Zápisnica č.21 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 7. októbra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.21

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 7. októbra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kružliak, Badinský,Farbula

Pozvaní:Richtárik, Trnovský, Marko

Ospravedlnený: Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Vyhodnotenie  výberu BFZ seniorov na Regions cupe 2019 – p. Marko, p. Richtárik

4, Schválenie návrhu úpravy zostupu v súťažiach IV.liga BFZ a III.liga SD U19 BFZ – p. Richtárik

5, Schválenie termínu podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

6, Schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov .- p. Príkopa

7, Informácia k výzve SFZ k projektu futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

8, Informácia z VV SFZ – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ požiadal o zmenu bodov programu. Bod 3 zaradiť ako bod 2 a bod 2 ako bod 3 a bod 4 vynechať s programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s požiadavkou predsedu BFZ k zmene bodov programu 2 a 3

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Vyhodnotenie  výberu BFZ seniorov na Regions cupe 2019

Na zasadnutie bol prizvaný a dostavil sa tréner výberu BFZ seniorov – amatérov, ktorý vyhodnotil účinkovanie spomínaného výberu na kvalifikačnom turnaji regionálnych výberov Regions cup 2019, kde výber BFZ obsadil konečné 3.miesto a nepostúpil do kvalifikácie o postup na ME seniorov – amatérov.

VV BFZ berie na vedomie informáciu trénera výberu BFZ seniorov – amatérov k účasti na regionálnom turnaji Regions cup 2019.

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení

Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uznesenie 2/20 ( Ocenenia SFZ schválené), Predseda BFZ podal informáciu k príprave budovania sídla BFZ.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a k novelizácii stanov príjme uznesenie

Uznesenie 1/21

VV BFZ schvaľuje  termín pripomienkovania novelizácie stanov BFZ zo strany členov VV BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek pracovnej skupine do 30.11.2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4:  Schválenie termínu podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu

Predseda ŠTK predložil návrh na schválenie podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu do termínu do 15.11.2019

Uznesenie 2/21

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu do 15.11.2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/21

VV BFZ schvaľuje výšku štartovného poplatku za účasť v ZT seniorov 550€ a ZT dorast 200€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5 :  Schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov predložil v zastúpení KM BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. KM navrhuje termín podania prihlášok do 30.10.2019

Uznesenie 4/21

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov do 30.10.2019 prostredníctvom elektronickej prihlášky do súťaží cez ISSF systém. Štartovný vklad do ZHL schvaľuje na 100€ za družstvo

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6 : Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry podal predseda BFZ. Informoval členov VV o podmienkach zaradenia do projektu a tiež o termíne podania zaradenia do projektu. Do 21.10.2019 je potrebné predložiť návrh prerozdelenia zo strany ObFZ na BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Ukladá podpredsedom BFZ predložiť návrhy prerozdelenia finančných prostriedkov zo strany ObFZ na sekretariát BFZ do 21.10.2019

T: 21.10.2019                                                                      Z: Podpredsedovia BFZ

K bodu 7: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

K bodu 8 : Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Email p. Mariána Vašša predsedovi ŠTK BFZ

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k semináru šport a právo

Informáciu k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ, vedenia BFZ so zástupcami FK ObFZ BA – mesto.

Informáciu k výjazdu na kvalifikačnom stretnutí Maďarsko – Slovensko

Informáciu k príprave galavečera BFZ dňa 14.12.2019

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 04.11.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 07.10.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI