ÚRADNÁ SPRÁVA Č.44 ZO DŇA 17.05.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III.liga BFZ, IV.liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania do 30.06.2019 vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III.liga – 650€, Seniori IV.liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.354: Daniel Rodriguez Chabi  1338359 (FK Rača, S3BA), vylúčený za úmyselné kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 13.05.2019.

U.č.355: Richard Zošš  1320374 (FK Rača, S3BA), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou vysokou nohou do hlavy v súboji o loptu, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu  na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 13.05.2019.

U.č.356: Matúš Turčány  1302188 (FC Zohor, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 12.05.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.357: Prestes Barbosa Vinicius  1417254  (TJ Záhoran Jakubov, S4BA) , od 13.05.2019.

U.č.358: Tomáš Zajíček  1240086  (TJ Záhoran Jakubov, S4BA) , od 13.05.2019.

U.č.359: Tibor Rigáň  1053340 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 13.05.2019.

U.č.360: Roman Bubla  1304566 (NMŠK 1922 Bratislava, MD3R), od 12.05.2019.

U.č.361: Matúš Vrbinkovič  1304153 (FC Slovan Častá, MD3R), od 13.05.2019.

U.č.362: Miroslav Gažo  1404776 (ŠK Bernolákovo, SZRL), od 12.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.363: Andrej Mravec 1253727 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 13.05.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.364: FC Rohožník, S3BA. Na základe správy DS, za urážlivé pokriky divákov na delegovanú osobu počas stretnutia 26. kola, S3BA FK Vajnory – FC Rohožník, DK ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 11 DP. /10.-/

U.č.365: Branislav Brečka 1324935 (Lokomotíva D. N. Ves, MD3R). Oprava dátumu DS           z  US č.304. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 19.04.2019  do 16.05.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Finále Pohára BFZ: PŠC Pezinok – TJ Rovinka 5.6. o 18:00 na ihr. PŠC Pezinok

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

28.kolo Tomášov – Bernolákovo 26.5. o 17:00

30.kolo Tomášov – Rovinka 9.6. 17:30

SD3R:

21.kolo Dev.Nová Ves – Ružinov 29.5. o 17:30

Zamieta (SP čl.35/4):

Žiadosť FK Vajnory (TIPOS III.liga) a FK Lamač (S4BA) o zmenu termínu stretnutia 28.kola.

Žiada:

FK Inter Bratislava „B“ ( SD3R) o zaslanie písomného stanoviska k oneskorenému začiatku stretnutia o 30 minút v 21.kole SD3R FK Inter Bratislava „B“ – TJ Rovinka.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

  a/ súťaže PMA1, PMB1 – zmena termínu stretnutia

     18.kolo: Lafranconi – FK Inter B, NE 2.6. o 9.00 hod. (PMA1),10.15. hod. (PMB1)

b/ súťaž PMC1 – zmena hracieho času

18.kolo: Lafranconi – FK Inter B, SO 1.6. o 9.00 hod.

c/ súťaž PMD U8 – zmena termínu organizácie turnaja

 1. B : T7 – ŠK Slovan Bratislava B, ŠT 23.5. od 17.00 hod.

sk.E : T8 –  Žolík Malacky, SO 8.6. od 9.00 hod.

d/ termíny dohrávok stretnutí ( nepriaznivé počasie )

PMA1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 17.00 hod.

PMA1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 18.45 hod.

PMB1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 17.00 hod.

PMB1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 17.30 hod.

PMC1 – 14.kolo: PŠC Pezinok – Ivanka, UT 21.5. o 17.30 hod.

PMC1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 18.00 hod.

PMC1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 17.30 hod.

PRMA – 18.kolo: V.Leváre – Pl.Štvrtok, ŠT 23.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Grinava – Šenkvice, ŠT 23.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Limbach – Jablonec, ST 29.5. o 17.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Vištuk – Sl.Grob, ST 29.5. o 18.00 hod.

PRSC –  13.kolo : Kráľova – Ch.Grob, ST 22.5. o 17.30 hod.

e/ zmeny termínov stretnutí s poplatkami

PMC1 – 16.kolo: Malacky – Šamorín, ST 5.6. o 17.00 hod. Šamorín  poplatok 20,- €.

PRMA – 18.kolo: Studienka – Pl.Štvrtok, NE 19.5. o 13.00 hod. Pl.Štvrtok poplatok 20,- €.

f/ KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava organizuje krajské kolo 8. ročníka Školského pohára Slovenskej sporiteľne SFZ 2018/2019, ktoré sa uskutoční v dňoch 21.5. 2019 /utorok/ – kategória chlapci /narod. 1.1.2006 a mladší/ a dňa 22.5.2019 /streda/ – kategória dievčatá /narod. 1.1.2006 a mladšie/ v areále  NMŠK 1922 Bratislava.

Krajského kola sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili z okresných kôl bratislavského kraja.

Kategória chlapci

BA I – ZŠ Grösslingová 48,

BA II – Gymnázium Metodova 2,

BA III – ZŠ Za kasárňou 2,

BA IV – Gymnázium L. Sáru.1,

BA V – ZŠ Tupolevova 20,

Malacky – ZŠ Láb 489,

Pezinok – ZŠ Kupeckého 74 Pezinok,

Senec – ZŠ Mlynská 50, Senec.

Kategória dievčatá 

BA I – ZŠ Matky Alexie Palackého 1,

BA II – Gymnázium Metodova 2,

BA III – ZŠ Za kasárňou 2,

BA V – ZŠ Dudova 2,

Pezinok – ZŠ Vajanského 93 Modra,

Senec – ZŠ Tajovského 1 Senec.

Krajské kolá v oboch kategóriách začínajú o 9,10 hod. a finále je na programe o 13,20 hod.

Víťazné družstvá  v oboch kategóriách KK postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 3. – 4. 6. 2019 na štadióne NTC Poprad.

g/ KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava organizuje krajské kolo 21. ročníka McDonald´s CUP 2018/2019, ktoré sa preložilo zo dňa 14.5. 2019 na deň 24.5. 2019 /piatok/ na štadióne ŠCP Dúbravka. V krajskom kole, v ktorom štartujú žiaci a žiačky narodení od 1.9.2008 a mladší, sa stretnú družstvá ZŠ, ktoré postúpili z okresných kôl bratislavského kraja. Krajského kola sa zúčastnia tieto ZŠ:

BA I – Deutsche Schule, Palisády 51,

BA II – SŠ Vincenta de Paul, Bachova 4,

BA III – ZŠ J.A.Komenského,Hubeného  25,

BA IV – SŠ Tilgnerova 14,

BA V – ZŠ Pankúchova 4,

Malacky – ZŠ Jakubov 276,

Pezinok – ZŠ Na Bielenisku 2 Pezinok,

Senec – ZŠ Mlynská 50, Senec.

Začiatok je od 09,00 hod. a finále: 13,20 hod.

Víťazné družstvo  postupuje na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. – 7. 6. 2019 na štadióne NTC Poprad.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 4.6.2019 o 16.30 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom. Pozvaní rozhodcovia: P. Budáč, P. Cvengroš, D. Dujava, M. Martiška, D. Olša, M. Brody, Ľ. Čižmár, L. Lomňančík a J. Triskal.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Martiš – nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča;

Sabela – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu hlavného usporiadateľa;

Š. Vasilenko – chýba meno a dátum narodenia vedúceho družstva D

Pozýva na zasadnutie dňa 17.5. o 17.30 I. Harajbiča a A. Darleu, o 17.45 P. Patiho Nagya a P. Szakálla.

Berie na vedomie oznámenie J. Laciňáka o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu po skončení aktuálneho súťažného ročníka v rámci BFZ z osobných a pracovných dôvodov a ďakuje menovanému za jeho pôsobenie, seriózny prístup, ako aj za reprezentáciu zväzu na viacerých medzinárodných mládežníckych podujatiach.

Ospravedlnenia: Ježík 25.-26.5., 1.-14.6., 19.6.-5.7.; Truchlý 24.-25.5.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na Medzinárodný turnaj dňa 22.5.2019 v Pezinku

Hráči:

FC Petržalka (5) : Stanislav TARABA, Samuel GABURA, Matej MAAS, Hugo HRIEŠIK, Martin ROMAN

SDM Domino Bratislava (4) : Matúš KAROVIČ, Max TOKOŠ, Radovan ČAJÁGI, Branislav KUSYN

FKM Karlova Ves (3): Michelangelo RINALDI, Nicolas NOVÁK, Dávid POLÁK

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Tomáš PODMANICKÝ, Richard KADNÁR

FK Rača (1): Adam TAUFER

MŠK Senec (1): Richard CSÉMY

PŠC Pezinok (1): Jakub RICHTÁRIK

Náhradníci:

FKM Karlova Ves Bratislava (2): Daniel ZBOJA, Matúš ORSZÁGH

PŠC Pezinok (1): Denis MARKOVIČ

SDM Domino (1): Richard KOLLER

FK Rača (1): Samuel REMŽA

FC Petržalka (1): Pavol KONDELA

ŠK Svätý Jur (1): Alexander SABO

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Dominik ŠTURDÍK, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Vedúci :  Miroslav TERLANDA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 22.05.2019 o 08:45 hod. na štadióne PŠC Pezinok – Komenského 30, Pezinok. Ukončenie zrazu bude cca o 14:30. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: D. Šturdík – 0907 110 950.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na Medzinárodný turnaj dňa 22.5.2019 v Pezinku

Hráči:

FK Inter Bratislava (5): Samuel SMIEŠKO, Tomáš ZAJAC, Michal MEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Samuel SIVÁK

FC Petržalka (3) : Dávid LIPKA, Richard GRÁNSKY, Ján VARGA

SDM Domino Bratislava (3) : Dominik ŽELIPSKÝ, Kevin DOAN ANH, Martin MURGAŠ

FKM Karlova Ves (2): Maxime DENKO, Mikuláš JÓZSA

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Michal ŠAULIČ, Matúš NAGY

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

PŠC Pezinok (1): Martin MOLNÁR

Náhradníci:

FC Petržalka(2): Filip VAVRO, Matúš MRAVEC

FKM Karlova Ves (2): Kerim ELEZI, Adam ANDREJŠIN

FK Inter Bratislava (1): Simon PETRÁNYI

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Miroslav TERLANDA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 22.05.2019 o 08:45 hod. na štadióne PŠC Pezinok – Komenského 30, Pezinok. Ukončenie zrazu bude cca o 14:30. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia Kategória
Máj:
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U14
21.05.2019 KK Školský pohár SLSP – chlapci nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2.stupňa
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
22.5.2019 KK Školský pohár SLSP – dievčatá nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2. stupňa
24.05.2019 KK McDonald´s Cup – chlapci + dievčatá nar. od 1.9.2008 a ml.) ŠCP Dúbravka ZŠ 1. stupňa
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
03.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI