ÚRADNÁ SPRÁVA Č.38 ZO DŇA 05.04.2019

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Sekretariát BFZ na základe množiacich sa otázok k navýšeniu odmien delegovaných osôb opätovne oznamuje zmeny odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019, ktoré schválil VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 3.9.2018.

SÚŤAŽ ROZHODCA ASISTENT ROZHODCU DELEGÁT
Odmena Ostatné náhrady Odmena Ostatné náhrady Odmena Ostatné náhrady
III. Liga 7 86 6 63 6 63
IV. Liga 7 62 6 53 6 53
III.liga SD+MD 5 20 5 15 xxx xxx
SZ+MZ žiačky 5 14 4 11 xxx xxx
Prípravka 4 11 xxx xxx xxx xxx
Pohár BFZ 7 62 6 53 6 53
Slovnaft cup 1.kolo 22 53 8 53 8 53

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.230: Richard Zošš  1320374 (FK Rača, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.231: Róbert Benčúrik  1124016 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 1.04.2019.

U.č.232: Lukáš Bertók  1303811 (SDM Domino, MD3R A), od 31.03.2019.

U.č.233: Kristián Šelc  1304040 (SDM Domino, MD3R A), od 31.03.2019.

U.č.234: Matej Barta  1208873 (ŠK Svätý Jur, S4BA), od 4.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. Ž– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.235: Dávid Figura  1258295 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.236: Martin Juraško  1188112 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.237: Dušan Valla  1260527 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.238: Erich Petriľák  1297884 (FC Rohožník, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.239: Marek Ducký  1154402 (TJ Rovinka, S3BA), od 31.03.2019.

U.č.240: Leandro Luis Alberto Pereyra  1411301 (TJ Rovinka, S3BA), od 31.03.2019.

U.č.241: Vladimír Ronec  1312663 (FC Malacky, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.242: Daniel Čeřovský  1284936 (FC Malacky, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.243: Samuel Poliak  1294804 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 1.04.2019.

U.č.244: Róbert Ďurič  1209549 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), od 1.04.2019.

U.č.245: Samuel Daniška  1276112 (FC Ružinov, SD3R), od 31.03.2019.

U.č.246: David Černek  1304686 (FC Rohožník, SD3R), od 1.04.2019.

U.č.247: Vladimír Valent  1152276 (TJ Čunovo, S4BA), od 4.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.248: Branislav Hulák  1160634 (PŠC Pezinok, S3BA), od 31.03.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.249: Miroslav Kéry 1012036 (tréner družstva – ŠK Lozorno, FO, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč. 229 a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019.

U.č.250: Michal Sedlák 1177556 ( ŠK Vrakuňa, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč.146 a žiadosť zamieta.

U.č.251: Róbert Pavlíček 1356133 ( ŠK Žolík Malacky, MZRL). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč. 123 a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019.

U.č.252: Richard Hulák 1175034 ( PŠC Pezinok, S3BA). Na základe Správy delegáta zväzu, za neoprávnený vstup do TZ a následné HNS – urážlivý pokrik na rozhodcov počas stretnutia 19. kola PŠC Pezinok – TJ Rovinka, za ktorý sa menovaný písomne ospravedlnil, ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/1c a 2b, od 31.03.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.253: Martin Juraško 1188112 ( FK Slovan Most pri BA, S3BA). Na základe podnetu delegáta zväzu a písomného stanoviska KRaD, kde uviedla, že ŽK bola nesprávne udelená rozhodcom stretnutia. Rozhodca mal udeliť ČK Martinovi Juraškovi za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu s ohrozením bezpečnosti a zdravia protihráča. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia, podľa čl.45/1,2a DP, od 1.04.2019. DS začína po vykonaní sankcie za 5 ŽK.

U.č.254: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Na základe podnetu predsedu KRaD a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov – vulgárne a urážlivé pokriky divákov na hráčov súpera počas stretnutia 19. kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – FC Rohožník, podľa čl. 71/1, 3d,e DP, do 10.04.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ  (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

22.kolo Dev. Nová Ves – Ivanka 19.4. o 11:00

SD3R:

18.kolo Pezinok – D.Lužná 18.4. o 17:00

Kontumuje:

SD3R 15.kolo Senec – Šamorín-Hamuliakovo 16:0 v zmysle SP čl.11/3, s použitím čl.82/g (pokles počtu hráčov pod 7).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 31. marec 2019. Pozn.: žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil už dňom 31.1. 2019.  Nový termín prestupu amatéra začína dňom 1.7. 2019.                        

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia bolo možné podávať na matriku SFZ len do 31.3. 2019

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ zmena termínu stretnutia

12.kolo: FK Rača – NMŠK, NE 7.4. o 13.30 hod /FK NMŠK poplatok 20,-€/

 a/ súťaž PRSC – zmena hracích dní stretnutí ( kolízia )

11.kolo: Danubia Hrubý Šúr – Bernolákovo, SO 13.4. o 10.00 hod.

14.kolo: Danubia Hrubý Šúr – Most, SO 11.5. o 10.00 hod.

b/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracieho dňa stretnutí ( kolízia )

15.kolo: Lafranconi – Rača, NE 12.5. PMA1 – 10.30, PMB1 – 11.45, PMC1–13.00

 c/ súťaž PMC2 – zmena hracieho času stretnutí ( kolízia )

11.kolo: Malinovo – D.Lužná, NE 7.4. o 12.30 hod.

19.kolo: Malinovo – Ch.Grob, NE 9.6. o 11.15 hod.

 d/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracej plochy a hracích časov FC Stupava

KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FC Stupava odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku FK Stupava ( umelá tráva ) nasledovne:

12.kolo: FC Stupava – SDM Domino B, NE 14.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2 PMB2 )

20.kolo: FC Stupava – MŠK Senec B, ST 1.5. o 10.oo hod.(súbežne PMA2,PMB2/

17.kolo: FC Stupava – MFK Z.Bystrica, NE 26.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

18.kolo: FC Stupava – FKM Stupava, NE 2.6. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

  e/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracích časov stretnutí ( kolízie stretnutí )

12.kolo: FC Malacky – Miloslavov, SO 13.4. (PMA1–11.00, PMB1–12.15,PMC1 – 13.30 hod.)

13.kolo: FC Malacky – PŠC Pezinok, SO 27.4. ( PMA1 – 11.00, PMB1 – 12.15,PMC1 – 13.30 hod.)

  f/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava

PMA1 – NE 10.00 hod. PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. ( súbežne )                                                                             

  g/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5., MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5.,ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5.,Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5.ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Upozorňuje na nový termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Piatka – bez primeraného vysvetlenia, prečo zo 4 hráčov, ktorí nedohrali stretnutie pre údajné zranenie, nie je ani jeden uvedený v príslušnej rubrike zápisu o stretnutí;

Klúčik a P. Budáč – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstiev D vykonávajú aj funkciu hlavných usporiadateľov;

Cvengroš – nedostatočný popis zistení pri kontrole oprávnenosti štartu hráča bez RP;

Kakaščik – nedostatočný (nekonkrétny) popis zmeny, ktorá nastala v číslovaní hráčov počas stretnutia, nedostatočný popis priestupku pri udelení 1. ŽK;

Sabela – chýba meno a dátum narodenia vedúceho družstva H.

Pozýva na zasadnutie dňa 5.4. o 17.30 P. Príkopu.

Ospravedlnenia: Sabela 15.-25.4.; Dujava 13.4.; Samko 5.4. (7.4., 13.-14.4. a 21.4. neobsadiť na stretnutia hrané v ÚHČ); Harajbič 18.-23.4., 11.5.; Ježík 13.4., 26.4.-2.5., 10.-16.5.; Laciňák 18.-22.4.; Pavlík R. 18.-23.4.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na KZ dňa 11.4.2019, 17:30 NMŠK

Hráči:

FKM Karlova Ves Bratislava (9): David POLÁK, Nicolas NOVÁK, Enes GIAKOVA, Viktor VLČÁK, Michelangelo RINALDI, Šimon LEHOTA, David KOCIAN, Matúš ORSZÁGH, Michal HUDEC

FC Petržalka (7) : Július JELÍNEK, Marek GULA, Samuel GABURA, Stanislav TARABA, Matúš ZENTKO, Matúš VLNA, Matúš BOTH

SDM Domino Bratislava (4) : Matúš KAROVIČ, Martin POLNIŠ, Branislav KUSYN, Ivan KOSTOLNÝ

FK Inter Bratislava (3) : Matej BLAHUŠIAK, Martin KOVÁR, Matúš RATICA

MŠK Senec (3): Richard CSÉMY, Marián LIPKA, Nicolas KOVÁČ

PŠC Pezinok (1) : Jakub RICHTÁRIK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci :  Ondrej PÉNZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 11.04.2019 o 17:00 hod. na štadióne NMŠK 1922 Bratislava – Tomášikova 12444, 831 04 Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 19:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer – 0903 160 663.

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Apríl:
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14
17.04.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04.2019 PZ – FKM Karlova Ves U14 (Pasienky) BFZ U13
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI