Zápisnica č.25 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.februára 2020 v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.25

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.februára 2020 v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest – p. Jánošík

4, Návrh na schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu na udelenie ceny fair – play – p. Jámošík

6, Schválenie návrhu KRaD BFZ na doplnenie NL D BFZ – p. Kružliak

7, Informácia o konaní konferencie SFZ – p. Lônčík

8, Schválenie programu konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ o schválenie programu zasadnutia VV BFZ tak, ako bol predložený

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol predložený.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Ukončenie zmluvy BFZ – Quality Invest, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ), Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ), Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje schváliť ukončenie zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Qaulity Invest.

Uznesenie 1/25

VV BFZ schvaľuje ukončenie zmluvy o reklame a propagácií č.2/2019 medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest ku dňu 10.02.2020 v zmysle čl. IV, bod 1 c predmetnej zmluvy.. Ukladá vedúcemu sekretárovi informovať spoločnosť Quality Invest doporučenou poštou o ukončení zmluvy a vysporiadať finančné prostriedky, prijaté na účet BFZ od spoločnosti Quality Invest do 24.02.2020.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                      T. Uvedené v uzneseniach

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4:   Návrh na schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ. Navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

Uznesenie 2/25

VV BFZ schvaľuje p. Ing. Gabriela Machánka za auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5:  Schválenie návrhu na udelenie ceny fair – play a zlatého  odznaku SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe návrhu ObFZ Bratislava – mesto navrhuje p. Ivana Hrdličku ako laureáta na udelenie ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka a návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Antona Valoviča pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Uznesenie 3/25

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ceny fair – play MUDr.Ivana Chodáka pre p. Ivana Hrdličku a udelenie zlatého  odznaku SFZ p. Antonovi Valovičovi.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na doplnenie NL D BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi KRaD BFZ p. Kružliakovi, ktorý informoval, že KRaD BFZ navrhuje zaradiť na nominačnú listinu D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 p. Jozefa Pavlíka

Uznesenie 4/25

VV BFZ schvaľuje zaradenie p. Jozefa Pavlíka na nominačnú listinu D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Informácia o konaní konferencie SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo členovi VV BFZ p. Lônčíkovi, ktorý informoval o programe konferencie SFZ, ktorý schválil VV SFZ a je v ňom bod programu Schválenie reorganizácie súťaže 2.ligy SMD západ a východ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5 /25

VV BFZ navrhuje ponechať štruktúru súťaže 2.ligy SMD západ a východ tak, ako sú v súčasnej podobe. Ukladá predsedovi BFZ predniesť argumenty k danej súťaži na najbližšom zasadnutí VV SFZ.

Z: Predseda BFZ                                                          T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti:  0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý informoval členov VV BFZ o návrhu programu konferencie BFZ

Uznesenie 6 /25

VV BFZ schvaľuje program konferencie BFZ tak, ako bol predložený vedúcim sekretárom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9: Rôzne

Na základe pripomienok k stanovám BFZ vyzval predseda BFZ členov VV BFZ, aby prípadné pripomienky zaslali elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ do termínu 15.02.2020.

VV berie na vedomie:

 • Informáciu k dodatku zmluvy medzi SFZ a RFZ
 • Informáciu o MHT Attract Kerobaj cup 2020
 • Informáciu k priebehu ZHL starších a mladších žiakov o pohár BSK
 • Informáciu k priebehu ZT seniorov a dorastu

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 09.03..2020 o 17:30 v sídle BFZ.

Bratislava, 10.02.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI