ÚRADNÁ SPRÁVA Č.5 ZO DŇA 02.08.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že v termíne 5-20.8.2019 čerpá riadnu dovolenku.V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje sekretár BFZ p. Pavel Príkopa tel: 0903 718 455, email: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ odstupuje na DK BFZ FK Dúbravka (S4BA) za nerešpektovanie žiadosti o nahlásenie pasportizovaného štadióna pre majstrovské stretnutia S4BA v zmysle prijatých rozhodnutí VV BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Schvaľuje pre FK Inter Bratislava hraciu plochu s umelým trávnatým povrchom v športovom areáli v Stupave pre súťažný ročník 2019/2020 v zmysle RS čl. 9.7.

FKM Karlova Ves (IV.liga) zmena farby výstroja: dres – biely, trenírky – modré, štulpne – modré

ŠK Svätý Jur (IV.liga) zmena farby dresu – červeno-biely.

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

5.kolo Senec – Pezinok 7.9. o 17:30

IV.liga:

1.kolo Vrakuňa – Veľké Leváre 11.8. o 17:30

U19:

1.kolo D.Lužná – Dev.Nová Ves 27.8. o 17:00

2.resp. 17.kolo Devínska Nová Ves – Zohor odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., 2.kolo na ihrisku v Zohore a 17.kolo v Devínskej Novej Vsi.

U17:

1.kolo Ružinov – Pezinok 29.8. o 10:00

4.kolo Dunajská Lužná – Rača 31.8. o 14:30, Jarovce – Dúbravka 1.9. o 12:30

5.kolo Dúbravka – Devínska Nová Ves 8.9. o 13:45, FC IMAS – Iskra 7.9. o 09:00

7.kolo Dúbravka – Jakubov 17.9. o 16:00 , FC IMAS – Devínska Nová Ves 19.9. o 16:00

8.kolo Žolík Malacky – FK Dúbravka 22.9. o 11:00

9.kolo FC IMAS – Jakubov 28.9. o 09:00

10.kolo FC IMAS – Žolík Malacky 5.10. o 13:00

11.kolo FK Dúbravka – FC IMAS 12.10. o 09:30

12.kolo FC IMAS – Kalinkovo 19.10. o 09:00, I. Petržalka – FK Dúbravka 20.10. o 13:00

15.kolo FC IMAS – Jarovce 9.11. o 09:00

U15 / U13:

13.kolo FC IMAS – NMŠK 17.9. o 14:30 / 16:00

Disciplinárna  komisia

U.č.  6: Martin Dežulian 1303990 (ŠK Bernolákovo, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč.414 a žiadosť zamieta. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  7: MFK Rusovce, S3BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu MFK Rusovce DS Upozornenie. / 10.-€ /.

U.č.  8: ŠK Báhoň, S3BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu ŠK Báhoň DS Upozornenie.  / 10.-€ /.

U.č.  9: ŠK Bernolákovo, S3BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu ŠK Bernolákovo DS Upozornenie.  / 10.-€ /.

U.č.10: TJ Most pri Bratislave, S3BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu TJ Most pri Bratislave DS Upozornenie. / 10.-€ /.

U.č.11: OŠK Slovenský Grob, S4BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu OŠK Slovenský Grob DS Upozornenie. / 10.-€ /.

U.č.11: FK Lamač, S4BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu FK Lamač DS Upozornenie. / 10.-€ /.

U.č.12: FK Vajnory, S4BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu FK Vajnory DS Upozornenie. / 10.-€ /.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5,6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby využívali zatiaľ len žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

a/ vyžrebovanie súťaží – súťažný ročník 2019/2020

KM oznamuje FK, že na stránke futbalnet.sk je zverejnené vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek BFZ. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje domáce stretnutia a prípadné nezrovnalosti nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

b/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

Celkove sa prihlásilo 41 družstiev, ktoré sa rozdelilo do 10 skupín a to: 9 štvorčlenných skupín sk.A – I a jedna päťčlenná sk. J. Zverejnené sú na stránke futbalnet.sk a futbalbfz.sk.

Termíny organizácie turnajov počas jesennej časti:

T1: 14. – 15.9.

T2: 28. – 29.9.

T3: 12. – 13.10.

T4: 26. – 27.10.

T5: 21. – 22.9. ( len skupina J )

Žiadame FK, aby do termínu 23.8. nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk ,konecny58@centrum.sk termín organizácie turnaja (dátum, začiatok turnaja, počet ihrísk, zodpovedná osoba za organizáciu turnaja)

c/ súťaž PMD U8 – nahlasené termíny turnajov

sk.A – T1: FC Petržalka, NE 15.9. od 15.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.C – T1: Lok. Dev.N.Ves, NE 15.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: MFK Záhorská Bystrica, NE 13.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D –  T1: FKM Stupava, NE 15.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T2: FC Rohožník, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: ŠK Žolík Malacky. SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E – T1: FC IMAS, SO 14.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská, HP UT Stupava )

T2: TJ Záhoran Kostolište, SO 28.9. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: ŠK Závod, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G – T1: OŠK Chorvátsky Grob, SO 14.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T2: ŠK Atletiko Zálesie, SO 28.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.H – T1: FC ŠTK 1914 Šamorín, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: SFC Kalinkovo, SO 12.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I – T1: OFK Dunajská Lužná, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Slovan Ivanka p.D., NE 29.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.J – T2: FKM Stupava, NE 29.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T3: FC Petržalka, NE 13.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: Lok. Dev. N. Ves, SO 27.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T5: SFC Kalinkovo, SO 21.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

d/ hracie plochy – zmena

PMA1, PMB1, PMC1: FK Rača – UT Mladá Garda, streda od 17.00 hod.

PMA2, PMB2, PMC2: FKM D.N.Ves – HP ZŠ P.Horova ( v prípade kolízii, resp.nepriaznivého počasia )

PMC2 ( sk.A ): ŠK Báhoň – HP Kaplná

e/ zmeny hracích časov prípraviek OFK Dunajská Lužná

PRSC – 1.kolo: D.Lužná – Rovinka, SO 7.9. o 14.30 hod.

PRSC – 3.kolo: D.Lužná – Zálesie, SO 21.9. o 14.30 hod.

PMC2 – 1.kolo: D.Lužná – Vrakuňa B, SO 7.9. o 13.00 hod.

PMC2 – 3.kolo: D.Lužná – Ch.Grob, SO 21.9. o 13.00 hod.

    f/ úprava termínov stretnutí prípraviek FKM Stupava

PMA1 – 1.kolo: Stupava – Senec, NE 8.9. o 9.30 hod. ( HP Borinka )

PMB1 – 1.kolo: Stupava – Senec, NE 8.9. o 9.30 hod. ( HP Borinka )

PMC1 – 1.kolo: Stupava – Senec, NE 8.9. o 11.00 hod. ( HP Borinka )

PMA1 – 3.kolo: Stupava – Ivanka, NE 22.9. o 9.30 hod. ( HP Borinka )

PMB1 – 3.kolo: Stupava – Ivanka, NE 22.9. o 9.30 hod. ( HP Borinka )

PMC1 – 3.kolo: Stupava – Ivanka, NE 22.9. o 11.00 hod. ( HP Borinka )

PMA1 – 4.kolo: Stupava – Šamorín, NE 29.9. o 11.00 hod. ( UT Stupava )

PMB1 – 4.kolo: Stupava – Šamorín, NE 29.9. o 11.00 hod. ( UT Stupava )

PMC1 – 4.kolo: Stupava – Šamorín, NE 29.9. o 12.00 hod. ( UT Stupava )

PMA1 – 6.kolo: Stupava – Bernolákovo, SO 12.10. o 10.30 hod. ( UT Stupava )

PMB1 – 6.kolo: Stupava – Bernolákovo, SO 12.10. o 10.30 hod. ( UT Stupava )

PMC1 – 6.kolo: Stupava – Bernolákovo, SO 12.10. o 11.30 hod. ( UT Stupava )

g/ úprava termínov stretnutí prípraviek ŠK Svätý Jur

PRPK ( sk.B ) – 1.kolo: Sv.Jur A – Limbach, SO 7.9. o 9.00 hod.

PRPK ( sk.B ) – 8.kolo: Sv.Jur A – Grinava, SO 26.10. o 9.00 hod.

PMC2 ( sk.A ) – 12.kolo: Sv.Jur – Sl.Grob, NE 3.5. o 13.00 hod.

PMC2 ( sk.A ) – 14.kolo: Sv.Jur – PŠC Pezinok B, NE 17.5. o 13.00 hod.

PMC2 ( sk.A ) – 17.kolo: Sv.Jur – Doľany, NE 7.6. o 13.00 hod.

h/ súťaž PMA3 – zmena hracieho dňa ( kolízia MD3R, PMA3 )

9.kolo: MŠK Iskra Petržalka B – ŠK Vrakuňa B, ST 18.9. o 17.00 hod.

i/ súťaže PMA2. PMB2 – odhlásenie družstiev prípraviek FK Inter Bratislava    

KM berie na vedomie oznámenie FK Inter Bratislava o odhlásení družstiev prípraviek zo súťaží PMA2, PMB2. FK Inter Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 400,- € ( 200,-€ + 200,-€ ).Vyžrebovanie súťaží bude upravené na 5 účastníkov s jedným voľným žrebom.

j/ súťaž PMC2 ( sk. A ) – zmena poradia stretnutí

4.kolo: Sološnica – Doľany, SO 28.9. o 9.00 hod. ( HP Sološnica )

13.kolo: Doľany – Sološnica, NE 10.5. o 15.00 hod. ( HP Doľany )

Komisia rozhodcov a delegátov

Upozorňuje rozhodcov a delegátov zväzu na počet povolených striedaní v stretnutiach Slovnaft Cup – 3 striedania a v stretnutiach Prezidentského pohára – 5 striedaní. V súťaži Slovnaft Cup sú videozáznamy povinné až od 4. kola.

Berie na vedomie žiadosti A. Hájka a M. Viciana o zaradenie na listinu delegátov zväzu v rámci BFZ.

Ospravedlnenia: Bogdáň 10.8.; Lalo 24.8., 18.-20.10.; Dujava od 30.7. k dispozícii iba počas nedelí; Martiš 16.-27.8.; Krčová 2.-6.9.; Ďurčo 9.-14.8., 6.-8.9.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (termín september – december 2019) a Školenie trénerov UEFA B icencie (termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

ŠKOLENIE UEFA B licencie :

Termín školenia : 24.08.2019 – 14.12.2019

Organizácia školenia: 12 výukových blokov + práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok termín deň čas Miesto
B1 24.08.2019 sobota 08:30 – 17:30 Bratislava
B2 29.08.2019 štvrtok 09:00 – 15:00 Bratislava
B3 10.09.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 20.09.2019 piatok 15:00 – 20:30 Bratislava
B5 28.09.2019 sobota 08:30 – 14:30 Bratislava
B6 08.10.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B7 17.10.2019 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B8 27.10.2019 nedeľa 08:30 – 14:00 Bratislava
B9 11.11.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B10 17.11.2019 nedeľa 08:30 – 17:00 Bratislava
B11 08.12.2019 nedeľa 08:30 – 16:30 Bratislava
B12 14.12.2019 sobota 09:00 – 18:00 Bratislava
Mikroskupiny 10.09. – 17.11.2019
Záverečné skúšky 18.01 – 01.02.2020

Pozn.: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: Predpokladané náklady 300,- EUR (poplatok zahŕňa prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom).

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“).

2Splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených).

Prihlášky: len elektronickou formou do 16.08.2019,

– online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

– na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie :

Termín školenia:  22.09.2019 – 14.12.2019 + záverečné skúšky 6. – 15.12.2019

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 22.09.2019 nedeľa 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 01.10.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 19.10.2019 sobota 09:00 – 14:00 Bratislava
B4 05.11.2019 utorok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 16.11.2019 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 29.11.2019 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.: Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:100,- EUR (poplatok je nevratný!) (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť,        prenájom športového areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky: len elektronickou formou do 05.09.2019,online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné :

 • Seniori (III. a IV. liga) – minimálne UEFA B licenia
 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 01.08.2019

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží mládeže  III. liga Bratislava: – starší dorast, mladší dorast, II. liga starší žiaci, mladší žiaci

III. LIGA SD BRATISLAVA      
1 Lokomotíva Devínska Nová Ves Rastislav Boris UEFA B 31.12.2019
2 ŠK Žolik Malacky Branislav Juhás UEFA B 30.06.2021
3 FC Rohožník Vladimír Studený UEFA B 31.12.2021
4 MŠK Iskra Petržalka Radomír KURINA UEFA B 31.12.2021
5 PŠC Pezinok Miroslav Terlanda UEFA B 31.12.2019
6 ŠK Bernolákovo Stanislav Kocák UEFA B 31.12.2020
7 OFK Dunajská Lužná Marian Janšák UEFA A 31.12.2019

 

III. LIGA MD BRATISLAVA SKUPINA „A“      
  Klub Hlavný tréner Trénerska licencia Platnosť do
1 ŠK Svätý Jur Patrik Volf UEFA B 31.12.2020
2 SDM Domino „B“ Samuel Karas UEFA B 31.12.2020
3 PŠC Pezinok Andrej Lipták UEFA B 30.06.2022
5 MŠK Senec B Michal Szabadoš UEFA B 31.12.2021
6 OFK Dunajská Lužná Miroslav Pipíška UEFA B 21.12.2020
         
         

 

 

       
III. LIGA MD BRATISLAVA SKUPINA „B“      
  Klub Hlavný tréner Trénerska licencia Platnosť do
1 Lokomotíva Devínska Nová Ves Robert Kačeňák UEFA B 31.12.2019
2 ŠK Žolik Malacky Vladimír Ďureček UEFA B 31.12.2019
3 MŠK Iskra Petržalka Tomáš Lojdl UEFA B 31.12.2021
4 FK Dúbravka Peter Gaži UEFA B 31.12.2019
5 TJ Záhoran Jakubov Ferenčák Jaroslav UEFA B 30.06.2021

 

II. LIGA SŽ BRATISLAVA      
  Klub Hlavný tréner Trénerska licencia Platnosť do
1 ŠK Žolik Malacky Daniel Sakar UEFA B 31.12.2020
2 ŠK Sväty Jur Peter Kučerka UEFA B 31.12.2021
3 FKP Dúbravka Bratislava Štefan Gubrica UEFA B 31.12.2021
4 ŠK Vrakuňa Bratislava Juraj Šindler UEFA B 31.12.2021
5 ŠK Bernolákovo Peter Zboniak UEFA B 30.06.2021
6 PFA ŠTK Šamorín Anton Daniel UEFA B 30.06.2021
7 PŠC Pezinok Miroslav Terlanda UEFA B 31.12.2019
8 MŠK Senec Patrik Szabo UEFA B 30.6.2021

 

II. LIGA MŽ BRATISLAVA      
  Klub Hlavný tréner Trénerska licencia Platnosť do
1 SK Žolik Malacky Andrej Hýll UEFA GC 30.06.2020
2 FKP Dúbravka Bratislava  Ivan Pravda UEFA GC 30.06.2021
3 ŠK Vrakuňa Bratislava Juraj Múčka UEFA GC 31.12.2021
4 SK Bernolakovo Peter Zboniak UEFA B 30.06.2021
5 PFA ŠTK Šamorín Dávid  Ozogány UEFA GC 30.06.2021
6 PŠC Pezinok Ernest Mészáros UEFA GC 31.12.2021
7 MŠK Senec Martin Šimončič UEFA B 30.6.2022
8 Sväty Jur Peter Kučerka UEFA B 31.12.2021

 TMK BFZ na základe nerešpektovania výzvy zverejnenej v ÚS o nahlásení trénerov   odstupuje uvedené kluby na disciplinárne konanie :

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Lozorno

FC Zohor

FK Inter Bratislava

TK Rača

FC Petržalka

TC Ružinov

FK Slovan Most pri Bratislave

FK Ivánka pri Dunaji

MFK Rusovce

SFC Kalinkovo

FC IMAS

TJ Jarovce

ŠK Šenkvice

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2005)
na celodenný zraz dňa 06.08.2019, 08:30 Štadión SDM Domino

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (12): Ivan HORVÁT, Alex HIPP, Michal SVOBODA, Jaroslav ŠALKOVIČ, Milan Šimon REHUŠ, Zoran IVANICS, Marek BOŽIK, Dominik LENDEL, Tomáš MARUŠIN, Maximilián MARKO, Nino MARCELLI, Andy MASARYK

FC Petržalka (4): Matúš BOTH, Timotej SLÚKA, Marek GULA, Matúš VLNA

SDM Domino (2):Ivan KOSTOLNÝ, Martin POLNIŠ

FKM Karlova Ves (1): Jonáš ZICHÁČEK

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

ŠK Svätý Jur (1): Dávid BORDÁČ

FC Stadlau (1): Jakub SABO

FC Zbrojovka Brno (1): Sebastián ŠÍP

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (2): Henrich Gabriel TÓTH, Matúš RATICA

FC Petržalka (2): Stanislav TARABA, Július JELÍNEK

ŠK Svätý Jur (1): Samuel GABURA

SDM Domino (1): Max TOKOŠ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Ondrej PENZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 06.08.2019 o 08:30 hod – Štadión SDM Domino (Okružná 13, Bratislava) Ukončenie zrazu bude cca o 16:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0905 160 663

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia

Kategória

August:
06.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U15 – 2005 (TJ+PZ) BFZ U15
10.08.2019 KZ – BFZ U15 – 2005 (NMŠK) BFZ U15
11 – 14.08.2019 RT U15 – 2005 – Memoriál Gejzu Princa (KE) BFZ U15
20.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U14 – 2006 (TJ+PZ) BFZ U14
September:
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+PZ) BFZ U14
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI