ÚRADNÁ SPRÁVA Č.8 ZO DŇA 20.08.2021

Sekretariát

USMERNENIE k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022 (s výnimkou Fortuna ligy) účinné od 16.8.2021 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

III. liga

4.kolo MŠK Senec – PŠC Pezinok dňa 27.8. o 18:00 (HP UT NTC Senec)

6.kolo SFC Kalinkovo – ŠK Vrakuňa Bratislava odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 6. kolo na ihrisku vo Vrakuni 11.9.2021 o 16:30 a 21. kolo 24.4.2022 o 17:00 v Kalinkove.

IV.liga

5.kolo FKM Karlova Ves – FK Lamač Bratislava odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 5. kolo na ihrisku v Lamači 4.9.2021 o 16:30 a 22. kolo 17.4.2022 o 17:00 v Zohore.

U19

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací čas domácich stretnutí na (NEDEĽA 10:00) pre družstvo ŠK Bernolákovo v súťaži U19 BFZ.

U17

14.kolo FK Lamač Bratislava – FC Rohožník dňa 1.9. o 13:30

U15/U13

ŠTK BFZ schvaľuje nový hrací čas domácich stretnutí na (SOBOTA U15 10:00 / U13 12:00) pre družstvo FKP Bratislava v súťažiach U15/U13 BFZ.

Nariaďuje odohrať:

IV.liga

7.kolo FKM Karlova Ves Bratislava – OŠK Slovenský Grob dňa 18.9. o 16:00

9.kolo FKM Karlova Ves Bratislava – TJ Slovan Vištuk dňa 2.10. o 15:30

Odstupuje na DK:

TJ Záhoran Jakubov (S4BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – Ustanovenia k organizácii stretnutí (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 2. kola do 48 hodín).

Kontumuje:

S4BA 1.kolo CFK Pezinok Cajla  – TJ Veľké Leváre v zmysle SP čl. 82 ods. 1 písm. f) v spojení s čl. 52 písm. j). V zmysle SP čl. 11 ods. 3 platí výsledok dosiahnutý v stretnutí (4:1).

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adrián Královič (OŠK Slovenský Grob)
 • Marián Boldiš (ŠK Vrakuňa Bratislava)
 • Boris Polák (TJ Veľké Leváre)
 • Samuel Feneš (ŠK Bernolákovo)
 • Matúš Beňo (ŠK Bernolákovo)
 • Michael Rothbauer (ŠK Vrakuňa Bratislava)
 • Matej Kemeník (FK Vajnory)
 • Richard Mazanec (MFK Záhorská Bystrica)
 • Dominik Brezovský (MFK Záhorská Bystrica)
 • Filip Vytřísal (MFK Záhorská Bystrica)
 • Samuel Hanúsek (OFK Dunajská Lužná)
 • Maxim Štrajt (OFK Dunajská Lužná)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U15: Lukáš  Beňo 1326441 ( OFK D. Lužná  III. liga SD – U19 )  vylúčený za surovú hru – udretie súpera nadmernou silou do ramena v neprerušenej hre, podľa    čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutie, podľa    čl. 46/2a DP, od 15.8.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U16: Adam Hilek 1303551 (FKM Karlova Ves, lV. liga), od 16.8.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U17: SFC Kalinkovo, lll. Liga.  Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neuprataná kabína rozhodcov- špinavá podlaha)    v stretnutí 2. kola lll. Ligy seniorov SFC Kalinkovo – MFK Rusovce, podľa čl. 64/1a DP  ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť odstrániť zistené nedostatky do najbližšieho domáceho stretnutia.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude 26.08.2021 v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Pati Nagy – chýba vyjadrenie k neuvedeniu vedúceho družstva H.

Ospravedlnenia: Bogdáň 28.-29.8.; Hudy 1.-5.9.; Szakáll 1.9., 11.-12.9., 15.9., 26.9.; Štepanovský 1.9.

Komisia mládeže

Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia,  dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaže prípraviek PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2

KM oznamuje FK, že vyžrebovanie stretnutí je zverejnené aj s presnými časmi na futbalnet.sk .

Začiatok všetkých vyššie uvedených súťaží je 4.9.2021.

b/ turnajové súťaže U9 PMC, U8 PMD

KM oznamuje FK, že zaradenie prihlásených družstiev do jednotlivých skupín je zverejnené na futbalnet.sk.

termíny turnajov ( jesenná časť ) pre obe súťaže

T1: 18. – 19.9.2021

T2: 2. – 3.10.2021

T3: 16. – 17.10.2021

T4: 30. – 31.10.2021

Žiadame účastníkov jednotlivých skupín, aby sa medzi sebou dohodli na vzájomných termínoch ( kedy ktorý FK bude turnaj organizovať ) a do 31.8.2021 zaslali na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk nasledujúce údaje: presný dátum a čas organizácie turnaja, miesto turnaja ( hracia plocha ), počet ihrísk na ktorých sa bude hrať, kontaktnú osobu zodpovednú za organizáciu turnaja.

c/ súťaž U9 PMC – nahlásené termíny organizovania turnajov

A/ FK Dúbravka A – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV A – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

FA Lafranconi – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka B – T1 19.9. od 15.00 hod. ( 1 ihrisko )

  Lokomotíva DNV B – T3 17.10. od 11.00 hod. ( 1 ihrisko )

    E/ TJ Záhoran Jakubov – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

    F/ FC Rohožník – T4 31.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

    H/ PŠC Pezinok – T1 18.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

    CH/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

     I / TJ Rovinka A – T4 30.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

     J / TJ Rovinka B – T4 30.10. od 13.45 hod. ( 2 ihriská )

    K/  ŠK Tomášov – T1 19.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

ŠK Bernolákovo – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

    L/ FK Slovan Ivanka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

    M/ MŠK Senec A – T2 2.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

d/ súťaž U8 PMD – nahlásené termíny organizovania turnajov

A/ FC Petržalka – T1 19.9. od 14.00 hod. ( 4 ihriská )

     B/ FK Lamač – T1 18.9. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

FK Dúbravka B – T2 3.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

Lokomotíva DNV – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská – ZŠ P.Horova )

      D/ FK Dúbravka A – T2 3.10. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

TJ Rovinka – T4 30.10. od 8.40 hod. ( 2 ihriská )

      E/ TJ Záhoran Jakubov – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

  TJ Záhoran Kostolište – T3 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS B – T4 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F / ŠK Závod – T2 2.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

      G/ FK Sološnica – T2 3.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

FC Rohožník – T3 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

FC IMAS A – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ OŠK Chorvátsky Grob – T2 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

      J/ ŠK Nová Dedinka – T2 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

MŠK Senec B – T3 16.10. od 13.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

      K/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

          TJ Malinovo – T2 2.10. ( čas upresní – 2 ihriská )

FK Slovan Ivanka – T4 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

 L/ ŠK Tomášov – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

          MŠK Senec A – T2 2.10. od 13.00 hod. ( 1 ihrisko – Hrubý Šúr )

ŠK Bernolákovo – T3 17.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

e/ schválené zmeny – súťaže  PMA1, PMB1 ( dvojičky )

      2.kolo: Ch.Grob – Jarovce, 11.9. o 9.30 hod. ( súbežne obidve )

11.kolo: Jarovce – Ch.Grob, 9.4. o 9.30 hod. ( súbežne obidve )

f/ zmena hracieho času

PMA1, PMB1 : FKP Bratislava – sobota 15.30 hod.

g/ súťaž U11 PRPK – odhlásenie družstva

KM oznamuje účastníkom uvedenej súťaže, že OFC 014 Vinosady odhlásil družstvo zo súťaže. OFC 014 Vinosady poriadková pokuta 200,- €. Už vyžrebovaná súťaž bola v ISSF vymazaná a počas víkendu bude prežrebovaná s počtom 10 účastníkov.

Trenersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ SEMINÁRE TRÉNEROV

TÚ SFZ v spolupráci s TMK Bratislavského futbalového zväzu spolu s klubmi TJ Záhoran Jakubov, SFC Kalinkovo, OŠK Láb a PŠC PEZINOK organizuje praktické semináre trénerov futbalu v termíne:

24.08.2021, utorok – seminár OŠK Láb.
Zameranie: Individuálna pozornosť na TE-TA prevedenie herných činností počas tréningu PRÍPRAVIEK.

26.08.2021, štvrtok – seminár PŠC Pezinok.
Zameranie: Individuálna a skupinová pozornosť na TE-TA prevedenia herných činností počas tréningu ŽIAKOV.

31.08.2021, utorok – seminár SFC Kalinkovo.
Zameranie: Individuálna pozornosť na TE-TA prevedenie herných činností počas tréningu PRÍPRAVIEK.

02.09.2021, štvrtok – seminár TJ Záhoran Jakubov.
Zameranie: Individuálna a skupinová pozornosť na TE-TA prevedenia herných činností počas tréningu ŽIAKOV.

Semináre sú určené pre trénerov prípravky a žiakov prioritne s UEFA Grassroots C a UEFA B licenciou a môžu slúžiť na predĺženie licencie. Rozsah každého seminára je 5 hodín.

Informácie ohľadom poplatku a spôsobu platby, o prednášajúcich lektorov, ako aj programu a priebehu seminárov nájdete na stránke https://futbalsfz.sk, SFZ – TRÉNERI – KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE.

Záväznú vyplnenú prihlášku (na stránke https://www.futbalbfz.sk, Trénerská sekcia) je potrebné zaslať na e-mail: tmkbfz@gmail.com do termínu určený programe pri každom seminári.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

 na PZ regionálneho výberu BFZ U14 – FKM Karlova Ves U15 dňa 25.8.2021 v Lamači.

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (7): CHUDÝ Ivan, ROŽŇAI Dávid, RICHTER Nikolas, BARNÁŠ Tobias, MATEÁŠ Maxim, TOPLANSKÝ Timotej, NOVÁK Maroš

FC Petržalka (6):  STRAKA Nino, HORVÁTH Peter, ŠOLTÝS Tadeáš, PROKOPEC Matúš, KIANIČKA Matúš, GUBANČOK Dávid

SDM Domino (3): MICHALÍK Jakub, STADNIČÁR Peter, PECSUK Dominik

FKM Karlova Ves (2): KOLLÁR Leo, KRAĽOVIČ Adam

FK Inter Bratislava (2): ADÁMIK Nicolas, TÓTH Maximilián

MŠK Senec (1): POMŠAHÁR Oliver

SK Rapid Wiener (1): OŽVOLD Svetozár                    

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS, Peter BALÁŽ

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Tréner brankárov: Miroslav HOLČÍK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj, hygienické potreby

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 25.08.2021 o 08:45 hod. – ihrisko Lamač (Na barine    84103 Bratislava) Ukončenie zrazu bude cca o 12:00 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa  – 0902 658 530.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

na PZ regionálneho výberu BFZ U14 – FK Inter Bratislava U15 dňa 25.8.2021 na Drieňovej

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (6): FÉDER Marcus, BOTKA Šimon, JENČUŠ Martin, RAJČAN Filip, LUKÁČEK Dávid, ŠALKOVIČ Lukáš

FKM Karlova Ves (4): VÍG Jakub, KASANA Fedor, BARTOŇ Bruno, BOBOVSKÝ Samuel

FC Petržalka (3):  CHROMEK Sven, STRNISKO Dávid, MELIA Alex

FK Inter Bratislava (3): DZUBA Dávid, MORTREUX Oliver, REDENKOVIČ Andrej

SDM Domino (2): ÁRVAI Ladislav, GAJDOŠÍK Andrej

PŠC Pezinok (2): NAGY Samuel, BÚCI Tomáš

MŠK Senec (1): POÓR Patrik                

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS, Peter BALÁŽ

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Tréner brankárov: Miroslav HOLČÍK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj, hygienické potreby

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 25.08.2021 o 13:45 hod. – ihrisko Drieňová (Drieňová 11/A, Bratislava) Ukončenie zrazu bude cca o 17:00 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa  – 0902 658 530.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
August:
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
02.09.2021 KZ U14 (TJ) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U14
02.09.2021 KZ U15 (TJ) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U15
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
14.09.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U13
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI