ÚRADNÁ SPRÁVA Č.27 ZO DŇA 18.01.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK , prihláseným do ZT seniorov a dorastu, že štartovný poplatok im bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry cez ISSF systém.

Seniori – 570€

Dorast – 200€

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktorých družstvá sú zaradené do súťaží SD3R, MD3R, SZRL a MZRL, že v zmysle schválenia VV BFZ na zasadnutí 8.10.2018 sú pripravené zápasové lopty, ktoré si zástupcovia FK v spomínaných súťažiach  môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom ( 0903/718 450)

Sekretariát BFZ vyzýva FK Studienka k uhradeniu mesačnej zbernej faktúry v sume 167,62€, ktorej splatnosť bola dňa 10.12.2018 a k dnešnému dňu nie je uhradená.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje zmeny termínov ZT v Petržalke:

1.kolo

20.01.2019    9:00   Rovinka  –  Marianka

20.01.2019    14:30  Rusovce  – Vrakuňa

20.01.2019    16:30  Kalinkovo – Jakubov 

2.kolo

27.01.2019    9:00   Rovinka – Rusovce

27.01.2019    14:30  Vrakuňa – Kalinkovo 

27.01.2019    16:30  Marianka – Jakubov

3.kolo

03.02.2019    9:00   Rusovce – Marianka

03.02.2019    11:00  Jakubov – Vrakuňa

03.02.2019    15:30  Kalinkovo – Rovinka 

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať už od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať tiež od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – 5. kolo: 20.1., 6. kolo: 27.1., 7. kolo: 3.2.2019.

Mladší žiaci/sobota/ – 5. kolo: 19.1., 6. kolo: 26.1., 7. kolo: 2.2.2019.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v Domu športu, Junácka ul.6  Bratislava.

Program 5. kola mladších  žiakov – 19.1.2019 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

09,00 h FK Lamač BA FKP Dúbravka „B“ Priat.zápas
09,50 h FK Vajnory FK Rača
10,40 h MŠK Senec „B“ FKP Dúbravka „A“
11,30 h MFK Záhorská Bystrica ŠK Vrakuňa BA
12,20 h FC Slovan Modra MŠK Senec „A“
13,10 h TJ Čunovo NMŠK 1922 BA
14,00 h OFK Dunajská Lužná Ivanka p./Dunaji „A“
14,50 h TJ Rovinka PFA ŠTK Šamorín
15,40 h MŠK Iskra Petržalka „A“ MFK Rusovce
16,30 h MŠK Iskra Petržalka „B“ Ivanka p./Dunaji „B“ Priat.zápas

Program 5. kola starších  žiakov – 20.1.2019 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h MŠK Iskra Petržalka   FK Rača
10,00 h OŠK Slovenský Grob   TJ Jarovce
11,00 h SFC Kalinkovo   TJ Záhoran Jakubov
12,00 h FKP Dúbravka „A“   Ivanka p/Dunaji „B“
13,00 h MŠK Senec   FC Slovan Modra
14,00 h MFK Záhorská Bystrica   FKP Dúbravka „B“
15,00 h Ivanka p/Dunaji „A“   ŠK Vrakuňa
16,00 h MFK Rusovce   FK Lamač

KM BFZ žiada zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny a miesto konania seminárov:

16.-17.2.2019, hotel Nivy Bratislava – zimný seminár rozhodcov BFZ

24.2.2019, hotel Nivy Bratislava – zimný seminár delegátov BFZ.

Pozvánky a program seminárov bude zúčastneným poslaný mailom.

Ospravedlnenia: Laciňák 14.-27.1.; Hrazdira od 15.1. do prihlásenia; Banič 20.1.-4.3.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v termíne 22.02.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému “Všeobecná športová príprava mládeže” určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk len elektronickou formou do 18.02.2019.

Program seminára bude zverejnený na webstránke BFZ : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ / ako aj na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ/Tréneri/Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia Kategória
Január:
19.01.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (5. kolo) U13 kluby
20.01.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5. kolo) U15 kluby
26.01.2019 MHT – ATTRACT KEROBAJ 2019  (Dom športu) ObFZ BA Mesto U11, ObFZ BA Vidiek U11
26.01.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6. kolo) U13 kluby
27.01.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6. kolo) U15 kluby
28.01.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie 9. blok
Február:
02.02.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7. kolo) U13 kluby
03.02.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7. kolo) U15 kluby
09.02.2019 Finále ZHL BFZ – Dom športu U13 kluby a U15 kluby
9. – 10.02.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie 10. a 11. blok
22.02.2019 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
23.02.2019 Školenie trénerov  UEFA B licencie 12. blok
Apríl:
01.-12.4.2019 Školenie trénerov  UEFA B licencie ZS
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo Akadémie
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava BFZ U12, U13

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI