ÚRADNÁ SPRÁVA Č.14 ZO DŇA 06.10.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že knižnú podobu Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 23-25.11.2018 sa na štadióne FC Petržalka uskutoční regionálny turnaj výberov seniorov – amatérov Regions´ Cup 2018.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Upozorňuje:

Do zápisu o stretnutí je možné napísať len 18 hráčov (11+7), v zmysle RS čl.2/5/b!!!

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

10.kolo D. Lužná – Ivanka 7.10. o 15:30 hod.

11.kolo Pezinok – D. Lužná 13.10. o 10:30 hod.

14.kolo DNV – Rovinka 1.11. o 11:00 hod.

15.kolo Vajnory – Rusovce 10.11. o 13:30 hod.

SD3R:

8.kolo Senec – Ivanka 7.10. o 9:00 hod.

9.kolo Inter – Šamorín 13.10. o 13:30 hod.

Kontumuje:

MD3R 7.kolo Rusovce – Ružinov 3:0 v zmysle SP čl.11/2, s použitím čl.82/b (nenastúpenie družstva na stretnutie). FC Ružinov bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 200,- €, podľa RS čl. 3.5.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 71: Michal Krpelán 1138945 (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 1.10.2018

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 72: Slavomír Matoška  1147923 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 30.09.2018.

U.č. 73: Pavol Kriš  1298778 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R),  od 28.09.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 74: Peter Golej 1073166 – vedúci družstva MFK Rusovce, S3BA. Berie na vedomie vyjadrenie delegáta stretnutia, rozhodcov stretnutia a Petra Goleja. Disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu stretnutia zastavuje, nakoľko vedúci družstva Peter Golej nemá žiadne podozrenie k narušeniu regulárnosti stretnutia. Za HNS ( vyhrážanie voči AR1 z lavičky náhradníkov, počas stretnutia     7. kola S3BA PŠC Pezinok – MFK Rusovce) , podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 48/2b DP, od 16.09.2018 a finančnú pokutu 200.-€, podľa čl.48/2b a čl. 12 DP. Zakazuje menovanému vstup do kabíny rozhodcov, šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a do priestorov extra sedenia, podľa čl. 16,19/1 DP.

U.č. 75: FC Malacky, S3BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nahratie skráteného prvého polčasu 4. kola s Lokomotívou Devínska Nová Ves pre technické problémy, ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 11 DP a RS BFZ.

U.č. 76: ŠK Báhoň, S3BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nahratie skráteného prvého polčasu 4. kola s FK Slovan Ivanka pri Dunaji, ukladá DS – Pokutu 30.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č. 77: TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nahratie skrátené prvého polčasu 7. kola s ŠK Svätý Jur, ukladá DS – Pokutu 30.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č. 78: SFC Kalinkovo, S4BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie prvého polčasu 6. kola s CFK Pezinok-Cajla, ukladá DS – Pokutu 50.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č. 79: OŠK Slovenský Grob, S4BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 6. kola s FK Lamač Bratislava, ukladá DS – Pokutu 100.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č. 80: MŠK Senec, S4BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie druhého polčasu 6. kola s FKM Karlova Ves, ukladá DS – Pokutu 50.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č. 81: TJ Slovan Viničné, S4BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 7. kola s TJ Záhoran Kostolište do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č. 82: ŠK Svätý Jur, S4BA. Berie na vedomie vyjadrenie a stanovisko klubu a ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11.10.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Touto cestou žiadame Obl. FZ BA-M a BA-V, aby zozbierali z FK vlastné podnety na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ na základe výzvy na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie RaPP SFZ a zosumarizované poslali na MK BFZ v termíne do 10.októbra 2018 na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Oznam pre FK

a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

  KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky  zamietnutá. V prípade nejasnosti kontaktujte správcov súťaží: p.Pavel Príkopa – 0903 718455, Ivan Konečný – 0914 173242.

b/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto      ročníku 2018/2019 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci– 2.12.,9.12.,16.12.2018,13.1., 20.1.,27.1. a 3.2.2019 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 1.12., 8.12., 15.12. 2018, 12.1., 19.1., 26.1. a 2.2.2018 /sobota/

Štartovný vklad na 1 družstvo je 100,- €.

Prihlášku do ZHL BFZ nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/alebo www.futbalbfz.sk rubrika ŠTK/KM.  Podmienky účasti: riadne vyplnenú a potvrdenú  prihlášku zaslať do 31. 10. 2018 na adresu pavel.prikopa@futbalsfz.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja ZHL BFZ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry k 30.11.2018. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

c/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMA3

10.kolo: Čuňovo – Lokomotíva D.N.Ves, SO 10.11. o 10.30 hod.

d/ zmena termínu stretnutia – súťaž PRMA

6.kolo: Zohor – Pl.Mikuláš, SO 6.10. o 13.30 hod.

8.kolo: Pl.Mikuláš – Sološnica, UT 9.10. o 17.00 hod.

9.kolo: Gajary – V.Leváre, SO 27.10. o 11.00 hod.

e/ zmena hracieho času stretnutia – súťaž PRPK

7.kolo: Vištuk – Dubová, SO 13.10. o 10.00 hod.

f/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2

5.kolo: Sv.Jur – Jakubov, SO 10.11. o 10.00 hod.

9.kolo: Sv.Jur – FKM Stupava, SO 27.10. o 10.00 hod.

g/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov T3

skupina A

T3: ŠK Slovan Bratislava A, NE 14.10. od 13.00 hod. – 2 ihriská

skupina B

T3: ŠK Slovan Bratislava B, SO 13.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina C

T3: Lokomotíva D.N.Ves, NE 7.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina D

T3: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina E

T3: TJ Záhoran Kostolište, NE 7.10. od 11.00 hod. – 2 ihriská

skupina F

T3: TJ Slovan Viničné, SO 6.10. od 13.00 hod. – 2 ihriská

skupina G

T3: ŠK Atletiko Zálesie, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina H

T3: OFK Dunajská Lužná, SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina I

T3: ŠKO Miloslavov, SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

Každý hráč fyzicky prítomný na turnaji musí mať platný RP a vygenerovaný Členský príspevok pre súťažný ročník 2018/2019. Tréneri s platnou licenciou musia mať  vygenerované členské príspevky. Kluboví ISSF manažéri sú povinní pred 1.stretnutím nahrať zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte pravdivé čísla dresov hráčov ). Žiadame organizátorov turnajov ( T1 ), aby ihneď po turnaji nahrali priamo do ISSF cez zápis rozhodca-laik výsledky ( aj polčasové ) a strelcov gólov ( taktiež minúty ), alebo ich zaslali  na mailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.skkonecny58@centrum.sk.

Odporúčanie: FK vedený ako domáci,  môže prostredníctvom osoby s prístupom do ISSF systému využiť – zápis laik ( uzavrieť nominácie, nahodiť výsledok,    strelcov gólov – minutáž a následne priebežne uložiť )

Základné technické údaje organizácie turnajov

Veľkosť ihriska: 40 x 25 metrov

Počet hráčov: 4 + 1

Bránky – rozmer: 5 x 2 metre, resp. 3 x 2 metre

Hrací čas: 2 x 15 minút ( bez zmeny strán )

Lopta: veľkosť č.4

Striedanie: hokejový spôsob – v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradné fyzické previerky absolvovali so splnením limitov: M. Bohun, D. Olša, E. Bogdáň, K. Kakaščik, M. Polák, A. Vanek a Š. Vasilenko. Ospravedlnili sa D. Dujava a M. Farkaš.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

J.Valko – nedostatočný popis priestupku hráča vylúčeného po 2. ŽK (sotenie patrí k priestupkom, pri ktorých sa určuje intenzita);

M.Polák – nedostatočne popísané okolnosti oneskoreného uzavretia nominácie domácich pred stretnutím;

M.Fischer A. Vanek – hlavný usporiadateľ a vedúci družstva nemá byť totožný.

Ospravedlnenia: Hrazdira 13.-25.10.; Ježík 20.10.; Martinkovič 20.10.; Harajbič 16.-24.10.; Sabela 19.-22.10., 1.-5.11.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislava (termín 20.10.2018 – 23.02.2019). Dokumenty k prijatiu na školenie je potrebné zaslať do 12.10.2018.

Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Školenia).

Zoznam prijatých na školenie : A. Petrušová, V. Mikulášek, A. Lipták, L. Šmárik, M. Snopek (5).

Oznamuje trénerom, že v termíne 22.10.2018 organizuje TÚ SFZ v Senci Praktický seminár trénerov mládeže SFZ na tému „Obsah a organizácia tréningového procesu v základnej športovej príprave podľa filozofie SFZ“, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov na úrovni UEFA B, UEFA A, UEFA EYA a UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Počet miest je obmedzený na 60. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky nájdete na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018

Dátum Akcia Kategória
Október:
08.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
08.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 2. blok
09.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
09.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
16.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
17.10.2018 PZ – Druž. stretnutie s JmkFS  (Dun. Lužná) (chlapci) BFZ U14, U13
20.-21.10.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 1.- 2. blok
23.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Púchov) kluby U12
26.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 3. blok
29.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
30.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
05.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 3. blok
09.-10.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 4.-5. blok
16.-17.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 4.- 5. blok
19.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 6. blok
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
27.-28.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 6.- 7. blok
29.11.2018 TZ/TC –  Dom športu (chlapci) BFZ U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS
7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 8. blok

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI