ÚRADNÁ SPRÁVA Č.11 ZO DŇA 14.09.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že knižnú podobu Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že včera bol spustený predaj vstupeniek na stretnutie Ligy národov Slovensko – Česko, ktoré sa odohrá 13.10.2018 o 15:00 na štadióne v TRNAVE. Vstupenky je možné zakúpiť na  MAXITICKET a TICKETMEDIA

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 45: Miroslav Koscelník 1155722 (MFK Rusovce, S3BA), vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2 DP, od 10.09.2018.

U.č. 46: Dominik Čabrák 1325218 (TJ Jarovce BA, MD3R A), vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2 DP, od 10.09.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 47: Peter Maršovský  1134615 (ŠK Báhoň, S3BA), od 10.09.2018.

U.č. 48: Robert Tovt  1390741 (ŠK Svätý Jur, S4BA),  od 10.09.2018.

U.č. 49: Benedikt Malinovský  1327016 (FC Zohor, SD3R), od 10.09.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 50: ŠK Tomašov, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a zápisu rozhodcu začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie povinnosti organizátora stretnutia – vniknutie diváka do TZ hostí a pokus o napadnutie VD Miroslava Bachoru, ktorému zabránila US, počas stretnutia ŠK Tomašov – ŠK Báhoň, odohratého dňa 09.09.2018. DK žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia  a prijaté opatrenia k divákovi v termíne do 18.09.2018.

U.č. 51: Miroslav Bachora – vedúci družstva, ŠK Báhoň, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS – hrubá urážka z lavičky náhradníkov, počas stretnutia ŠK Tomášov – ŠK Báhoň, odohratého dňa 9.9.2018. Žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS v termíne do 18.09.2018 a podľa čl. 16, 76  DP, má Miroslav Bachora pozastavený výkon funkcie až do rozhodnutia DK.

U.č. 52: Žiadame kluby, aby v prípade odstúpenia ŠTK na disciplinárnu komisiu uvedenú v úradnej správe BFZ, do budúceho zasadnutia disciplinárnej komisie doručili svoje písomné vyjadrenie a stanovisko. V prípade nevyjadrenia sa, disciplinárny orgán na základe zadovážených dôkazov rozhodne aj bez vyjadrenia previnilca.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.09.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2018.                        

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Oznam pre FK

 a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

  KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky zamietnutá. V prípade nejasnosti kontaktujte správcov súťaží: p.Pavel Príkopa – 0903 718455, Ivan Konečný – 0914 173242.

b/ zmena hracieho času – 7.kolo súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( kolízia )

Miloslavov – Rovinka, SO 13.10.: PMA1-11.30, PMB1 – 13.00, PMC1-14.30

c/ zmena termínov turnajov – súťaž PMD

Sk.B – T2: organizátor FK Rača – SO 29.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.F – T2: organizátor FK Doľany – SO 22.9. od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

d/ zmena termínu stretnutia – súťaž PRSC

4.kolo: Šamorín B – Tomášov, NE 23.9. o 9.00 hod.

e/ zmena termínu stretnutí – súťaž PMC2

5.kolo: Gajary – Sl.Grob, NE 30.9. o 10.00 hod.

10.kolo: Bernolákovo – N.Dedinka, NE 23.9. o 11.00 hod.

f/ zmena termínu stretnutí – súťaž PRPK

3.kolo: Vinosady – Sl.Grob, SO 15.9. o 9.00 hod.

9.kolo: Sl.Grob – Limbach, NE 28.10. o 10.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín jesenných fyzických previerok bude oznámený pozvaným rozhodcom mailom a zverejnený v budúcej ÚS.

Pozýva na zasadnutie dňa 14.9. M. Vašša, J. Triskala, K. Kakaščika a A. Marczella.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí:

Hádek – nedostatočný popis pri štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii (je uvedené, iba meno a registračné číslo hráča, chýbajú ďalšie informácie);

Brody – vedúci družstva musí byť v zápise uvedený.

Ospravedlnenia: Bogdáň 22.-23.9.; Bohun do termínu konania náhradných FP; Ježík 20.-21.9., 5.-6.10., 7.10. do 12.00; Straka 29.-30.9.; Olša k dispozícii iba počas víkendov; Martinkovič 29.9.; Slezák 24.-29.9.; Páchnik do konca jesennej časti súťažného ročníka; Pavlík R. 23.-25.9., 29.-30.9.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať na e-mail adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Min. počet prihlásených a potvrdených záujemcov k zahájeniu školenia je 20 účastníkov. Cena za školenie je podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur.

Predbežný termín : október 2018 – február 2019.

Rozsah školenia: 120 hod. (teória + prax).

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimkovič, D. Marko, P. Arnold, M. Snopek, P. Troják, R. Čintala, A. Klanica, L. Šmárik, P. Wolák, D. Šturdík, J. Urban, J. Mrva, D. Giertli, L. Dubovan, M. Vadovič (25).

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave (termín 22.09. – 14.12.2018).

Zoznam prijatých na školenie : ÁGH Zoltán, ANDRAŠÍK Pavol, BAČA Róbert, BAĎURÍK Lukáš, BALÁŽ Marián, BARBORA Peter, BÁRTA Matej, BERZEDI Juraj, BODINGER Roman, CSEREPKAI Samuel, DZVONÍK Michal, FEKETE Michal, FERENČAK Tomas, FIĽAK Tomáš, GAJDOŠÍK Peter, GAŽI Juraj, GVORA Anton, HABURAJ Matej, HARSÁNYI Tomáš, HODÁL Jakub, HUML Dávid, JIŘÍČEK Ján, JURTA Martin, KASAL Patrik, KOVÁCS Róbert, KRIŽAN Daniel Gianmarco, METES Dominik, MIKÓCZY František, MINÁRIK Pavol, MÚČKA Juraj, PECUCHA Marek, POLAKOVIČ Pavol, PÚTEC Erik, SOPÓCIOVÁ Viktória, STRAKOŠ Jakub, VASKO Anton, VAŠKO Patrik (37).

Podrobné informácie ohľadom školení nájdete na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Akcie výberov mládeže BFZ

 N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na Regionálny turnaj SFZ v Senci a okolí v termíne 14. – 18.09.2018.

Hráči:

ŠK Slovan BA (12) : BALKO Tomáš, REHUŠ Milan BOŽIK Marek, LENDEL Dominik, ŠALKOVIČ Jaroslav, SLOVÁK Richard, BORDÁČ Dávid, HORVÁTH Ivan, SVOBODA Michal, HIPP Alex, MARUŠIN Tomáš, MARCELLI Nino

SDM Domino BA (2) : POLNIŠ Martin, KOSTOLNÝ Ivan 

FK Inter BA (1) : JELÍNEK Július

FC Petržalka (3) : GULA Marek, MAAS Matej, KONDELA Pavol

MŠK Senec (1) : LIPKA Marián

PSC Pezinok (1) : RICHTÁRIK Jakub

Náhradníci:

ŠK Slovan BA (1) : MASARYK Andy

FK Inter BA (2) : KOVÁR Karol, BLAHUŠIAK Matej 

FKM Karlova Ves (1) : KOUŘIL Kamil

SDM Domino (1) : KAROVIČ Matúš

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci mužstva: Ondrej PÉNZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v piatok 14.09.2018 o 14:30 hod. na štadióne FC Petržalka, kde hráči absolvujú tréning o 15:30 hod. Ukončenie zrazu bude cca o 17:15 hod. Ďalší zraz hráčov bude v sobotu 15.09.2018 o 8:30 hod. na FŠ PŠC Pezinok, odkiaľ po TJ bude odchod do Senca.Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
September:
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
18.09.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
20.09.2018 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo BFZ kluby BFZ U12
22.09.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 1. blok
26.-27.09.2018 RT – WU14 Dun. Lužná, Viničné (dievčatá) BFZ WU14
Október:
04.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo BFZ kluby BFZ U12
08.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 2. blok
09.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
16.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
17.10.2018 PZ – Druž. stretnutie s JmkFS  (Dun. Lužná) (chlapci) BFZ U14, U13
23.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
26.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 3. blok
November:
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
09.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 4. blok
10.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 5. blok
19.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 6. blok
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI