Zápisnica č. 37 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 37 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Kovačič, Paška, Páchnik, Škreková

Pozvaný: Dušan  Štofík

Online:  Baxa, Suchý, Ferík

Ospravedlnení: Lônčík,Badinský

Program zasadnutia:

1, Otvorenie, schválenie návrhu programu

2, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

3, Schválenie zrušenia súťaže U19 BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

4, Schválenie návrhu KR a D BFZ na žiadosť KD SFZ k doplneniu NL DZ SFZ

5, Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ a dorastu

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol stiahnuť z programu zasadnutia bod 3 a doplniť bod 5: Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ seniori a III. liga BFZ starší dorast

Podpredseda, poverený vedením  KRaD BFZ p. Páchnik požiadal o doplnenie programu zasadnutia o body:

 • Schválenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 ako bod 3
 • návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 ako bod 4
 • daľej pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý s doplnením o body, ktoré predložil p. Páchnik a s doplnením bodu 5

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu o hlasovaniach per rollam podal predseda BFZ p. Jánošík. Medzi zasadnutiami VV BFZ bolo 1 hlasovanie per rollam, ktoré sa týkalo zrušenia a anulovania súťaže U19 BFZ. Toto hlasovanie nebolo schválené.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ v znení pripomienok.

K bodu 3: Návrh na schválenie zaradenia  pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša  na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Návrh na schválenie predložil v zmysle požiadavky KR SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením. K R a D. BFZ navrhuje na zaradenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 za BFZ – menovaní musia splniť podmienky získania licencie P .

Uznesenie 1/37

VV schvaľuje návrh na zaradenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 za BFZ –  menovaní musia splniť podmienky získania licencie P.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti :0    , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 predložil v zmysle požiadavky KR SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením a  navrhuje do projektu šanca nasledovných R a AR BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

R: David BLÁHA, Martin ĎURČO, Róbert HENČEK

AR: Milan KARDELIS, Miloš LALO, Peter PATI NAGY, Tomáš RALBOVSKÝ, Lukáš TOMÁNEK

Uznesenie 2/37

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie R a D BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 tak, ako bol predložený

R: David BLÁHA, Martin ĎURČO, Róbert HENČEK

AR: Milan KARDELIS, Miloš LALO, Peter PATI NAGY, Tomáš RALBOVSKÝ, Lukáš TOMÁNEK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7  , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu KR a D BFZ na žiadosť KD SFZ k doplneniu NL DZ SFZ

Návrh na schválenie predložil v zmysle požiadavky KD SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením. KRaD BFZ navrhuje na doplnenie NL DZ SFZ p. Juraja Pinčeka.Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 3/27

VV neschvaľuje návrh na zaradenie p. Juraja Pinčeka na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 4   , Proti : 0   , Zdržal sa: 3

Návrh nebol schválený

Predseda BFZ poveril podpredsedu KRaD BFZ p. Páchnika po prerokovaní na komisii predložiť nový návrh, Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ).

K bodu 6: Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga seniori a III.  liga starší  dorast  BFZ 

Informáciu k prijatým opatreniam na dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ podal predseda ŠTK BFZ p. Štofík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prijatým opatreniam

K bodu 7: Rôzne

VV BFZ  berie na vedomie

 • Informáciu predsedu BFZ k termínu konania konferencie BFZ, ktorý navrhne na daľšom zasadnutí VV BFZ.
 • Informáciu predsedu BFZ zo zasadnutia VV SFZ k požiadavku kontrolóra SFZ k novelizácii stanov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek do termínu 30.09.2021.
 • Informáciu o možnom postupe víťaza súťaže U19 BFZ do II.ligy západ
 • List FKM Stupava a MŠK Iskra Petržalka k zaradeniu družstiev U15 a U13 do súťaží SZRL, MZRL v súťažnom ročníku 2021/2022 bez prijatých záverov

Predseda BFZ požiadal podpredsedov BFZ o zvolanie  konferencií ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  v mesiaci jún

ŠTK BFZ pripraví návrh k postupom, zostupom, prípadným trestom za nenastúpenie na stretnutie a pod.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.06.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 25.05.2021             Zapísal: Jana Škreková – Sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI