok na sekretariáte BFZ.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • FK Dúbravka (MD3R) hráva svoje doma vyžrebované stretnutia na umelej tráve. Hráči súpera sú povinní si doniesť vhodnú obuv určenú na umelú trávu.

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

 • kolo Pezinok – Malacky 5.9. o 17:00, D.Lužná – Rusovce 19.9. o 16:00
 • 10.kolo Báhoň – Pezinok 7.10. o 15:30

S4BA:

 • 5.kolo Lamač – Limbach 19.9. o 16:30, Domino – Vrakuňa 11.9. o 17:00

SD3R:

 • kolo Bernolákovo – Rovinka 5.9. o 17:00, NMŠK – Ružinov 6.9. o 16:00, Ivanka – Šamorín-Hamuliakovo 13.9. o 17:00
 • kolo Pezinok – Ivanka 9.9. o 14:30
 • kolo Pezinok – I.Petržalka 21.9. o 16:00
 • kolo D.Lužná – Bernolákovo 30.9. o 13:00
 • kolo Pezinok – Zohor 7.10. o 15:00
 • kolo Ivanka – D.Lužná 20.10. o 13:00

MD3R:

 • kolo Kalinkovo – Šenkvice 13.9. o 16:30, Malinovo – Sv. Jur 5.9. o 17:30
 • kolo Pezinok – Častá v obrátenom poradí t.z., že 8.9. o 9:30 na ihrisku v Častej a v jarnej časti na ihrisku v Pezinku.
 • kolo Rusovce – Dúbravka 18.9. o 15:45
 • kolo Domino – Rusovce 23.9. o 16:00
 • kolo Ružinov – NMŠK 27.10. o 11:00

SZRL+MZRL:

 • 3.kolo Vrakuňa – Pezinok 11.9. o 15:00/17:00

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 35: Juraj Štibrány 1306723 (FK Rača BA, SZRL), vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2 DP, od 3.09.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 36: Roman Ševčík  1196713 (FK Slovan Most pri BA, S3BA), od 3.09.2018.

U.č. 37: Patrik Opavský  1233860 (TJ Slovan Viničné, S4BA),  od 2.09.2018.

U.č. 38: Tomáš Ulrich  1263139 (PŠC Pezinok, S3BA), od 6.09.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:.

U.č. 39: FK Lamač, S4BA. Za neumožnenie vzhliadnutia video záznamu zo stretnutia 3.kola, pre technické problémy pripojenia, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 40: TJ Veľké Leváre, S4BA. DK za nepoužitie IPRT na určenom mieste v stretnutí 3. kola,  ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 11 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 41: Miroslav Kovár – člen US ŠK Závod, S4BA. Vykázaný  ako člen US v stretnutí ŠK Závod – SFC Kalinkovo, odohrané dňa 2.09.2018, za HNS voči delegovaným osobám ( hrubé urážky a vyhrážanie ). Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie člena usporiadateľskej služby na 4 mesiace od 3.09.2018  a finančná pokuta klubu ŠK Závod 100.-€ , podľa čl. 48/1c,2b a 4 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 42: FC Malacky, S3BA. Berie na vedomie vyjadrenie funkcionárov klubu na zasadnutí disciplinárnej komisii a za porušenie povinností organizátora stretnutia (nezabezpečil opatrenia na zabránenie urážlivého pokrikovania domácich divákov, počas a po stretnutí na delegované osoby a opľutie rozhodcu divákom pri odchode do kabíny po stretnutí) 2. kola FC Malacky – ŠK Báhoň – čl. 57/1a DP, ukladá DSfinančnú pokutu klubu 200.- €, podľa čl. 57/2, čl.12 DP. Družstvo za disciplinárne previnenie divákov odohrá jedno stretnutie bez divákov na štadióne FC Malacky s podmienečným odkladom do 31.12.2018, podľa čl.57/3a a čl.26 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 43: DK BFZ dôrazne upozorňuje kluby lll. A lV. ligy, že členovia realizačného tímu musia byť označený IPRT kartou, ktorú musia mať na viditeľnom mieste počas celého stretnutia, v zmysle RS. V prípade porušenia uvedeného nariadenia, počnúc 5. kolom, DK pristúpi k prísnejším disciplinárnym sankciám, podľa disciplinárneho poriadku.

U.č. 44: Žiadame kluby, aby v prípade odstúpenia ŠTK na disciplinárnu komisiu uvedenú v úradnej správe BFZ, do budúceho zasadnutia disciplinárnej komisie doručili svoje písomné vyjadrenie a stanovisko. V prípade nevyjadrenia sa, disciplinárny orgán na základe zadovážených dôkazov rozhodne aj bez vyjadrenia previnilca.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 13.09.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2018.                        

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

POZVÁNKA – PROJEKT MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2018

kategória – mladší žiaci a žiačky

Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ s názvom Dajme spolu gól. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2018-19 v regióne BFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA) a pre kluby 1. a 2. ligy žiačok.

Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14.

Záväzné prihlášky do dievčenskej časti projektu:

Kluby 1. a 2. ligy žiačok môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 12.9.2018 elektronicky (sken) na email: miriama.matulova@futbalsfz.sk

V prílohách na stránke www.dajmespolugol.sk sú k dispozícií: Propozície MCHL 2018-ml.žiaci, Propozície MCHL 2018-žiačky, Pravidlá MCHL 2018 a záväzná prihláška do MCHL 2018”.

Oznam pre FK

 a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

  KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky  zamietnutá. V prípade nejasnosti kontaktujte správcov súťaží: p.Pavel Príkopa – 0903 718455, Ivan Konečný – 0914 173242.

b/ zmena hracieho dňa – 13.kolo súťaže PRMA, PRPK

Stretnutia 13.kola súťaží PRMA, PRPK sa odohrajú v utorok 11.9. o 18.30 hod.

Dôvod zmeny: 13.9. sa na štadióne TJ Záhoran Kostolište odohrá družobné

stretnutie rozhodcov ObFZ Bratislava vidiek – OFS Brno venkov.

c/ zmena ihriska a hracieho dňa – súťaž PMC2 ( sk.A )

FKM Stupava: sobota 9.00 hod. HP – FK Borinka ( platí pre jesennú časť )

 d/ dohrávky stretnutí – 1.kolo ( nepriaznivé počasie a nespôsobilé terény )

PMA1: Rovinka – Malacky, NE 9.9. o 9.30 hod.

PMB1, PMC1: Rovinka – Malacky, NE 16.9. o 11.00 ( PMB1), 12.00 ( PMC1 )

PMA1, PMB1, PMC1: NMŠK 1922 – Vajnory, UT 18.9. o 17.00 ( PMA1, PMB1 ),

o 18.00 ( PMC1 )

PMB1, PMC1: Ivanka – Senec, UT 18.9. o 16.30 ( PMB1), 17.45 ( PMC1)

PMA2, PMB2: NMŠK 1922 B – Z.Bystrica , NE 9.9. o 8.00 /PMA2/ , 9.00 /PMB2/

e/ zmena termínu stretnutí – súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( sk.B )

2.kolo: Kalinkovo – Rovinka, PI 7.9.. PMA1-16.00, PMB1 – 17.15, PMC1 – 18.30 hod.

f/ zmena termínu stretnutia – súťaž PRMA

2.kolo: Rohožník – Pl.Štvrtok, PI 7.9. o 17.30 hod.

g/ zmena termínu stretnutí – súťaž PRSC ( kolízie )

2.kolo: Bernolákovo – Danubia Hrubý Šúr, PO 10.9. o 17.00 hod.

9.kolo: Ch.Grob – Danubia Hrubý Šúr, NE 28.10. o 13.30 hod.

h/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2 ( sk. B )

2.kolo: Ch.Grob – N.Dedinka, NE 9.9. o 10.00 hod.

i/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMB2 ( kolízia )

2.kolo: NMŠK 1922 B – FC Stupava, SO 8.9. o 15.30 hod.

j/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMB1 ( sk.A )

2.kolo: Vrakuňa – NMŠK 1922 , UT 25.9. o 16.30 hod.

k/ odhlásenie družstva – súťaž PMC2 ( sk.B )

Dňa 4.9.2018 odstúpilo družstvo Lokomotíva Devínska Nová Ves zo súťaže

PMC2.

Do mesačnej zbernej faktúry mu bude zahrnutý poplatok 200,- €.

Dňa 6.9.2018 odstúpilo družstvo FC IMAS Stupava zo súťaže PMC2.

Do mesačnej zbernej faktúry mu bude zahrnutý poplatok 200,- €.

l/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov T1 ( 8.9. resp.9.9. )

skupina A

T1: ŠK Slovan Bratislava A , NE 9.9. od 9.00 hod. – 2 ihriska

skupina B

T1: SDM Domino, NE 9.9. od 13.00 hod. – 2 ihriská

skupina C

T1: FKP Dúbravka, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina D

T1: FK Sološnica, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina E

T1: TJ Jakubov, NE 9.9. od 9.30 hod. – 2 ihriská

skupina F

T1: PŠC Pezinok, SO 8.9. od 14.30 hod. – 2 ihriská

skupina G

T1: ŠK Bernolákovo, SO 8.9. od 9.00 hod. – 1 ihrisko

skupina H

T1: SFC Kalinkovo, SO 8.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

skupina I

T1: FC Petržalka B, SO 8.9. od 16.00 hod. – 2 ihriská

Každý hráč fyzicky prítomný na turnaji musí mať platný RP a vygenerovaný členský príspevok pre súťažný ročník 2018/2019. Tréneri s platnou licenciou musia mať vygenerované členské príspevky.Kluboví ISSF manažéri sú povinní pred 1.stretnutím nahrať zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte pravdivé čísla dresov hráčov ).Žiadame organizátorov turnajov ( T1 ), aby ihneď po turnaji zaslali výsledky ( aj polčasové ) a strelcov gólov ( taktiež minúty ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Odporúčanie: FK vedený ako domáci,  môže prostredníctvom osoby s prístupom do ISSF systému využiť – zápis laik ( uzavrieť nominácie, nahodiť výsledok,  strelcov gólov – minutáž a následne priebežne uložiť ).

Základné technické údaje organizácie turnajov

Veľkosť ihriska: 40 x 25 metrov

Počet hráčov: 4 + 1

Bránky – rozmer: 5 x 2 metre, resp. 3 x 2 metre

Hrací čas: 2 x 15 minút ( bez zmeny strán )

Striedanie: hokejový spôsob – v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik

Komisia rozhodcov a delegátov

Výkonnostné limity fyzických previerok nesplnili v intervalovom behu E. Bogdáň, K. Kakaščik, M. Polák a A. Vanek, v Cooperovom teste M. Bohun. Uvedení rozhodcovia budú pozvaní spolu s rozhodcami, ktorí fyzické previerky nevykonávali, na náhradný termín, ktorý bude oznámený v krátkom čase.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí:

Srna – nedostatočný popis priestupku, za ktorý bola neskôr vylúčenému hráčovi udelená 1. ŽK (pri podrazení sa musí uviesť intenzita, je nutné používať formuláciu „zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie“);

Bogdáň, Lalo, Olša – vedúci družstiev musia byť v zápise uvedení.

Ospravedlnenia: Krčová 13.-16.9.; Štofik 13.-16.9.; Bohun 10.-16.9.; Samko 6.9.; Bláha 11.-17.9.; Kašper 15.-30.9.; Matejová 29.-30.9.; Martiška 15.-16.9., 22.-23.9. Perašin 15-16.9.Páchnik 15-16.9.,22.9.,29.9. Šuniar P.od 4.9.do prihlásenia, Farkaš R.28-30.9

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať na e-mail adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Min. počet prihlásených a potvrdených záujemcov k zahájeniu školenia je 20 účastníkov. Cena za školenie je podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur.

Predbežný termín : október 2018 – február 2019.

Rozsah školenia: 120 hod. (teória + prax).

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimkovič, D. Marko, P. Arnold, M. Snopek, P. Troják, R. Čintala, A. Klanica, L. Šmárik, P. Wolák, D. Šturdík, J. Urban, J. Mrva, D. Giertli, L. Dubovan (24).

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave (termín 22.09. – 14.12.2018). Prihlášku a aj ostatné dokumenty je potrebné zasielať najneskôr do 10.09.2018.

Podrobné informácie ohľadom školení nájdete na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Akcie výberov mládeže BFZ

 N O M I N Á C I A

hráčov regionálneho výberu BFZ U15 (ročník 2004) na turnaj Danube Moravia Cup 2018 v Bratislave v termíne 10. – 12. 09. 2018

Hráči:

FK Inter BA (5) : Sebastián POLÁK, Patrik ĎURICA, Samuel STUDENÝ, Max HARCEG, Juraj HRIC

FC Petržalka (4) : Marián FENDEK, Samuel TÓTH, Peter GABURA, Alex RUSŇÁK 

ŠK Slovan BA (7) : Matej RIZNIČ, Dionýz ALEX, Sebastián ZVARA, Tibor MESZÁROŠ, Kristián PAULECH, Oliver VAJDA, Boris SÚKENNÍK

MŠK Senec (1) : Viliam DOVALOVSKÝ

FC ŠTK Šamorín  (1) : Ladislav BOTLÓ

Náhradníci:

ŠK Slovan BA (2) : Alan KUBASKÝ, Dávid MURÁR

FC Petržalka (3) : Samuel SRPOŇ, Anton MALÍK, Adam SALAMON

FK Inter BA (1) : Adam FRAŇO

FKM Karlova Ves (2) : Rastislav VAVRÍČEK, Jakub PETRILA

MŠK Senec (1) : Tomáš VAŠKO

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Eduard VILČINSKÝ, Maroš SKOVAJSA

Vedúci mužstva: Marek PORVAZNÍK

Lekár: Marek BIELIK

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 10.09.2018 o 13:00 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava – Pasienky. Ukončenie zrazu bude v stredu 12.09.2018 o cca 18:30 hod. na štadióne OFK Dun. Lužná. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: E. Vilčinský – 0907 098 702.

N O M I N Á C I A

hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005) na Regionálny turnaj SFZ v Senci a okolí v termíne 14. – 18.09.2018.

Hráči:

ŠK Slovan BA (12) : BALKO Tomáš, REHUŠ Milan, BOŽIK Marek, LENDEL Dominik, ŠALKOVIČ Jaroslav, SLOVÁK Richard, BORDÁČ Dávid, HORVÁTH Ivan, SVOBODA Michal, HIPP Alex, MARUŠIN Tomáš, MARCELLI Nino

MŠK Senec (1) : LIPKA Marián

FC Petržalka (4) : GULA Marek, GABURA Samuel, MAAS Matej, KONDELA Pavol

FK Inter BA (1) : JELÍNEK Július  

SDM Domino BA (2) :  POLNIŠ Martin, KOSTOLNÝ Ivan

Náhradníci:

SDM Domino BA (1) : KAROVIČ Matúš

FKM Karlova Ves (1) : KOUŘIL Kamil

FK Inter BA (2) : BLAHUŠIAK Matej, KOVÁR Karol

ŠK Slovan BA (1) : MASARYK Andy

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci mužstva : Ondrej PÉNZEŠ

Masér :  Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v piatok 14.09.2018 o 14:30 hod. na štadióne FC Petržalka, kde hráči absolvujú tréning o 15:30 hod. Ukončenie zrazu bude cca o 17:15 hod. Ďalší zraz hráčov bude v sobotu 15.09.2018 o 8:30 hod. na FŠ PŠC Pezinok, odkiaľ po TJ bude odchod do Senca. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
September:
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
18.09.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
20.09.2018 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo BFZ kluby BFZ U12
22.09.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 1. blok
26.-27.09.2018 RT – WU14 Dun. Lužná, Viničné (dievčatá) BFZ WU14
Október:
04.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo BFZ kluby BFZ U12
08.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 2. blok
09.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
16.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
17.10.2018 PZ – Druž. stretnutie s JmkFS  (Dun. Lužná) (chlapci) BFZ U14, U13
23.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
26.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 3. blok
November:
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
09.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 4. blok
10.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 5. blok
19.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 6. blok
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI