Zápisnica č.9 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3.septembra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.9

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3.septembra v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Paška, Ferik, Kružliak, Trnovský, Richtárik, Farbula

Pozvaní: Trnovský , Richtárik

Ospravedlnení: Lônčík, Baxa

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o výsledku hlasovania  per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ –  p. Farbula

4, Prerokovanie návrhu na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ – p. Kružliak

5,Informácia k priebehu súťaží BFZ a informácia o aktuálnom stave prihlásených družstiev do Pohára BFZ 2018/2019

6, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ  Bratislava mesto – p. Jánošík

7, Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018 – p. Trnovský

8, Informácia k partnerom BFZ – p. Farbula

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ predložil na schválenie návrh programu zasadnutia tak, ako bol zaslaný.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ)  trvá, Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia o výsledku hlasovania  per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniu per rollam predniesol, vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovanie per rollam prebehlo k schváleniu zaradenia D pp. Ľubomíra Udvardyho a Pavla Šuniara na NL D BFZ  pre súťažný ročník 2018/2019 pomerom 8 za, proti 0, zdržal sa 0 a k návrhu ŠTK o zaradení MFK Rusovce do súťaží SZRL, MZRL po odhlásení družstiev Lokomotíva D.N.Ves pomerom 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa

VV berie na vedomie informáciu o hlasovaní per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Prerokovanie návrhu na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ

Návrh na úpravu odmien pre D osoby predložil predseda KRaD BFZ a člen VV BFZ p. Kružliak. Po prerokovaní návrhu prijal VV BFZ uznesenie:

Uznesenie 1/9

VV BFZ schvaľuje návrh na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ od 1.1.2019 s platnosťou od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k priebehu súťaží BFZ a informácia o aktuálnom stave prihlásených družstiev do Pohára BFZ 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik informoval o priebehu súťaží riadených ŠTK BFZ. Súťaže prebiehajú podľa schválenej TL, z dôvodu nepriaznivého počasia boli preložené niektoré stretnutia v jednotlivých kategóriach. K poháru BFZ poznamenal, že bol posunutý termín podania prihlášok do 5.9.2018 a zatiaľ je prihlásených 10 družstiev. Navrhol, aby sa v prípade neprihlásenia najmenej 16 družstiev  táto súťaž v ročníku 2018/2019 zrušila. Po diskusii VV BFZ prijal uznesenie

Uznesenie 2/9

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ o priebehu súťaží. Schvaľuje návrh predsedu ŠTK .V prípade, že sa do termínu 5.9.2018 neprihlási najmenej 16 družstiev, bude táto súťaž pre súťažný ročník 2018/2019 zrušená

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 6: , Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

VV BFZ prekladá tento bod na nasledujúce zasadnutie

K bodu 7: , Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018

Informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k plneniu rozpočtu BFZ v znení pripomienok

K bodu 8 – Informácia k partnerom BFZ

Informáciu k partnerom BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval o plnení zo strany partnerov voči BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu k partnerom BFZ bez pripomienok.

K bodu 9 – Rôzne

VV schvaľuje

Udelenie pamätnej plakety BFZ  pre p. Petra Polgára pri príležitosti ukončenia aktívnej kariéry

Predaj knižnej podoby RS pre súťažný ročník 2018/2019 v cene 5€/ks

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie

Informáciu k príprave medzinárodného turnaja U 15 DANUBE Moravia Cup 2018

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.10.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 04.09.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI