Uznesenie Rady BFZ zo dňa 6.6.2013

 Uznesenie 
zo zasadnutia Rady BFZ, konanej dňa 06.06.2013 v sídle zväzu, Trnavská 100/II, Bratislava

Rada BFZ:

I. Berie na vedomie:
a) Plnenie uznesení z Rady BFZ
b) Plnenie uznesení z VV BFZ od poslednej Rady BFZ
c) Informáciu o zmluvách s BSK, ZSE a Poštovou Bankou
d) Informáciu o príprave konferencie BFZ dňa 18.06.2013

II. Schvaľuje:
a) Predložený Program zasadnutia Rady BFZ
b) Návrhovú komisiu v zložení predseda : Jozef Chocholouš
Michal Vlček
Ivan Morávek
c) Potvrdzuje za predsedu Legislatívne – právnej komisie p. Ladislava Križana
d) Rozpočet na rok 2013

III. Rozhodla:
a) O zvolaní mimoriadnej Rady BFZ na 12.06.2013 v sídle zväzu, ktorej jediným bodom programu bude schválenie novelizácie Stanov BFZ.

Jozef Chocholouš – predseda návrhovej komisie
Michal Vlček – člen
Ivan Morávek – člen


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI