ÚRADNÁ SPRÁVA Č.15 ZO DŇA 12.10.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že knižnú podobu Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 23-25.11.2018 sa na štadióne FC Petržalka uskutoční regionálny turnaj výberov seniorov – amatérov Regions´ Cup 2018.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

VV BFZ schválil návrh ŠTK na usporiadanie Pohára BFZ 2018/19. ŠTK na svojom zasadnutí vyžrebovala 1.kolo pohára, do ktorého budú zaradené mužstvá 5. a 6.ligy. Mužstvá 4.ligy budú zaradené do 2.kola, mužstvá 3.ligy budú nasadené až v treťom kole.

1.kolo: hrá sa na 1 stretnutie, termín: 18.11.2018 (2 mužstvá 5. a 6.ligy)

2.kolo: hrá sa na 1 stretnutie, termín: 3.3.2019 (víťaz 1.kola + 3 mužstvá 4.ligy)

3.kolo (štvrťfinále): hrá sa na 1 stretnutie, termín: 10.4.2019 (2 víťazi 2.kola + 6 mužstiev 3.ligy)

semifinále: na 2 stretnutia doma – vonku, termín 8.5.2019, odveta 22.5.2019 (víťazi stretnutí 3.kola)

finále – neutrálne ihrisko, termín: 5.6.2019 (víťazi semifinálového kola)

Pohár BFZ:

1.kolo 18.11.2018 o 13:30 FK Mariathal – Studienka

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

12.kolo D.Lužná – Most 21.10 o 15:00

15.kolo Malacky – Dev.Nová Ves 10.11. o 13:30, Most – Slovan 10.11. o 13:30

SD3R:

12.kolo Ivanka – Dev.Nová Ves 30.10. o 10:30

MD3R:

 1. a 14.kolo Pezinok – Kalinkovo odohrať v obrátenom poradí, t.j. 7.kolo v Kalinkove a 14.kolo v Pezinku

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 83: Ján Červenák 1310463 (TJ Rovinka, S3BA), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 8.10.2018.

U.č. 84: Axultan Assainov 1384813 (ŠK Svätý Jur, S4BA), vylúčený za HNS – kopnutie súpera do hlavy mimo súboja o loptu nedbanlivým spôsobom, podľa čl. 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 7.10.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 85: Ondrej Bobovnický  1240299 (SDM Domino, S4BA), od 8.10.2018.

U.č. 86: Richard Lackovič  1303023 (FC Rohožník, SD3R),  od 8.10.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 87: Boris Hujbert 1159482, vedúci družstva a asistent trénera 1, PSČ Pezinok-SZRL. Na základe Zápisu rozhodcu začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS ( kritika a nadávka na rozhodcu ) po stretnutí PSČ Pezinok – ŠK Bernolákovo, odohrané dňa 6.10.2018. Žiada Borisa HujbertaHU Jána Guštafíka o písomné stanovisko k HNS v termíne do 17.10.2018 a podľa čl. 16 DP, má Boris Hujbert pozastavený výkon funkcií až do rozhodnutia DK.

U.č. 88: Dušan Olša 1244647, rozhodca. Podanie na DK BFZ cez ISSF duplicitne.

Poplatok za prerokovanie 5.-€ v zmysle RS BFZ, menovaný zaplatí na sekretariáte BFZ v 14 dňovom termíne, do 26.10.2018.

U.č. 89: DK upozorňuje rozhodcov, že všetky informácie pre komisie BFZ sú povinní napísať do Zápisu rozhodcu a nie duplicitne cez ISSF. Podanie na prerokovanie na DK BFZ bude spoplatnené v zmysle RS BFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 18.10.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Touto cestou žiadame Obl. FZ BA-M a BA-V, aby zozbierali z FK vlastné podnety na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ na základe výzvy na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie RaPP SFZ a zosumarizované poslali na MK BFZ v termíne do 14.októbra 2018 na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Oznam pre FK

a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

  KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky zamietnutá. V prípade nejasnosti kontaktujte správcov súťaží: p. Pavel Príkopa – 0903 718455, Ivan Konečný – 0914 173242.

b/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2018/2019 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci– 2.12., 9.12.,16.12.2018,13.1., 20.1.,27.1. a 3.2.2019 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 1.12., 8.12., 15.12. 2018, 12.1., 19.1., 26.1. a 2.2.2018 /sobota/

Štartovný vklad na 1 družstvo je 100,- €.

Prihlášku do ZHL BFZ nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/alebo www.futbalbfz.sk rubrika ŠTK/KM.  Podmienky účasti: riadne vyplnenú a potvrdenú  prihlášku zaslať do 31. 10. 2018 na adresu pavel.prikopa@futbalsfz.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja ZHL BFZ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry k 30.11.2018. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

c/ Oznam pre FK – ZHL prípravky

KM BFZ oznamuje FK, že ZHL v kategórii prípraviek organizujú len ObFZ Bratislava mesto a ObFZ Bratislava vidiek. Je potrebné, aby ste sledovali US uvedených ObFZ, resp. kontaktovali predsedov komisie mládeže Adam Somoláni ( ObFZ BA mesto – 0948 427546 ), Ivan Konečný ( ObFZ BA vidiek – 0914 173242 )

 d/ Oznam pre FK – kategória prípravky

KM BFZ oznamuje FK, že v súvislosti s jesennými školskými prázdninami, ktoré budú od 31.10.2018 – do 4.11.2018 je možnosť odohrať stretnutia, ktoré sa majú hrať v čase jesenných prázdnin v náhradnom termíne 10.11. resp.11.11.2018. Vzájomné dohody je potrebné zaslať na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk v termíne do 24.10. do 14.00 hod. Dohody nebudú spoplatnené.

  e/ zmena termínu stretnutia – súťaž PM1

7.kolo: MŠK Senec – FC ŠTK 1914 Šamorín, UT 16.10. o 16.30 hod.

9.kolo: FKP Dúbravka – FA Lafranconi, ŠT 25.10. o 17.30 ( HP UT Lafranconi )

10.kolo: ŠKO Miloslavov – MŠK Senec, SO 10.11. o 9.00 hod.

   f/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMB1

7.kolo: ŠKO Miloslavov – TJ Rovinka, ST 17.10. o 16.30 hod.

10.kolo: ŠKO Miloslavov – MŠK Senec, ST 7.11. o 17.00 hod.

g/ termínu stretnutia – súťaž PMC1

7.kolo: ŠKO Miloslavov – 13.10. o 13.00 hod.

9.kolo: FKP Dúbravka – FA Lafranconi, SO 27.10. o 14.00 hod.

10.kolo: ŠKO Miloslavov – MŠK Senec, SO 10.11. o 10.30 hod.

h/ zmena termínu stretnutia – súťaž PRMA

8.kolo: Závod – Pl.Štvrtok, SO 20.10. o 10.30 hod.

i/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov T2 a T3 ( náhradné termíny )

skupina A

T3: ŠK Slovan Bratislava A, NE 14.10. od 13.00 hod. – 2 ihriská

skupina B

T3: ŠK Slovan Bratislava B, SO 13.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina C

T2: FKM Stupava, SO 13.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská ( HP Borinka )

Každý hráč fyzicky prítomný na turnaji musí mať platný RP a vygenerovaný členský príspevok pre súťažný ročník 2018/2019. Tréneri s platnou licenciou musia mať  vygenerované členské príspevky. Kluboví ISSF manažéri sú povinní pred 1.stretnutím nahrať zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte pravdivé čísla dresov hráčov ). Žiadame organizátorov turnajov ( T1 ), aby ihneď po turnaji nahrali priamo do ISSF cez zápis rozhodca-laik výsledky ( aj polčasové ) a strelcov gólov ( taktiež minúty ), alebo ich zaslali  na emailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.skkonecny58@centrum.sk.

Odporúčanie: FK vedený ako domáci,  môže prostredníctvom osoby s prístupom

do ISSF systému využiť – zápis laik ( uzavrieť nominácie, nahodiť výsledok,

strelcov gólov – minutáž a následne priebežne uložiť )

Základné technické údaje organizácie turnajov

Veľkosť ihriska: 40 x 25 metrov

Počet hráčov: 4 + 1

Bránky – rozmer: 5 x 2 metre, resp. 3 x 2 metre

Hrací čas: 2 x 15 minút ( bez zmeny strán )

Lopta: veľkosť č.4

Striedanie: hokejový spôsob – v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik

Komisia rozhodcov a delegátov

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Hajnala – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča (kopnutie patrí k priestupkom, pri ktorých sa určuje intenzita; PF pojem „dohratie súpera“ nepoznajú);

L.Sabela – vedúci družstva musí byť v zápise uvedený;

T.Straka – zamenený počet členov US a divákov;

P.Cvengroš – nedostatočný popis pri overovaní identitiy hráča v ISSF s uvedením neúplného názvu družstva.

Ospravedlnenia: Lauer 21.10. k dispozícii iba predpoludním; Krčová 20.10.; Štofik 20.10.; Cvengroš 13.10.; Samko 20.-21.10.; Matejová od 12.10. do prihlásenia; Truchlý 19.-20.10.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislava (termín 20.10.2019 – 23.02.2019). Dokumenty k prijatiu na školenie je potrebné zaslať do 12.10.2018.

Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Školenia).

Zoznam prijatých na školenie : A. Petrušová, V. Mikulášek, A. Lipták, L. Šmárik, M. Snopek, D. Šturdík, D. Vulin, J. Urban, J. Mrva, M. Kadlečík, M. Maroši, M. Rejžek, M. Urda, P. Buhuš, R. Kohút, R. Babirát, M. Šimončič, E. Valášková, M. Šimkovič (18).

Oznamuje trénerom, že v termíne 22.10.2018 organizuje TÚ SFZ v Senci Praktický seminár trénerov mládeže SFZ na tému „Obsah a organizácia tréningového procesu v základnej športovej príprave podľa filozofie SFZ“, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov na úrovni UEFA B, UEFA A, UEFA EYA a UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Počet miest je obmedzený na 60. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky nájdete na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)

na Družobné stretnutie s výberom JmkFS dňa 17.10.2018 v Dunajskej Lužnej

Hráči:

FC Petržalka (5) :  KAJABA Patrik, GRÁNSKY Richard, LIPKA David, VARGA Ján, NEUPAUER Samuel

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (1) : NAGY Matúš 

FKM Karlova Ves (4) : DENKO Maxime, JÓZSA Mikuláš, BALÁŽ Marek, GEJDOŠ Martin

SDM Domino BA (4) : ŽELIPSKÝ Dominik,  KOVÁČ Jozef, KOŠŤÁL Samuel, MURGAŠ Martin

FK Inter BA  (4) : ZAJAC Tomáš, JAKUBÍK Martin, SIVÁK Samuel, SMIEŠKO Samuel

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (1): STRATOV Dominik

FK Inter BA (2) : JENČO Dávid, ŠULÍK Martin

SDM Domino BA (2) : KOIŠ Vladimír, SMOLEC Tomáš

PŠC Pezinok (1) : MOLNÁR Martin

RT :

Vedúci tréner:  Michal KOVÁČ

Tréneri: Eduard VILČINSKÝ, Michal POLČIC

Vedúci: Lukáš MARTINKA

Masér: František ŽÁK

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)

na Družobné stretnutie s výberom JmkFS dňa 17.10.2018 v Dunajskej Lužnej

Hráči:

FC Petržalka  (4) : BOTH Matúš, GULA Marek, GABURA Samuel, ZENTKO Dominik

ŠK Slovan BA (4) : BOŽIK Marek, HIPP Alex, ŠALKOVIČ Jaroslav, LENDEL Dominik

FKM Karlova Ves (2) : ZBOJA Daniel, POLÁK Dávid

SDM Domino BA (3) : KAROVIČ Matúš, KOSTOLNÝ Ivan, POLNIŠ Martin

FK Inter BA  (3) : RATICA Matúš, JELÍNEK Július, BLAHUŠIAK Matej

MŠK Senec (1) : LIPKA Marián  

PŠC Pezinok (1) : RICHTÁRIK Jakub

Náhradníci:

ŠK Slovan BA  (4) : SLOVÁK Richard, BALKO Tomáš, BORDAČ Dávid, HORVÁTH Ivan FKM Karlova Ves (1) : KOUŘIL Kamil,  NOVÁK Nicolas

FC Petržalka (1) :  KONDELA Pavol

RT :

Vedúci tréner:  Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci:  Ondrej PENZEŠ

Masér: František ŽÁK

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
Október:
16.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
17.10.2018 PZ – Druž. stretnutie s JmkFS  (Dun. Lužná) (chlapci) BFZ U14, U13
20.-21.10.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 1.- 2. blok
23.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Púchov) kluby U12
26.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 3. blok
29.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
30.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
05.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 3. blok
09.-10.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 4.-5. blok
16.-17.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 4.- 5. blok
19.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 6. blok
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
27.-28.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 6.- 7. blok
29.11.2018 TZ/TC –  Dom športu (chlapci) BFZ U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS
7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 8. blok

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI