ÚRADNÁ SPRÁVA Č.23 ZO DŇA 07.12.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 18.1.2019 sa uskutoční 5.reprezentačný ples BFZ , spojený so slávnostným vyhlásením 11-ky roka 2018. Vstupenky na ples bude možné zakúpiť od 1.12.2018 na sekretariáte BFZ u p. Jána Farbulu ( tel: 0903 718 450). Cena jednej vstupenky je 60€. Bližšie informácie k plesu BFZ získate u p. Jána Farbulu

Sekretariát BFZ oznamuje FK v súťažiach BFZ, že termín čerpania kreditov na eshope SFZ bol posunutý do 7.12.2018.Žiadame všetky FK o vyčerpanie kreditov do stanoveného termínu.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že je v zmysle schválenie zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja je možné požiadať o dotáciu zo strany BSK na FK. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke BSK a na linku:

http://www.region-bsk.sk/clanok/vyhlasenie-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-sportu-985324.aspx

Disciplinárna komisia

U.č.184: FK Studienka, Pohár BFZ. Na základe podnetu ŠTK BFZ, za nepricestovanie družstva na stretnutie 1. kola Pohára BFZ seniori FK Mariathal Bratislava – FK Studienka ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 14 RS BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. 

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – 2. kolo: 9.12., 3. kolo: 16.12.2018, 4. kolo: 13.1., 5.kolo: 20.1.,6. kolo: 27.1.,7. kolo: 3.2.2019.

Mladší žiaci/sobota/ – 2. kolo: 8.12., 3. kolo: 15.12. 2018, 4. kolo: 12.1., 5.kolo: 19.1.,6. kolo: 26.1.,7. kolo: 2.2.2019.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v Domu športu, Junácka ul.6 Bratislava.

Program 2. kola mladších  žiakov – 8.12.2018 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

09,00 h   FKP Dúbravka „A“ MFK Rusovce  
09,50 h   MŠK Senec „A“ ŠK Vrakuňa BA  
10,40 h   FC Slovan Modra FKP Dúbravka „B“  
11,30 h   TJ Čunovo MŠK Iskra Petržalka „B“  
12,20 h   NMŠK 1922 BA Ivanka p./Dunaji „A“  
13,10 h   FK Rača PFA ŠTK Šamorín  
14,00 h   FK Vajnory FK Lamač BA  
14,50 h   MFK Záhorská Bystrica TJ Rovinka Priat.zápas
15,40 h   MŠK Senec „B“ Ivanka p./Dunaji „B“  
16,30 h   OFK Dunajská Lužná MŠK Iskra Petržalka „A“ Priat.zápas

Program 2. kola starších  žiakov – 9.12.2018 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h   FKP Dúbravka „B“ ŠK Vrakuňa
10,00 h   FC Slovan Modra MFK Záhorská Bystrica
11,00 h   FK Lamač MŠK Senec
12,00 h   MFK Rusovce Ivanka p/Dunaji „A“
13,00 h   TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka
14,00 h   SFC Kalinkovo FKP Dúbravka „A“
15,00 h   TJ Záhoran Jakubov OŠK Slovenský Grob
16,00 h   FK Rača Ivanka p/Dunaji „B“

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke BFZ a futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny konania seminárov: 16.-17.2.2019 – zimný seminár rozhodcov BFZ, 24.2.2019 – zimný seminár delegátov BFZ.

Ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom za ich činnosť počas celého kalendárneho roka a želá im, ako aj ďalším funkcionárom zväzu, pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku 2019.

Trénersko – metodická komisia

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ/Tréneri/Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia

Kategória

December:
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS
7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 8. blok

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia

Kategória

Január:
26.01.2019 HT – ATTRACT KEROBAJ 2019  (Dom športu) OblFZ BA Mesto U11, OblFZ BA Viediek U11
28.01.2019 Školenie tréner UEFA  B licencie 9. blok
Február:
9.-10.02.2019 Školenie tréner UEFA  B licencie 10. a 11. blok
23.02.2019 Školenie tréner UEFA  B licencie 12. blok


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI