Uznesenie z Konferencie BFZ zo dňa 18.6.2013

Uznesenie
z Konferencie BFZ, konanej dňa 18.06.2013 v Dome športu, na Junáckej ul. v Bratislave.

Konferencia BFZ

I. schvaľuje:
1) správu Mandátovej komisie, že Konferencia BFZ je uznášania schopná
2) program rokovania bez pripomienok
3) Rokovací poriadok v zmysle predloženého návrhu
4) pracovné predsedníctvo v zložení: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď a Križan
5) Mandátovú komisiu v zložení: p. Šimonič – predseda, pp. Jeck a Zezula – členovia
6) Návrhovú komisiu v zložení: p. Huska – predseda, pp. Vlček a Klinko – členovia
7) ohľadom návrhu Stanov BFZ tieto nasledovné termíny:
a) do 23.06.2013 pripraviť čistopis návrhu Stanov BFZ – zodpovedný p. Križan
b) do 24.06.2013 sekretariát BFZ zašle e-mailom 65 delegátom nové znenie návrhu Stanov BFZ – zodp.sekretariát BFZ
c) súčasný návrh Stanov BFZ zverejniť na webovej stránke BFZ – zodpovedný p. Medveď
d) k 07.07.2013 bude uzávierka pripomienok k návrhu Stanov BFZ
e) do 26.07.2013 vypracovať definitívne znenie Stanov BFZ, ktoré bude schválené VV BFZ
f) 26.07.2013 zaslať e-mailom definitívne znenie Stanov BFZ 65 delegátom Konferencie
8) termín Konferencie BFZ je 08.08.2013 o 16,00 hod. a to s jediným bodom programu – schválenie Stanov BFZ – zodpovedný VV BFZ

II. berie na vedomie:
1) správu predsedu BFZ o činnosti predsedu BFZ a o činnosti VV BFZ od poslednej Konferencie, konanej dňa 24.02.2012
2) diskusné príspevky prednesené na Konferencii BFZ
3) uzávierku prihlášok do súťažného ročníka 2013/2014 do 08.07.2013 do 14,00 hod. na sekretariáte BFZ

III. ukladá:
1) predsedovi BFZ zvolať stretnutie so zástupcami SFZ a ZsFZ ohľadne zaradenia družstiev BFZ v zmysle reorganizácie, schválenej SFZ
Z.: p. Jánošík
T: do 19.06.2013
Zapísal: …………………… Peter Huska, v.r. – predseda návrhovej komisie

Odsúhlasil: ………………. Michal Vlček, v.r. – člen

.                      ………………. Peter Klinko, v.r. – člen


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI