ÚRADNÁ SPRÁVA Č.6 ZO DŇA 06.08.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje AKTUÁLNE PODMIENKY  organizácie súťažných stretnutí podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 233/2021 v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 236/2021  platné od 31.7.2021

(pri tomto usmernení sa vychádza z toho, že v období od 2.8.2021 do 8.8.2021 sú všetky okresy v SR zelené v stupni Monitoring z pohľadu rizikovosti šírenia ochorenia COVID.

1.PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ NIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH LÍG A MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ

Tréningy

 • tréningy sa uskutočňujú v zásade BEZ OBMEDZENÍ počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

 • NIE JE POTREBNÉ testovanie hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod športového podujatia do limitu 100 osôb, t.j. VŠETKY tieto osoby sa zúčastňujú zápasu bez obmedzenia

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za  týchto hlavných podmienok:

 • maximálny počet divákov je v prípade státia 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia max. 75% kapacity priestoru, nie však viac ako 1000 osôb v exteriéri,
 • sedenie v každom druhom rade,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo iných skutočnostiach (prekonanie ochorenia, atď.), pričom u detí do 12 rokov veku sa test NEVYŽADUJE,
 • nie je potrebné uchovávať telefonické alebo emailové kontakty návštevníkov,
 • zákaz konzumácie jedál a nápojov.

2.PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ 2. FUTBALOVEJ LIGY

Tréningy

 • tréningy sa uskutočňujú v zásade BEZ OBMEDZENÍ počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

 • NIE JE POTREBNÉ testovanie hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod športového podujatia do limitu 100 osôb, t.j. VŠETKY tieto osoby sa zúčastňujú zápasu bez obmedzenia

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za  týchto hlavných podmienok:

 • maximálny počet divákov je 50% celkovej kapacity priestoru na sedenie,
 • sedenie v každom druhom rade,
 • priestor pre divákov rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo iných skutočnostiach (prekonanie ochorenia, atď.), pričom u detí do 12 rokov veku sa test nevyžaduje,
 • organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby osobné údaje zničiť,
 • organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,
 • zákaz konzumácie jedla a nápojov.

Ďalšie podmienky organizácie športových podujatí sú predmetom úpravy vyhlášky  a ich plnenie podmienok kontroluje organizátor, ktorý je priamo zodpovedný za ich dodržiavanie

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Berie na vedomie odhlásenie sa družstva ŠK Báhoň zo súťaže III. liga seniori, podané prostredníctvom ISSF dňa 30. 7. 2021.

Na základe schválenia VV BFZ bolo do súťaže S3BA zaradené družstvo ŠK Vrakuňa Bratislava “A”, ktoré nahradilo vo vyžrebovaní odhlásené družstvo ŠK Báhoň. Rovnako bolo do súťaže S4BA zaradené družstvo TJ Slovan Vištuk, ktoré nahradilo vo vyžrebovaní súťaže S4BA družstvo ŠK Vrakuňa Bratislava “A”.

ŠTK BFZ v zmysle článku 9.7. RS BFZ schvaľuje HP s umelým trávnatým povrchom na súťažný ročník 2021/2022:

HP UT (Budatínska 61, Bratislava-Petržalka) pre družstvá U15/U13 MŠK Iskra Petržalka.

Upozorňuje:

Družstvo TJ Rovinka (S3BA) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Dunajskej Lužnej.

Družstvo FC Rohožník (U17) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Zámockom parku v Malackách.

Družstvo FC Inter Bratislava “B” (U17) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Bratislave (Drieňová ulica).

Schvaľuje:

IV. liga

11.kolo NŠK 1922 Bratislava – TJ Čunovo odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 11. kolo na ihrisku v Čunove 17.10.2021 o 15:00 a 28. kolo 21.5.2021 o 13:30 v Bratislave-Novom Meste.

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací deň domácich stretnutí na (SOBOTA UHČ) pre družstvo TJ Slovan Vištuk v súťaži S4BA.

U19

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací čas domácich stretnutí na (NEDEĽA 09:00) pre družstvo NŠK 1922 Bratislava v súťažiach U19 BFZ.

2.kolo FC IMAS – ŠK Bernolákovo dňa 13.8. o 17:00 (HP UT Stupava)

7.kolo OFK Dunajská Lužná – NŠK 1922 Bratislava dňa 19.9. o 13:30

11.kolo OFK Dunajská Lužná – PŠC Pezinok dňa 17.10. o 12:30

13.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 30.10. o 10:00

U17

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací deň domácich stretnutí na (SOBOTA UHČ) pre družstvo FK Inter Bratislava „B“ v súťaži U17 BFZ – HP Drieňová ul. Bratislava.

10.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Vajnory dňa 24.10. o 14:00

7.kolo OFK Dunajská Lužná – ŠK Vrakuňa Bratislava dňa 2.10. o 13:00

U15/U13

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací deň a čas domácich stretnutí na (NEDEĽA U15 10:00 / U13 11:45) pre družstvo NŠK 1922 Bratislava v súťažiach U15/U13 BFZ.

10.kolo MŠK Senec – PŠC Pezinok dňa 23.10. o 14:15/16:15

14.kolo MŠK Senec – FK Rača Bratislava dňa 02.04.2022 o 14:15/16:15

20.kolo MŠK Senec – FC – Žolík Malacky dňa 7.5.2022 o 14:15/16:15

22.kolo MŠK Senec – ŠK Bernolákovo dňa 21.5.2022 o 14:15/16:15

Schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže v zmysle SP čl.28 ods. 4:

 • FK Lamač U17 a FKP Dúbravka U17

Odstupuje na DK:

ŠK Báhoň za odhlásenie sa družstva zo súťaže III. liga BFZ seniori po zaevidovaní prihlášky v ISSF systéme a schválení komisiou ŠTK.

Disciplinárna komisia

U8: Mário Ďurica  1173805 ((OŠK Láb, lV. liga BFZ),). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U.č.221) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 40.-€, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U9: Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2020/2021 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2021/2022,s výnimkou DS uvedených v U3.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie skončilo dňom 15.07.2021

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Ospravedlnenia: Ďurčo 13.-15.8., 19.-22.8., 16.-19.9.; Bláha 14.-22.8.; Martinkovič 15.-29.8.; Harajbič do prihlásenia; Uram 21.-22.8.; Ralbovský 16.-20.8.; Szakáll 21.8.; Tramita do 19.8.; Cvengroš 28.8., 4.-5.9.; Polakovič 14.8., 17.-22.8.; Pavlík R. 11.-15.9.

Komisia mládeže

a/ súťaže prípraviek PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2

KM oznamuje FK, že zaradenie prihlásených družstiev je zverejnené na

futbalnet.sk. Vyžrebovanie stretnutí bude zverejnené postupne v priebehu

nasledujúceho týždňa.

Začiatok všetkých vyššie uvedených súťaží je 4.9.2021

b/ turnajové súťaže U9 PMC, U8 PMD

KM oznamuje FK, že zaradenie prihlásených družstiev do jednotlivých skupín

je zverejnené na futbalnet.sk.

termíny turnajov ( jesenná časť ) pre obe súťaže

T1: 18. – 19.9.2021

T2: 2. – 3.10.2021

T3: 16. – 17.10.2021

T4: 30. – 31.10.2021

Žiadame účastníkov jednotlivých skupín, aby sa medzi sebou dohodli na

vzájomných termínoch ( kedy ktorý FK bude turnaj organizovať ) a do 31.8.2021

zaslali na mailové adresy: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopafutbalsfz.sk

nasledujúce údaje: presný dátum a čas organizácie turnaja,

miesto turnaja ( hracia plocha ), počet ihrísk na ktorých sa bude hrať, kontaktnú

osobu zodpovednú za organizáciu turnaja.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné:

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu:

 • Mládežnícke súťaže (mladší dorast U17,starší a mladší žiaci II. liga) – do 12.08.2021.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve.

TMK BFZ na základe skutočnosti, že FK prihlásené do regionálnych mládežníckych súťaží (III. liga starší dorat U19 ,) nepredložili mená trénerov do požadovaného termínu 05.08.2021, odstupuje tieto na doriešenie DK BFZ

Starší dorast U 19:

FC Ružinov, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FK Kráľová pri Senci, PSČ Pezinok,  FK Rača Bratislava

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2007)

na KCZ dňa 11.8.2021 (tréning + PZ FC Petržalka U16) v Dunajskej Lužnej

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Dávid BALOG, Lukáš ČERVENKA, Šimon POLAKOVIČ, Pavol LEMBAK, Dominik BALOG, Lucas NÉMETH, Patrik HORVÁTH, Šimon RÚSEK, Peter HOLOCSY, Adam CANOLLI, Adam ŠVEC

FC Petržalka (8):  Axel BARILLA, Ján BRNULA, Šimon MELO, Adam ĎURDÍK, Martin HLAVATÝ, Jakub KUSALÍK, Adam MOZOLA, Nicolas SAGAN

SDM Domino (3): Kristián HÚSKA, Márk LENGYEL, Samuel ŠKRINIAR

FKM Karlova Ves (2): Alex KOTÚČEK, Jakub KUCHÁR

AKA Burgenland (1): Šimon VLNA

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (3): Bálint KIRETH, Marko BACHNA, Oliver ĎURÍK

FC Petržalka (1): Jakub KREMSKÝ

FKM Karlova Ves (1): Oskar OLLE

FC IMAS (1): Erik ZEMAN

RT :

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Michal POLČIC, Ján HULLMAN, Peter MOKRÝ

Tréner brankárov: Miroslav HOLČÍK

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 11.08.2021 o 09:00 hod. – OFK Dunajská Lužná (Športová 749, 900 42 Dunajská Lužná) Ukončenie zrazu bude cca o 16:15 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Polčic  – 0911 499 144.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

na KCZ dňa 12.8.2021 (tréning + modelovaný zápas) na ihrisku SDM Domino

Hráči:

SDM Domino (7): Jakub VOŠTINÁR, Filip BLAŽEK, David SZIKORA, Ondrej BODORÍK, Šimon TOMIŠČÁK, Gael ZAPPE, Slavomír BUJNA

FK Inter Bratislava (7): Jakub FICKO, Richard FEKETE, Timotej GÁLIK, Tomáš ŠIMEK, Samuel VRÁNA, Matej POKUS, Denis OLÁH

FKM Karlova Ves (6): Ondrej ADAMEC, Adam ZÁLEŽÁK, Tomáš LAUKO, Ryan POKORNÝ, Matúš STRAKA, Adam BALÁŽ

NŠK 1922 Bratislava (4): Khang Nguyen TRAC, Robert VALČEK, Oliver ŠOOŠ, Denis ARTIM

MŠK Senec (4): Martin STRAPÁČ, René ŠVENDA, Samuel KOPČEK, Marko KNUT

PŠC Pezinok (3): Daniel SLIMÁK, Oliver DIAN, Michal MIŠKERÍK

FK Rača (2): Jaroslav ČERVINKA, Lukáš ČERVINKA

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Matej KOVAČIČ

Náhradníci:

PŠC Pezinok (1): Dávid DOMINIK

FK Inter Bratislava (1): Norbert ČAJKOVIČ

MŠK Senec (1): Leo ALGAYER

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Jakub MLYNÁRIK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Patrik LIPNICKÝ, Lukáš STRELKA, Radko KOHÚT

Tréner brankárov: Miroslav HOLČÍK

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 12.08.2021 o 09:30 hod. – ihrisko SDM Domino (Nerudova 8300, 821 04 Bratislava) Ukončenie zrazu bude cca o 15:30 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Lipnický  – 0908 705 008.

N O M I N Á C I A hráčok výberu BFZ WU-15 (nar. po 1.1.2007)

na KZ 9.8.2021 o 15:00 Dunajská Lužná a PZ 11.8.2021 Žarnovica

Hráčky:

ŠK Slovan Bratislava (3): Lola GIBEJOVÁ, Dominika GONDOVÁ, Zuzana MIŠKOVIČOVÁ

OFK Dunajská Lužná (3): Lenka POLGÁROVÁ, Mária RIGOVÁ, Terezka TURKOVIČOVÁ

ŠKO Miloslavov (2): Viktoria RIEGEL, Linda SNOPKOVÁ

FK Inter Bratislava (2): Dáša MARKOVIČOVÁ, Petra VRBOVÁ

FK Slovan Ivanka p.D. (1):  Vera HANDLOVSKÁ

TJ Rovinka (1): Sofia HORVÁTHOVÁ

FKM Karlova Ves (1): Zuzana GLÉZLOVÁ

FC Rohožník (1): Laura MÚČKOVÁ

SDM Domino (1): Eva PÁLKOVÁ

FK Scorpions (1): Dominika BLAŽEKOVÁ

Scorpions Bratislava (1): Simona VACULOVÁ

ŠK Nová Dedinka (1): Diana IVANOVÁ

FK Dúbravka (1): Michaela MELIŠOVÁ

FKP Dúbravka (1): Ivana SORBYOVÁ

RT :

Vedúci tréner : Ivana BALÁŽIKOVÁ

Tréneri : Ivana BALAŽIKOVÁ, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Hlavný vedúci: Gabika MATEJOVÁ

Tréner brankárov: Lucia EL DABAIBIOVÁ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti, resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu: ivana.balazikova@gmail.com alebo telefonicky 0915 518 616. Neospravedlnená účasť hráčky na zraze bude riešená v zmysle znenia príslušných ustanovení DK .

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ FK Inter Bratislava U16) s hráčmi FA BFZ U15
09.08.2021 KZ WU15 (TJ) Dunajská Lužná BFZ WU15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 PZ WU 15 Žarnovica BFZ WU15
12.08.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) mimo hráčov FA BFZ U13
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
16-19.08.2021 MT Kouba Cup WU 15 Česká republika BFZ WU15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
14.09.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U13
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI