Úradná správa č. 5 zo dňa 2.8.2013.

BFZ

Sekretariát BFZ :

1. Oznam –  dňa 8.8.2013 (štvrtok) od 16:00 hod. sa bude konať v aule Dome športu Konferencia BFZ, ktorej hlavným bodom programu bude prejednanie a schválenie návrhu nového znenia Stanov BFZ . Pozvánka s programom Konferencie BFZ a návrhom nového znenia Stanov BFZ po ukončenom pripomienkovom konaní boli zaslané e-mailom na adresy jednotlivým delegátom konferencie.

Delegáti konferencie za jednotlivé FK, ktorí sa zúčastnili konferencii BFZ dňa 18.6.2013 a nemôžu sa zúčastniť konferencie BFZ, konanej dňa 8.8.2013, môžu byť prostredníctvom jednotlivých FK nahradený náhradníkmi – delegátmi s potvrdeným  poverením FK.

2. Oznamuje, že v dňoch od 23.07.2013 do 07.08.2013 si sekretár BFZ p. Darina Ščibranyová čerpá riadnu dovolenku. Počas neprítomnosti sekretára BFZ zastupuje p. Pavel Príkopa – mobil: 0903/ 718 455, e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk .

Športovo-technická komisia :

ŠTK oznamuje, že dňa 8.8.2013 zo začiatkom o 17,00 hod. (po skončení konferencie BFZ) sa koná aktív BFZ, ObFZ Ba-mesto a ObFZ Ba-vidiek v aule Domu Športu, Junácka ul. v Bratislave.

ŠTK berie na vedomie oznámenie OFK Dun. Lužná o rekonštrukcii tribúny.

ŠTK oznamuje klubom v súťažiach MRB,S4A a S4B, že v mesiacoch máj, jún, júl, august a september nie je možné odohrať majstrovské stretnutia na ihriskách s umelým povrchom.  Na ihriskách s umelým povrchom bude možné odohrať majstrovské stretnutie v súťažiach MRB,S4A a S4B iba so súhlasom ŠTK.

ŠTK oznamuje klubom, že sezónne súpisky družstiev je potrebné nahrať do ISSF systému do týchto termínov:

MRB,SD3R – do 7.8.2013

S4A,S4B,MD3R – do 14.8.2013

SZRL,MZRL – do 21.8.2013

Kluby, ktoré nebudú mať sezónnu súpisku nahratú v ISSF systéme do daných termínov, budú odstúpené na DK.

ŠTK oznamuje, že po dohode s TMK BFZ je potrebné, aby tréneri jednotlivých družstiev boli zaregistrovaní v ISSF systéme.

ŠTK oznamuje, že dňa 8.8.2013 od 15:30 hod. do 16:00 hod. (pred začiatkom konferencie BFZ) je potrebné predložiť ku kontrole TMK BFZ platný licenčný preukaz trénera. Bez predloženia platného licenčného preukazu trénera a registrácie trénera v ISSF systéme ŠTK nepotvrdí sezónnu súpisku v ISSF systéme.

ŠTK oznamuje, že zasadnutia komisie budú v súťažnom ročníku 2013/2014 každý štvrtok od 17:00 hod.v sídle BFZ na Súmračnej ul.27 v Bratislave.

ŠTK oznamuje, že za evidenciu ŽK a ČK je zodpovedný klub a kontrolu evidencie si môžu skontrolovať počas zasadnutia komisie každý štvrtok od 17:00 hod. u príslušných referentoch jednotlivých súťaží, ktorí budú zverejnení v nasledujúcej US po schválení VV BFZ.

Disciplinárna komisia :

U.č. 4 DK BFZ na základe informácie predsedu BFZ, ohľadom neskorého odoslania vyúčtovacích  faktúr niektorým klubom, z dôvodu sťahovania sídla BFZ z Trnavskej na Súmračnú ulicu ukončilo disciplinárne konanie  a ruší pokutu 20.- € z US č.2 zo dňa 24.7.2013  klubom: FK Karpaty Limbach, ŠK Báhoň a TJ Slovan Viničné.

DK BFZ zároveň uvoľňuje pretekársku činnosť SFC Kalinkovo (seniori) dňom 1.8.2013, úhrada predložená, bez disciplinárneho opatrenia – viď sťahovanie BFZ.

U.č. 5 DK upozorňuje kluby, že za zastavenie činnosti za 4 prípadne 8 ŽK a za ne uložené disciplinárne opatrenia v súťažiach sa na konci súťažného ročníka anulujú.

Ostatné „DISCIPLINÁRNE OPATRENIA“ (DO za ČK, osobné DO a kolektívne DO), uložené v sezóne 2012/213, zostávajú v platnosti a prenášajú sa do sezóny 2013/2014.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov :

Upozorňuje rozhodcov, ktorí sa ospravedlnili z účasti na predsezónnom seminári, že budú môcť využiť spoločný seminár pre rozhodcov a delegátov ObFZ-mesto a ObFZ-vidiek v Dome športu dňa 9.8.2013 (piatok) o 16.00 ako náhradný termín Do absolvovania seminára budú rozhodcovia, ktorí sa riadne ospravedlnili, nominovaní v stretnutiach seniorov iba ako asistenti rozhodcu. Neospravedlnená neúčasť znamená automaticky zastavenú činnosť. Obdobný postup (delegovanie až po absolvovaní seminára) uplatní komisia aj v prípade neúčasti delegátov.

Berie na vedomie žiadosti M. Elefanta a J. Šuniara na zaradenie na listinu delegátov BFZ.

Berie na vedomie oznam Ľ. Martinku o vzdaní sa aktívnej činnosti rozhodcu. Ďakuje menovanému za činnosť vo funkcii rozhodcu v rámci BFZ a ObFZ Bratislava-mesto.

Ospravedlnenia: Jancura 10.-11.8., 28.8.-15.9.; Chálka 19.7.-2.8.; Bohun 29.7.-11.8.; Lauer 10.-11.8.; Mydlárik do 10.8.; Kočický 3.8.; Kudlica 3.-18.8.; Dávid D. 3.8.; Parilák 7.-14.8.; Ščepán 3.-7.8.; Straka 10.8., 17.8.; Smolíková 8.-27.8.; Havrila 9.-18.8.

Trénersko-metodická komisia :

TMK a KM BFZ oznamuje klubom,  ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga Slovensko, v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2002) a starších žiačok U16  (nar. po 1.1.1998)aby sa prihlásili písomne do 15.8.2013 na adresu sekretariátu BFZ – úsek mládeže, alebo na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk .

Turnaj sa uskutoční predbežne v termíne 16.9.2013 (termín – deň bude spresnený) a víťaz turnaja postúpi do celoslovenského finále dňa 1.-2.10.2013 vo Zvolene. Hrá sa na malých umelých trávnikoch – mini ihriskách, počet hráčov (4+1). Účastníci si hradia len cestovné a poistenie. Pre záujemcov pošleme podrobnejšie propozície a ďalšie informácie.

TMK oznamuje, že Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

    TMK BFZ  informuje kluby a trénerov, že k 2.8.2013 eviduje tieto prihlášky trénerov :

Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :

T. Rigáň, P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, K. Miček,

M. Terlanda, P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník, M. Hudec, J. Polák, R. Nagy, V. Matovič, R. Fabšo, M. Mintál, P. Maroň, T. Bartoš, K. Schulz, R. Bacigal, M. Halmeš, St. Hakala  (29)

Študenti FTVŠ (len špecializácia) – M. Ďanovský (FTVŠ), L. Martinka (FTVŠ), M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), T. Balga (5)

Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera,  S. Angelovič (5)

Termíny školenia :

I. časť – 29.9.-2.10.;  II. časť – 27.-30.10.;  III. časť – 24.- 26.11.  a  skúšky – 13.12.2013

Ďalšie prihlášky na školenie UEFA B už neberieme !

Školenie trénerov na UEFA Grassroots „C“ licenciu (základné školenie pre začínajúcich trénerov):

A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,

R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník, P. Vnuk, M. Frelich, M. Hajtman, L. Škurek, M. Rechtorík, M. Zužo, A. Želiar, L. Šupková, G. Dobranská,

Z. Bencová, P. Majdák, D. Jáger, I. Stano, B. Bolech, Z. Kontár, P. Zboniak, G. Lacska, P. Haľko,

P. Szabo, V. Gligič  (35)

Termíny školenia :

I. časť – 27. – 29.9.;  II. časť –  20. – 22.10.2013

Ďalšie prihlášky na školenie UEFA Grassroots C už neberieme !

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :

J. Buček, T. Kallay (2)

Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :

Termín seminára : 8.2.2014

T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B)  (3)

Matrika :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku.Takútofaktúruvžiadnomprípadedruhýkrátneplaťte!

Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzat na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrikaBFZ,SFZ.

VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Žároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednáívanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže :

1. KM upozorňuje FK na povinnosť sledovať oznamy v US BFZ / stránka www.futbalbfz.sk /

KM upozorňuje FK, že v súvislosti s informáciami a pokynmi ISSF sú povinné sledovať

US SFZ / stránka www.futbalsfz.sk, resp. v sobotu v denníku Šport /

2. KM definitívne uzavrela počty družstiev v jednotlivých súťažiach pre ročník 2013/2014.

Taktiež bolo vykonané vyžrebovanie jednotlivých súťaží.

prípravky / tzv.trojičky / PMA1, PMB1, PMC  – U11, U10, U9: počet družstiev 11

začiatok jesennej časti: 31.8.-1.9..2013     koniec jesennej časti: 9.-10.11.2013

hracie dni: sobota – nedeľa / FC Ružinov – štvrtok /

vložené kolo cez týždeň: 10.kolo – štvrtok 19.9. – hracie časy budú včas oznámené

prípravky / tzv.dvojičky /  PMA2, PMB2 – U11, U10: počet družstiev 10

začiatok jesennej časti: 7.-8.9.2013          koniec jesennej čast: 26.-27.10.2013

hracie dni: sobota – nedeľa

vložené kolo cez týždeň: 10.kolo – štvrtok 19.9. – hracie časy budú včas oznámené

prípravka / samostatná / PMA3 – U11 a mladší : počet družstiev 10

začiatok jesennej časti: 7.-8.9.2013          koniec jesennej časti: 26.-27.10.2013

hracie dni: sobota – nedeľa

vložené kolo cez týždeň: 10.kolo – štvrtok 19.9. – hrací čas bude včas oznámený

prípravka / samostatná / PrMA – U11 a mladší: počet družstiev 12

začiatok jesennej časti: 31.8.-1.9.2013     koniec jesennej časti: 9.-10.11.2013

hracie dni: sobota – nedeľa

prípravka / samostatná / PrPK – U11 a mladší: počet družstiev 10

začiatok jesennej časti: 7.-8.9.2013           koniec jesennej časti: 2.-3.11.2013

hracie dni: sobota – nedeľa

prípravka / samostatná / PrSC – U11 a mladší: počet družstiev 13

začiatok jesennej časti: 31.8.-1.9.2013       koniec jesennej časti: 9.-10.11.2013

hracie dni: sobota – nedeľa

vložené kolá cez týždeň: 12.kolo – štvrtok 5.9. – nariadený UHČ 18,00 hod.

13.kolo – štvrtok 19.9. – nariadený UHČ 17,30 hod.

3. KM upozorňuje FK, že v novom súťažnom ročníku je povolený štart len na nový reg.preukaz/ plastová karta /.

4. Nakoľko sa súpisky družstiev v novom súťažnom ročníku nebudú potvrdzovať starým spôsobom,vydáva KM nasledujúci pokyn. FK sú povinné pred začiatkom jesennej časti zverejniť v ISSF predsezónnu súpisku svojich družstiev / hráči, realizačný tím /.

KM vykoná kontrolu zverejnených súpisiek a v najbližšej US potvrdí platnosť súpisiek.

V prípade nezverejnenia predsezónnej súpisky sa FK vystavuje disciplinárnemu šetreniu.

5. KM upozorňuje FK hrajúce súťaže PrMA,PrPK, PrSC , že stretnutia sa hrajú aj v termíne jesenných školských prázdnin / 31.10. – 3.11.2013 – Sviatok zosnulých /, FK majú možnosť stretnutia si predohrať.Je však potrebná potvrdená vzájomná dohoda.

 

ObFZ Bratislava–mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:  http://www.obfzbamesto.sk/  )

 

ObFZ Bratislavavidiek

Sekretariát :

Sekretár ObFZ Bratislava-vidiek R. Hupka je od 27. 7. do 9. 8. na riadnej dovolenke. V prípade nevyhnutného kontaktu je na telefóne 0948 699588.

FK a FO posielajte poštu na e-mail predsedom komisií, ale i sekretárovi na e-mail: rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk

DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@mail.com

KM Ivan Konečný:  ivan.konecny@ventrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo-technická komisia :

ŠTK oznamuje, že dňa 8.8.2013 zo začiatkom o 17,00 hod. (po skončení konferencie BFZ) sa koná aktív BFZ, ObFZ Ba-mesto a ObFZ Ba-vidiek v aule Domu Športu, Junácka ul. v Bratislave.

Doplnenie ÚS v časti ŠTK ObFZ Ba-vidiek – body 1.,2. a 3. (publikované 2.8. o 18:30 hod.)

1. ŠTK oznamuje klubom, že sezónne súpisky družstiev je potrebné nahrať do ISSF systému do týchto termínov:

S5VB – do 7.8.2013

S5VA – do 21.8.2013

SD4VA, SD4VB – do 28.8.2013

Kluby, ktoré nebudú mať sezónnu súpisku nahratú v ISSF systéme do daných termínov, budú odstúpené na DK.

2. ŠTK oznamuje, že zasadnutia komisie budú v súťažnom ročníku 2013/2014 každú stredu od 16:00hod.v sídle BFZ na Súmračnej ul.27 v Bratislave.

3. ŠTK oznamuje, že súťaž skupiny S5VB začína v termíne 10.-11.8.2013

Komisia rozhodcov a delegátov:

KRaD pozýva všetkých rozhodcov a delegátov pôsobiacich v štruktúrach ObFZ Bratislava–vidiek na Letný doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov, ktorý sa bude konať dňa 9.augusta 2013 v Dome Športu, Junácka 6, Bratislava, Kongresová sála SZTK.

Spoločný program rozhodcov a delegátov ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek:

16:00-16:15 Prezentácia

16:15-16:30 Otvorenie a organizačné pokyny k priebehu seminára

16:30-17:00 Vystúpenie hostí

17:00-18:00 Prednáška s PF – hráč mimo hry, zmeny a doplnky Pravidiel futbalu 2013-P XI (p.Fašung)

18:15 Samostatný program R a D ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek

Vyžaduje sa od všetkých zúčastnených primerané spoločenské oblečenie.

Účasť je povinná.

Komisia mládeže:

1. KM upozorňuje FK na povinnosť sledovať oznamy v US BFZ / stránka www.futbalbfz.sk /

KM upozorňuje FK, že v súvislosti s informáciami a pokynmi ISSF sú povinné sledovať

US SFZ / stránka www.futbalsfz.sk, resp. v sobotu v denníku Šport /

2. KM definitívne uzavrela počty družstiev v jednotlivých súťažiach pre ročník 2013/2014.

Taktiež bolo vykonané vyžrebovanie jednotlivých súťaží.

starší žiaci – SZV MA: počet družstiev 15

začiatok jesennej časti: 24.-25.8.2013     koniec jesennej časti: 9.-10.11.2013

hracie dni: sobota – nedeľa

vložené kolá cez týždeň: 13.kolo – štvrtok 29.8./ sviatok – nariadený UHČ 10,00 hod./

14.kolo – štvrtok 5.9. / nariadený UHČ 17,30 hod./

15.kolo – štvrtok 19.9. / nariadený UHČ 17,30 hod./

starší žiaci – SZV PK: počet družstiev 10

začiatok jesennej časti: 31.8.-1.9.2013     koniec jesennej čast: 26.-27.10.2013

hracie dni: sobota – nedeľa

starší žiaci – SZV SC: počet družstiev 8 / hrať sa bude trojkolovo – 10 stretnutí na jeseň, 11 na jar /

začiatok jesennej časti: 31.8.-1.9.2013     koniec jesennej časti: 2.-3.11.2013                      hracie dni: sobota – nedeľa

mladší žiaci – MZV: počet družstiev 11

začiatok jesennej časti: 31.8.-1.9.2013     koniec jesennej časti: 9.-10.11.2013                          hracie dni: sobota – nedeľa

3. KM upozorňuje FK, že v novom súťažnom ročníku je povolený štart len na nový reg.preukaz

/ plastová karta /.

4. Nakoľko sa súpisky družstiev v novom súťažnom ročníku nebudú potvrdzovať starým spôsobom,vydáva KM nasledujúci pokyn. FK sú povinné pred začiatkom jesennej časti zverejniť v ISSFpredsezónnu súpisku svojich družstiev / hráči, realizačný tím /. Termíny zverejnenia predsezónnychsúpisiek sú nasledovné:

SZV MA – utorok 20.8.2013

SZV PK, SZV SC, MZV – utorok 27.8.2013

KM vykoná kontrolu zverejnených súpisiek a v najbližšej US potvrdí platnosť súpisiek.

V prípade nezverejnenia predsezónnej súpisky sa FK vystavuje disciplinárnemu šetreniu.

5. KM upozorňuje FK, že stretnutia sa hrajú aj v termíne jesenných školských prázdnin / 31.10. – 3.11.2013 – Sviatok zosnulých /, FK majú možnosť stretnutia si predohrať. Je však potrebná potvrdená vzájomná dohoda.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI