Zápisnica č.10 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8.októbra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.10

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8.októbra v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Jánošík

4, Schválenie odmeny pre sprostredkovateľa partnerov BFZ – p. Trnovský

5, Schválenie výšky štartovného vkladu na ZHL starších a mladších žiakov – p.Farbula

6, Schválenie zakúpenia lôpt pre mládežnícke družstvá v súťažiach BFZ v kategóriách dorastu a seniorov – p. Farbula

7, Schválenie návrhu na ocenenie p. Petra Špiláka – p. Jánošík

8, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.10.2018 – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Kružliak podal návrh na doplnenie bodu programu : Schválenie návrhu na zaradenie AR Tomáša Straku  na NL AR SFZ zaradiť ako bod 3 a návrh na zaradenie R Filipa Malárika do projektu šanca ako bod 4  v programe zasadnutia

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhol člen VV BFZ p. Kružliak.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uzn. 5/4 ( Regions´ cup 2018 a 2019) trvá, Uznesenie 2/9 ( Pohár BFZ)

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Návrh hracieho modelu pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval členov VV BFZ, že prihlásené družstvá majú záujem odohrať pohár BFZ. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/10

VV BFZ ruší uznesenie 2/9 a schvaľuje návrh  ŠTK BFZ  k poháru BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Návrh na schválenie Tomáša Straku na NL AR SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019

Návrh predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že z pracovných dôvodov ukončila aktívnu činnosť  AR p. Katarína Smolíková a je potrebné doplniť NL SFZ o 1 AR. Po prerokovaní bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/10

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie Tomáša Straku na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať list o návrhu na KR SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                          T: Ihneď

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu č 4: Návrh na zaradenie R Filipa Malárika  do projektu Šanca pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na zaradenie predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že na základe schválenia návrhu  p. Tomáša Straku na NL R SFZ je potrebné schváliť na jeho miesto do projektu šanca daľšieho R .Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 3/10

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie R Filipa Malárika do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019.

Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať list o návrhu na KR SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                          T: Ihneď

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

Návrh na rokovanie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol, aby sa ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek spolupodieľali prispievaním  na upratovacie služby a využívanie kopírovania v sídle BFZ finančnou čiastkou  700€ / za kalendárny rok.

VV Presúva tento bod na nasledujúce zasadnutie

K bodu 6: Schválenie odmeny pre sprostredkovateľa partnerov BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Informoval, že vznikla potreba schváliť finančné prostriedky pre sprostredkovateľov. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/10

VV BFZ schvaľuje odmenu za získanie partnerov , financujúcich činnosť BFZ v roku 2018 vo výške  15% z celkovej sumy na činnosť BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie výšky štartovného vkladu na ZHL starších a mladších žiakov

Návrh na schválenie výšky štartovného vkladu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Navrhuje ponechať výšku štartovného vkladu do ZHL starších a mladších žiakov ponechať vo výške 100€ tak ako bolo po minulé roky. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5/10

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do ZHL starších a mladších žiakov vo výške 100€ na jedno družstvo

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie zakúpenia lôpt pre mládežnícke  v súťažiach BFZ v kategóriách dorastu a žiakov

Návrh na schválenie zakúpenia lôpt predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že bola uzatvorená dohoda o partnerstve so spoločnosťou TIPOS pre mládežnícke súťaže BFZ – III.liga SD a MD a II.liga SŽ a MŽ. Predložil ponuku na zakúpenie hracích lôpt pre zúčastnené družstvá v aktuálnom súťažnom ročníku 2018/2019. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 6/10

VV BFZ schvaľuje zakúpenie lôpt pre mládežnícke družstvá v súťažiach BFZ v kategóriách SD,MD ,SŽ a MŽ tak ako bolo predložené a prerozdeliť po 5 ks na každé družstvo, hrajúce v spomínaných súťažiach.

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie návrhu na ocenenie jubilantov

Návrh na ocenenie  jubilantov predložil  predseda BFZ p. Jánošík.

Ľudovít Cvetler –  80 rokov – Zlatý odznak SFZ

Ivan Hrdlička – 75 rokov – Zlatý odznak SFZ

Peter Špilák – 70 rokov – Zlatý odznak SFZ

Uznesenie 7/10

VV schvaľuje návrh na ocenenie jubilantov zlatým odznakom SFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Najbližšie Zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.10.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 podal predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu k nahláseniu jubilantov zo strany FK na sekretariáty ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto do termínu 30.11.2018
 • Informáciu o vzdaní sa člena DK BFZ p. Jána Barcziho
 • Informáciu o zmene predsedu JmKFS
 • Informáciu k zaslaniu pripomienok k novelizácii RaPP SFZ
 • Informáciu o turnaji DANUBE Moravia Cup 2018
 • Informáciu k udeleniu ceny Samuela Zocha zo strany BSK pre bratov Jána a Jozefa Čapkovičovcov
 • Informáciu k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Informáciu predsedu EK BFZ o príprave rozpočtu BFZ na rok 2019

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 5.11.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 08.10.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI