Zápisnica č. 31 zo dňa 2.7.2013

Zápisnica č. 31
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  02. júla 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Ferik, Paška, Medveď, Kukla, Kružliak, Ščibranyová

Hostia: pp. Farbula, Bóc, pp. Nagy a Lakatoš z ŠK Tomášov, zástupcovia FK Šamorín – Hamuliakovo a zástupcovia ŠTK Šamorín

Program :

 1. otvorenie
 2. FK Šamorín – Hamuliakovo – nový subjekt v regióne BFZ
 3. ŠTK Šamorín – žiadosť o zaradenie družstiev do súťaží
 4. ŠK Tomášov – vyjadrenie ku kontumácii (hostia)
 5. informácie z Konferencie ZsFZ
 6. príprava Konferencie BFZ – p. Križan
 7. návrh na nového predsedu KM – p. Paška
 8. príprava Rozpisu súťaží 2013/2014 (zaradenie FK do súťaží) – p. Farbula, p.Baxa
 9. súťaže prípraviek – ocenenia, tabuľky
 10. nominačné listiny na súťažný ročník 2013/2014
 11. informácie o neuhradených zál. faktúrach + zberné faktúry – p.Farbula
 12. schválenie ocenení pre jubilujúce kluby (DNV, Vajnory)
 13. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 5:
za: 5                proti: 0             zdržal sa: 0

Bod 2 – bola prejednaná žiadosť o zaradenie FK Šamorín – Hamuliakovo v kategórii dorast, žiaci a prípravky do BFZ

Bod 3 – bola prejednaná žiadosť o zaradenie ŠTK Šamorín v kategórii  žiaci a prípravky do BFZ.

VV BFZ rozhodne o ďalšom postupe po 8.7.2013 podľa prihlášok do súťaží

Bod 4 – Uzn. 31/1
VV BFZ prešetril list ku kontumácii zápasu stretnutia 25.kola S4A ŠK Tomášov – FK BCT Bratislava, ktorý ŠTK skontumovala v prospech FK BCT a rozhodol, že výsledok dosiahnutý na ihrisku (6:5 v prospech ŠK Tomášov) ponecháva v platnosti.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 5               proti: 2                       zdržal sa: 0

Bod 5 – informácie z Konferencie ZsFZ poskytol p. Jánošík

Bod 6 – presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 7 – Uzn. 31/2
VV BFZ schválil za predsedu Komisie mládeže BFZ p. Ivana Konečného.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7               proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – Návrh Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 poslať členom VV BFZ mailom
Termín: do 15.07.2013                                   zodpovedný: p. Farbula

Bod 9 – riadenie súťaže prípraviek zostáva v kompetencii KM BFZ

Bod 10 – Uzn. 31/3
VV BFZ berie na vedomie správu a návrh predsedu KRaD a odsúhlasenie presúva na zasadnutie VV BFZ dňa 18.07.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7               proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 11 – Uzn. 31/4
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o neuhradených zálohových faktúrach za rozhodcov a delegátov a odstupuje ŠK FO Malacky na DK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7               proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 12 – Uzn. 31/5
VV BFZ schválil ocenenie Lokomotíve DNV pri príležitosti 90. výročia organizovaného futbalu a ocenenie pre FK Vajnory pri príležitosti 80. výročia organizovaného futbalu.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7               proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 13 – rôzne

 •   Uzn. 31/6
  VV BFZ berie na vedomie žiadosť o udelenie výnimky p. Vladimíra Randu  a trvá na svojom rozhodnutí zo dňa 08.01.2013 Uzn. 25/4
 • Uzn. 31/7
  VV BFZ berie na vedomie odvolanie ŠKP Inter Dúbravka a odvolanie zamieta.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:     za: 5               proti: 1                       zdržal sa: 1
 • Uzn. 31/8
  VV BFZ berie na vedomie odvolanie ŠFK Prenaks Jablonec a potvrdzuje rozhodnutie ŠTK.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:     za: 4               proti: 0                       zdržal sa: 3
 • VV BFZ berie na vedomie list ŠK Danubia a prípad odstupuje na Matričnú komisiu
 • Uzn. 31/9
  VV BFZ berie na vedomie list ŠK Lozorno a potvrdil stanovisko DK.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:     za: 6               proti: 0                       zdržal sa: 1
 • zaradenie do súťaže LP Domino – presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

  Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 18.07.2013 o 17,00 hod.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI