Zápisnica č.22 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 4.novembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.22

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 4.novembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Špaček, Bóc

Ospravedlnení: Badinský, Suchý, Špaček

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia predsedu DK BFZ k udeleným trestom DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná a klubu a predsedovi MFK Rusovce – p. Bóc

4, Schválenie uzatvorenia zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským športovým centrom BSK – p. Jánošík

5, Schválenie podnetu OK BFZ vo veci FK Dúbravka – p. Špaček

6, Schválenie návrhu na ocenenie – p. Jánošík

7, Schválenie organizovania galavečera BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie termínu hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019 – p. Jánošík

9, Informácia k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ k doplneniu programu rokovania zaradiť ako bod 9 : Schválenie odporučenia na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ a bod 10: Informácia k hlasovaniu per rollam

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 2/21 ( prihlášky do ZT ) trvá, Uzn. 3/21 ( štartovný vklad ) trvá, Uzn. 4/21 ( Prihlášky do ZHL žiakov) trvá

K uzneseniu 4/21 VV BFZ mení termín podania prihlášok do ZHL st. a ml. žiakov z pôvodne schváleného 31.10.2019 do termínu 10.11.2019

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3: Informácia predsedu DK BFZ k udeleným trestom DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná a klubu a predsedovi MFK Rusovce

Informáciu o udelených trestoch zo strany DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná, klubu a predsedovi MFK Rusovce podal členom VV BFZ predseda DK BFZ p. Bóc.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu DK BFZ k udeleným trestom.

K bodu 4:  Schválenie uzatvorenia zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským športovým centrom BSK

Návrh na schválenie zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským strediskom športu pri BSK predložil predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Uznesenie 1 / 22

VV BFZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským strediskom športu pri BSK

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Schválenie podnetu OK BFZ vo veci FK Dúbravka

Schválenie podnetu OK BFZ predložil v zastúpení predsedu OK BFZ p. Špačeka vedúci sekretár BFZ p. Farbula. OK BFZ navrhuje VV BFZ, aby  po oboznámení sa s písomným rozhodnutím OK BFZ schválil vrátenie štartovného vkladu klubu FK Dúbravka v plnej sume 450€.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2 / 22

VV BFZ schvaľuje vrátenie štartovného vkladu vo IV.lige BFZ voči  FK Dúbravka  v súťažnom ročníku 2019/202 v plnej sume 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Schválenie podnetu OK BFZ predložil v zastúpení predsedu OK BFZ p. Špačeka vedúci sekretár BFZ p. Farbula. OK BFZ navrhuje VV BFZ, aby  po oboznámení sa s písomným rozhodnutím OK BFZ schválil vrátenie uloženej pokuty  klubu FK Dúbravka v plnej sume 800€ za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Po diskusii, v ktorej bolo viac návrhov, boli prijaté uznesenia

Uznesenie 3 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie uloženej pokuty vo výške  800€ voči  FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 1  Proti:  4    Zdržal sa: 2

Predseda BFZ dal návrh, aby bola FK Dúbravka vrátená suma 200€ s celkovej pokuty 800€

Uznesenie 4 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie sumy 200€  z uloženej pokuty   800€ pre FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Predseda KRaD BFZ dal návrh, aby bola FK Dúbravka vrátená suma 400€ s celkovej pokuty 800€

Uznesenie 5 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie sumy 400€  z uloženej pokuty   800€ pre FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Uznesenia 3,4 a 5 neboli schválené

K bodu 6: Schválenie návrhu na ocenenie

Schválenie návrhu na ocenenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov navrhuje udeliť zlatý odznak SFZ p. Viliamovi Luknárovi, dlhoročnému pracovníkovi pri vzdelávaní trénerov.

Uznesenie 6 / 22

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Viliamovi Luknárovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie organizovania galavečera BFZ 

Návrh na schválenie organizovania galavečera BFZ  predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že v rámci galavečera BFZ, ktorý sa uskutoční 14.12.2019 o 15:00 hod. V divadle Aréna v Bratislave budú ocenení najlepší strelci v mládežníckych kategóriach za súťažný ročník 2018/2019 a tiež bude vyhodnotená 11-ka roka BFZ za rok 2019, ktorá bývala súčasťou plesu BFZ, ale tento sa v roku 2020 organizovať nebude.

Uznesenie 7 / 22

VV BFZ schvaľuje organizovanie galavečera BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8:  Schválenie termínu hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019

Návrh na schválenie k hlasovaniu 11-ky roka BFZ za rok 2019 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol zmenu hlasovania oproti minulým rokom, keď sa do hlasovania veľmi málo zapojili zástupcovia FK IV.ligy BFZ, preto by hlasovanie malo nasledovnú podobu:

8 členov VV BFZ

3 zástupcovia TMK BFZ

3 zástupcovia KRaD BFZ

16 zástupcov TIPOS III.ligy BFZ

Spolu 30 hlasujúcich, termín hlasovania do 21.11.2019

Uznesenie 8 / 22

VV BFZ schvaľuje termín hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019 do 21.11.2019 a počet hlasujúcich tak ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0    Zdržal sa:0

K bodu 9: Schválenie odporučenia na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ

Návrh na schválenie predložil na základe žiadosti MŠK Senec predseda BFZ p. Jánošík. MŠK Senec požiadal o doporučenie zaradenia do programu Útvaru talentovej mládeže, nakoľko disponuje 13 mládežníckymi družstvami

Uznesenie 9 / 22

VV BFZ schvaľuje odporučenie na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa:

K bodu 10: Informácia k hlasovaniu per rollam

Informáciu k hlasovaniu per rollam predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovanie per rollam prebehlo k návrhu prerozdelenia  finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam

K bodu 11: Informácia k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry predložil predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

K bodu 12: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch
 • Informáciu k príprave MHT Bratislava cup 2019
 • Informáciu k pracovnému stretnutiu predsedov RFZ v B. Bystrici
 • Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.12.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

 

Bratislava, 04.11.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI