Zápisnica č.8 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 6.augusta v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.8

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 6.augusta v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Baxa, Lônčík, Paška, Kružliak, Farbula

Pozvaní:

Ospravedlnení: Suchý, Ferik, Kovačič, Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o výsledku hlasovania  per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ  – p. Farbula

4, Schválenie návrhu KR a D BFZ  na NL R a D pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Kružliak

5, Prerokovanie návrhu na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ – p. Kružliak

6, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. VV BFZ na základe ospravedlnenia 3 členov nebol uznášania schopný preto pritomní členovia zobrali na vedomie predložený program a tiež zobrali na vedomie informácie k jednotlivým bodom.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ)  trvá, Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá, Uzn 1/6 (TIPOS) splnené,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Návrh  KM k štartu hráčok v nižšej vekovej kategórii

Návrh predložil člen KM p. Príkopa.

VV berie na vedomie návrh KM BFZ

K bodu 3: Informácia o výsledku hlasovania  per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniu per rollam predniesol, vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovanie per rollam prebehlo k schválenie textovej časti RS pre súťažný ročník 2018/2019 pomerom 7 za, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 člen VV p. Suchý

VV berie na vedomie informáciu o hlasovaní per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Schválenie návrhu KR a D BFZ  na NL R a D pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Kružliak

Návrh na zaradenie na NL R a D BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje zaradiť na NL R a D BFz pp. Ľubomíra Udvardyho a Pavla Šuniara

VV BFZ berie na vedomie návrh KRaD BFZ k zaradeniu na NL R a D BFZ.Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na hlasovanie per rollam

T: Bezodkladne                                                         Z: Vedúci sekretár

K bodu 5: Prerokovanie návrhu na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ

VV BFZ berie na vedomie návrh a prekladá tento bod na nasledujúce zasadnutie

K bodu 6: , Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

VV BFZ berie na vedomie návrh a ukladá vedúcemu sekretárovi odoslať návrh predsedom ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

K bodu 7: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu zo superpohára medzi víťazmi pohárov BFZ a JmKFS D.Lužná – Tatran Brno – Bohunice, konaného dňa 4.8.2018 na štadióne OFK Dunajská Lužná

Informáciu k účasti výberu BFZ na turnaji U17 „ Memoriál Františka Harašty“ na Južnej Morave

Informáciu k príprave turnaja U 15 Danube Moravia Cup 2018

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 03.09.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 06.08.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI