Zápisnica č.28 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 29.júna 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.28

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 29.júna 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Štofík ( v zastúpení p. Richtárika), Farbula

Pozvaní: Richtárik,, Trnovský

Ospravedlnení: Suchý,Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie termínu konania a miesta konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p. Jánošík

5,Schválenie žiadosti FC ŠTK Šamorín o zaradenie družstiev prípraviek do súťaží BFZ – p. Farbula

6, Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Kružliak

7, Informácia k prihláseným družstvám do súťaží BFZ ( seniori, dorast, žiaci) pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Richtárik

8, Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží – p. Farbula

9, Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – vidiek o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží – p. Farbula

10, Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika – p. Jánošík

11, Informácia k vzniku brankárskej školy v spolupráci medzi BFZ a MŠK Senec – p. Farbula

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplnenie programu zasadnutia o bod: Schválenie žiadostí o zaradenie do súťaží a člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o doplnenie programu o bod: Informácia so zasadnutia mimoriadneho VV SFZ.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol navrhnutý s doplnením o body programu , ako navrhli predseda BFZ p. Jánošík a člen VV BFZ p. Lônčík.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 6 Proti: 1 Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26 ( Termín konferencie na neurčito) trvá, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 6/26 ( RT výberu BFZ seniorov – amatérov) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá.Uzn. 3/27 ( TL ) trvá, Uzn. 4/27 ( Štartovný vklad) trvá, Uzn. 5/27 ( Prihlášky do súťaží ) trvá.

K uzneseniu 6/26 VV BFZ posúva termín do 31.3.2021

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie termínu konania a miesta konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Po neuskutočnení sa konferencie BFZ v schválenom návrhu termínu konania v mesiaci apríl 2020 navrhuje termín konania konferencie BFZ na 1.10.2020 o 18:00 hod. V rokovacej sále BSK. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/28

VV BFZ schvaľuje termín a miesto konania konferencie BFZ na 1.10.2020 o 18:00 hod. V rokovacej sále BSK, Sabinovská 16, Bratislava

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 4: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu k hlasovania per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 5: Schválenie žiadosti FC ŠTK Šamorín o zaradenie družstiev prípraviek do súťaží BFZ

Bod programu uviedol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Predložil členom VV BFZ písomnú žiadosť FC ŠTK Šamorín a písomné stanovisko ZsFZ, ktorý súhlasí so zaradením družstiev prípraviek FC ŠTK Šamorín do súťaží BFZ

Uznesenie 2/28

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev FC ŠTK Šamorín do súťaží prípraviek BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 3/28

VV BFZ schvaľuje NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bola predložená predsedom KRaD BFZ p. Kružliakom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie žiadostí o zaradenie do súťaží BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že na sekretariát BFZ boli doručené žiadosti o zaradenie družstiev do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021 z FK: ŠK Svätý Jur, SDM Domino, FC Imass, FK Dúbravka, TJ Jarovce a SFC Kalinkovo. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/28

VV BFZ schvaľuje žiadosť SDM Domino k zaradeniu do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021, nakoľko klub SDM Domino je držiteľom licencie ÚTM. Ostatné predložené žiadosti VV BFZ neschvaľuje a odporúča FK zaslať elektronickú prihlášku do spoločnej súťaže IV.liga ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto, ktorá je riadená ObFZ Bratislava – vidiek do termínu 10.07.2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Žiadosť ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie mládežníckych družstiev do súťaží BFZ vo vekových kategóriách U15,U13 a jedná sa o družstvá FC Ružinov a TJ Jarovce. Vedúci sekretár BFZ p. Farbula informoval členov VV BFZ o informácii TJ Jarovce, ktorá bola doručená elektronickou poštou, že napriek žiadosti o zaradenie ich družstiev do súťaží BFZ túto možnosť nevyužijú, nakoľko nesplnia podmienku zaradenia do súťaží vytvorením tzv. „ dvojičky“. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5/28

VV Berie na vedomie žiadosť ObFZ Bratislava – mesto a schvaľuje zaradenie družstva FC Ružinov do súťaže U15,U13 v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – vidiek o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Žiadosť ObFZ Bratislava – vidiek o zaradenie mládežníckych družstiev do súťaží BFZ vo vekových kategóriách U19 U15,U13 a jedná sa o družstvá FC Slovan Častá do U19 a FC Slovan Modra do súťaží U15 a U13. Na základe informácie predsedu ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxu, že družstvo FC Slovan Častá nemá záujem o zaradenie do regionálnej súťaže bolo po diskusii prijaté uznesenie

Uznesenie 6/28

VV Berie na vedomie žiadosť ObFZ Bratislava – vidiek a schvaľuje zaradenie družstva FC Slovan Modra do súťaže U15,U13 v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Informácia k prihláseným družstvám do súťaží BFZ ( seniori, dorast, žiaci) pre súťažný ročník 2020/2021

Informáciu k prihláseným družstvám do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil zástupca ŠTK BFZ p. Štofík. Informoval o počte prihlásených družstvách:

Seniori

III.liga BFZ – 16 účastníkov prihlásených v stanovenom termíne podania prihlášok

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám do súťaže III.liga BFZ bez pripomienok.

IV. liga BFZ – 15 účastníkov prihlásených v stanovenom termíne podania prihlášok.

Uznesenie 7/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v kategórii seniorov. V súťaží IV.liga BFZ ukladá ŠTK BFZ osloviť ŠK Nová Dedinka k možnému zaradeniu ich družstva seniorov do súťaže IV.liga BFZ pri splnení podmienok zaradenia do súťaže.

Z: ŠTK BFZ                                                                       T: 06.07.2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U19

SD3R – prihlásených 11 družstiev + schválená žiadosť SDM Domino „B“

Uznesenie 8/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v kategórii staršieho dorastu. Na základe počtu prihlásených družstiev upravuje počet účastníkov v súťažnom ročníku 2020/2021 na 14. . Ukladá ŠTK BFZ osloviť družstvá zo súťaže IV. liga SD ObFZ Bratislava – vidiek, ktoré sa v predčasne ukončenom súťažnom ročníku 2019/2020 umiestnili do 4.miesta k možnému zaradeniu ich družstiev do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U17

MD3R – 21 družstiev

VV berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v súťaži MD3R bez pripomienok

Žiaci

SZRL, MZRL

Prihlásených 13 družstiev + schválené zaradenie družstiev FC Ružinov a FC Slovan Modra. V súťaži bude 15 účastníkov

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v kategórii U15, U13

K bodu 11: Informácia z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ

Informáciu z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík. Informoval o skutočnosti, že materiál k postupom, ktorý vypracoval technický úsek SFZ nebol schválený.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ

K bodu 12: Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na sekretariát v písomnej forme list, že sa z pracovných dôvodov vzdáva funkcie predsedu ŠTK BFZ.

Uznesenie 9/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vzdaniu sa funkcie predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika. Poveruje dočasným vedením ŠTK BFZ p. Dušana Štofíka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 13: Informácia k vzniku brankárskej školy spolupráci medzi BFZ a MŠK Senec

Informáciu k vzniku brankárskej školy v spolupráci medzi BFZ a MŠK Senec podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vzniku brankárskej školy v spolupráci BFZ a MŠK Senec.

K bodu 13 : Rôzne

VV BFZ Berie na vedomie

 • Informáciu k zmenám matričných úkonov v ISSF systéme

 • Informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2020/2021

 • Informáciu k personálnej zmene na BFZ od 1.7.2020

 • Informáciu k novelizácii RaPP SFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.07.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 29.06.2020   Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI