ÚRADNÁ SPRÁVA Č.21 ZO DŇA 23.11.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.21 ZO DŇA 23.11.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, že v dňoch 24-25.11.2018  sa na štadióne FC Petržalka uskutoční regionálny turnaj výberov seniorov – amatérov Regions cup 2018. Rozpis stretnutí je zverejnený na webových stránkach BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 18.1.2019 sa uskutoční 5.reprezentačný ples BFZ , spojený so slávnostným vyhlásením 11-ky roka 2018. Vstupenky na ples bude možné zakúpiť od 1.12.2018 na sekretariáte BFZ u p. Jána Farbulu ( tel: 0903 718 450). Cena jednej vstupenky je 60€. Bližšie informácie k plesu BFZ získate u p. Jána Farbulu

Sekretariát BFZ žiada všetky FK v súťažiach BFZ, ktoré nečerpali alebo ešte nevyčerpali kredity na e – shope SFZ, aby tieto vyčerpali do termínu 30.11.2018.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje

 • BFZ organizuje zimný turnaj seniorov, ako aj dorastu, ktoré sa budú konať v mesiacoch Január – Marec 2019. Mužstvá sa môžu prihlasovať výhradne elektronickou prihláškou cez ISSF. Bližšie informácie podáva predseda ŠTK, alebo vedúci sekretár BFZ.
 • Termín uzávierky prihlášok je: 30.11.2018

Disciplinárna komisia

U.č.167: Ladislav Horvát 1310686, tréner NMŠK 1922 Bratislava –MD3R. Berie na vedomie písomné vyjadrenie menovaného k U.č.160, kde uviedol, že NS ( kritika R a opustenie TZ a vstup na HP bez súhlasu R ) počas a po stretnutí MFK Rusovce – NMŠK 1922 BA, odohrané dňa 10.11.2018 sa dopustil VD Ľubomír Gerát. DK uvoľňuje Ladislavovi Horvátovi výkon funkcie od 23.11.2013.

U.č.168: Ľubomír Gerát 1294720, VD – NMŠK 1922 Bratislava, MD3R. Za NS vedúceho družstva počas a po stretnutí MFK Rusovce – NMŠK 1922 Bratislava, ukladá menovanému  finančnú pokutu 50.-€ , podľa čl. 12 a 48/1a,2a DP.

U.č.169: FK Rača Bratislava, S3BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 15. kola s PŠC Pezinok do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 30.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.170: FC Rohožník, S3BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 15. kola s ŠK Báhoň do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.171: TJ Čunovo, S4BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. DK berie prijaté opatrenia klubu, aby sa technické problémy neopakovali. Za nenahratie stretnutia 15. kola s CFK Pezinok-Cajla do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP   a RS BFZ.

U.č.172: TJ Čunovo, S4BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. Vybitú batériu DK nepovažuje za technický problém. Za nahratie skrátené druhého polčasu 13. kola s FK Lamač Bratislava, ukladá DS – Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.173: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. DK berie prijaté opatrenia klubu, aby sa technické problémy neopakovali. Za nenahratie stretnutia 15. kola s ŠK Slovan Bratislava B do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.174: OFK Dunajská Lužná, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k nezaregistrovaniu HU v ISSF a prijaté opatrenia. DK ukladá disciplinárnu sankciu Pokarhanie, podľa čl. 11 DP.

U.č.175: NMŠK 1922 Bratislava, SZRL. Klub nezaslal stanovisko klubu k nepredloženiu RP hráča Roberta Sýkoru v zmysle SP čl. 11/2 s použitím čl. 52/i. DK ukladá disciplinárnu sankciu klubu Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP.

U.č.176: MFK Rusovce, S3BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 12. kola s FC Rohožník, ukladá DS – Pokutu 100.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.177: PŠC Pezinok, S3BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 13. kola s PŠC Pezinok a 14. kola s FK Slovan Most pri Bratislave do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 30.-€ + 30.-€ = 60.-€ , podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.178: ŠK Tomášov, S3BA. Klub zaslal vyjadrenie a stanovisko. DK berie prijaté opatrenia klubu a za nenahratie stretnutia 14. kola s FC Rohožník do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.179: OŠK Slovenský Grob, S4BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nahratie skrátené druhého polčasu 12. kola s TJ Čunovo, ukladá DS – Pokutu 30.-€ a za nenahratie stretnutia 14. kola s TJ Slovan Viničné do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 30.-€, spolu 60.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.180: FK Lamač Bratislava, S4BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nahratie skrátené prvého polčasu 12. kola s TJ Záhoran Jakubov, ukladá DS – Pokutu 30.-€ a nenahratie stretnutia 14. kola s TJ Záhoran Kostolište do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 30.-€, spolu 60.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.181: SFC Kalinkovo, S4BA. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie stretnutia 14. kola s ŠK Svätý Jur do 48 hodín, ukladá DS – Pokutu 30.-€, podľa čl. 12 DP a RS BFZ.

U.č.182: ŠK Svätý Jur, S4BA. Dostavili sa zástupcovia klubu a podali vysvetlenie k U.č.164. Pre porušenie povinnosti organizátora stretnutia – neboli prijaté opatrenia na zabránenie urážlivého pokrikovania na delegovanú osobu, podľa čl. 57/1a, ukladá disciplinárnu sankciu klubu Pokutu 100.-€, podľa čl. 57/2.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.11.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – 1. kolo:2.12., 2. kolo: 9.12., 3. kolo:16.12.2018, 4. kolo:13.1., 5. kolo:20.1., 6. kolo:27.1., 7. kolo:3.2.2019.

Mladší žiaci/sobota/ – 1. kolo:1.12., 2. kolo:8.12., 3. kolo:15.12. 2018, 4. kolo:12.1., 5. kolo:19.1., 6. kolo:26.1., 7. kolo:2.2.2019.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v Domu športu, Junácka ul.6

Bratislava.

Program 1. kola mladších  žiakov – 1.12. 2018 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

09,00 h FK Rača MŠK Senec „A“ Priat.zápas
09,50 h FK Lamač BA TJ Rovinka
10,40 h PFA ŠTK Šamorín FK Vajnory
11,30 h ŠK Vrakuňa BA FC Slovan Modra
12,20 h FKP Dúbravka „B“ MFK Záhorská Bystrica
13,10 h Ivanka p./Dunaji „B“ MŠK Iskra Petržalka „A“
14,00 h MFK Rusovce MŠK Senec „B“
14,50 h MŠK Iskra Petržalka „B“ OFK Dunajská Lužná
15,40 h Ivanka p./Dunaji „A“ TJ Čunovo
16,30 h NMŠK 1922 BA FKP Dúbravka „A“ Priat.zápas

 Program 1. kola starších  žiakov – 2.12. 2018 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h FK Rača TJ Jarovce
10,00 h Ivanka p/Dunaji „B“ TJ Záhoran Jakubov
11,00 h OŠK Slovenský Grob SFC Kalinkovo
12,00 h FKP Dúbravka „A“ MŠK Iskra Petržalka
13,00 h MŠK Senec MFK Rusovce
14,00 h FKP Dúbravka „B“ FC Slovan Modra
15,00 h ŠK Vrakuňa FK Lamač
16,00 h Ivanka p/Dunaji „A“ MFK Záhorská Bystrica

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke BFZ a futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny konania seminárov: 16.-17.2.2019 – zimný seminár rozhodcov BFZ, 24.2.2019 – zimný seminár delegátov BFZ.

Ospravedlnenia: Olša od 21.11. do prihlásenia.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že v dňoch 3.–4.12.2018 TÚ SFZ v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov na úrovni UEFA B, UEFA A a UEFA PRO licencie v rozsahu 6 + 6 hodín. Prihlásiť sa na konferenciu je možné do 28.11.2018. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Oznamuje klubom, že v termíne 25.11 a 2.12 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2018-19 chlapcov, určený pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2018) a starších žiakov U15 (termín 02.12.2018). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
November:
24.-25.11.2018 Region ́s cup 2018 – Petržalka BFZ seniori
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
27.-28.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 6.- 7. blok
29.11.2018 TZ/TC –  Dom športu (chlapci) BFZ U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS
7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 8. blok

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI