ÚRADNÁ SPRÁVA Č.46 ZO DŇA 31.05.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III.liga BFZ, IV.liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 10.6.2019 do 30.06.2019 do 23:59 hod. vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III.liga – 650€, Seniori IV.liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Odvolacia  komisia

Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 22.05.2019 prerokovala nasledujúce podania a prijala tieto rozhodnutia:

OK 001/2019

Odvolanie TJ Čunovo voči rozhodnutiu ŠTK BFZ zverejnenom v ÚS č. 40 zo dňa 18.04.2019, ktorým v zmysle SP čl. 83/1 ŠTK BFZ odrátala 3 body mužstvám TJ Čunovo a ŠK Vrakuňa Bratislava (obaja S4BA – za 21. kolo).

V zmysle čl. 60 ods. 14 písm. c) Stanov SFZ OK BFZ rozhodnutie ŠTK BFZ    m e n í    tak, že mužstvu TJ Čunovo nebudú po skončení súťaže riadiacim orgánom odpočítané 3 body za odohrané stretnutie 21. kola súťaže S4BA.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

OK 002/2019

Odvolanie ŠK Vrakuňa Bratislava voči rozhodnutiu ŠTK BFZ zverejnenom v ÚS č. 40 zo dňa 18.04.2019, ktorým v zmysle SP čl. 83/1 ŠTK BFZ odrátala 3 body mužstvám TJ Čunovo a ŠK Vrakuňa Bratislava (obaja S4BA – za 21. kolo).

V zmysle čl. 60 ods. 14 písm. c) Stanov SFZ OK BFZ rozhodnutie ŠTK BFZ    m e n í    tak, že mužstvu ŠK Vrakuňa nebudú po skončení súťaže riadiacim orgánom odpočítané 3 body za odohrané stretnutie 21. kola súťaže S4BA.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.380: Marian Zonyga  1134089 (MFK Rusovce, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 26.05.2019.

U.č.381: Vojtech Kuľha  1297696 (ŠK Svätý Jur, S4BA), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe – hrubá urážka, podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 27.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.382: Filip Brečka  1299785 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 27.05.2019.

U.č.383: Peter Gajdár 1143886 (TJ Záhoran Jakubov, S3BA), od 27.05.2019.

U.č.384: Igor Malý 1122465 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), od 27.05.2019.

U.č.385: Michal Kralovič 1303745 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R), od 27.05.2019.

U.č.386: Besmir Toči 1304361 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R), od 27.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.387: Samuel Župa 1208758 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 27.05.2019.

U.č.388: Richard Lackovič 1303023 (FC Rohožník, SD3R), od 27.05.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.389: Patrik Hájnik 1181818 (tímový manažér ŠK Šenkvice, MD3R). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U.č. 375 a za vykázanie z lavičky v stretnutí MD3R ŠK Šenkvice – TJ Jarovce, odohrané dňa 19.05.2019 za HNS voči delegovanej osobe ( kritika a nadávka na rozhodcu ) ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie tímového manažéra družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami na 2 stretnutia a finančnú pokutu 40.-€, podľa čl. 48/1a a 2a,  od 20.05.2019. / 5.-€./

U.č.390: Peter Tóth 1066696 (asistent trénera FC Stupava, MD3R). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U.č. 376 a za vykázanie z lavičky v stretnutí MD3R FC Stupava –      ŠK Svätý Jur, odohrané dňa 19.05.2019. za HNS ( kritika  rozhodcu ) ukladá DS – finančnú pokutu 20.-€, podľa čl. 48/1a a 2a a čl. 12/2 DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U.č. 376. / 5.-€./

U.č.391: Martin Dežulian 1303990 ( ŠK Bernolákovo, SD3R).  Na základe Oznámenia člena riadiaceho orgánu, začína disciplinárne konanie a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 6.06.2019 o 16,00, pre poškodenie dobrého mena futbalu na sociálnej sieti. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkonu športu, podľa čl. 17 a 43/1, 2a  DP od 31.5.2019, až do rozhodnutia DK. Na zasadnutie DK, ktoré sa uskutoční v budove BFZ na Súmračnej ulici, pozýva aj zástupcu klubu ŠK Bernolákovo.

U.č.392: FK Inter Bratislava B, SD3R. Na základe odstúpenia ŠTK v US č. 45, začína disciplinárne konanie voči klubu za nerešpektovanie výzvy ŠTK zo dňa 17.05.2019, neoprávnené čerpanie čakacej doby v zmysle SP čl. 68 v stretnutí 21 kola SD3R FK Inter Bratislava B – TJ Rovinka a žiada klub FK Inter Bratislava o zaslanie písomného stanoviska v termíne do 4.06.2019.

U.č.393: NMŠK 1922 Bratislava, SZRL a MZRL. Na základe odstúpenia ŠTK v US č. 45, začína disciplinárne konanie voči klubu za nezabezpečenie hlavného usporiadateľa  v stretnutí 23 kola SZRL a MZRL NMŠK 1922 Bratislava – MFK Rusovce, v zmysle RS čl. 2  a žiada klub NMŠK 1922 Bratislava o zaslanie písomného stanoviska v termíne do 4.06.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Na základe rozhodnutia Odvolacej komisie BFZ, ruší odrátanie bodov TJ Čunovo a ŠK Vrakuňa (obaja S4BA).

FK sa budú môcť prihlasovať do súťaží riadených BFZ od 10.6. do 30.6. do 23:59.

Začiatok súťaží BFZ je stanovený na: muži 10.-11.8., dorast a žiaci 24.-25.8.

Schvaľuje zmeny:

S4BA:

30.kolo Kalinkovo – Senec 7.6. o 17:00, Lamač – Viničné 8.6. o 17:30

SD3R:

26.kolo Senec – Rohožník 8.6. o 11:00

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1, PMC2

Stretnutia víťazov jednotlivých skupín, ktoré boli uvedené v termínovej listine RS na sobotu 15.6.2019 sa rušia. Víťazovi každej skupiny bude odovzdaný pohár.

b/ súťaže PRMA, PRPK – oznam pre FK

 Z dôvodu ukončenia všetkých súťaží riadených BFZ v termíne do 9.6.2019 nariaďuje KM BFZ odohrať stretnutia 24.kola prípraviek PRMA a PRPK nasledovne:

PRMA – 24.kolo: ST 5.6. o 18.00 hod.

PRPK – 24.kolo: ŠT 6.6. o 18.00 hod.

Zmeny sú už v ISSF upravené.

c/ zmeny termínov stretnutí – dohrávky ( nepriaznivé počasie )

      PMA1 – 18.kolo: FKP Dúbravka – NMŠK 1922, UT 4.6. o 18.00 hod.

PMB1 – 18.kolo: FKP Dúbravka – NMŠK 1922, UT 4.6. o 17.00 hod.

PMC1 – 18.kolo: FKP Dúbravka – NMŠK 1922, UT 4.6. o 17.00 hod.

PMB1 – 18.kolo: PŠC Pezinok – Miloslavov, ŠT 6.6. o 18.00 hod.

PMA3 –  17.kolo: Lamač – FKM Dev. N. Ves ŠT 6.6. o 17.30 hod.

d/ súťaž PMD U8 – organizácia turnaja T8

Sk.A: T8 – FK Inter, NE 9.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.B: T8 – SDM Domino, NE 9.6. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.C: T8 – MFK Záhorská Bystrica, NE 9.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.D: T8 – ŠK Lozorno, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.E: T8 – ŠK Žolík Malacky, SO 8.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.F: T8 – FK Karpaty Limbach, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.G: T8 – ŠK Atletiko Zálesie, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.H: T8 – OFK Dunajská Lužná, SO 8.6. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.I : T8 – MŠK Senec, SO 9.6. od 9.00 hod. ( HP Reca – 2 ihriská )

Žiadame organizátorov turnajov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali výsledkový servis ( celkové výsledky, polčasové výsledky, strelcov golov ) na mailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Upozorňujeme FK, že v tejto súťaži môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2011 a mladší. Žiadame ISSF manažérov jednotlivých FK, aby do zápasovej súpisky nahrávali len fyzicky prítomných hráčov na turnaji a taktiež správne čísla dresov hráčov.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 4.6.2019 o 16.30 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov boli poslané mailom. Pozvaní rozhodcovia: P. Budáč, P. Cvengroš, D. Dujava, M. Martiška, D. Olša, M. Brody, Ľ. Čižmár, L. Lomňančík a J. Triskal.

Berie na vedomie informáciu KD SFZ. Na jej základe oznamuje všetkým záujemcom o vykonávanie funkcie delegáta zväzu, že v dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar) uskutoční seminár na získanie resp. obnovenie licencie „A“ delegáta zväzu. Súčasne sa uskutoční seminár na získanie licencie „P“ delegáta stretnutia. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť do 30.6.2019 mailom na adresu člena KD SFZ Jaroslava Švarca (jsvarc238@gmail.com). Všetky tlačivá potrebné na prihlásenie sú k dispozícii na stránke SFZ (futbalsfz.sk) v sekcii Legislatíva. Poplatok za absolvovanie seminárov je stanovený na 75 €. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v ÚS SFZ zo 17.5.2019, resp. v nasledujúcich ÚS.

Berie na vedomie informáciu E. Bogdáňa k oneskorenému začiatku stretnutia MD3R. Akceptuje dôvody, ktoré uviedol.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Samko – nedostatočne uvedené zistenia pri umožnení štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii.

Ospravedlnenia: Hajnala 7.-17.6.; Ježík do konca roka 2019 nedelegovať počas sobôt; Bláha od 29.5.; Pavlík R. 9.6.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2007)
na kontrolný zraz 4.6.2019 o 14:00 na Pasienkoch

Hráči:

FC Petržalka (8) : Martin HLAVATÝ, Jakub KUSALÍK, Ján BRNULA, Adam MOZOLA, Nicolas SAGAN, Alex BARILLA, Šimon VLNA, Šimon MELO

FK Inter Bratislava (6): Peter NIKOLAJ, Adam ČERŇAK, Benjamín SALAJ, Filip ONDRUŠ, Jakub KARUL, Šimon HUŽOVIČ

FKM Karlova Ves (4): Noel VARGA, Daniel KISS, Alex KOTÚČEK, Arsenij REZNIČENKO

SDM Domino (3) : Karim BEN RHOUMA, Tomáš BRNA, Samuel BUZA

ŠKO Miloslavova (1): Kristián HUSKA

ŠK Nová Dedinka (1): Jaroslav VADOVIČ

MFK Záhorská Bystrica (1): Dávid LENČEŠ

MŠK Senec (1): Tomáš CHMURA

NMŠK Bratislava (1): Lukáš ĎURÁK

ŠK Tomášov (1): Peter HOLOCZI

FK Rača (1): Viliam JURDÍK

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (2): Samuel ŠKRINIAR, Adam KOZÁR

MŠK Senec (1): Martin KNOŠKA

FC IMAS Stupava (1): Lucas BENKOVSKÝ
ŠK Tomášov (1): Oliver KOZICS

TJ Jarovce Bratislava (1): Martin VAŠÍČEK

MFK Záhorská Bystrica (1): Tomáš HORÁK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Michal DEMETER

Vedúci :  Lukáš MARTINKA

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 04.06.2019 o 13:30 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava– Pasienky, vedľa OC Polus. Ukončenie zrazu bude cca o 15:45 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Polčic – 0911 499 144.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na kontrolný zraz 3.6.2019 o 17:00 v Petržalke

Hráči:

FK Inter Bratislava (8): Samuel SMIEŠKO, Tomáš ZAJAC, Michal MEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Samuel SIVÁK, David JENČO, Martin ŠULÍK, Miroslav MARČÍK

FC Petržalka (6) : David LIPKA, Richard GRÁNSKY, Ján VARGA, Patrik KAJABA, Juraj LISOŇ, Filip VAVRO

SDM Domino  (5) : Dominik ŽELIPSKÝ, Kevin DOAN ANH, Martin MURGAŠ, Tomáš SMOLEC, Samuel KOŠŤÁL

FKM Karlova Ves (4): Maxime DENKO, Mikuláš JÓZSA, Luce FLANNERY, Timotej SMREČANSKÝ

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Michal ŠAULIČ, Matúš NAGY

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

PŠC Pezinok (1): Martin MOLNÁR

Náhradníci:

FC Petržalka(2):  Matúš MRAVEC, Daniel MANAS

FKM Karlova Ves (2): Kerim ELEZI, Adam ANDREJŠIN

FK Inter Bratislava (1): Simon PETRÁNYI

SDM Domino (1): Jakub SLÁVIK

FK Vajnory (1): Juraj KUCHTA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 03.06.2019 o 16:30 hod. na štadióne FC Petržalka – M.C.Sklodowskej 1, Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 19:00 na mieste zrau. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na Medzinárodný turnaj V4 v Dunajskej Strede (4-6.6.2019)

Hráči:

FK Inter Bratislava (3): Matúš RATICA, Henrich Gabriel TÓTH, Martin KOVÁR

SDM Domino (3) : Max TOKOŠ, Radovan ČAJÁGI, Branislav KUSYN

FK Rača (3): Adam TAUFER, Samuel REMŽA, Šimon HUDÁK

FKM Karlova Ves (2): Michelangelo RINALDI, Dávid POLÁK

MŠK Senec (2): Richard CSÉMY, Adrián ŠIPOŠ

PŠC Pezinok (2): Denis MARKOVIČ, Jakub RICHTÁRIK

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Tomáš PODMANICKÝ

ŠK Šenkvice (1): Marcel BILČÍK

FKP Dúbravka (1): Samuel BRIESTENSKÝ

Náhradníci:

SDM Domino (1): Oskar MOLNÁR

MŠK Senec (1): Nikolas KOVÁČ

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Richard KADNÁR

FK Inter Bratislava (1): Matej BLAHUŠIAK

FKM Karlova Ves (1): Matúš ORSZÁGH

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Dominik ŠTURDÍK, Marek PORVAZNÍK

Vedúci :  Marek PORVAZNÍK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 04.06.2019 o  15:00 hod. na štadióne ŠK Slovan BA –  Pasienky (pri vstupe od OC Polus). Ukončenie zrazu bude vo štvrtok 06.06.2019 cca o 14:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: D.Šturdík 0907 110 950.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Jún:
03.06.2019 KZ BFZ U13 (FC Petržalka) BFZ U13
04.06.2019 KZ BZF 12 (ŠK Slovan) BFZ U12
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI