ÚRADNÁ SPRÁVA Č.28 ZO DŇA 25.01.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK , prihláseným do ZT seniorov a dorastu, že štartovný poplatok im bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry cez ISSF systém.

Seniori – 570€

Dorast – 200€

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktorých družstvá sú zaradené do súťaží SD3R, MD3R, SZRL a MZRL, že v zmysle schválenia VV BFZ na zasadnutí 8.10.2018 sú pripravené zápasové lopty, ktoré si zástupcovia FK v spomínaných súťažiach  môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom ( 0903/718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom vsúťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že potvrdenie o príjme za rok 2018 im bude zaslané poštou na adresu bydliska. V prípade osobného vyzdvihnutia je potrebné kontaktovať vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu

Sekretariát BFZ opätovne vyzýva FK Studienka k uhradeniu mesačnej zbernej faktúry v sume 167,62€, ktorej splatnosť bola dňa 10.12.2018 a k dnešnému dňu nie je uhradená.

Disciplinárna  komisia

U.č.185: Jozef Duducz 1306579 (SFC Kalinkovo, ZHL – starší žiaci), vylúčený za HNS, sotenie do súpera v prerušenej hre nadmernou silou. Na základe Zápisu rozhodcu a správy delegáta vykonávajúci dozor, začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS ( sotenie do súpera a po odchode z HP kopnutie a poškodenie dverí v budove ) po stretnutí 5. kola zimnej halovej ligy starších žiakov medzi družstvami SFC Kalinkovo – TJ Záhoran Jakubov, odohrané dňa 20.01.2019. Žiada zástupcu klubu SFC Kalinkovo o písomné stanovisko k HNS hráča a prevedené opatrenia voči hráčovi v termíne do 30.01.2019 a podľa čl. 17 DP, má Jozef Duducz pozastavený výkon športu až do rozhodnutia DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať už od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať tiež od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – 6. kolo: 27.1., 7. kolo: 3.2.2019.

Mladší žiaci/sobota/ – 6. kolo: 26.1., 7. kolo: 2.2.2019.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v Domu športu, Junácka ul.6 Bratislava.

Program nadstavby – 6. kolo mladších  žiakov – 26.1.2019 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

09,00 h A5  TJ Rovinka D5  MFK Rusovce
09,50 h A4  PFA ŠTK Šamorín D4  FKP Dúbravka „A“
10,40 h A3  FK Vajnory D3  MŠK Senec „B“
11,30 h Semifinále A2  FK Lamač BA D1  MŠK Iskra Petržalka „A“
12,20 h Semifinále A1  FK Rača D2  Ivanka p./Dunaji „B“
13,10 h B5  FC Slovan Modra C5  MŠK Iskra Petržalka „B“
14,00 h B4  FKP Dúbravka „B“ C4  NMŠK 1922 BA
14,50 h B3  MŠK Senec „A“ C3  TJ Čunovo
15,40 h Semifinále B2  ŠK Vrakuňa BA C1  Ivanka p./Dunaji „A“
16,30 h Semifinále B1  MFK Záhorská Bystrica C2  OFK Dunajská Lužná

Poznámka:   Víťazné družstvá zo semifinále postupujú do finálovej časti, ktoré sa uskutoční dňa 09.02. 2019 /sobota/ v športovej hale Domu Športu, Junácka 6, Bratislava.

Program 6. kola starších žiakov – 27.1.2019 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h ŠK Vrakuňa MFK Záhorská Bystrica
10,00 h FKP Dúbravka „B“ MFK Rusovce
11,00 h FC Slovan Modra FK Lamač
12,00 h MŠK Senec Ivanka p/Dunaji „A“
13,00 h TJ Jarovce TJ Záhoran Jakubov
14,00 h FK Rača SFC Kalinkovo
15,00 h Ivanka p/Dunaji „B“ MŠK Iskra Petržalka
16,00 h OŠK Slovenský Grob

FKP Dúbravka „A“

 

KM BFZ žiada zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny a miesto konania seminárov:

16.-17.2.2019, hotel Nivy Bratislava – zimný seminár rozhodcov BFZ

24.2.2019, hotel Nivy Bratislava – zimný seminár delegátov BFZ.

Pozvánky a program seminárov bude zúčastneným poslaný mailom.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Január:
26.01.2019 MHT U11 – ATTRACT KEROBAJ 2019  (Dom športu) OblFZ BA Mesto U11, OblFZ BA VidiekU11
26.01.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6. kolo) U13 kluby
27.01.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6. kolo) U15 kluby
Február:
02.02.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7. kolo) U13 kluby
03.02.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7. kolo) U15 kluby
09.02.2019 Finále ZHL BFZ U13/U15 – Dom športu U13 kluby a U15 kluby
Apríl:
10.4.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
29.05.2019 KZ BFZ U14 (FC Petržalka) BFZ U14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo Akadémie
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava BFZ U12, U13

Úsek vzdelávania trénerov

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v termíne 22.02.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému “Všeobecná športová príprava mládeže” určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk len elektronickou formou do 18.02.2019.

Program seminára bude zverejnený na webstránke BFZ : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ / ako aj na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ / Tréneri / Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Vzdelávanie trénerov BFZ v 1. polroku 2019

Dátum Akcia Kategória
Január:
28.01.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie 9. blok
Február:
9. – 10.02.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie 10. a 11. blok
22.02.2019 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
23.02.2019 Školenie trénerov  UEFA B licencie 12. blok
Apríl:
01.-12.4.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI