ÚRADNÁ SPRÁVA Č.39 ZO DŇA 12.04.2019

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.255: Milan Milovanovič 1416723 (ŠK Tomašov, S3BA), vylúčený za úmyselné udretie súpera do tváre miernou intenzitou v NH mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2 DP, od 8.04.2019.

U.č.256: Mário Malina 1370825 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), vylúčený za udretie súpera nadmernou silou rukou do tváre v NH mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov nepodmienečne, podľa čl.49/2b DP, od 8.04.2019.

U.č.257: Jozef Győkeres 1276339 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), vylúčený za HNS voči rozhodcom po skončení stretnutia, (hrubá urážka) podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne, podľa čl.48/2b DP, od 7.04.2019.

U.č.258: Filip Žilavý 1304950 (Lok. Devínska Nová Ves, SD3R), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 8.04.2019.

U.č.259: Patrik Markovič 1302964 (TJ Rovinka, SD3R), vylúčený za sotenie súpera nadmernou silou rukami do oblasti hrudníka v PH, podľa čl. 49/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 8.04.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.260: Diogo Candido Silva  1416116 (Lok. Dev Nová Ves, S3BA), od 7.04.2019.

U.č.261: Martin Schwinghammer  1199230 (TJ Rovinka, S3BA), od 8.04.2019.

U.č.262: Vladimír Vlček  1306078 (FK Inter Bratislava, SD3R), od 8.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.263: Ivan Lietava  1145327 (ŠK Báhoň, S3BA), od 7.04.2019.

U.č.264: Matúš Bellay  1267769 (FK Rača Bratislava, S3BA), od 8.04.2019.

U.č.265: Slavomír Matoška  1147923 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 8.04.2019.

U.č.266: Martin Meszároš  1177103 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 6.04.2019.

U.č.267: Filip Zmij  1240691 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 6.04.2019.

U.č.268: Mário Tuhovčák  1240321 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), od 8.04.2019.

U.č.269: Ivan Hamala  1174048 (ŠK Vrakuňa, S4BA), od 7.04.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.270: Šimon Chalány 1249103 ( TJ Záhoran Kostolište, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS  a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.271: David Hritz 1355149 ( PFA ŠTK Šamorín, MZRL). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.272: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.254 (vulgárne a urážlivé pokriky divákov na hráčov) počas stretnutia 19. kola, S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – FC Rohožník. DK upozorňuje klub na prijatie opatrení na zabránenie nešportového správania jednotlivcov, podľa čl. 57/1a a čl. 11 DP a ukladá DS – Pokarhanie. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Vyzýva FK, ktoré majú záujem o usporiadanie finále Pohára BFZ, aby zaslali písomnú prihlášku na adresu ŠTK do 3.5.2019. ŠTK eviduje prihlášku PŠC Pezinok.

Odhlásenie zo súťaže SD3R FK Šamorín-Hamuliakovo. Výsledky s týmto družstvom budú anulované (SP čl.12/2) a družstvo sa považuje za zostupujúce (SP čl.12/3). FK Šamorín-Hamuliakovo bude v zmysle RS BFZ čl.3.6 do zbernej mesačnej faktúry započítaný poplatok vo výške 600,- €.

Pohár BFZ – semifinále – 8.5.2019 o 17:30 hod.

PŠC Pezinok – SFC Kalinkovo

OFK D.Lužná – TJ Rovinka

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga: 22.kolo Vajnory – Most 19.4. o 10:30

S4BA: 24.kolo Vrakuňa – Viničné 1.5. o 17:30, Limbach – Domino 1.5. o 17:00

SD3R: 18.kolo Inter – DNV 18.4. 15:30

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 31. marec 2019. Pozn.: žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil už dňom 31.1. 2019.  Nový termín prestupu amatéra začína dňom 1.7. 2019.                        

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia bolo možné podávať na matriku SFZ len do 31.3. 2019

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracieho dňa stretnutí ( kolízia )

14.kolo: Lafranconi – Vrakuňa, NE 12.5. PMA1 – 9.00, PMC1 – 10.15 hod.

16.kolo: Lafranconi – FKP, NE 19.5. PMA1 – 9.00, PMB1 – 10.15, PMC1–11.30 h.

 b/ súťaž PMC1 – zmena termínu stretnutia

12.kolo: Rača – NMŠK 1922, NE 7.4. o 13.30 hod. NMŠK 1922 Bratislava poplatok 20,- €.

c/ súťaž PMA2 – zmena termínu stretnutia

20.kolo: NMŠK 1922 B – FK Dúbravka, SO 13.4. o 15.00 hod. NMŠK 1922 Bratislava poplatok 20,-€

d/ súťaže PMA1, PMB1 – zmena hracieho času stretnutí ( kolízia )

12.kolo: Rača – NMŠK 1922, SO 13.4. o 16.15 hod. ( súbežne PMA1, PMB1 )

e/ súťaž PMA3 – zmena hracieho času stretnutia ( kolízia )

12.kolo: Rača B – Lamač, SO 13.4. o 15.00 hod.

f/ súťaž PMA1 – odložené stretnutie ( chorobnosť hráčov )

12.kolo: Malacky – Miloslavov

g/ súťaž PMC2 – zmena termínu stretnutia

11.kolo: Báhoň – Limbach, ST 17.4. o 17.30 hod. ŠK Báhoň poplatok 20,- €

h/ súťaž PRMA – zmena termínu stretnutia

14.kolo: Sološnica – Pl.Štvrtok, UT 16.4. o 18.00 h. ŠK Pl.Štvrtok poplatok 20,-€

17.kolo: Jakubov – Sološnica, SO 27.4. o 11.00 hod.

i/ súťaž PRPK – zmena termínu stretnutia

26.kolo: Jablonec – Sl.Grob, ST 22.5. o 18.00 hod.

22.kolo: Sv.Jur – Modra, ŠT 30.5. o 18.00 hod.

 k/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5., MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5.,ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5.,Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5.ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka sa uskutočnia 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Pracovný seminár delegátov stretnutia a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 16.4.2019 o 18.00 v priestoroch SFZ. Pozvánky zúčastneným boli poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Ježík – chýba meno a dátum narodenia vedúceho družstva D;

Ježík – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu hlavného usporiadateľa.

Pozýva na zasadnutie dňa 16.4. o 17.30 M. Fischera a D. Klúčika.

Ospravedlnenia: Hajnala 19.4., 26.4.-6.5.; Kachnič 30.4.-4.7. (okrem fyzických previerok); Lauer 19.-22.4.; Ježík 20.4.; Farkaš M. k dispozícii od 12.4.; Banič 13.4.; Líška 4.-5.5.

Trénersko – metodická komisia

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia Kategória
Apríl:
17.04.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
14.5.2019 PZ – BFZ U13 – PPT SFZ U13 (Mesto+Vidiek) BFZ U13
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI