ÚRADNÁ SPRÁVA Č.19 ZO DŇA 09.11.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 23-25.11.2018 sa na štadióne FC Petržalka uskutoční regionálny turnaj výberov seniorov – amatérov Regions´ Cup 2018.

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK: OFK Dunajská Lužná, ŠK Slovan Bratislava B, FC Rohožník, FK Rača Bratislava, Lokomotíva D.N.Ves, ŠK Báhoň, FC Malacky, FK Vajnory, Slovan Most pri Bratislave, Slovan Ivanka pri Dunaji a PŠC Pezinok, že im elektronickou poštou bola zaslaná nominácia hráčov do výberu BFZ seniorov – amatérov. Žiadame o zabezpečenie nominovaných hráčov na kontrolné zrazy.

Sekretariát BFZ žiada všetky FK v súťažiach BFZ, ktoré nečerpali alebo ešte nevyčerpali kredity na e – shope SFZ, aby tieto vyčerpali do termínu 30.11.2018.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ bude organizovať zimný turnaj seniorov, ako aj dorastu, ktoré sa bude konať v mesiacoch Január – Marec 2019. Mužstvá sa už môžu prihlasovať výhradne elektronickou prihláškou cez ISSF. Bližšie informácie podáva predseda ŠTK, alebo vedúci sekretár BFZ.

Termín uzávierky prihlášok je: 30.11.2018

Kontumuje:

S4BA 14.kolo Kalinkovo – Sv.Jur 3:0 podľa SP čl.11/2 s použitím čl.52/i (Rastislav Nowak – nepredloženie RP do 48 hodín po stretnutí)

SZRL 12.kolo Šenkvice – NMŠK 3:0 podľa SP čl.11/2 s použitím čl.52/i (Róbert Sýkora – nepredloženie RP do 48 hodín po stretnutí)

Odstupuje na DK:

D.Lužná (S3BA) za opakované nezaregistrovanie HÚ v ISSF a uvedenie jeho mena len v poznámke rozhodcu.

S3BA – 12.kolo: Rusovce, 13.kolo: Pezinok, 14.kolo: Pezinok, Tomášov za nenahratie videozáznamu zo stretnutia, do 48 hodín, v zmysle RS čl. Ostatné ustanovenia.

S4BA – 12.kolo: Sl.Grob (II.polčas len 44.min.), Lamač (I.polčas len 38.min.), 13.kolo: Čunovo (II.polčas len 43.min.), 14.kolo: Kalinkovo, Sl.Grob, Lamač (S4BA) za nenahratie resp. neúplné nahratie videozáznamu zo stretnutia, do 48 hodín, v zmysle RS čl. Ostatné ustanovenia.

ŠK Sv.Jur (S4BA) za nepredloženie RP hráča R.Nowaka v zmysle SP čl.43/3/b, po stretnutí Kalinkovo – Sv.Jur.

NMŠK 1922 BA (SZRL) za nepredloženie RP hráča R.Sýkora v zmysle SP čl.43/3/b, po stretnutí Šenkvice – NMŠK.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.133: Giulio Chiabra 1364270 (FKM Karlova Ves BA, S4BA), vylúčený za HNS – udretie súpera do tváre mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl.49/2b DP, od 05.11.2018 s prerušením počas zimnej prestávky.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu  na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 
U.č.134: Lukáš Mihálik 1241190 
(Lok. Devínska Nová Ves, S3BA), od 02.11.2018. 

U.č.135: András Šándor 1296058 (ŠK Tomašov, S3BA), od 05.11.2018.

U.č.136: Tomáš Sabo 1230382 (MŠK Senec, S4BA), od 05.11.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.137: TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Žiadosť o prešetrenie zranenia hráča TJ Jakubov Róberta Greňu. Na základe znenia čl. 85 SP sa námietka na výkon rozhodcov a kvalifikáciu priestupkov podáva riadiacemu zväzu, čím sa rozumie ŠTK BFZ a nie na DK BFZ.

U.č.138: ŠK Závod, S4BA. Berie na vedomie informáciu klubu, ohľadom zranenia hráča TJ Záhoran Jakubov.

U.č.139: Matúš Keszi 1160073 (MFK Rusovce, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 03. 2019.

U.č.140: Marek Márnota – vedúci družstva, ŠK Vrakuňa BA, S4BA. Vykázaný      z TZ v stretnutí FK Karpaty LimbachŠK Vrakuňa, odohrané dňa 4.11.2018, za opakované NS voči delegovaným osobám ( kritika ). Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/1a, 2a DP,          od 05.11.2018.

U.č.141: Ivan Kolenič, člen US klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA.   Za NS člena US  – kritický výkrik na rozhodcov počas stretnutia Lok. Devínska Nová Ves – TJ Rovinka, odohrané dňa 1.11.2018 ukladá menovanému disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie usporiadateľa na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/1a, 2a DP, od 02.11.2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.11.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto      ročníku organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/1. kolo:2.12., 2. kolo: 9.12., 3. kolo:16.12.2018, 4. kolo:13.1., 5. kolo:20.1., 6. kolo:27.1., 7. kolo:3.2.2019

Mladší žiaci/sobota/ – 1. kolo:1.12., 2. kolo:8.12., 3. kolo:15.12. 2018, 4. kolo:12.1., 5. kolo:19.1., 6. kolo:26.1., 7. kolo:2.2.2019.

Prihlásené družstvá: starší žiaci – MŠK Senec, MFK Záh. Bystrica, Slovan Ivanka p. Dunaji „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa, OŠK Slov. Grob, TJ Jakubov, Slovan Modra, Iskra Petržalka, FKP Dúbravka „A“ a „B“, FK Lamač, MFK Rusovce, TJ Jarovce, SFC Kalinkovo, FK Rača Bratislava ( 16) 

Mladší žiaci – MŠK Senec “A” a “B”, MFK Záh. Bystrica, Slovan Ivanka p. Dunaji „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa, FK Vajnory, Slovan Modra, PFA ŠTK Šamorín, OFK Dun. Lužná, Iskra Petržalka „A“ a „B“, FKP Dúbravka „A“ a „B“, FK Lamač, TJ Čunovo, MFK Rusovce, NMŠK 1922,FK Rača Bratislava, TJ Rovinka ( 20)

Prihláseným družstvám budú poslané propozície ZHL BFZ st. a ml. žiakov do 15.11. 2018.Účastnícky poplatok za družstvo v sume 100,- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry k 30.11.2018.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny konania seminárov: 17.-18.11.2018 – seminár rozhodcov zaradených do programu Talent – Mentor, 16.-17.2.2019 – zimný seminár rozhodcov BFZ, 24.2.2019 – zimný seminár delegátov BFZ.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Pati Nagy – vyjadrenie k zraneniu hráča doplnené do zápisu až dodatočne;

M. Polák – nedostatočný popis dôvodu udelenia OT-ČK (pri udretí musí byť vyjadrená intenzita, hoci za udretie do hlavy, tváre a krku mimo súboja o loptu sa ČK môže udeliť, aj keď nie je použitá nadmerná sila);

D. Kožuch – nedostatočný popis dôvodu vykázania vedúceho z LN.

Pozýva na zasadnutie dňa 9.11. L. Lomňančíka (na základe informácie zástupcu FK Dúbravka) a P. Vnuka.

Ospravedlnenia: Hádek 17.11.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v termíne 23.11.2018 (piatok) Seminár tréner BFZ určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 18.11.2018.

Oznamuje klubom, že v termíne 25.11 a 2.12 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2018-19 chlapcov, určený pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2018) a starších žiakov U15 (02.12.2018). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
November:
09.-10.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 4.-5. blok
16.-17.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 4.- 5. blok
19.11.2018 TZ/TC –  UT Mladá Garda (chlapci) BFZ U17
19.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 6. blok
21.11.2018 Družobné stretnutie s JmkFS (Brno) BFZ U17
23.11.2018 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri
24.-25.11.2018 Region ́s cup 2018 – Petržalka BFZ seniori
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
27.-28.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 6.- 7. blok
29.11.2018 TZ/TC –  Dom športu (chlapci) BFZ U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS
7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 8. blok

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI