Úradná správa č. 1 zo dňa 5.7.2013

BFZ

Sekretariát:

Upozorňuje FK, ktoré ešte neodovzdali Prihlášku do súťaže na súťažný ročník 2013/2014, aby tak spravili do termínu 08.07.2013 do 14,00 hod. Originál prihláška aj s dokladom o úhrade musí byť doručená na sekretariát BFZ.

Prostredníctvom pošty bola posielaná vyúčtovacia faktúra za jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013. Ak ste faktúru neobdržali, oznámte to prosím obratom na sekretariát BFZ. Splatnosť faktúry je 15.07.2013.

Žiada FK v týchto dňoch a v priebehu nasledujúceho týždňa o zhovievavosť a porozumenie. Z dôvodu sťahovania BFZ, ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek máme sťažené podmienky pre výkon našej práce.

Menom Bratislavského futbalového zväzu si Vás dovoľujeme osloviť a ponúkame Vám možnosť reklamy  do nášho Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014:
formát A5 – farebná strana – 500,-eur
– čiernobiela strana – 170,-eur

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje, že na základe rozhodnutia VV SFZ o počte účastníkov v dorasteneckých a žiackych súťažiach riadených ŠTK SFZ sú vypadávajúcimi družstvami v súťažiach riadených ŠTK BFZ zo súťaže SD3R  družstvo ŠK Svätý Jur a zo súťaže SZRL a MZRL družstvo FA Bratislava.

ŠTK oznamuje, že v súťažnom ročníku 2013/2014 nebude zriadená súťaž lmzSFZ u12 a u13.

Disciplinárna komisia:

U.č.  395  DK BFZ na základe zápisu o stretnutí a správy delegáta zo stretnutia 16. kola  ŠK Svätý Jur – FC Rohožník zo dňa 16.6.2013, kde bola nezrovnalosť v udelení ŽK hráčovi Igorovi Chalupkovi /ŠK Sv. Jur/, odstupuje rozhodcu stretnutia Mária Bohúňa a  delegáta stretnutia Štefana Luptáka na doriešenie KR BFZ.

U.č.  396  DK berie na vedomie písomné stanovisko  asistentov rozhodcu Tomáša Bernera a Michala Rozineka, ktoré potvrdzujú hodenie lopty do rozhodcu Somolániho.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu alebo matrika BFZ.

Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.

VV BFZ na svojom poslednom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Disciplinárna komisia:

U.č.260
DK na návrh KM ObFZ BA vidiek uverejnený v ÚS č. 49 v bode 4,  udeľuje FC Záhorská Ves za opakovaný neoprávnený štart hráča v stretnutiach PrMA v 10. , 11. , 16. , 17. a 18. kole nasledovné disciplinárne opatrenia :
a/ DK upúšťa od potrestania hráča Kevina Vrbu – menovaný nemohol vedieť, že došlo k strate jeho ŽP
b/ DK upúšťa od potrestania kapitána družstva Petra Biesika – menovaný vzhľadom k veku / 10 rokov / nebol poučený a nepozná práva a povinnosti kapitána družstva
c/ DK v súlade s RS čl.7 “ štart hráčov ” udeľuje finančnú pokutu FC Záhorská Ves za každý neoprávnený štart hráča vo výške 50 €, to znamená 5 x neoprávnený štart = 250 € a rokovací poplatok 5 eur / RS čl.14.10 /
d/ DK udeľuje disciplinárne opatrenie trénerovi družstva p. Davidovi Malíkovi – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie pri družstve mládeže po dobu 4 mesiacov nepodmienečne,  od 4.7.2013 podľa čl.  1/ 9/ 2b. Disciplinárne opatrenie bude platné počas súťažného obdobia. Poplatok za prerokovanie 5 €.  / RS čl.14.10. /
e/ DK udeľuje disciplinárne opatrenie vedúcej družstva p.Gabriele Malíkovej – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie pri družstve mládeže po dobu 2 mesiacov nepodmienečne, od 4.7 .2013 podľa čl. 1/ 9/ 2b. Disciplinárne opatrenie začne menovanej plynúť po odpykaní  trestu vo výške 1 mesiaca nepodmienečne, ktorý jej bol udelený v ÚS č. 46 od 6.6.2013. Poplatok za prerokovanie 5 €.  / RS čl.14.10. /

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI